Hebt gij ons reeds geschreven De Vreemdeling T SEIÏVIC Vet Kalk in brokken SlO Leuningen op Hiipoilieeü BANQUE DE COURTltAI le Y|>ej: Huis DETH00R SPORTKRONIEK ZWEM NIEUWS Zondag laatstleden ging te Parijs in de Les Tourelies de jaarüjk- gtte zwemmatch door tusschen Belgie en nkrijk. De Belgen zijn er deerlijk ver gen geweest, daar zij alswanneer men n spannende wedstrijd verwachtte, op jsch de reek geklopt werden. Laten wij verscheidene wedstrijden vluchtig wen. In 100 m. vrijzwemmen kon Taris die jek was niet aanzetten, evenmin dé"Belg Lppie'ers die te Brussel door zaken weerhouden was. Van de Plancke vari foerkonje won er nipt op Lesur (Fr.) en ®ie lamfgenooten Arts en Van Goidsen- fcven in deze volgorde. Had Coppieters jeegezwommen, dan had hij de eerste laats aan Belgie verzekerd, en in geval pk Taris had gestart, dan toch ten min- le hadden wij de tweede plaats ver korven. In 100 m. rugzwemmen werden de pzen even erg geklopt, daar de Fran- phen weerom de twee eerste plaatsen (emachtigden, gelijk het ten andere ook (ei geval was in 200 m. streekzwemmen Lu Cartonnet (Fr.) zelfs het fransche fecord neerhaalde. [injie aflossing over 4 maal 200 m. ir.jzwemmen, werden de Belgen weerom jan een vijftigtal secóndén geslagen, wat zeer lamlendig is als men in acht neemt jat Tarts die aangeduid was, zooajs hoö- cr gezegd, niet kon aanzetten. Voor de eigen lag de eenige hoop om de eer te redden nog in de waterpolomatch jam mer genoeg sloeg die ook niet mede. Dé Franschen traden voltallig op, wijl bij de Belgen dé uitstekende Coppieters vervangen wérd. Na een schoon begin wisten de onzen'langs Melardy de scoor Ie openen-en daarna langs Van Gheem hm voorsprong met nog een doel te ver meerderen. Vóór.de rust echter vermin derde Cuvelier (die we over over jaar met Toerkoenje te Yper hebben zien zwem men)- het achterstel van. zijne ploeg. Na de rust wist Padou (die we ook te Yper gezien hebben) gelijk te stellen, en even daarna gaf Cuvelier Frankrijk de leiding. Géranf Blitz stekje weer gelijk maar Van- de Plancke gaf eindelijk de zege aan de thuisspelers. Die nederlaag valt bijzonder op na de schoone zegepralen behaald op Holland (3-0) en over een week tegen de Duitsche iploeg (3-2) die te Amsterdam in 1928 jClympisch kampioen geweest was. De groote reden van deze nederlaag is het wegblijven van Coppieters, die heel het i kampioenschap door, de bezieler van zijn ploeg was en aan wie Brussels Swimming Club heel zeker zijn titel van Belgisch kampioen te danken heeft. De Belgen waren in een slechten dag, laat ons verhopen dat zij op de aanstaan de Europeesche kampioenschappen, hin- ne weerwraak zullen nemen. In 200 m. borstzwemmen heeft de Gentenaar Louis Van Parijs, die wereldrekordhouder is OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zethoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. Er is hier wel kwestie van een ernstig voordeel. door Halt, zoo scheidt gij van mij niet! riep Richter, terwijl hij haar in den weg trad. Eerst moet ik we ten, indien die vreemdeling waarlijk de oorzaak is van uwe barsche han delwijze te mijnen opzichte. Ik moet een antwoord hebben, anders laat ik u niet weggaan. Ik geef om niets iri dit oógenblik, zelfs niet om mijn le ven. Gij hebt mijne liefde versmacht, en deze heeft plaats gemaakt voor eenen waanzinnigen, doodelijken haat tegen den vreemdeling. Ik- ben in eene stemming, om mij door niets te laten wèderhouden, en, zóo waar aker een God leeft, zeg mij dat die vreemde u niet nader staat, dan ik, anders moet hij van de wereld Richter's wezen had eene schrikke lijke uitdrukking gekregen, terwijl hn die woorden, stamelend van woe de uitbracht. Het schuim stond hem op den mondzijn gelaat was doods bleek, en met vonkelende oogen dond hij het meisje dringend aan te staren. Hij scheen alle oogenblikken bereid, zich op haar te werpen om haar tot antwoorden te.dwingen - Onwillekeurig week Leonie eenige etappen achteruit, en strekte daarbij GARAGE DEVOS DEWANCKEL der 500 m., veel kans; wijl Coppieters van Brussel S. C. in 100 m. vrij en Guil- limi van Brugsche Zwemkring in 400 m. vrij, heel zeker een schoone plaats kun nen bemachten. Voor wat onze water- polospelers betreft, die kunnen, als zij spelen lijk zij het laatst in Duifschland den, juist na de onklopbare Hongaren eindigen. Laat ons daar schoone uitslagen van onze Belgische zwemmers verwachten. 1ste kwaliteit vóór landbouwers aan heel voojdeelige prijzen Men vraagt Vqortverkoopers Huis Lefebvre Perignon Naaml. Venn. Vaulx-lez-Tournai Tel. Doornik 341. MARKTPRIJZEN GRONDKREDIET Vfl|4 BELGIE op huizen, pachthoven, grond, enz., en voor het,., houwen van huizen. VOORDEELIGE VOORWAARDE". Grondschuldhrieven op 5 en 10 jaar termijn. Voordeeï'ge intrest. Vóór alle inlichtingen wend U tot de j Het opldsfe -v'e.3%naqtrvie wereldmerk biedt al zijne toestellen aan, op stroom en accupi^atoren, aan on gelooflijke prijzen, zonder mede dinging. UITSLUITEND AGENTSCHAP voor v YPER OMSTREKEN Oude Houtmarkt, 15 - - - YPER - - - de'handen'uit, als om zich tegen den woedenden mensch te verdedigen. Mijnheer Richten, zegde- zij met bevende stèm, ik bid u, laat njij in huis gaan, anders zal ik gedwon gen zijn om hulp te roepen. Men zal u niet hooren, gromde hij, en eer er hulp zou kunnen opda gen, zou ik toch reeds weten, waar aan ik mij moet houden. Gij zijt in mijne macht, Leonie, en geen mensch is bekwaam u te redden, als gij op mijne vraag niet wilt antwoorden. Om 's Hemels wil, wat gaat gij doen? gilde het meisje gansch ontzet. Richter, die zich zeiven niet meer meester was van woede, was voor haar getreden en had hare beide ar men vastgegrepen. Beken het, Leonie, bracht hij, naar zijnen adem. snakkend uit, moet ik u verlaten, om plaats te maken voer dien vreemden gelukzoeker, zal die kwakzalver bij u de zegepraal over mij halen? Een antwoord... snel... öf... Hulp! hulp! gilde nu Leonie... Op hetzelfde oogenblik hoorde men een geruiSch uit het kreupelhout, eene groote gestalte vertoonde zich en wierp "zièh met bliksemsnelheid over de ijzeren omheining. Eer Leonie of Richter gezien hadden wie het was, werd deze laatste, als eén pluim van de aarde opgeheven, .en met zulk ge weld tegen den grond geworpen, dat hij bijna in onmacht viel. Wees gerust, mejuffer, zegde Brown, tot L'eorïie, die doodsbleek ge worden was 'én stond te beven. Ik ben hier om u te beschermen, en zulks zal niet meer gebeuren. Maar wat scheelt er, juffer Leonie? Ik geloof dat gij u niet meer kunt recht houden. Ik bid u neem mijnen arm, ik zal naar uwe woning leiden. Ik dank u, mijnheer Brown, antwoordde zij nauwelijks hoorbaar, de angst en de schrik drukten mij zoo in eens te neder, dat ik meende door .mijne beenén te zinken. Nu ben ik reeds beter, en in uwe tegenwoor digheid ben ik niet meer benauwd. Maar gij beeft nog altijd, ging hij deelnemend en dringend voort, en daarom bid ik u nogmaals, steun wat op mijnen arm. Voor mij hoeft gij niet te schrikken, juffer Leonie, ik ben een rnan Yan eer. Dat weet ik, mijnheer Brown, zegde zij eenvoudig, waarbij zij hare hand op zijnen arm legde, en schroomvallig naar Richter stónd te zien, terwijl deze zich langzaam op richtte. Deze laatste was bijna niet kenne lijk. Zijn wezen was vaalwit, en zijne trekken waren gansch ver wrongen van woede en schaamte. Hij wierp eenen blik van doodelij ken haat pp Brown, die van zijnen kant, hem met misprijzen bezag. Dan ging hij wankelend voort-, en verwijderde zich in de richting der groote hofpoort. Nauwelijks wasJlij verdwenen, als a Moerstraat, 19, Brugge. Lteeningen op eeuste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. a; Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voo.r hypothekaire leeningen bij voorkeur in Wést-Viaandéfen. nt De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden,. LfQGt tXu geld in CÜest=ölGQndepeo M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Briefen. Leonie, luidop begon te weenen. Ach, heer Brown, sniktë zij, ik kan de schaamte niet verkroppen, zulk een tooneel op ons eigen goed te moeten bijwonen. Wie had ooit kun nen denken, dat een mensch die ge woonlijk zoo belèefd en Zóo beschei den is, zich tot zoo verré kan verge ten. En wat ging er van mij gewor den, indien de Hemel u niet te rech ter tijde te mijner hulp gezonden had? Ik gevoel de grootste dankbaar heid voor u an mijne ziel, ja, ik zou niets vuriger begeeren, dan u door eene groote opoffering, mijne léven dige en eeuwige erkentelijkheid te kunnen bewijzen. De grootste vreugde, welke gij mij kunt verschaffen,bestaat hierin, wederlegde Brown deelnemend, dat gij u zoudt trachten te stellen en uwe tranen afdrogen. Ik kan niet zien, dat gij zooveel lijdt, ook kan het niet anders dan schadelijk zijn voor u, van u alzoo nutteloos te ontstellen. Als gij nu nog zooveel verdriet toont over een gevaar, dat nu toch verdwe nen is dan handelt gij in 't geheel niet dankbaar jegens de Voorzienig heid, die mij tot uwe redding gezon den heeft. Ik kan er niets aan doen, dat de tranen mij immer uit de oogen dringen, antwoordde Leonie klagend. Ik voel mij zoo wonderlijk gesteld, het is alsof ik eens lang en luid zou moeten weenen., eer ik mijne rust zal wedervinden. Mijn gansch gemoed is zoo géëehókt, d&t alle ver- staridige redeneerifigen volstrekt' moeten zohder uitwerksel blijverN Ik" weet noglans'; dat ik:rhlj fnoet opbeü-' ren en verdragen, wathu eens ge beurd is, ën niet m'éef-kMn verhhderd wórden, maar ik Vóel' ei- de kracht' niet'toê.- -:y Mëjuffer Van Leerén, zegde Brpwii op eenen toon die gansch 'vëf- anderd was, ja, bijna sttêng' Zón .kunnen genoemd worden, gij moét u ger-ust-stellea, en trackten.icDlm te; worden. Gij moet zulks voor tjwe ge- zopdhelTftoeri. Als jk u ^opréeret heb} leeren kennen, heb ik mij Pen gansch ander- gedacht van, u gemaakL-IJ-& meende eene jonge dame .voor.mij té'; zfen, metéëfte buitengé4ówrie ka> raktersterkte en zeldzame wils-ï kracht; het was_zelfs dat ^diaéhtj. waardoor ik eéne. zoo groote achting" vpor-d opvatte. Ik betreur levendig;- hedeh aan mij zeiven te moeïnn'ha»; ken$éiir ddt ik mij. jieej. uil al-bedro gen heb. Bij dezè Wóórden keek Leonie eerst gansch verwonderd. alHJ ver schrikt. op. maar liet aldè'^L. weder het schoone hoofd op de boVat zinken ?en blikte ter. aartfë;' Handelaars I vraagt ocne aaakontiiging Til HET YPERSCHE VOLK,, arochieHrlc St'Amarrd, zijne" plechtige opgedragen. Op enkele weken is het de derde dergelijke plechtig- ie:j die hier gevierd wordt. - Mengelwerk v. «Het Ypersche Volk.» 16. OFFICIEET.K VERDEELERS CAMILLE VERVARCKE TeL 55 YPER Tel. 55 bakkersgast en Moncaréy Julienne, z. b., b. v. Poperinge. Beloften. 35. Declercq Charles, Elek- trteker-aannemer eü' Vandenberghe Jean ne, bijzondere, b. v. Poperinge. 86. Cau- welier Alidor, werkman v. Poperinge en Flauw Augusta, z. b. v. Watou. AAN DE MOEDERS Moeder, kleed u kindje niét Zóó, dat 't later heeft verdriet, Als het haar portretje ziet! Zóó onzedig, onbetaamd, Dat hqt zeker zich eens schaamt Op haar verd're levensbaan, Dat het zóó gekleed moest gaan! Zorg ook, dat uw groot're kind'ren, Door hun kleeding niemand hind'ren. Geef hun toiletten, keurig, fijn, Die ook naar de mode zijn, Naar stand en rang, ze doen graag meê, Maar 'k voeg daarbij slechts eene beê-: Vergeet niet, dat het schoonst toilet, Waarop het meest dient gelet, Is 't kleed, waarbij de eerbaarheid De goede smaak en keuze leidt! Ja, moeder, zoo'n toilet is schoon, Geloof me, 't spant altijd de kroon. E. T. - Yper, 14 Aug. Tarwe 95-97; koolzaad 222-225; klaverzaad 1550-1625; roggé 66- 68; boekweit 207-210; haver 95-97; brou wersgerst 106-109 voeder-gerst 71-74; erwten 208-212; bloem 112-114; maïs 63- 65; paardeboonen 08-111; gruis 66-68; ze melen 92-94; lijnzaadmeel 128-131; lijn zaadkoeken 112-114; aardappelen 60-65; boter 22-23; eieren 0.62-0.65; biggen 75- 135. 4.50 den kilo; strooi 23-26; hooi 34- 38; ruw vlas 30-40; voederbeeten 25-35. Kortrijk. 17 Aug. Witte tarwe 80-85; rogge 70-75; haver 100; paardeboonen 120; gerst 80; tarwebloem 108; inlandsche zemelen 75; gorts zemelen 95; hooi 30; strooi 13-15; aardappelen 30; Turksehe tarwe Plata 62; id. Cinquantino 72; vreemd lijnzaad 140; inlandseh id. 125; inlandsche lijnzaadkoeken 110; Amerikaansche id. ammoniak sulfaat 85; lijnzaadolie 252-; koolzaadolie 470; vlas der Leie 50-135; wit vlas 750-2500; vlas op den grond ge root 550-700; ruw werk 50-110; oude sui- kerijboonen 87-88; nieuwe id. 88-90. Kortrijk, 17 Aug. VEEMARKT. Te koop gestelde dieren 319; 134 koeien, den kilo op voet 6.00; 21 ossen, id. 7.50; 135 vaarzen, id. 7.50; 29 stieren, id. 7.25. Boter 21-23; eieren 0.55-0.60 Diksmuide, 17 Aug. Boter 912-2; eieren 0.62-0.64; aardappelen 40-45; tar we 95-100; rogge 70; haver 90-95; strooi 180-200; hooi 350-380; voederbeeten 350; gerst 105. Rousselare, 18 Aug. Tarwe 80-85; rogge 60-67; haver 75-95; maïs 60; boek weit 150; voedergerst 85; zomer- en win- tergerst 90; erwten 110; paardeboonen 145; lijnzaden 125; lijnmeel 121; ruw vlas 90-115; geakkerd vlas'110; aardappelen'; idealen 30; Geldersche muizen 30 r klaver zaad 1500; tarwestrooi 16; rogge- en ha- verstrooi 15; weidehooi 20; klaverhooi 25; luzemehooi 35; suikerijboonen, beschik- 1 baar 88; id. i\.c.uw!; 5u;_j£bak 6.00: kooh zaadolie 450; lijnzaactolie 250V wfrafen 130; amoniak 8© CBsnaföidé ïOO; kalk- «alpeter -124; -Thonrasslakken rscaries.) i4 16 op wagon Charleroi l.TJT;" viggeriS" 8.00 den kilo; boter 23:-eieren 0.65. - - i Yeurne. 19 Augx. Tarwe üi-lffi; rog- - ge 72: haver 75-102; aardappelen 75; tar- I westróoi 14; haver- en gérsteströoi 15; - 1 weidehooi 20; klaverhooi 15; luzemehooi 27.50; ruw vlas 80; klaverzaad 16; boter 23-24; eieren 0 79; eieren van eenden 0.78 Anderlecht, 18 Aug.. VARKENS- MARKT. Te koop gesteld;'3.707 ?ti8cs. allen verkocht aan 5.00-7.00 fr. dep kilo op voet. Anderlecht 19 A'lg. ViEMARKT. Te koop gesteld:; 460 ospeB. de kilo op voet 650-8.75, 963 koeiep, id. 4.Q0-6.t5; .163' stieren, id. 4.C0-6.75. Totaal: 1.580 stuks. Studie van de Notarisséh VAN DER MEERSCH te Yper en BOUCQUEY te Poperinghe OP MAANDAG 3j ALGCSTLS 19S1 om 3 u. zeer stipt namiddag, in het hotel Aux Trois Suisses Groote Markt te Yper, •- OVERSLAG VAN EEN SCHOON HANDELSHUIS ook dienstig tot Renteniershuis te Yper, Rijsselstraat, Nr 100, met poort in dè Sinte Catherihfestraat. Gebruikt zónder geschreven -pacht- -te weten: door Mad. Vandewieie ipits l.QO fr,.. -te maande, door Jufvr. Decordier njïts 100 fr. te maande en door JuTvr. Jóye mits 50 fr. te maande. Ingesfeijd ,78,000 fr. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van 2 tot 4 uur' namiddag. Naamlooze Vennootschap gesticht in 1835. Abonneert U op HET YPERSCHE VOLK BURGERSTAND VAN IEPER van 13 tot 19 Oogst 1931. Geboorten. Vienne Lydie, Zonnebe- steenweg. Derous Adolf, Lindendreef. Delombarde Denise, Vandenpeere- boomplaa'ts. Batiwen Helene, Hondstr, Overlijtleris. Tytgat Jülien, 19 d., Poperingesteenweg. Derous Adolf, 1 d., Lindendreef. Warlop Sylvie, 76 j,, kloosterzuster, Rijsselstraat. POPERINGE, van 13 ot 20 Augustus 1931. Geboorten. 297. Artois Raymonde, d. v. Marcel en Coupé Julienne, Bellest!. 298. Scharre Denise, d. v. Louis en Vanalme 'Agnès, van Leysele. 299. In- dervuyst Mariette, d. v. Alphonse en De- haene Jeanne, Bruggestr. 300. en 301. Deseure Georges-en Georgette, z. -en..d. v. Maurice en Decaesteker Jeanne, Brug- gesti'. 4- 302. Lèquien Maria, d. v. Julien en Derebreu Maria, Casselstr. 303. Quaghebeur Remi, z. v. Nestor en Ste- chele Madeleine, Brüggestr. Overlijdens. 174. Persoone Jules, 61 jlandgebruiker,- wed. van. Debruyne. So phia, Westvleterensteeriwèg. Huwelijken. 59. Plancke Joseph, met ser-aannemer en Vandenberghe Maria, z. b., b. v. Ppperingel 60. Beuns Nestor, i Vraagt prospectussen of démonstra tie aan het Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3