Handelsbank NA OPSLORPING VAN ANDERE BANKEN WEET GE WAT de eerste Vlaamsche Bank boekt, 25 millioen Fr. Kapitaal 15 millioen Fr. Reserves Ypersehe Kroniek. 53' Jaar. - Nummer 36. 35 Centiemen. Zaterdag 5 September 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper Nog over GUIDO GEZELLE BOND DER roostrijke Gezinnen iewestYper. - Gemeente Wytschaete HET 3le INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES DUBLIN JUNI 1931 Handelaars HET YPERSCHE VOLK,, Kerkelijk Nieuws N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Bijhuizen ANTWERPEN, Lange^Nieuwstraat, 17. BRUSSEL, Wetstraat, 84, enz.J 253 Agentschappen en Kantoren in Oost- en West-Vlaanderen en Brabant. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fir. 3 maanden 6 ff Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckre Lening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden women. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. dit zoude mogen vergeleken worden aan soorte zwemblazen, die gevuld worden met lucht, komende uit me talen vaten, waar hij zoodanig sa- Met betrek op onze bijdrage oves^ Tierige prest is, dat hij er zich in Guido Gezelle en de Nationalisten vloeibaren staat bevindt, komt er ons nog een gedicht te bin nen van de groote priester-dichter. Als de Nationalisten nog mochten twijfelen aan zijn liefde voor Belgie- dit gedicht zal hen wel overtuigen en hen tevens een gedacht geven van zijne gevoelens over degene die Bei- genland verloochenen en verraden. Hier volgt het stukje: VADERLAND! O Vaderland! Wat schoone naam van God zelve eerst gegeven En vrij van schande, vrij van blaam Tot nu toe ons gebleven. O Vaderland! de Sleutelsteen jijt gij van andere landen jie. rondom u, gij bindt aaneen in vredens gulden banden. Gij zijt noch fransch, noch duitsch, gij zijt niet hollandsch, neen, maar vaders en moeders land, tot meerdren spijt ren GOD- EN AL VERRADERS. jij spreekt aan Duitschland in zijn taal t oud Neerland kent uw woorden jer zuidersprake spreekt de Waal en wij, de taal van 't Noorden. Perschillig, neen, verscheiden ja, aan Vorst en wet verbonden, too heeft u God met zijn gena ie wereld ingezonden. Blijft staan, o broeders, die eeuwen door, blijft staan en wilt niet wijken tot aan der volkren grootsch verhoor, Ills God zal 't oordeel strijken. Op Zondag 27 September aan staande is er te WYTSCHAETE in- wldiging der vlag van den plaatse- ijken bond. Schoone feesten worden rop touw gezet ter dier gelegenheid. Al de plaatselijke af deelingen van ieheel ons gewest zullen er aan hou- en dien dag met zooveel mogelijk eden naar Wytschaete te trekken! t Is de eerste vlaggewijding in ons .rrondissement. Zij mag niet onder oen voor de vlaggeinhuldigingen ilders gehouden. Al de Kroostrijke Gezinnen hou- ien dus dien dag vrijHet ordewoord leze: op 27 September naar Wyt- fchaete. Later wordt het programma me degedeeld. De grieksche patriark van Jerusa- em, schismatiek, is gestorven in den derdom van 84 jaar. In sommige dier schismatieke sekten, wordt de triark bij zijn afsterven gekleed !t de gewaden en eereteekens zij- r waardigheid, geplaatst in den :el, die hem voor troon dient, zoo de schouders gedregen en verge ld van eene menigte volk, naar Jjnen grafkelder gedregen. Veel werd er in Frankrijk, sedert 0 jaar, voor de officieele leeke scho- geschermd en onkosten gedaan. 8 het departement van de Seiné al ten zijn er 120.000 lieden boven de jaar- die niet kunnen lezen noch kh rij ven... terwijl in den Elzas, *L.r geen leeke scholen zijn, er taar 2 ongeletterden op 8174 inge schrevenen, geboekt staan. Een zweedsche ingenieur heeft een Relsel doen breveteeren om gezon dste onderzeeërs boven te brengen en De Journal de Roubaix besta- tigt bij het nagaan van het klem mende getal euveldaden, die in Bel gie geschieden, dat klemmen aan vreemdelingen te danken is. Hij oor deelt dat Belgie te gemakkelijk vreemdelingen aanveerdt en dat het meer ongewenschte lieden zoude moe ten buiten zetten. Men spreekt van verloving tus- schen aartshertog Otho, niet herken de koning van Hongarië, verblijven de en studeerende in Belgie en prin ses Maria van Italië. Professor Dart van de Hoogschool Rand in Johannesburg (Engelsdhe bezetting van Zuid-Afrika) bezocht onzen Congo en schrijft met veel lof nopens onze beschavings-methoden. In de Engelsche Kolonië bestaat de kleurlingen-wet die aan inlan ders ontzegt alle posten, waar men wat wel geld winnen kan... en in onzen Congo zag hij veel zwarten, die autos geleiden, mekaniekers en trcingarden zijn, alsook statiebe stuurders, dactylos en t bestuurders zelfs van kleine havens. Al dat volk spreekt goed fransch, is beleefd en wel opgevoed. Wat bij hem onge hoord veel belang verwekte was het hospitaal voor kleurlingen te Elisa- bethstad, met zijn 300 bedden, zijne drie flinke dokters, zijne afdeelingen voor krankzinnigen en voor besmet lij ke zieken en de Zusters van Bermhertigheid die de zieken ver plegen, bijgestaan door een inlandsch personeel. Het artikel, waar in nog spraak is van de veeartsen, de openbare werken, het bosschen-be- stuur, de vliegdienst. enz., eindigt met deze woordenZulk een Belgie in Afrika zal hier een rol spelen, die mag vergeleken worden met de rol gespeeld in Europa door het moe derland. Hier ligt men somwijlen in de pa tatten maar te Knox-town zaten de olifanten in de concommers en de meloenen. Daar was de grootste cirk van de wereld aangekomen en als reklaam hield men stoet. Voor afgegaan van schetterend muziek, togen kemels, beren, olifanten stoets gewijze rond stad. Men kwam langs den groenselmarkt en in een omzien hadden de olifanten al de kraamtjes met water- en andere meloenen weg gevaagd. Als vergoeding kregen de bestolene verkoopers vrij-ingang tot de vertooningen! Opgezweept volk eerbiedigt niks.' Te Moscou staat een praalgebouw, namelijk St Salvators-kerk, dat op gericht werd ten gevolge eener be lofte, gedaan door tsar Alexander den 25 December 1812, alswanneer hij den vluchtenden Napoleon achter volgde. Dit pronkstuk was maar vol tooid in 1883. Het heeft vijf gewron- gene en vergulde koepels, 102 m. hoog. 10.000 menschen kunnen er binnen. Er zijn 12 poorten en 60 ven sters. 40.000.000 brieken waren noo- dig voor zijn opmetsen en het heeft 262.000.000 gekost van onze franks. Nu wordt dat praalgebouw ten gron de afgebroken, omdat het eene kerk is! In de fransche omwenteling wil den de vooruitstrevers al de torens naar beneden halen, omdat zij, zich zoo hoog boven cle gebouwen ver heffende, zij integenspraak waren m at het vermaai d gondstelselEga- lité! Gelijkheid! Mozart werd geboren in Saleburg (Oostenrijk) en alle jare, ter eere van Mozart, is er in de Oogstmaand eene aaneenschakeling van muziek feesten van allen aard. Wat veel bij val genoot dees jaar was het opvoe ren van een middëleauwsch myste- rië-spel, in open lucht, met als ach tergrond de poortalen der kathedraal. Het noemt Jederman en is de weer gave van Elcherlyk,die gespeeld werd te Gent. «Een rijke, geen schalm maar wereldsch en genotzoeker, ont vangt op een feestmaal en de feest- disch beslaat geheel de lengte van het platvloers boven op de trappen vóór da kathedraal, zijne verloofde. De dood verschijnt, stapt tot achter Je derman, slaat de twee armen rond den romp en zijne twee handen du wende op Jedermans hert roept hem toe: Sterven... en verschijnen vóór den RechterWanhopigen weder stand van Jederman, die als gunst van den Dood bekomt, ééne uur te mogen zoeken naar iemand, die hem wil vergezellen tot bij Gods Troon. Opvolgenlijk weigeren al zijne vrien den en eindelijk sok zijne verloofde. Als Jederman nu radeloos weg en weer loopt, verschijnt en treedt op hem toe, een gering mensch, die hem zegt: «Ik wil u vergezellen». Wie zijt gij De weinige goede werken,-die gij gedurende uw leven gepleegd hebt. Maar spreek eerst het Geloof aan, vragende u te willen bijstaanHet Geloof ver schijnt en versterkt Jederman; en als wanneer de rostachtige Satan van uit het publiek op het tooneel springt om zich van Jederman meester te maken, het Geloof verspert hem den weg. Engelen verschijnen. Een graf wordt geopend en een lijkwade er in opengespreid... waarna Jederman, geholpen door de goede werken kalm en gelaten ten grave daalt. Dit stuk vond 'veel bijval bij mu ziek- en tooneelminnaars, moede van al" het moderne, hoe ingewikkeld schoone ook het tot nu toe uitgeba zuind werd! Vriend, daar heb ik vernomen dat gij vóór eenige maanden uwe vrouw verloren hebt in een autoon geval... zijt gij reeds dien zwaren slag wat te boven gekomen Nog niet, want de assurancië is zoo steeg om te betalen Ierland, dierbaar Ierland, katholiek Ierland, land van geloof en van eer, held haftig en ongekunsteld, tevens zóó een voudig en grootsch! Schoon en groen er in, land van poëzij, van ruïnen, van al tijd herlevende verwachtingen, ik groet D, gelijk een reiziger van ver een schoon, geheimzinnig, in nevelen gehuld land be groet, al door een nachtelijken, opklaren- den droom. Ik groet U, gezegend land, met den vu- rigsten wensch dat uw volk, uw volk van deemoedige reuzen, betrouwvol en vroom zich weer moge verheffen, zich opnieuw vrij en fier, groot en gelukkig moge ge voelen, onder het zoete juk van Christus en den glimlach der Maagd, in uw lieven mantel van legenden en droomen, o dier baar en heilig Ierland Met deze woorden gaf E. H. Dokt. Lamy, Prelaat van Tongerloo een korte samenvatting van hetgeen Ierland en Ier- sche volk voor den geest roept. Die woor den bevatten niet de minste overdrijving, want wie eens Ierland mocht bezoeken onderging hij niet den diepen indruk van innige vroomheid, van eenvoudigen en ongekunstelden godsdienstzin? Het Eucharistisch Congres van 1932 zal dus plaats hebben in een heel ander ka der dan verleden jaar te Carthago te midden van een Mahomedaansche bevol king. Alles wijst er op dat het dan ook in ongemeene pracht zal geschieden. Men mag zeggen dat de voorbereidingen ko lossaal zijn. Als men de bureelen van het Congres binnentreedt, 8, Lower Abbey- street, niet ver van de beroemde Pillar en vooral als men het voorrecht heeft toe gelaten te worden tot het bureel van den algemeen Secretaris, Mr. O'Realy, ver neemt men dat sinds meer dan drie jaar een geweldige propaganda werd onderno men om dit congres te doen lukken. Deze propaganda werd vooral gevoerd bij de mülioenen Ieren-uitwijkelingen, verspreid in alle landen van de wereld. Men kent de droevige toestanden die de landverhuizingen op groote schaal ver oorzaakt hebben. Vooral in Amerika en Engeland zijn er duizenden Ieren en ook honderden Iersche Priesters. Het Komiteit heeft een oproep gericht tot geheel de bevolking om vanaf 1928 al die uitwijkelingen ts bereiken en hen het wachtwoord te geven: Komt niet naar Ierland, noch in 1929, noch in 1930, noch in 1931, maar van nuaf aan spaart en zorgt ervoor dat gij met uw stamgenoo- ten de onvergetelijke dagen meeleeft in Juni 1932. Dit wachtwoord werd geestdrif tig beantwoord, en van de vijf wereld- deelen zullen aanzienlijke delegaties ko men van uitgeweken Ieren. De vele Ier sche Priesters die in Engeland werkzaam zijn hebben ieder in hun kring van ka tholieken de propaganda geleid, spaar kassen ingericht en komen in dichte gele deren naar het Congres. Uit inlichtingen, bekomen op de buree len van de engelsche spoorweg maat schappij, blijkt dat men voor het vraag stuk staat uit Engeland het vervoer per trein, maar vooral per boot, te verzeke ren van 80 tot 90.000 congressisten. Het Komiteit heeft r-?t oagauMe»t klaarheid van blik het vraagstuk van het logement bestudeerd: de capaciteit der hotels werd tot een maximum gebracht, zoodanig dat het aantal bedden daar minstens verdubbeld wordt; al de kloos ters, colleges, pensionaten worden ge- kwireerd, en de Irich Free State stelde ook ter beschikking van het Congres al de lokalen der openbare scholen; acht dagen vóór het Congres zullen de kinde ren in buitengewoon verlof gaan en al de lokalen veranderd worden in geïmpro viseerde hotels; Bij de particulieren blijft er geen enkele plaats meer over; in de meeste families verwacht men 10 tot 15, soms 25 familieleden die naar het Con gres komen. Niettegenstaande de geweldige toeloop schijnt het organisatie wel van dien aard dat alles goed geregeld zal zijn. Op 't program van 't Congres komen wij bij een volgende gelegenheid terug. vraagt eene aankondiging in De Apotheek van M. VAN WAL- LEGHEM, Statiestraat- zal alleen open zijn op Zondag 6 September 1931. In St MAARTENSKERK Op Dinsdag 8 September, feestdag van O. L. Vrouw Geboorte. Gen. absolutie aan dë Derde-Ordelingen. - Te 9 u. Hoogmis. - 's Avonds te 6 i u. Sol. Vespers en te 6 1 u. plech tig Lof. Op Zondag 13 September, onder de Hoogmis te 10 u., uitvoering van de driestemmige mis van d'Archam- beau, door het vermaarde zangkoor L'Orphéon des Travailleurs van Tourcoing. In St PIETERSKERK Op Zondag 0 September, ten 8 1 u. zielmis voor Desramault Alphonse. KERK DER E.E. P.P. KARMELIETEN Negen Donderdagen ter eere der H. Theresia van het H. Kind Jezus. 's Morgens te 7 uur, mis met zang, oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 1 uur, lof door het volk gezongen, aanbevelingen en oefeningen. H. Treesje, schenk ons uwen Ro- zenzegen. NAAR DADIZEELE Op Maandag 14 September doen de Congreganisten van Yper hun j aarlijksche Bedevaart naar Dadi- zeele, het gezegend oord van O. L. Vrouw. Zooveel mogelijk zullen onze Con greganisten eraan deelnemen. De reiskosten in autocar beloopen 8 fr. Men vertrekt te 8 4 u. op de Markt (Gerechtshof) alsook aan «De Bas cule Te 10 u. plechtige Hoogmis, waarna processie. De terugkeer is zoo geschikt dat

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1