EEN SMAADSCHRIFT Crédit Anversois Da» hier e» elders. YPERLINGEN Dixmudestraat, 18, YPER Uit de Pers Sterfgeval MISSIEDAG UITSLAG ELVERDINGHE In een hatelijk strooibriefje ran de Socialisten, dat gericht is tot de ouders der sehoolplichige kinderen u-ordt gij schandelijk beleedigd in uw eer en icaardigheid De overgroote meerderheid onzer bevolking genoot haar onderwijs en opvoeding in onze vrije scholen. Welnu- gij allen, deftige mannen van Yper, gij ollen, brave vrouwen en jonge dochters, gij wordt uitgeschol den als onbenullige, verstompte wezens gij wordt uitgemaakt als een bende fanatieke knechten gij ivordt beschimpt als menschen die tot schande strekken van hun fa milie. Kan het hatelijker gezegd en ge logen worden? Gij allen die oud-leerlingen zijt van: het St Vincentiuscollege, de St Michielsschool, de St Aloysiusschool, de Maria school der Zusters La- motte de St Jozef sschool, de school van O. F. T'route van Thuyne, hebt gij den smaad gevoeld die U en uw kinderen wordt aangedaan? Waf wij een schande noemen, 't is de handelwijze der Socialisten, vol t onverdraagzaamheid en fanatis- uietegen onze vrije scholen. Zij kunnen den heilzamen invloed die er van uitgaat niet verdragen, zij kun nen den heerlijken bloei er van niet verkroppen! Ziet rondom U: zooveel flinke krachtenzooveel ontwikkelde man nen en edelmoedige vrouwen die gij ontwaart in de samenleving, komen ze niet meestal uit onze vrije scholen? Aan de Socialisten zeggen wij luid op: handen af! Yperlingen, de Vrije School is fier op Vuieest fier op haar! Meer dan ooit, omwille van dien smadelijken aanval, Zendt uw lievelingen naar de vrije school! Het verweer der Vrije Volksscholen. de bedevaarders thuis kunnen noen malen. Al wie begeert mee te gaan, geve zijn naam op aan een der raads leden van de Congregatie. STEDELIJKE NIJVERHEIDSSCHOOL Wij vernmen dat M. Jules Van- aerde, adVokaat, door de Bestendige Deputatie aangeduid werd om de Provintie te vertegenwoordigen in den beheerraad dezer school, ter ver vanging van M. Degroe, ingenieur, overleden. BEDEVAART DER BRITISH LEGION Dinsdag 1 September 11. kwamen rond de 550 Engelsche oud-strijders vergezeld van een 150 vrouwen, uit Berks, Hants, Sussen, Furrey en Kent, dus uit het Zuid-Oosten van Engeland, naar Yper, den gewijden grond met zijne 250.000 begraven Britten een eer- en gebedenbezoek brengen. Zij kwamen rond 9.50 u. 's mor gens toe uit Dowaai, met voorbehou den trein, en wierden plechtiglijk door den Burgemeester bij hunne aankomst verwelkomd, geloofd en bedankt. Zij namen het besproken ontbijt in de hotels bij de statie en vormden rond 11 u. 15 eenen stoet om hunne gesneuvelde vaders en echtgenooten, zonen, broeders en vrienden te gaan indachtig zijn onder het britsch oor logsgedenkmaal der Meenenpoort. Hier bad en zong de engelsche ka pelaan E. H. Miller, samen met de bedevaarders; hier speelden de twee medereizende oud-strijdersmuzieken het engelsch en het belgisch nationaal lied; hier weergalmde de Last Post en hier legde kolonel Gontvem eene rouwkroon neer ter eere zijner ver lorene landgenooten. Dan keerde de stoet in orde weer naar 't Ypersch oorlogsgedenktee ken,waar weer het belgisch en het en gelsch nationaal lied en de Last Post gespeeld werden, waar kolonel Gon- trom ook eene rouwkroon eerbiedig neerlegde, en waar de Burgemeester al de Bedevaarders bedankte. Daarna ging elk gaan lunchen of eten, om geheel de achternoen het gewezen slagveld rond Yper per auto te gaan afzien. Allen waren ten 18 u. in Lapierre's zaal weer vereenigd voor het gezamentlijk eetmaal, waar op de gezondheid van Belgie's Ko ning door Kolonel Gontrom en van geheel de Engelsche Koninklijke Fa- miie door den Burgemeester gedron ken wierd. Te 20 u. vertrok hun trein weer naar Dowaai. ENGELSCHE BEDEVAART Zaterdag 5 September 1931 komen een tweehonderdtal gewezen officie ren en soldaten der 47' Engelsche Legerafdeeling uit Londen hunne ge sneuvelde medestrijders vol eerbied, genegenheid en dankbaarheid her denken. Zij hebben gevraagd en be komen van 's noens verwelkomd te worden op het stadhuis door den Burgemeester. UIT TOERKONJE Zondag 13 September 1931 komt de Koorzangmaatschappij L'Or- phéon des Travailleurs de Tour- coing met familieleden, ten getalle van 200, naar Yper, om de plechtige Hoogmis in de Kathedraal te zingen, daarna de oologsgesneuvelden eer te bewijzen bij 't Ypersch oorlogsge- denkteeken en 's noens, een zangcon cert te geven op de stad'skiosk aan de Bascule, ter gelegenheid van de wijkkermis. Zij hebben gevraagd en bekomen van bij hunne aankomst rond 9 i u. 's morgens ontvangen te worden op het Stadhuis door den Burgmeester. i SXBrSXUHBSZ N. V. MtffiSBÖKS BANK BEURS WISSEL IN St MAARTENS-KATHEDRAAL Op Zondag 13 September', onder de Hoogmis van 10 uur, zal de befaam de koormaatschappij Orphéon des Travailleurs» Van Tourcoing (N.- Frankrijk) de prachtige Missa van Archambeau uitvoeren; aan het Of fertorium het motet a Capella O Sacrum van Viadana. Na de mis, uitvoering van Le Choeur des pélerinsvan Tanhaü- ser, door Richard Wagner. Ongetwijfeld zullen de liefhebbers van kerkelijk kunstmuziek in groot getal deze godsdienstige plechtigheid bijwonen. DEN YPERSCHEN HEROPBOUW De werken van heropbouw van onze stedelijke feestzaal, op de Leet, en deze van het Museum Merghe- hjnck gaan snel vooruit, tot voldoe ning onzer medeburgers. Nog twee prachtbouwen die den kustroem van het Oud Yper zullen hrinneren en opnieuw bewerkstelli gen. Verders wrordt er voortgedaan aan de fundatiewerken van het Belfort, alsook aan den heropbouw van de Noord- en Westkant van het pand van St Maartens Abdij. - WAT GOD VEREENIGD HEEFT Voor Wat God vereenigd heeft heeft Louis Devriendt zich de mede werking verzekerd van Mevrouw Pot harst, de bekende Brusselsche tooneelartiste (van den VI. Schouw burg) die ongetwijfeld een der voor treffelijkste moederrollen is van het land. Wij meenen dus niet te overdrij ven als we zeggen dat op artistiek gebied alle waarborgen van succes hier voorhanden zijn. Evenals Lourdes zal ook Wat God Vereenigd heeft onderworpen worden aan goedkeuring der Kerke lijke Overheid. Dat stuk wordt op Donderdag 29 October in de feestzaal van den Katholieken Kling om 8 u. 's avonds voorgedragen. ENKELE VRAAG In een koffiehuis op de Groote Markt was verledene week een bus geplaatst tot inzameling van geld, dienende tot onderstand van de offi- cieele scholen. Kan niemand van onze lezers ons inlichten wie de eerste daar een mil de almoes in stortte? Was het een katholiek, een libe raal, een socialist of een nationalist? Of wel was het iemand die noch 't een noch 't ander is; of nog liever iemand die het alle vier wil zijn? volgens zijne belangen het hem op leggen IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jacobsstr., 30. Zaterdag 5 September, te 8 uur. Zondag 6 September, te 2, te 5, te 8 uur. PROGRAMMA HELDHAFTIGE ZIELEN (Cceurs Héroïques) Prachtig drama in 8 deelen, waarin de heldenmoed van een edelmoedigen jon gen treilend wordt weergegeven. JEAN FOREST, zelfde speler als in Elk huis heeft zijn Kruisvervult er de hoofdrol. EEN DAPPERE (Uu Brave) Heerlijke Cow-boyfilm met Wally Wales. Leerfilmen. - Nieuwsberichten. DE VOLGENDE WEKEN: In September, 2' week: «De getemde feeks» (La mé- gère apprivoiseé)laatst verschenen film met DOUGLAS FAIRBANKS en zijn vrouw: MARY PICKFORD. PRIJZEN: Balcon 5 fr.Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Nieuw ste toestellen voor luchtverversching (Ma- relli-apparaten). Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Ver- frisschingen in den café te bekomen. In La Gazette schrijft M. R. eenen langen artikel over den terugkeer in het liberaal politiek leven van Heer Ernest Nolf, oud liberaal, Senator of Volksver tegenwoordiger van 't Ypersche. M. R. spelt er goed de les aan den oud-libera len Volksvertegenwoordiger en zegt onder ander In dezen tijd waarop gansch Europa kraakt en wemelt en gevaar loopt gansch ineen te storten te midden den financiee len en socialen wanhoopstoestand, wordt het een plicht voor aile goede burgers zich met politiekonledigtehouden! Gedaan met de wet van de minste krachtinspan ning Daar waar de beste zich zullen onthouden zullen de slechtste hunne plaats innemen, de besturen van Staat, Provinciën en Stad bekleeden; dan zullen dg Steden, de Provinciën en de Landen de politiek der slechtsten leeren kennen!» Katholieke lezers van ons weekblad, overweegt eens goed deze woorden en ziet eens goed na of gij ook op uwe borst niet moet kloppen Volbrengt gij al uwe plichten jegens Kerk en Staat? jegens familie en evennaaste en gebruikt gij in de mate van 't mogelijke de gaven welke gij van den Schepper van 't heelal bekomen hebt Of stemt gij ook in met de politiek van de minste krachtinspan ning M. R. eindigt zijn artikel met de hoop uit te drukken dat Heer Ernest Nolf zich gemakkelijk zal laten overhalen om Senator of Volksvertegenwoordiger te worden Ja, maar, de stemmers moeten ook nog hun woord in deze zaak zeggen, en 't ware voorzichtiger geweest van M. R. maar eene kandidatuur op te offe ren in plaats van een mandaat gen om een fortuin te vergaderen zooals deze van den Koning van Spanje. Probeer maar niet Mijnheer Edgard, het zal niet gelukken Gij had immers over eenigen tijd een tamelijk goed inko men als Volksvertegenwoordiger, en dat zelf hebt gij niet kunne behouden Hoe zoudt gij een fortuin zooals deze van den Koning van Spanje kunnen besturen De Werkman maakt gewag van i eenen naamloozen brief die in 't Schepen- collegie toegekomen is qaamlooze brie ven verdienen de verachting van alle rechtschapen menschen 't Akkoord Maar rechtschapen menschen verstaan ook dat aan zulke brieven geen rucht baarheid moet gegeven worden. Mijnheer de Schepen. Dat is eene kostelooze les. Het Westland gaat maar altijd zijnen aanval tegen de nonnetjes voort. Gij moest u schamen arme schrijver van zoo ondankbaar te zijn tegenover die nonnetjes die, onder meer, zoo dik wijls uwen broek netjes moeten maken hebben endie het misschien nog wel zullen doen vooraleer gij de wereld zult bedanken. Maar de kinderen die daar naar school gaan, schrijven zuiverder vlaamsch dan gij, en de woorden zooals Konsekwent, manie, marcheeren, enz., waarvan uwe artikels doorvlochten zijn, vinden geen plaats bij hen. Vlaamsch moeten onze kinderen lee ren, maar geen bastaardvlaamsch. Dat vlaamsch laten wij voor u want het riekt te veel naar verradersvlaamsch Zondag 30 Oogst is godvruchtig te Brugge overleden MEVROUW MARIA DOCIIY Weduwe van Mijnheer Jules Vandenabeele. De plechtige begrafenis had op Woensdag 2 September, om 10 1 u. plaats, in de parochiale kerk van St Gillis te Brugge. Het Ypersche Volkbiedt de Familiën Dochy en Vandenabeele zijne rechtzinnige deelneming aan. Volgens De Werkman Heeft de bond ter verdediging van het officieel onderwijs de zaak van fronter Samyn ter hand genomen. En deze zaak is volgens 't schijnt maar een begin. Wij zullen trachten deze zaak van nabij te volgen en zullen eens zien welke andere zaken nog het licht zullen zien en hoe ze zullen klaar gesponnen worden. Niemand zeker zal de gezellige en pret tige avondvergadering vergeten hebben, welke de EE. PP. Ongeschoeide Karme lieten, in de groote zaal van het Sint Vineentius College, hier ter stede, verle den jaar bijeen riepen ten voordeele van hun vlaamsche medebroeders, die in en gelsch Indie aan geloofsverspreiding werkzaam zijn. De voordrachtgever was de Z. E. Provinciaal der vlaamsche Pro vincie, de Z. E. P. Thomas Aquinas, en met veel bijval sprak hij over Indie, de streek, de dieren, de gewassen, de in boorlingen en een weinig over het bekee- ringswerk. Dit jaar, in voorbereiding tot het afreizen van twee nieuwe zendelingen, de EE. PP. Samuel en Reginald, zullen j de EE. PP. Ongeschoeide KarmSelieten nogmaals, en wel den 4 Oktober, een der gelijke vergadering beleggen in het bis schoppelijk College te Yper. Geen twij- fe of onze katholieke bevolkng zal ook dit jaar talrijk opkomen om de noodza kelijke uitgaven der reis te helpen keeren. De voordracht zal handelen over het eigenlijk zendelingswerk, dat is over de bekeering van heidenen en afgescheurde kristenen die nog menigvuldig in het Noorder deel van Travancore's zendelings werk voort woekeren. Tot spreker zal op treden de ijverige missionaris E. P. Jo- annes-Maria, Ongeschoeide Karmeliet, Pastor te Punalur. Ingansgkaarten zijn te erkrijgen in het klooster, Mondstraat, 5, tegen 5 en 3 fr.; familiekaarten tegen 12 fr.; loten worden verkocht tegen 1 fr. 't lot. GEMEENTE SINT JAN VAN DEN VARKENSPRIJSKAMP op 1 September 1931. Mijnheer Edgard zoekt te weten te komen hoe men het aan boord moet leg EERSTE KATEROGIE Inlandsch ras: Beeren. 1' pr. 50 fr.: Vanoverberghe Alid., leper. 2' pr. 30 fr.Descamps Emiel, Sint Jan. Zeugen geviggend hebbende: l'pr. 50 fr.: Durnez Alois, Zonnebeke. 2" pr. 40 fr.: Vanoverberghe Alid., leper. 3'pr. 30 fr.: Vermeulen B., Sint Jan. 4' pr. 20 fr.Capoen Jules, leper. 5' pr. 10 fr.Deraedt Desire, Sint Jan. Jonge Zeugen: 1' pr. 40 fr.Vermeulen B., Sint Jan. 2-pr. 30 fr.: Capoen Jules, leper. 3' pr. 25 fr.Haghedooren Jer., Snt Jan. 4' pr. 20 fr.Descamps Emiel, Sint Jan. TWEEDE KATEROGIE Veredeld duitsch landvarken: Beeren. l'pr. 70 fr.: Varkenssyndikaat Sint Jan. 2" pr. 50 fr.Varkenssyndikaat Sint Jan. 3'pr. 30 fr.: Varkenssyndikaat Sint Jan. Zeugen. l'pr. 70 fr.: Delva Elie, Zonnebeke. 2' pr. 60 fr.Steelandt E., Vlamertinge. 3*pr. 50 fr.: Capoen Jules, leper. 4'pr. 40 fr.: Capoen Jules, leper. 5' pr. 30 fr.Delva Elie. Zonnebeke. 6' pr. 20 fr.Capoen Jules, leper. 7" pr. 10 fr.Verbrugge Henri, Sint Jan. Verder werden in deze afdeeling nog 7 aanmoedigingspremiën van 5 fr. gege ven. Er was zeer veel belangstelling bij het publiek. De prijskamp is in alle op zichten wel gelukt. Er wordt ernaar ge streefd. een varkenstype met een, prima rendeerend, omzettingsvermogen, te ver krijgen. Zondag 6 September doen de Weledele Graaf en Gravin Antoon de Laubespin, zoon van den Weledelen Heer Burgemees ter, hunne blijde intrede. Om 3 uur ont vangst door de Overheid aan De Wan- delng steenweg naar Woesten om daar na begeleid van een prachtige stoet het kasteel te bereiken, waar zij en hunne genocdigden den stoet in oogenschouw zullen nemen. Orde van den Stoet: 1. Mannen te I paard. 2. Muziek van Elverdinge. 3. Duivenwagen. 4. St-Sebastiaensgilde. 5. Wagen van den lustigen barbier. 6. Groep Normandsche boeren en boerin netjes. 7. Vliegmachien. 8. Boeren- gilde, groep en wagen. 9. Christen Werklieden. 10. Wagen van den Vlaamschen Bond. 11. Muziek van Oostvleteren. 12. Knechtenschool. 13. Werk van den kleinen akker. 14. Groep matrozetjes 'meisjes). 15. Wa gen van de Oudstrijders V. O. S. 16. Intrede van Adriaen Van der Borcht. 17. Groep knapen dragende de familie- schilden. 18. Hulde aan de nieuwge- huwden. 19. Autos bebloemd. 20. De Nieuwgehuwden. YPER. Brevet van Yperling. Den baas een-er herberg omtrent in het center der stad gelegen was te huis zijnen duivel aan het ontbinden, dit ten gehoore voor iedereen. Een heer daar voorbij komende, werd nogal erg onbeleefd door den baas aangesproken, alhoewel deze erop bofte heel goed den heer in kwestie te kennen. Het gevolg hiervan was dat de politie den woedenden kerel kwam afhalen en hem nachtverblijf in den amigo bezorgde. Nu mag dezen baas, alhoewel se dert jaren alhier verblijvende, als Yperling aanzien worden. Men vertelt zelfs dat den baas zinnens is een zijner vrienden, goed met gerechtszaken op de hoogte, met het onderzoek, van wat er gedaan kan worden, te gelasten. Een die het zag. ZANTVOORDE. Bocrengilde. - Vlag- gefeest. 't Was Zondag volop feest te Zantvoorde ter gelegenheid van de inhul diging en wijding der nieuwe vlag van de plaatselijke gilde. Niemand had zich voor een dergelijken bijval verwacht en niet tegenstaande den dreigenden regen wa ren toch elf deelnemende hoerengilden bijgekomen om de feestelijkheden op te luisteren, 't Muziek van 't Christen Wer- kersverbond van Wervik had een uitstap je naar de Panne laten varen om te kun nen meêvieren en daarom ook, besten dank. Om 2 '/2 uur, de H. Senator G. Mullie, E. H. Colpaert en Delanote, de H. Scholz, afgeveerdigden van den B. B. kwamen samen met E. H. Pastor Nevejan, de be stuurleden van de plaatselijke gilde, de leden van de feestkommissie en de H.H. leden van de kerkfabriek, plaats nemen op het verhoog, op de dorpplaats gezet, om den stoet in oogenschouw te nemen. Aan den H. Emile Pannecouque, schepen der gemeente, werd door H. Senator Mullie het Eereteeken van 1" klas overhandigd om 35 jaren aan 't bestuur der gilde werkzaam te zijn geweest en ons week blad neemt deze omstandigheid waar, om ook M. Em. Pannecouque hertelijk proficiat te wenschen. Onder de bljde tonen van 't muziek, trok de stoet vooruit en toog door de straten, tuschen de menigte die met sym pathie dit schouwspel gadesloeg. Laat ons zeggen dat het voor menigeen een ver rassing was, zulke machtige ontplooiing te zien. De stoet was samengesteld uit een groo- ten groep ruiters, smaakvol versierde peer den. 3 praalwagens: De eerste wagen Het Boerenwerk wagen van 't front, kunstig opgeslagen en prachtig versierd, geheel de Basseville zonder uitzonde ring was aan 't boerenwerk met de herberg: De Boerderij - uw gedacht en houdt u vrij was naar den zin. De wa gen Den Oogstviel in de smaak en daarop kon men lezen als opschirft: Hier zijn de vlaamsche boeren, Die toonen hunne toeren! Wij zaaien het zaad in de voren En scheiden het kaf van het koren! We werken en slaven, laat en vroeg Op weide en veld met peerd en ploeg! Wij zijn de boeren die mekaar verstaan En achter de vlag van den boerenbond [gaan! Mannen van den Stierhoek en Water straat, gij haalt eere van uw werk, pro ficiat. Verders kwamen een aantal landbouw - machienen en alaam, versierde velos, het wagentje van den hovenier, en het eerste deel van den stoet wierd gesloten door den praalwagen, de werking van den boeren bond huldigende; op dezen wagen moch ten wij lezen: Komt, ontrolt nu de bannieren, Om het vlaggefeest te vieren Ieder boer van geest gezond Wordt lid van den boerenbond! Gaat daar voor aankoop! Spaart daar nen hoop. Doet daar uw verzekering Uw eierverkoop en leening! Nu kwam het muziek van 't Christen Werkersverbond van Wervik, gevolgd van de deelnemende hoerengilden der streek, dan een flinke ruiter, met onze nieuwe vlag en de talrijke leden van de gilde van Zantvoorde, een der oudste van 't land. In de kerk greep plaats onder het ld de plechtigheid der wijding van onze nieuwe vlag, door E. H. Colpaert, lid van 't hoofdbestuur, die dan ook eene prach tige kanselrede hield welke eenen diepen indruk maakte op al de aanwezigen. En- hoe schoon, al de vlaggen gerangschikt in den koor van die prachtige kerk. Na het Lof was de gewestelijke vergs- derng der hoerengilden op de versierde speelplaats van de school der Eerw. Zin ters. Beurtelings kwamen aan het woord H. Cam. Nuytten, voorzitter der Gilde van Zantvoorde; H. Scholz, gewestelijk; opziener van den B. B.; H. Senator Muil;; Eerw. H. Colpaert en Delanote en E. B Nevejan, pastor. Na de vergadering. wi: het concert op de dorpplaats en het ms- ziek van Wervik speelde zijne mooi^ airkes. Om te eindigen gaf het- must*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2