GRflFZERüER 0IAFHEL6E1S WYPELIER-TAFFIN N.V. /{ené SCHMIDT-A Breuken In de Poppen 21, JVIEEflENSTEEftWEG, 21. ane marmer- on MiniMn fflftROlEREH SGHOUttlEN in magazijn. 01tijd 25 tot 50 Gpafzep^en in giagozijn in alle ppijzen. Ilel oudste en bcslkoopste Huis der slreek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. (3ranC> JBa3ar be la 'IRne au JBeuvte j BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI Chieouei in fijn poeder, semoule en graan. Ferdinand UiaierDiev-Riem HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage DE ROODE PILLEN 6le(jtpiïi(jatie Ondepnemingen Hoogspannings-, üieht- en Drijfkraehtininehtingen. Dixmudestpaat, 14, YPE$. YPER fl Groote keus van Kindem/oituren HUIS YPER EEEE ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN Effen en Gegolfde Cimeniplalen -- Draineerbuizen HUIS AIMË GRUWEZ ALGEMEENE VAN DEN BOOGAERDE E. Ferdinand Waterbley-Riem Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de Telefoon 463 fr Postcheck. 107.411 Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. Bouwstoffen en Kolen Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - KLEIN g^S GROOT Ev. 3AETE-TQMNQN Koud Buffet Buffet froid Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel.] NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT AFDEELING YPER Veemarkt, YPER f^et ypeps^he Öoli{ Moden-artikeien in 't Groot Qestel^ en plons op oonOpoog. Verkoop van allerhande elecirische toestellen. V1NS EN GROS Grande Distiüerie Dijonnaise OUSTRIC C° Succ. E. Yan den Boogaarde Aannemer UITERST VERZORGD WERK. 24 uren ij 14, Bofarstraat, 14 HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. HANDELSREGISTER 1 403 TELEFOON ÏOI Bote^stFaafc, 56, VPEH VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerisé Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Mansliemdcn Cols Plastrons. GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocal C. S. Y. K. H. M. Y. - E C.Y. - C.P.Y. NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS a prix fixe Prix modert: aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommee Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4.000.000 fr. EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. genezen de verstopt:-.eid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.00 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op KleerstofFen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boierstraat YPER dicht bij de Haile Postcheck 37.177 8 'SF.* Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES A v. Maréchal Foch, L1B0URNE (Gironde) Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Apéritifs - Liqueurs - Strops de fruit Dépot des produits de ces deux firmes chez M. GEULENAERE a Ypres rue Courte de Thourout, 22. van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKING genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A. DUMONCEAU BELGISCHE FIRMA Opgericht in 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mcstdagh, 327, Wellingstraat te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhouten, landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van 50 jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marimont, 146, Brussel, was na twee operaties van darm uitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mid- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, Nie! (bij Antwerpen) genezen van darmzakking. M. Bonte Frans, Stuivenberg te Oostcamp, genezen op 7 maanden van dubbel breuk. MAAGZAKKINGG. Fastre, machiniste op den spoorweg, 52, Avendoorenstraat, Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet zijn werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossing bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valscbe beloften, en mits matige prijs en alle WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos is en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER: de le Zaterdag der maand- Hötel du Nord 63, Statiestr- KORTRIJK, en 4e Maandag, Hotel des Flandres Statie. Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Meuse, Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4