Hebt gij ons reeds geschreven Ill hier en elders CUISINIEREN Fonderies Bruxeiloises Te Ie funke» SERVÏC i-UiSI Vet Kalk in brokken Huis DETHOOR i Sl JOZEFS BEROEPSSCHOOL OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zethoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. Er is hier wel kwestie van een ernstig voordeel. SPORTKRONIEK Wereldkampioenschappen GARAGE DEVOS DEWANCKEL Rouwherichten ZIJN DEZE DER MARKTPRIJZEN Vaulx-Iez-Toumai Tel. Doornik 341 YPER OMSTREKEN Oude Houtmarkt, 15 - - - YPER - - - Moerstraat, t9, Brugge. Lteeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. STAD YPRR Onderwijzeres gevraagd aan de S ads be waarschoolRijseïstraat) Wettelijke wedde. Aanvragen bij 't Gemeentebestuur vóór 9 Septem ber. met afscrhift van diploma. TE IEPER Kostelooze Dagleergangen (alle werkdagen van 8 tot 18 u.) Voor alle ambacht van Hout- en IJzerbewerking: teekenen, meubel- maken. schrijnwerken, timmeren, modelmaken, draaien, paswerk, me- kaniek, electriciteit, enz. (theoretisch -n praktisch) Kostelooze Zondagleergangen (van 8 tot 13 u.) Voor alles wat den kleermakersstiel aangaatmaatnemen, patroontee- kenen, snijden, confectie en aan passen. Begin van het schooljaar: Maand;, g T .eptember. Inschrijvingen en inlichtingen bij den Bestuurder, S.nt Jacobstraat, leper, best 's Zaterdags of 's Zon dags, voormiddags. ZITDAGEN Dr BRUTSAERT. Kamerlid, is sprekelijk voor iedereen: Te Poperinge, in zijn huis, 's mor gens, den Maandag en Vrijdag. Te Wervik, den 2" Zaterdag der maand, van 9 4 tot 12 uur, in «Het Kapitel». Te leper, den 1" en 3" Zaterdag der maand, van 9 1 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. OFFICIEELE VERDEELERS DE Twee gebeurtenissen beheerscben de gesprekken in de wielrijdersmid- densde wereldkampioenschappen te Kopenhagen en de voorbereiding tot Parijs-Brest en terug, die een af stand bedraagt van li.86 Km. Het sullen twee waardige slottafereelen zijn voor het prachtige wielersspek- takel dat zich dees jaar heeft ontrolt en nu zijn einde nadert; de innige wensch van alle B'elgen is: hunne landgenooten op flinke wijze het hui dige seizoen te zien sluiten. Er zijn vijf wereldtitels te verove ren te Kopenhagen, die van snelheid en baan voor liefhebbers en voor be roepsrenners, en die van de stayers (profs). Dit jaar staan onze kansen geringer dan vorige jaren, in dien zin dat wij m'in kans hebben voor de beroepsrijders op de baan. Voor de snelheid hebben wij nooit groote as sen gehad en Linart die nu reeds 42 jaar oud is, heeft toch ook al lang zijn jonge beenen niet meer; zoodat de Belgen hunne oogen hoofdzake lijk op het baankampioenschap ge vestigd hebben. Ditmaal ejchter is de formuul van het kampioenschap heel anders als vorige jaren. Wij krijgen nu immers een koers tegen het uurwerk. Daar onze beste ren ners niet allen deelgenomen hebben aan de selektiekoers te Lebbeke, is onze ploeg misschien ook niet de sterkste die wij zouden kunnen in lijn stellen. Wij mogen gerust zeg gen dat niettegenstaande Dewaele en Van Hevel goeie elementen zijn, een ploeg Demuysere, Rebry met Ronsse of Joly of zelfs Haemerlinck ons heel wat meer hoop zou gegeven hebben. Het is nu te laat om wijzigingen in de ploeg aan te brengen; laten wij het beste verhopen. De groote favori's zijn de Italianen Guerra en Binda met als outsiders Rebry en Bullamaar moest de koers bij regenachtig en kil weder betwist worden, dan zouden de kansen stij gen voor de twee laatstgenoemde, bij zonder voor de Belg en dan krijgen Gever (Duitschland) en Dewaele misschien ook wel hun kans. Laat ons voor eenmaal (nu wij het toch gewoon zijn geraakt) slecht weder verhopen. Bij de liefhebbers is het de reis in het onbekende. Al mannen die elkaar nooit tegenkwamen. Daarom geloof ik dat de Deenen die midden eigen volk rijden, veel voordeel zullen heb ben op hunne tegenstrevers, daarom ook kies ik Harry Hausen uit de bende als vermoedelijke overwin naar, hoewel Nielsen en Brandes (Denemarken), Le Grevez (Fr.) en Cipriani (It.) gevaarlijke mededin gers voor hem zullen zijn. Of brengt onze landgenoot Minsart een aange name verrassing? Tel 55 YPER Tel. 55 De snelheid voor liefhebbers zag de zege der Deenen op gansch de lij n Harder, Gerwin en Andersen nemen de 3 eerste plaatsen in deze volgorde Cozeus (Eng.) die de groote favori was, verloor in de halve finaal van de kampioen zelf, en onze landgenoot Godefroid verloor er ook nipt 'van de Duitscher Frach die vierde is. De ziftingwedstrijden voor de stayers hadden Dinsdag plaats. Sa- wall en Moelier (D.) Lacquehay (Fr.) en Linart (B.) hebben zich ge plaatst voor de finaal. Wie van die vier wordt kampioen? Wij zouden graag Linart zien winnen, en Lacque hay kan het halen, maar ik geloof meer in de 2 Duitschers die malkaar goed zullen verstaan om de zegepalm naar huis te brengen. Het ware ech ter prachtig voor de 42 jarige Linart mocht hij nog eens de regenboogtrui aantrekken Bij de sprinters zou er een Franschman moeten winnen, ten wa re Falk Hausen voor eigen volk zich zou overtreffen, of dat de Belg Schee- rens goed op dreef een mogelijke ver rassing bracht. Ik geloof het echter niet en geef Michard netjes favori met Faucheux als outsider. Wanneer deze bijdrage verschijnt zullen er reeds heel wat uitslagen gekend zij nhopen wij dat onze ver tegenwoordigers het strijdperk eer vol zullen verlaten en dat onze baan renners in het bijzonder, de drie kleur (die dit seizoen zoo dikwijls reeds aan de zegemast werd gehe- chen) mochten doen zegevieren en eene belgische naam te meer op de glorierijke eerelijst van het Baan kampioenschap mochten neerschrij ven. Op Vrijdag 21 Oogst .1. had in de kapel der Zwarte Zusters te Yper, de plechtige begrafenis plaats van Zus ter MARIE-CON STANCE (in de wereld Silvie Warlop), in het kloos ter overleden in den ouderdom van 77 jaren, het 55° van haar klooster leven Het Ypersohe Volkbiedt de Eerw. Moeder en Medezusters der duurbare afgestorvene, zijne recht zinnige deelneming aan. Vrienden en Kennissen worden uit- genoodigd het plechtig JAARGE TIJDE te willen bijwonen dat zal plaats hebben op Maandag 31 Oogst aanstaande, om 11 uur, in Sint Maar- tenskathedraal, tot zielelafenis van Mijnheer ANDRÉ VERGRACHT overleden te Yper, den 31 Oogst 1927. YPER. Woestaard. Zater dag avond, omsteeks 9 uur, kwam Urbaan V..., 19 jaar oud, woonach tig te Poperinghe, in eene herberg van de Statiestraat. Hij bestelde een glas bier en vroeg wat later aan de dochter des huizes of zij met hem op wandel gaan wilde. Daar het meisje weigerde trok hij een lang mes en wilde de dochter te lijve. Gelukkig- lijk, deze kon ontvluchten en een po- licieagent welke niet ver van daar op dienst stond, bracht den jongen elek- triekwerker naar het policiebureel. Nadat hij zijn roes aldaar uitgesla pen had, werd hij losgelaten, nadat proces-verbaal voor het dragen van verboden wapens tegen hem opge maakt was. AanrijdingZaterdag namid dag, om 3 ure, stond M. Deb... Al- bert, van Toerkonje, met zijn auto op de Groote Markt, toen hij aange reden werd door de vuilniskar van 'den stadsdienst, gevoerd door Leys Cyr. Onnoodig te zeggen dat de auto deerlijk beschadigd werd. Druk verkeer. Zondag na- I middag inzonder, was het verkeer ivan autos alhier buitengewoon druk. (Vele bedevaarders die Dixmude be- 1 zocht hadden, waren bij den terug keer langs Yper afgekomen. Rond 5 ure was de Groote Markt heelemaal ingenomen door de honderden rij tuigen en niettegenstaande het tot nog toe ongekende verkeer, heeft zich, dank de goede policiemaatrege- len, niet de minste botsing voorge daan. Ongelukkige val. Donderdag namiddag was Pieter Casteleyn, 52 jaar oud, wonende in de Waterkas teelstraat, met zijn velo naar Kem- mel gereden om daar werk te gaan zoeken. Langs de baan heeft hij met zijn velo, door de vochtigheid der 'baan uitgesleerd en zoo ongelukkig 'gevallen, dat hij bleef liggen. Aan linkerarm en been heeft hij verschil- lige kneuzingen opgeloopen en wel zoodanig dat hij naar het hospitaal moest overgebracht worden om er verzorgd te zijn. Het British Legion. Op 1 September eerstkomende zal eene sterke afdeeling van de British Le gion, namelijk de South Eastern Area een bezoek brengen aan de frontstreek. De tocht gaat over Ca- iais-Dowaai-Yper. Zij komen ten 9 I uur aan de statie. Om 11 uur wordt de afvaardiging door den burgemees ter op het stadhuis ontvangen. Ten 11 uur wordt de stoet hervormd en gaat naar het engelsoh gedenktee- ken waar een plechtige dienst za!l plaats hebben. Na een bezoek aan het omliggende gebracht te hebben, ver trekken de bezoekers 's avonds naar Do waai. Verdronken. Woensdag mor gen bemerkten personen welke zich langs de wandeling statiewaarts bei- gaven dat er een rijwiel in het water lag tusschen de Dixmude- en Thou- routpoort. Bij gekomen personen haalden het rijwiel op. Men ging om inlichtingen bij den heer ontvanger der belastingen, van dezen vernam men dat de nummerplaat van dit rij wiel aan den genaamden Jules Fa- vorul, Marschalk Frenchlaan afgele verd was geweest. Men kwam wel dra te weten dat Favorul sedert Zon dag vermist was. Aanstonds werden peilingen gedaan en omstreeks 8 uur 's morgens haalde men het lijk van Favorul uit het water. Het schijnt dat de drank oorzaak van het ongeluk zou zijn want volgens wij vernemen bevond Favorul toen hij voor het laatst in leven gezien wrerd, zich erg onder den invloed van den drank, zoodat men veronderstelt dat hij in dien toestand in het water moet gesukkeld zijn en alzoo onge lukkig aan de dood gekomen is. BURGERSTAND VAN IEPER, van 20 tot 26 Oogst 1931. Geboorten. Keersebilck Eliane, Rijs- selstr. Nuytten Etienne, Lombaardstr. Provoost Jacqueline, Zonnebekestw.. Levis Victorine, Hondstr. Flamey Jean, Lombaarstr. Overlijdens. Vanderkerkhove Ca- miel, 44 j„ mecaniekwerker. echtg. Delan- cker Helene. Nieuwst. Neels Jan. 4 m., Kalfvaart. Regheere Prudentia, 56 j., naaister, echtg. Denys Emiel, Lange Thouroutstraat. ALBERT DENYS, Poperinghe, teL Sl. Huwelijken. Rezki Abdon, leurder en Gruwier Julia, z. b. Lelong Edgard, me caniekwerker en Verleure Maria, naaister. Speybrouck Remi, handelaar en Ra- hier Eugenie, z. b. leper, 22 Aug. Tarwe 80-82; koolzaad 215-218; klaverzaad 1550-1650; rogge 66- 68; boekweit 212-214; haver 75-77; brou wersgerst 108-110; voedergerst 77-79; bloem 111-114; maïs 63-66; paardeboonen 108-111; gruis 67-69; zemelen 96-98; lijn- zaadmeel 126-128; lijnzaadkoeken 108- 111; aardappelen 60-70; boter 22-23.50; Studie van de Notarissen VAN DER MEERSCH te Yper en BOUCQUEY te Poperinghe OP MAANDAG 31 AUGUSTUS 1931 om 3 u. zeer stipt namiddag, in het hotel Aux Trois Suisses Groote Markt te Yper, OVERSLAG VAN EEN SCHOON HANDELSHUIS ook dienstig tot Renteniershuis te Yper, Rijsselstraat, Nr 100, met poort in de Sinte Catherinestraat. Gebruikt zonder geschreven pacht te weten; door Mad. Vandewiele mits 100 fr. te maande, door Jufvr. Decordier mits 100 fr. te maande en door Jufvr. Joye mits 50 fr. te maande. Ingesteld 78.000 fr. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van 2 tot 4 uur namiddag. Studie van den Notaris VANDERMEERSCH te Yper. Door Sterfgeval OPENBARE VERKOOPING van een schoon RENTENIERSHUIS met hof te Yper, Veurnesteenweg. De Notaris Vandermeersch te Yper ver blijvende daartoe in rechte benoemd, zal met tusschenkomst van M. Van Eecke, Notaris te Poperinghe, en ten overstaan der HH. Vrederechter en Greffier van het 2" Kanton Yper, openbaarlijk verkoopen. Stad Yper, Veurnesteenweg. Een schoon en gerievig RENTENIERS HUIS, ook dienstig voor rustend land bouwer, staande en gelegen te Yper, Veur nesteenweg, Nr 42, recht over de stel- plaats van den buurtspoorweg, hebbende corridor en 3 plaatsen beneden en 3 ka mers ter stagie, met kelder, afhankelijk heden en grooten hof, bekend bij kadas ter sectie E, Nr 257w2 voor eene grootte van 4 aren 27 centiaren. Vrij van gebruik met 1 Januari 1932. Na te zien den Dinsdag en Donderdag namiddag van elke week. EENIGE ZITDAG; VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1931 om 2 u. namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis, Groote Markt te Yper. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemde Notarissen. eieren 0.75-0.79; biggen 80-140, 5.00 den kilo; strooi 23-26; hooi 34-38; ruw vlas 35-40; voederbeeten 25-35. Diksmuide, 24 Aug. Boter 20-22.50; eieren 0.75; aardappelen 35-40; tarwe 100- 105; rogge 70; haver 95-100; strooi 180- 200; hooi 280-300; voederbeeten 3.00; gerst 112-115. Veurne, 26 Aug. Tarwe 88; haver 75; rogge 72; wintergerst 85; aardappelen 40; tarwestrooi 14; haver- en gerstestrooi 15; weidehooi 20; kaverhooi 25; luzernehooi 27.50; ruw vlas 90; boter 22-23; eieren 0.78; eieren van eenden 0.85.' 1ste kwaliteit voor landbouwers aan heel voordeelige prijzen Men vraagt Voortverkoopers Huis Lefebvre Perignon Naaml. Venn. Het oudste vermaarde wereldmerk biedt al zijne toestellen aan, op stroom en accumulatoren, aan on gelooflijke prijzen, zonder mede dinging. Vraagt prospectussen of demonstra tie aan het UITSLUITEND AGENTSCHAP voor €0>— LrQQt Üuj geld in ü)est=C?iacmdepen, Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3