m GRAF2ERKED GRAFKELDERS 2A oren 01tijd 25 tot 50 Gpofzepl^en in giagazijn in alle ppijzen. I P. Craye- Caen WYPELIER -TAFFIN N.V. René SCHMIDT-A CKE Breuken Het oudste en bestkoopste Huis der slreek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats In de Poppen 21, JVIEEfiENSTEEfiWEG, 21, Alle marmer- en Arfluinuierhen j (Sranö JBasav be la 1Rue au JBeurre Groote keus van l^indepvoitupen BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER ELEz Chieorei in fijn poeder, semoule en graan. Ferdinand uiaierDieii-Riem HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage 61e(?tpifieatie Ondernemingen DE ROODE PILLEN Het ypeps(>he Ooll{ HUIS AIME GRUWEZ Hoogspannings-, üicht- en Drijfkraehtinriehtingen. Dixmudestraat, 14, YPEfy VAN DEN BOOGAERDE E. HUIS ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN klein groot afdeeling YPER ALGEMEENE oustric c° Telefoon 186 Telefoon 1f KEUS VAN (DflRffiEREN SGHOUttlEN in magazijn. geplaatst binnen de Postcheck. 107.411 g Telefoon 463 YPER Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - De SPAARZAAMSTE io 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Telefoon 154. Bouwstoffen en Kolen Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. Moden-artikelen in 't Groot Qestel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. VINS EN GROS Ferdinand Waterbley-Riem Hector Tixumerma UITERST VERZORGD WERK. 14, Boterstraat, 14 li Vanaf 275 frank. HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. HANDELSREGISTER 1 1 Ott TELEFOON 1 1 VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerisé Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. 56, YPEH EIKEN en ACAJOU MOULUREN GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Ev. BAETÉ-TONNON Statieplaats YPER PI. dela Station LokaalLocalC. S, Y. K. H. M. Y. - E.C.Y. - C P.Y. NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS a prix fixe - Prix moderés Koud Buffet Buffet froid aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommee. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4.000.000 fr. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.00 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat YPEB dicht bij de Halle Postcheck 37.177 Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LlBOURNE(Gironde) Grande Distillerie Dijonnaise Fondée en 1836 BRUXELLES Dl JON Succ. E. Van den Boogaerde Apéritifs - Liqueurs - Sirops de fruit Dépot des produits de ces deux firmes chez M. CEULENAERE a Ypres rue Courte de Thourout, 22. Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKING genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A. DUMONCEAU BELGISCHE FIRMA Opgericht ln 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 327, Wellingstraat te Beernen}, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhonten, landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom vW 50 jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marimont, 145, Brussel, was na twee operaties van darm uitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 Jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mid- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, Nis1 (bij Antwerpen) genezen van darmzakking. M. Bonte Frans, Stuivenberg te OostcamP- genezen op 7 maanden van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machiniste op den spoorweg, 52, Avendoorenstraat, Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet ójn werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossing bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valsche beloften, en mits matige prijs en alle WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER: de le Zaterdag der maand- Hotel du Nord 63, Statiestr- KORTRIJK, 2e en 4* Maandag, Hotel des Flandres Statie- Uttlegboekjes op vraag: Rue de la Meuse, Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4