Handelsbank NA OPSLORPING VAN ANDERE BANKEN (luido Gezelle en de Nationalisten WEET GE WAT de eerste Vlaamsche Bank boekt, 25 millioen Fr. Kapitaal 15 millioen Fr. Reserves 53' Jaar. - Nummer 35. 35 Centiemen. Zaterdag 29 Oogst 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Het vijfjarig plan in Rusland N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Bijhuizen ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 17. BRUSSEL, Wetstraat, 84, enz.! 253 Agentschappen en Kantoren in Oost- en West-Vlaanderen en Brabant. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fr. 3 maanden 6 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van;14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden -women. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. De Nationalisten hebben dikwijls beweerd dat Guido Gezelle Groot- Nederlander is geweest, en nooit niets voor Belgie heeft gevoeld. Dit hebben zij gepoogd te bewijzen om dat zij gaarne iedereen langs hunnen kant hebben en niet kunnen verstaan dat er vlaamsche voormannen zijn die geen Nationalist zijn; omdat zij gaarne de menschen toeroepen: Zie onze grootste dichter die een geeste lijke was, was het ook! omdat zij gaarne iederöan volgen die Van hun ne meening is, maar niemand kun nen lijden die hun gedacht niet deelt; omdat zij, ten laatste, iets te kort hebben in hunne beweging: de gees telijkheid, en dat zij bewust zijn dat dit bij ons godsdienstige vlaamsche volk een geweldige leemte daarstelt. Voor al die redenen hebben zij ge poogd van Guido Gezelle een Vlaam sche Nationalist te maken. Meermalen rëeds werd die legende den kop ingedrukt; ter inzicht van onze lezers willen wij nog eens be- toogen dat de eenvoudige West- Vlaamsche priester Belg was van hart en ziel, met volgend gedicht van hem aan te halen: DE BELG IN 1848 O Belgie! duurbaer Vaderland! Hoe fel de woeste baren klotsen, En werpen menig schip op strand, Gij staet ontwrikbaer als de rotsen. De donder loeit alom en slaet Kuropa's [kroonen Van 't hoogste van haer gloor, in diepste [van haer doem, Gij, Belgie, praelt alleen op neergeschokte [troonen met onverslensb'ren roem. Het volk, het diep verblinde volk! Wil alle dwingelandij verpletten; 't Wil niet meer bukken voor den dolk, Van Koningen en stalen wetten; 't Wil vrij zijn, 't rukt zich los... 't schroot [plengt het bloed bij stroomen, Uit menig zuivre borst; 't velt duizenden ter [neer En 't volk eilaas! na al zijn valsche vrijheids» [droomen, Prangt zich in ketens neer. Maar Belgie heeft zjn troon bewaerd, Toen list en snoodheid hem besprongen; Zijn helden staen er rond geschaerd; Als dapp're leeuwen rond hun jongen Koen, moedig, onversaegd, door eendragt [nauw verbonden; Zij duchten geen gespuis, hun bloed staet [reeds te pand. De troonbestormer ras, wordt door den leeuw [verslonden Voor u, o Vaderland! O, Gij, wiens weergalooze magt, Verstrooit de forsche staetsorkanen En spot met die het regt verkracht, Om valsche vrijheid 't spoor te banen. Geduchte groot God! uit streng beproefde [velden, Stijg uwen naem ter eer de zuiv're wierook [brand... Versterkt dan 't leeuwen kroost, behoud den [moed der helden; Bewaer ons Vaderland! Laat de nationaliste dagbladen dit maar eens overdrukken Sedert geruimen tijd stelt de Eco nomische wereld al haar aandacht op Rusland! Bolchevistisch Rusland, vóór een tiental jaar, bijna den on dergang nabij door hongersnood, is plots door Stalin gered geworden! Althans in den schijn! Dit door het «Vijfjarig» economisch plan, dat thans half uitgevoerd is en reeds een fiasco van belang daarstelt! Van Rus land, dat geheimzinnig land met zijn meer dan honderd millioen inwoners, met zijn razenden haat tegen al wat maar godsdienst genoemd wordt, weet men veel te spreken op onze da gen. En toch gaat het er zoo geheim zinnig! De berichten moeten om zoo te zeggen ingesmokkeld worden en vooral wanneer het kerkvervol ging aangaat worden de berichten dan nog grootendeels door de Bolche- vistische Russen vervalscht en ver anderd en zelfs geloochenstraft Doch heden willen we het alleen hebben van het Vijf-jaren-plan waarvan de uitwerksels tot op he den volgens Stalin, niet beant woorden aan het uitgedacht en voor opgesteld plan en meer geneigd zijn op een flater uit te komen, dan op een redmiddel van Rusland! In alle g'sVal is het plan op zijn eigen een vernuftig iets dat door de eerste de beste niet zou kunnen verwezenlijkt worden! Iedereen herinnert zich de dumping van vlas, haver en graan door Rusland veroorzaakt op de Eu- ropeesche markten! Dumping is imimers niets anders dan onder den prijs verkoopen! Om het kwijt te zijn Het Vijfjaren plan had kans tot slagen doch na de rede van Stalin is er voor de wereld een heel ander ge zichtsbeeld gatooverd! Uit Amerika waren de beste ingenieurs aangewor ven ten koste van de fabelachtigste sommenIn 1930 kwamen er 500 nieuwe fabrieken tot stand. Het pe trol-plan is drie maal grooter, t. t. z. de opbrengst, dan in 1913! De voortbrengst van het ruw ijzer is merkelijk verhoogd. Men heeft imr mers tot doel Rusland volledig te in- dustrialiseeren, wat het ook moge kosten, en alles in hooge mate voort brengen, opdat Rusland weldra heer en meester zou zijn op dat gebied! Het grootste gevaar voor het plan is evenwel de waardevermindering van het russisch geld. Daarbij zal het russische volk nog twee jaar de noo- dige offers kunnen brengen? Want, ge moet weten, ofschoon ze onder de markt verkoopen, lijden ze in eigen land hongersnood! Hoe is dat plan nu eigenlijk tot stand g'ekomen en verder uitge groeid? Na de revolutie van 1917 die in dat groot land uitbrak, werden al de groote eigendommen van bij zon deren verbeurd verklaard en als eigendom van den staat aanzienMen ging nog verder: handel en nijver heid mochten niet meer door parti- kulieren en maatschappijen uitgeoe fend wordenDe staat zou zich daar mede wel moeienHet gevolg was dat de staat volstrekt niet genoeg kon voortbrengen en een nog grooter ramp in het vooruitzicht kwam! Daarop werd het partikulier initia tief gedeeltelijk weer toegelaten doch weldra zag men in dat dit ook niet voldoende was. Het volk bleef even arm en de nood werd niet ver minderd. Iets nieuws werd er uitgedacht! Het «Vijf-jaren-plan Stalin had ingezien dat er met de kollosale natuurrijkdommen in Rus land iets te verwezenlijken viel. Al les moest zoodanig worden uitgebaat dat het nog zooveel als vroeger zou opbrengen, want tot nu toe had men in Rusland nog geen verstand gehad van handel en nijverheid! De fabrie ken moesten uit den grond rijzen! Rusland moest den wenk verstaan en wat lijden verdragen kunnen! Al les werd in het plan voorzien: door eig'en kapitaal, want 'er was geen land dat eenigzins geneigd was om groote kapitalen aan Rusland te lee- nendit nog eens door de geheim zinnigheid die er nog steeds rond en in dit land heersoht; Stalin ver klaarde niet hoogmoedIn deze vijf jaar moet Rusland den weg afleggen die Europa in de laatste anderhalve eeuw heeft afgelegdWij moeten den verloren tijd inhalen. De russi sche boer moet de techniek der mo derne industrie overmeesteren om aan de andere landen te gelijken! Het spreekt van zelf, dat, van een land, dat zoo iets zegt een geweldige inspanning wordt gevraagd, vooral van Rusland dat zulk een achterlijk land is! Weet re ten ander hoeveel de kosten van fdit plan worden be raamd? Op 1701 milliard Roebel voor nijverheid en feor landbouw!!! En hooger zegden we dat er op geen bui- tenlandsch kapitaal hoeft gierekencl Hoe gaat men dan in Rusland te werk? Ten kostte van onmenschelijke offers! Verpletterende belastingen; wegdrijven van de groote boeren van hun hofstedenkleine dagloonen voor lange uren werk; enz... Er moet dus waarlijk een ijzeren hand op het arme volk van Rusland drukken om zulke lijdzaamheid vast te stellen! Men gaat zoo ver thans de juweelen van den vermoorden Tsaar te koop aan te bieden, al om geld te maken voor het reuzenplan! Dan hebben We de Dumping daar Rusland volstrekt geld moet kunnen ontvangen van hetgeen het heeft voortgebracht, om verder het plan uit te werken. Wie weet hoeveel het reeds door die Dumping heeft verlorenEn zou daar de eerste oorzaak niet liggen van mislukking van het plan, nu vooral dat er een overproductie is op de wereld en in alle takken van de nijverheid? Moest Rusland met dat plan gereed geweest zijn in het jaar 1923 of 1924 dan zou het er misschien wel bovenop geweest zijn! Nu is het te laat! Toch schijnt men in Rusland daar geen rekening mede te houden en wil men met koppigheid voortwerken. We vragen ons af,, indien dit plan in den zelfden zin als nu met de dum ping en de overproductie of voort brengst, voort uitgevoerd wordt, wat er wel de gevolgen van zullen zijn? Niemand kan bepalen en voorzien wat er daardoor in de overige Euro- peesche landen zal gebeuren! Ten ware Rusland zelf viel als slachtoffer en een eigen graf dolf! T.B. De V. S. van Amerika waren en- gelsch grondgebied en scheurden zich af van het moederland, vóór 150 jaar. In den oorlog, dien zij tegen England voerden, werden zij geholpen door Franschen, aangevoerd door Lafay ette. Den 1 October, met twee krui sers de Colbert en de Duques- ne vertrekt uit Fraknrijk een zen- dingsploeg, waarvan marschalk Pe- tain de leiding neemt, om in Ameri ka de ISO" verjaardag te gaan vie ren van de zegepraal, te Yorktown behaald door Lafayette. Te Parijs, in de hoven van de Louvre staat een bronzen standbeeld van Lafayette, daar opgericht met de penningen, eertijds ingezameld bij de amerikaansohe schooljeugd. Een wiel, dat los en snel draait, zal in het zelfde plan voortdraaien, waarin het in gang gesteken is. Ver beeld u een wagen steunende op twee wielen, achter elkander loopende ge lijk in den velo, en hebbende binnen de kas een zwaar wiel, dat los uraait in de richting der buitenwielen, als de wagen door den wind of door ie mand die op of uitstapt hek 't zij links, 't zij rechts, het binnenv iel, dat men stabilisator noemt zal den wagen wederom recht brengen... dus kan hij niet vallen, zelfs als hij stil staat. Zulk een stabilisator, zijnde een groot zwaar wiel, dat 1350 toe ren doet in de minuut, werd te Phi ladelphia aangebracht in een klein oorlogsschip; dit om te bekomen dat het schip recht blijve en niet helle, als de baren van onstuimige zee het vaartuig links of rechts bestormen. Den 30 Juli 1.1. is Entile Van ITeurck gestorven, een antwerpsche geleerde, die o. m. een boek schreef nopens de Bedevaart-vaantjes, d. z. die driehoekige papieren vlagjes, die men te Dadizeele, te Hal, te Scherpenheuvel aan de bedevaarders overhandigt. Hij had ook een boek geschreven waarvan de titel is: Godsdienstige prentjes uit het Ant werpsche De Croup wordt genezen door een tegenvergift serum getrokken uit peerdenbloed. Een peerd geeft per jaar serum genoeg om 1000 kin deren in te sputten. Een New-Yorker reizende in de Rotsbergen van Westlijk Amerika, zegde aan een bergbewoner: Ge zijt verzot op uwe bergen? Ja wel, menheer, want 't waren mijne voor ouders die ze miekenDaarop hernam de New-Yorker: «Kent ge de doode zee?» «Zekerlijk. Hewel, maak er geen mare Van, maar 't was mijn grootvader die ze doodschoot Men zegt dat England het rijkste keizerrijk is van de wereld en nog- thans zijne nijverheid kwijnt weg, zijn koophandel slabbakt en zijne koopwaardij schepen verkeeren in ne telachtigen toestand. En waarom dit alles De Socialen zouden alles verbeterd hebben en sedert zij aan het bewind staan is alles nog veel verslecht. Het leven is nu in England de helft goed- kooper dan in 1920 en het verleende steungeld is verdubbeld. Daarbij werd veel bedrog gepleegd en velen trekken steungeld ten onrechte. *4 Hier hebben wij de week ten voor- deele van het verkeer op openbare wegen, de week ten voordeele van 't Rood Kruis e. m.in Canada werd eene week besteed voor het belcam- pen van 't Blasphemeeren. In de ker ken, sermoenen; in de kranten, moedvolle artikels; overal, tot op de autos, in-oog-springende plakbrie ven, met de melding: Waarom vloekt ge? De beginnende kerkvervolging in Spanje zette haar spel in met aanval len tegen de Jesuiten, hierom: Om dat de Jesuiten in Madrid kosteloos onderwijs verschaften aan 5000 werklieden en aan ontelbare werk- lieden-kindersomdat zij in de volks wijken der hoofdstad meer dan 100 duizend kostelooze maaltijden uit deelden; omdat zij te Burgos en te Bilboa goedkoope woonsten bouwden voor den werkmanomdat zij 300 kinderen kosteloos onderwezen in Charmartin de la Rosa, 400 in Val- ladolid, 500 in Valencia, 50.000 in Barcelona en omstreken; omdat zij Perez-del-Pulgar vormden, een we- reldberoemden electro -rrjakanieker omdat hunne vermaarde paters Ju- jiula en Palmès, vermaarde leeraars zijn in de hoogscholen van Deusto en Camillas; omdat hunne aardbe- vingswacht (observatoire sismique) van Tortosa wereldberoemd is, als ook zijn bestuurder Pater Navarro; omdat Pater Garcia Viellada aanzien wordt als de beste geschiedschrijver in Spanje, enz... Ieder schip, dat naar Amerika vaarde of er van weerkeerde, peilde twee maal de zee, dat is, men liet een gewichte zakken tot op den zee bodem en de diepten die men besta- tigde werden kenbaar gemaakt aan eene maatschappij, die zlich bezig houdt met de zeebodems-beschrij ving. Daarvoor had men een ko peren-draad noodig van ongeveer 5000 meters lengte. Nu zullen de zaken vereenvoudigd worden: Een hamer van 50 kilos slaat op den sta len bodem van 't schip. Dat geruchte verspreidt zich in 't water, met eene snelheid van 1440 meters in de se conde; de kfankstralen, die de zee bodem bereiken, worden weerkaatst, komen terug naar 't schip en worden er opgevangen door twee bijzondere microphonen, d. i. klein-gerucht-op- vangers. De tijd noodig voor eene

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1