Crédit Anversoisi HET YPERSCHE VOLK Ypersche Kroniek. Kerkelijk Nieuws - Dixmndestraat, 18, YPER TOMBOLA DER KRISTEN ARBEIDERSJEUGD Bloedig drama van den waanzin in het Station van Fransch-Komen DIXSMUDE TOERISTENDAGEN VOOR WEST-VLAANDEREN Handelaars "HET YPERSCHE VOLK.{ Groote Internationale FOOTBALiü -mATCfl Beker Continental heen-en-terug-reis van een slag-klank geeft de juiste diepte der zee aan, op die plaats. Eertijds om de snelheid van een vaartuig vast te stellen, liet men in 't water een blok hout valen, die bleef liggen waar hij viel. Aan den blok was eene lange koord vast, die de matroos in handen hield en liet afglijden; als de koord ten einden was, zag men op een zandlooper in hoeveel tijd de koord ontsponnen was en alzoo kon men de snelheid van 't schip berekenen. Die koord had knopen, aangebracht als verdeelin- gen en daarom stelde men de snelheid voor in zooveel knopen ter uur Hedendaags is een knoop de af stand van een wereld-minuut, dat is het 60*' deel van een wereldgraad. Een wereldgraad, of het 360" deel van den evenaar is 111 111 meters; dus een knoop of zeemijl is 111 111: 60 of wat meer dan 1851 meters. De meter is het 40.000.000 deel van den evenaar of van eene middag lijn, dit is eene kring die zoude rond de wereld loopen al door de twee po len heen. In Frankrijk hebben ge leerden, iets meer dan vóór 100 jaar, de juiste afstand gemeten, gelegen tusschen de twee uiteinden van eenige graden der middaglijn en ze zoodanig verdeeld dat geheel de middaglijn 40.000.000 zulke maten behelsde. Men verveerdigde een regel in plati na dat is een metaal zeer hard, dat niet roest en dat zoo duur is al goud en die deze maat zeer juist weer gaf. Deze werd de maat, waarop ge heel het metrikstelsel steunt. Die platina-meter is zorgvuldig bewaard in Parijs en noemt mètre-étalon. Dit woord étalon komt voort van een oud latijnsch woord stallonem, dat betee- kent stok. Die mètre-étalon of kortweg Eta- lon heeft zeldzame reizen in het bui tenland gedaan en bij eene terug komst in Frankrijk, de tolbeambte, niet eifvaren in aardrijkskunde en wetenschappen, bij het zien van den vrechtbrief met de melding Etalon, nam deze voor een hengst, verwittig de aanstonds den vee-arts voor voor afgaande onderzoek en zoude de in komstrechten vaststellen als voor een prachtdier Zonda^ruMl. De Apotheek van M. VAN RO- BAEYS, Boterstraat, zal alleen open zijn op Zondag 30 Oogst 1931. In St MAARTENSKERK Donderdag avond, te 6 -J uur, wordt de schoone oefening van het Heilig Uur gehoudenMeditatie, Gezangen en Gebeden, met uitstel ling van het Allerheiligste. De oefening zal geleid worden door E. Pater Herman, S. J. In St PIETERSKERK Zondag 30 Augustus, ten 8 J uur, gezongene mis voor Pattyn Extiiel. KERK DER E.E. P.P. KARMELIETEN Negen Donderdagen ter eere der H. Theresia van het H. Kind Jezus. 's Morgens te 7 uur, mis met zang, oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 uur, lof door het volk gezongen, aanbevelingen en oefeningen. H. Treesje, schenk ons uwen Ro- zenzegen. De Medalie van Belgisch Eeuw feest wordt toegekend aan den Heer Graaf de Laubespin, burgemeester van Elverdinghe; Hoorens, burge meester van Gheluvelt; Vandenber- ghe, gemeente-sekretaris en Bulthez, gemeente-ontvanger |e Watou; M. D'Hondt V., Bestuurder, Pauwels L. en Wyckaert Em., onderwijzers in de Staatsmiddelbare school te Yper; Debergh Alf., gewezen huisbewaar der der Staatsmiddelbare School te Yper. SCHRIKKELIJK ONGELUK IN FRANKRIJK Bij den terugkeer van Yper, waar zij eenige dagen verlof overgebracht hadden, is aan de familie van den H er P. Baeckelandt, een vreeselijk ongeval overgekomen. Den auto waarmede zij de terugreis deden is niet ver van hunne bestemming in en dijk te recht gekomen, met het ongelukkig gevolg dat, volgens wij vernemen, de zuster van onzen stads genoot Baeckelandt en het dochter tje van den Heer Nestor Boudry, ook van Yper, er het leven bij ingescho ten hebben. bank f, BEURS WISSELj Katholieke Kring WAT GOD VEREENIGD HEEFT Het is den titel van het stuk dat in den Katholieken Kring op Donder dag 29 October, door den groep LOUIS DEVRIENDT-POLDI SO- REL zal voorgedragen worden. Dit is een stuk waarin de noodlot tige. gevolgen der echtscheiding op kiesche en pakkende wijze worden aangstoond, een stuk dat geheel ge baseerd is op de jongste encycliek van Z. H. den Paus, en dat dus hier door ook een bijzonder actueel ka rakter zal hebben een ontroerend stuk, vol bewogen tooneelen, tevens vol afwisseling een stuk waarvan de climax geen oogenblik verzwakt, en dat alweer aan de groote kunste naars Louis Devriendt en Poldi So- rel schitterende gelegenheid zal ge ven tot het ontplooien van hun rijke dramatische begaafdheid. Ieder van deze twee artisten zal in dit nieuw stuk, dat meer nog dan Lourdes, den vorm van het transformatiespel heeft, vier rollen vertolken. Zonder twijfel zullen op dezen avond deze beroemde kunstenaars een schitterenden bijval oogsten. YPRIANA M., Het Bestuur der Harmonie heeft de eer en het genoegen u te laten kennen dat er besloten is geweest het jaarlijks uitstapje te doen naar DE PANNE op Zondag 6 September aanstaande. De eere-leden en hunne familie, de familie der werkende-leden worden vriendelijk uitgenoodigd de Harmo nie te vergezellen. De reis zal geschieden per tram zonder stilhouden in de tusschensta- tiën. Vertrek uit Yper om 7 uur. Vertrek uit De Panne om 7 uur, aankomst te Y'per om 8 u. 40. De prijs heen en terug is vastge steld op 10 fr. 50. De kaarten zijn te bekomen bij Aimé Gruwez, Voorzitter. De betaling geschiedt bij de in schrijving. Voor de kinderen beneden de 4 j. kosteloos vervoer. Voor alle ingeschrevenen zullen er zittende plaatsen zijn. Voor geene redens worden kaar ten teruggenomen. Ter Panne zal het Concert der Harmonie plaats hebben van 11 u. tot 12 uur. De personen die deel maken van het uitstap worden vriendelijk ver zocht de Harmonie te volgen bij hare intrede ter Panne tot aan het gedenk- teeken der gesneuvelvden waar hul de zal gebracht worden aan de slacht offers gestorven voor 't Vaderland. Intusschen bidden wij u onze ge negen groeten te aanveerden. Voor het Betuur: De Eere-Voorzitter: Armand Donck- Vermeulen; De Voorzitter: Aimé Gruwez; De Onder-Voorzitter: Ar thur Weckesser; De Secretaris: Raymond Cardinael. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jac-obsstr., 30. Zaterdag 29 Augustus, te 8 uur. Zondag 3© Augustus, te 2, te 5 en te 8 uur. PROGRAMMA EEN MILLIOEN IN EEN HOED EEN MILLIOEN IN EEN HOED Prachtig blijspel vol verassingen, in 7 deelen, met in de hoofdrol: LUCIANO ALBERTINI Samsom) SIMBA Wonder spel van aventuren tusschen de wilde dieren in de woestijn. Groot drama in 7 deelen. Leerfilmen. - Nieuwsberichten. DE VOLGENDE WEKEN: In September, 1* weekHeldenzielen (Cceurs héro- ïques) en Een heldhaftige (Dn brave) cow-boyfilm. 2' week«De getemde feeks (La mé- gère apprivoisée)laatst verschenen film met DOUGLAS FAIRBANKS en MARY PICKFORD. PRIJZEN: Balcon 5 fr.; Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Nieuw ste toestellen voor luchtverversching (Ma- relli-apparaten). Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Ver- frisschingen in den café te bekomen. Eervolle onderscheiding. We ver nemen met vreugde dat de Koning aan E. H. Sócquet, arrondissementsproost der christene werklieden van het arrondisse ment leper, het eeremerk van eerste klasse voor beroepsvereenigingen heeft verleend. De christen werklieden hebben dit nieuws met blijheid en fierheid vernomen, ook wij zeggen van harte: proficiat! Katholieke Sint Michiels Turners leper. Op Zondag 16 Oogst l.L hebben onze flinke Katholieke Sint Michiels Turners nog eens gelegenheid gehad door een prachtig Turnfeest, op de Groote Markt te leper, bewijs te leveren van hun ne bekwaamheid. Niettegenstaande het dreigende weder, hadden veel toeschouwers, tegenstrevers zoowel als talrijke vrienden, post gevat om de opeenvolgende nummers van het programma te volgen, en 't en is hun geen leed geweest, want tot het einde toe waren zij vol belangstelling en hebben zij geestdriftig onze beste Turners toegejuicht. Volwassenen zoowel als leerlingen kwa men met eer van de planken. De vier af- deelingen die oefeningen, 't zij met tui gen, 't zij met vrije handen voordroegen deden het om ter best, en de son- neries lieten hooren dat zij te Dik- smuide op het laatste wel met reden de tweede prijs verdiend hadden. Maar een bijzonder eeresaluut dient gericht te worden aan .de mannen der enkele en dubbele barren, die in hun net, nieuw maillot, schoon figuur en puik werk leverden en dan de onvergetelijke reek sen pyramieden. Dit laatste nummer is eenig en eigen aan onze Katholieke Sint Michiels Turners. Aan de Leiders, aan de Turners, aan 't Bestuur onze beste gelukwenschen. Een woord van oprechten dank aan ons Stadsbestuur dat door dit feest te laten geven, onze Turners waardeerde en steunde, dank aan de leden van 't Sche pencollege, aan onze weldoeners en vrien den die het feest met hunne tegenwoor digheid vereerden. Dank ook aan die muziekanten uit d'harmonie Ypriana, die door hunne wel willende medewerking het feest zoowel deden gelukken. UITSLAG DER TREKKING Er werd begonnen met de trekking van den prijs nummer 200; dan 199, 198, enz., om te eindigen met nummer 1. De prijzen moeten afgehaald worden op vertoon van het winnende lot tot op 31 September op de uren dat het Secre tariaat open is. Met het begin van Octo ber wordt een tweede trekking gehouden voor de niet afgehaalde prijzen. Ieder een heeft er dus belang bij zijn lotjes te bewaren. Eenzelfde lot kan maar één prijs behalen. 13779 3847 8850 5431 11088 9379 3064 13519 5990 17005 18571 4185 19049 4408 13989 18225 11984 15898 4585 8305 1457 19720 767.7 18810 17253 15054 19302 6052 8334 18557 9222 640 2605 16930 14603 12085 17325 16100 18435 14890 6075 17798 19730 752 12650 9364 4977 11768 5440 8990 16643 18865 5170 2249 18382 13855 10500 16454 363 15709 10545 13143 12183 7711 13027 3621 9257 13982 7260 14861 17726 5988 6660 7922 14351 4736 19843 16507 2474 16284 16977 15717 2166 18220 15975 4506 9105 1404 14007 9673 17147 11343 10244 16298 11732 15474 11876 6685 918 9387 14888 7034 11635 8818 7229 11477 19052 149 8013 12383 17813 7699 10143 9741 14620 14790 1920 4956 15823 10335 18014 2439 2176 9300 16460 4350 3934 17024 961 19556 18059 16790 9772 17737 5530 11970 778 3674 7658 19462 14598 14060 957 7149 9035 4271 4775 15073 18071 971 7971 671 19671 14171 651 5391 14368 9249 12761 2922 11747 9640 14358 11372 5039 11582 4978 9754 16537 1579 2178 19369 16582 10124 15577 3420 9457 13619 9379 10036 6762 11199 17953 19247 9483 19567 3239 17968 10708 17437 1049 1504 15553 97 6271 13754 16445 17070 1702 14232. Abonneert u op EEN BELGISCH SLAGER WORDT PLOTS KRANKZINNIG EN SCHIET ACHT PERSONEN NEER Maandagavond rond 8 uur had er op het grensstation van Fransch-Komen een vreeselijk drama van den waanzin plaats. Bij de aankomst nl. van den trein uit Rijsel werd de 36-jarige slager Eugeen Van Hove, van belgische afkomst, plotse ling krankzinnig. De ongelukkige greep beurtelings zijn revolver en zijn jachtge weer en vuurde deze wapens in de menigte af. Een spoorwegbediende, de heer An- toon Veraes, werd op den slag gedood, een tolbeambte, de h. Darras, die den waanzinnige wou ontwapenen, werd doo- delijk gewond, terwijl nog zes andere personen lichtere verwondingen opliepen. Tenslotte slaagden toegesnelde gen darmen er in den gevaarlijken zinnelooze te ontwapenen. NADERE BIJZONDERHEDEN Toen Maandagavond rond 8 u. 10 de trein uit Rijsel het station van Komen binnenspoorde, waar verscheidene hon derden reizigers afstapten, drong er plots een man met verwilderde oogen uit de menigte naar voor, schouderde het geweer en vuurde in 't blinde. De reizigers werden door dit schot zoo verrast, dat er een ware paniek ontstond. En terwijl de ver schrikte menschenmassa de lokalen van het station binnenvluchtte, floten de ko gels aanhoudend rond hun ooren. Ver scheidene ongelukkigen werden getroffen en vielen ten gronde. Een tolbeambte, Emiel Darras, uit Wervik, werd door een kogel in de zijde getroffen. Niettemin wierp de man zich op de waanzinnige. Deze was verplicht zijn geweer te laten vallen ,doch slaagde er in uit zijn zak een revolver te voorschijn te halen en af te vuren. De tolbeambte werd een tweede maal getroffen en stortte ten gronde. De dader zette de knie op de borst van zijn slachtoffer en vuurde maar voort op het volk. De h. Deremaux, kommandant der rijkswacht van Komen bevond zich op het oogenblik der losbrandingen op de kaai. Hij snelde toe, slaagde er in den ongelukkige te overmeesteren en zijn re volver af te nemen. DE REIZIGERS WILLEN DEN MOORDENAAR LYNCHEN Dit bloedig drama duurde slechts en kele oogenblikken. De h. Déramaux werd door vier gendarmen bijgestaan. Ze bon den den ongelukkige, wiens oogen met bloed waren doorschoten, vast en wilden hem wegleiden. Doch de menigte, ziende dat men den kerel had gebonden, kwam woedend toegesneld. Te vergeefs poogden de gendarmen den ongelukkige tegen de woede van het volk te beschermen. Deze werd geslagen engeschopt tot hij ten laatste geheel met bloed overdekt in de wachtzaal van het station werd opgeslo ten. DE TOESTAND DER SLACHTOFFERS Acht personen werden door de kogels van den waanzinnige getroffen. De spoor wegbeambte Antoon Veraes, 30 jaar, wo nende te Rijsel, die in den rug en de zijde was geraakt, bezweek enkele minuten na het ongeval. De douanier Darras, even als H. Marcel Lannoy, uit Boesbeke, wer den in deerniswekkenden toestand naar het ziekenhuis overgebracht, de eerste ge wond aan buik en dijen, de andere de in gewanden doorboord. Ook de vijf overige gewonden, wier kwetsuren gelukkig niet doodelijk zijn, moesten in het ziekenhuis worden verzorgd. De geneesheeren kon den zich nog over den toestand der twee zwaargewonden niet uitspreken. Dan wa ren er nog een tiental personen die zaad korrels hadden opgeloopen. VERVOLGINGSWAANZIN DE DRIJF VEER De schuldige van dit bloedig drama is, gelijk wij hooger zegden, zekere Eugeen Van Hove, 36 jaar oud en als slager in Belgisch-Komen gevestigd. Toen hij door de rijkswacht in verhoor werd genomen verklaarde hij dat iedereen hem haatte en op de hielen zat. Hij kon zulks niet langer meer gedoogen en heeft op de menigte gevuurd om zich te ver dedigen. Anderzijds zijn zijn verklaringen zoo onsamenhangend dat men meent hier met een waanzinnige te doen te hebben. Van Hove, die sinds drie jaar geheel af gezonderd leefde en gescheiden van zijne vrouw, maakte zich niet plichtig aan drankmisbruik, doch werd in 't algemeen door kennissen en vrienden voor een krankzinnige aanzien. Hij was in het be zit van 13.000 fank en werd Maandagna middag naar Rijsel overgebracht, waar hij zich in een wapenwinkel de nood lottige wapens had aangeschaft. Het par ket van Rijsel, dat verwittigd werd, stapte gisteren ter plaatse van de misdaad af. Deze tragische gebeurtenis heeft heel wat opschudding verwekt onder de bevolking der Fransch-Belgische grens. EEN TWEEDE SLACHTOFFER OVERLEDEN Een tweede slachtoffer van dit vreese lijk drama, de 17-jarige Marcel Lannoy, wiens ingewanden door een kogel werden getroffen is Dinsdagnamiddag in het zie kenhuis overleden. De toestand der ove rige slachtoffers blijft bevredigend, uitge nomen deze van den tolbeambte Darras. De waanzinnige dader werd met zijn slachtoffers geconfronteerd doch legde de grootste onverschilligheid aan den dag. Hij werd in de gevangenis van Rijsel op gesloten. DE ZINNELOOZE WAS IN HET BEZIT VAN 61.000 FRANK Op het oogenblik zijner aanhouding was hij in het bezit van een som van 61.000 fr., waarvan een deel, het zij 11.000 fr. in zijn vestzak, terwijl de rest in een zak in het hemd genaaid, geplaatst was. Zondag had de XII" bedevaar- naar de graven van den IJzer plaats. Deze werd door een prachtig weder begunstigd, 't geen dezen zomer niet veel het geval is. Talrijker nog daü de vorige jaren waren van alle kan ten van Belgie de bedevaarders toe gestroomd om hulde te brengen aan deze die hun jong leven tot bevrij ding van den vaderlandschen grond ten beste hadden gegeven. Gezien de overeenkomst tusschen de Regeering en het Komiteit van de bedevaart ge sloten is alles, zooals het in zulke omstandigheden dient te zijn- zonder de minste stoornis afgeloopen. Zulks zal er toe bijdragen om menigeen die tot hiertoe aan deze bedevaart geen deel genomen had, er toe te doen besluiten, door hunne tegen woordigheid de hulde aan deze dier bare afgestorvenen gebracht alge meen te maken; immers zij willen de overtuiging bekomen hebben dat het hier enkel geldt hulde te brengen aan deze die voor het welzijn van Belgie, 't is te zeggen voor de vrij making van Vlaanderen en Wallonië gevallen zijn. Vlaamsche Toeristenbond Poperinge ZATERDAG 12 SEPTEMBER, 16 uur: Opening van de PROVINTIALE TUINBOUWTENTOONSTELLING in de Gemeenteschool. 18 uur: Opening van de TENTOON STELLING DER STADSARCHIFVEN en der werken onzer oudere en hedendaag- sche Poperingsche Kunstschilders, alsook van de werken der leerlingen onzer ste delijke Akademie, in de bovenzaal van 't Stadhuis. Deze Tentoonstellingen bijven open, 's Zaterdags, 's Zondags en 's Maandags. 20 uur: Voordracht «Van In en Rond 't Oud Pcperinghein de feestzaal van 't stadhuis, door den II. Hendrik Adriaen, Veearts te Poperinge, Uit zijne verzame ling Lichtbeelden en prenten zullen de ze voordracht opluisteren. Toegang vrij en kosteloos voor iedereen. ZONDAG 13 SEPTEMBER, 10 uur: BEZOEK aan de Stadshogpe- schaal en aan de Tuinbouwtentoonstel ling onder deskundige leiding. Bijeen komst aan 't Vlaamsch Huis. 11 uur: BEZOEK aan de drie kerken met hunne kunstschatten, onder bevoegde leiding. 11 uur: CONCERT op de Groote Markt. 12 uur: ONTVANGST der Vertegen woordigers V. T. B. door het Stadsbe stuur, en bezichtiging van 't Stadhuis j Fotoopname der deelnemers. 14 uur: AUTOTOCHT doorheen de Hommelhoven naar de mooie en schilder achtige West-Vlaamsche Bergen- Scher pen-, Rooden- en Zwartenberg (7 km. van Poperinge)Prachtige wandeling door heen de heerlijke bosschen. Eenig mooie vergezichten. 15 uur: Op de Bergen WANDEL-CON CERT door de muziekmaatschappij) van i Westouter. 16 uur: CONCERT op de speelplaats der Gemeenteschool. 20 uur: CONCERT op de Groote Markt, j vraagt eene aankondiging in tusschen C. S. BRUGGE en U. S. BRUAI' OP ZONDAG 30 AUGUSTUS 1931 te 3 uur op het Ypersch Stadium- leper zal dus heden Zondag eene groo-j te voetbalgebeurtenis beleven. Al wie hetI sport van den lederen bal eenigszins gH negen is zal de kamp tusschen de twtf vermaarde elftallen willen bijwonen. O1 I samenstelling der ploegen is voldoend: om de voetballiefhebbers van gansch Zuid-j Vlaanderen naar leper te doen stroometj om in de gelegenheid gesteld te worde-"! al die voetbalberoemdheden aan 't we-'H te zien. Geen twjfel dus dat er op het stadiufi aan volk niet zal ontbreken, indien te goed weder van de partij is. Om alle gemak aan de toeschouwers verschaffen zal het plein van af 2 h uï toegankelijk zijn. Liefhebbers van schoon voetbalsport allen naar leper om or- internationale spelers te komen bewonde- ren en toejuichen. De ploegen zullen als volgt samenges:e- zijn C. S. BRUGGE: Braet Baes, Debois Herreboudt, Van Poucke, Martens Vancleynenbreughel, Vanderbauwbedf Ruysschaert, Saeys, PhXk V. S. BRUAY: Grard, Fournier, Stermula, Tatare. Guid-j Kulvars, Parmentier, Gillot Kubik, Dubois Godelle.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2