De Vreemdeling T SER VIC jiebt gij ons Feeds geschreven Vet Kalk in brokken Huis DETHOOR ZITDAGEN SPORTKRONIEK Voor de Beigische Voetbalkampioenschappen MARKTPRIJZEN Huis Lefebvre Ferignon Vauüx-lez-Tournai Tel. Doornik 341. YPER OMSTREKEN Oude Houtmarkt, 15 - - - YPER - - Moerstraat, 19, Brugge. üeeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. baat Ütu geld in GÜest»C?Iaandepen. M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zethoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. Er is hier wel kwestie van een ernstig voordeel. GARAGE DEVOS DEWANCKEL eeoe serenade aan den Eerw. Heer Pastor. Feest cnder alle opzichten wel geslaagd en dat nier weinig zal bijdragen om de %r.-s_ng van de hoerengilde beter nog te óren begrijpen aan de buitenstaanders. E« ral ook meebrengen voor de heele •.eerenorganisaties in de streek een echte verbroedering en nog meer trouwvolle sa- roeawerking. Dank aan wie dank toekomt, ra de eerste plaats een woord van dank. t is verdiend, aan de leden van de feestcommissieH.H. Jules Desmet, H. iLbaeys. H. Horrent, H. Hollevoet en H. Herreman. Den Maandag, bij Jules Lordan, hield Se hoerengilde haar verbroederingsmaal coder de beste stemming van geestdrift en eensgezindheid. Lang zal men nog er sn spreken. De nieuwe vlag, een kostelijk borduur- verk komt voort van het huis Alfr. Caret- •e-Missiaen, koster van de H. Magdalena kerk en aloudgekende goudborduurder te Brugge. BK1ELF.N". Sint Cornelius. De negendaagsche plechtigheid ter eere van den H. Cornelius begint jaarlijks met zij nen feestdag, dit jaar op Woensdag 16 September. Deze H. Paus en Martelaar wcrdt als bijzondere Patroon aanroepen tegen de vallende ziekten, attakken. lam heid, sekties en allerhande kwellingen, vooral bij de kinderen en tegen alle ram pen en ziekten onder de dieren. Jaarlijks vermeerdert het getal bedevaarders en ook vooral onder de negen dagen komen de kristene geloovigen geerne en vurig den H. Cornelius vereeren. De H. Corne lius is immers de trooster van allen die tot hem hunnen toevlucht nemen en met levendig betrouwen zijne voorspraak bij God komen afsmeeken. Daarom komt ons kristen volk in groot getal dien geliefden Volksheilige vereeren. Getuige daarvan de menigvuldige H. Missen die in den loop van het jaar te zijner eer opgedra gen worden en gevraagd door zijne ver eerders en bedevaarders. Onder de novene is de H. Mis dagelijks te 8 u. Dagelijks ook is het Lof om 4 uur voor de bedevaar ders. Op Zondag, 20 dezer, H. Missen om 7 en 10 uur. Op Maandag, 21 dezer, H. Mis om 9 uur. De H. Cornelius bescherme genadig allen die hem godvruchtig ko men vereeren en aanroepen. Dr BRUTSAERT. Kamerlid, is sprekelijk voor iedereen: Te Poperinge, in zijn huis, 's mor gens, den Maandag en Vrijdag. Te Wervik, den 2° Zaterdag der maand, van 9 i tot 12 uur, in «Het Kapitel». Te leper, den 1" en 3" Zaterdag der maand, van 9 .1 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD van Maandag 7 Septem. 1931 om 17 uur. DAGORDE: 1. Proces-verbaal der zitting van 27 Juli 1931. 2. Stedelijk kerkhof. - Grondvergun- ningen. 3. Gemeentebelasting op de radios. Heffingsreglement. 4. Openbare Onderstand - a) Af stand in der minne van 121,22 m2 grond gelegen te Yper; b) idem van 15 aren grond gelegen te Waasten. 5. Openbare Onderstand - Begrooting voor 1931 - Overdracht van kredieten. 6. Openbare Onderstand - Uitvoering van werken. 7. Openbare Onderstand - a) Open bare verpachting van landgoederen, uit slag; b) onderhandsche verpachting van 2 loten. 8. Openbare Onderstand - Proces verbaal van onderzoek der kas van den ontvanger der Commissie. 9. Financiën - a) Nazicht der stads kas, proces-verbaal; b) overschrijving van kredieten. 10. Rijks Middelbare school voor Jongens - Begrooting voor 1932. 11. Aanvragen om toelage. 12. Overeenkomst voor oorlogsschade - Waterleiding - Schattingskosten. 13. Stadsrekening voor het dienst jaar 1930. 14. Mededeelingen. Mengelwerk v. Het Ypersche Volk 17. door CAMILLE VERVARCKE Gij hebt gelijk, mijnheer Brown, antwoordde zij met zachte stem, het is waarlijk strafbaar van mijnentwege, mij tot zoover te ont stellen. Maar ik ben toch niets dan eene zwakke vrouw, zulks heb ik vandaag, voor de eerste maal mijns levens, duidelijk ondervonden. Daar bij moet ik ook bekennen, dat oogen- schijnlijke karaktersterkte eener vrouw geen stand kan houden, zoo dra de opwellingen van het gemoed met de rede en het verstand in strijd komen. Die laatste woorden waren heel zacht en stil uitgesproken, als sprak Leonie tot haar zelve, nogthans ont gingen zij het scherpe gehoor van Brown niet. Zijne wangen kleurden zich lichtjes. Hij onderbrak de lang zame wandeling naar de villa en zeg de: Daar uwe ontsteltenis nog niet verdwenen is, mejuffer, stel ik voor, dat gij u hier eenige oogenblikken op deze bank zoudt nederzetten, zoo zoudt gij uwe kalmte kunnen terug vinden. Intusschen zal ik, als gij het toelaat, hier voor u blijven recht staan, om u nog wat gezelschap te Zooals gemeld, werd te leper Zondag da Ccmtinental-Beker verspeeld tus- schen de eerste ploegen van C. S. Brugge en F. C. Bruay. Brugge won na eene mooie partij, met 20. Hier ziet men de heer Voorzitter van S. C. Yper die den beker aan de overwinnaars overhandigt. Het officieel voetbalseizoen staat weer eens voor de deurreeds een maand lang hebben de verscheidene ploegen zich ge traind en oefeningspartijen gespeeld, ten einde zich kant en klaar te maken om de kampioenschappen in de best mogelijke voorwaarden aan te vangen. ANTWERP F. C. die sedert drie sei zoenen de specialiteit heeft geweldig op te zetten, schijnt nu nog eens geroepen om in de eerste helft van de kampioen schappen de eerste plan-rollen te vervul len. De ploeg blijft dezelfde als die welke over jaar den titel won, met uitzondering dat H. Dedeken terug op de back-plaats verschijnt. Antwerp F. C. die verleden jaar verreweg de schoonste en kundigste ploeg in lijn stelde, zal nog eens voor velen als de groote favori der wedstrijden aanzetten. BEERSCHOT A. C. zoekt nog steeds naar eene vaste eerste-klas voorlijn. Eist zou terug op de rechter vleugel spelen met P. Braine als midvoor en een jonge re speler Van Hoey weghen op den buiten links als binnenspelers Dewinter en De Cuyper of Hengelen. De halflijn ziet er ook niet geweldig uit Croenen-Lefevre V. Averbeke. Naar mijn gedacht zal Beerschot's prestatie dees jaar onder die van verleden seizoen blijven. BERCHEM SPORT heeft zich gedu rende het verleden seizoen heel goed ge dragen, en ik geloof vast dat zijn ploeg nog eens op eene eereplaats zal eindigen. TUBANTIA A. C. heeft verleden jaar na een stuur begin in eere-afdeeling, ge durende de return-matchen een prachtige zegereeks geboekt. De ploeg zal geen wijzigingen ondergaan tenzij dat C. Van den Broeck naar de halfplaafs verhuist en zijne plaats aan zijn broeder afstaat. Tu- bantia zal naar mijne meening last heb ben om in eere afdeeling te blijven. TURNHOUT F. C. is de nieuwe ploeg. Wat zij dees jaar zal verrichten midden de Senors valt moeilijk uit te maken. Het begin zal toch heel lastig zijn voor de mannen uit de Kempen. F. C. MECHELEN behoudt de ploeg die zoolang Antwerp heeft op de hielen gezeten in het seizoen 30-31. Daar Van der Mert nog steeds niet zal optreden, blijft Andries op de mid-voor plaats, langs hem zal Verdood optreden in af wachting dat Noeth van zijne kniepijn is genezen. Opgelet Antwerp Bij R. C. MECHELEN neemt Hamers voor goed de back-plaats in, terwijl Nau- wens op de spilplaats uitkomt. Anders dezelfde ploeg als verleden jaar. Als ik die voorlijn zie Michiels-Giraud-Verlln- den-A. en I. Diddens, dan zou ik van houden, en, zoo mogelijk, uwe ge dachten wat te vervroolijken en op te helderen. Leonie liet zijnen arm los en zette zich op de aangeduide zitplaats ne der. Dan sprak zij Gij zijt waaijlijk te bezorgd voor mij. Maar het is toch niet noo- dig dat gij recht staat. Die tuinbank is toch meer dan groot genoeg voor twee personen. Brown scheen een oogenblik na te denken, maar zette zich welhaast op eenen eerbiecïvollen afstand van het jonge meisje neder. Mejuffer Van Leeren, zegde hij alsdan, als ik daar zooeven uwe smertelijke ontroering bemerkte, kreeg ik het gedacht dat gij eerder redenen had om vroolijk, of ten min ste tevreden te zijn. Nu zijt gij toch voor altijd van dien man bevrijd. Nu dat zoo iets tusschen u voorgevallen is, kan uw vader u toch in geenen deele meer aanzetten, om met Rich ter te trouwen. Zoo wordt nog eens te meer het spreekwoord bewaarheid als het kwaad ten hoogste is, brengt het niet zelden iets goeds voort. Het is klaar, wederlegde Leonie, dat die man niet meer onder mijne oogen zal komen; maar het kan zeer gemakkelijk gebeuren, dat mijn va der in 't geheel van uw gedacht niet zal zijn. Niet dat hij mij niet be mint, hij is mij toegedaan met al de verkleefdheid van den besten der va ders, maar hij heeft het vaste ge- Racing mijn favori willen maken. Zal de ploeg de veropenbaring van het huidige seizoen zijn STANDARD C. is de eenige waalsciie ploeg in Eere-Afdeeling. Weinig is er over bekend als zij echter geene vorde ring heeft gemaakt valt het ergste te vreezen. UNION St GILLIS heeft Zondag 11. een schoone zege bekampt op de nochtans sterke ploeg van Stade Francais. Dit be looft Het spijtig ongeval aan Mertens overkomen zal echter de Brusselsche ploeg erg benadeelen. DARING C. B. schijnt nog niet in staat om een kampioenploeg te vormen als de jongeren van verleden seizoen voorts vorderen, kunnen de Molenbeeknaars nochtans eene schoone plaats veroveren. Bij LIERSCHE S. K. valt De Preter weg een groot verlies dat echter niet onoverkoombaar is. Liersche eindigt be slist in de voorste rangen. R. C. GENT heeft uit zijn verblijf in Eerste Afdeelieg profijt getrokken om jonge spelers op te kweeken nu zal die Club de vruchten kunnen plukken van zijn werk. Zijn 3-1 overwinning op Ant werp is een waarborg der waarde der ploeg. Zij zal er velen aardig doen opzien. F. C. BRUGGE vervangt Lucas, en Delbeke trekt zich terug. Niettegenstaan de dit verlies kan Club lijk verleden sei zoen schoon presteeren. C. S. BRUGGE heeft met zijn prach tige achterhoede een groote troef in han den. Echter wordt Van Halme vervangen door de jeugdige Van Poucke. Van Hoo- rick die zijn been brak verdwijnt ook uit de rangen. Cercle bezit echter goede plaatsvervangers en als er 1 schutter in de voorlijn is, geloof ik dat Antwerp voor Cercle zal dienen op te letten. ANTWERP stel ik dus favori met F. C. Mechelen en Cercle Brugge als outsiders, ten ware R. C. Mechelen ieder een kwam t'akkoord stellen. Laat ons de eerste uitslagen afwachten. BURGERSTAND VAN IEPER, van 27 Oogst tot 2 September. Geboorten. Coomans Luc., St Jacobs- straat. Beun Georgette, Klaverstr. Simoens Jan, Rijsselstw. Lenoir Gerard, Hondstr. Moniez Mariette, Bukkerstr. Van Coillie Denise, Hondstr. Van- kesteren Daniel, St Elisabethstr. An dries Pierre, Tegelstr. Gryson Gil- berte, Hondstr. Ovcrlijdens. Favorel Jules, 44 j., vlas makelaar,echtg. Caes Maria, M. French- laan. Huwelijken. Bruynooghe Alfred, schrijnwerker en Cherchye Anna, onder wijzeres. Depoorter Camiel, landbou- dacht, dat gansch het levensgeluk zijner dochter afhangt van de rijk dommen, welke zij zal bezitten. Daarom wil hij mij eerst en vooral doen trouwen met iemand die rijk is en daar hij een man van rijpen ouderdom en gezond oordeel is, zal dat gedacht niet uit zijn hoofd te krijgen zijn. Ik vrees dus sterk dat ik, in 't kort, van zijnentwege, nog heftiger aanvallen zal moeten afwe ren dan vroeger. Het zou toch gansch ongehoord zijn indien uw vader alzoo te werk ginge, en u v/ilde dwingen tot eenen stap, die zoo sterk tegen uw gemoed strijdt, riep Brown onrustig uit, waarpp zij na eenig nadenken en ned'ergeslagene oogen antwoordde: Gij weet volstrekt niet alles, wat ik te vreezen heb. Nu, daar ik u reeds zoo veel toevertrouwd heb, wil ik u eens alles uitleggen, en u mijne innigste gedachten openbaren. Somwijlen is mijn vader uitnemend goed jegens mij, dan bewijst hij mij de teederste liefde, en dan ook zou hij bijna niet in staat zijn, de ver vulling van eener mijner wenschen te weigeren. Maar in andere om standigheden kan hij ook zeer kwaad, zeer... ik ken geen andere uitdrukkting daarvoor zeer ruw zijn. Ja, ik kan zelfs het gedacht uit mijn hoofd niet krijgen, dat hij wel eens, in het uiterste geval, zijne toe vlucht tot geweidaden tegen mij zou kunnen nemen. ft Vervolgt). wer te Zuidschoote en Petit Emma. z. b. Sousdorf Raoul, telegraafbediende en Donche Margareta, naaister. POPERINGL. v. 27 Oogst t. 3 September. Geboorten. 313. Struye Maria. d. v. Maurice en Catteeuw Rachel, Sektie A. 314. Six Marcel, z.v. Julien en Hauspie Maria. Ouderdomstw. 315. Mareco Jere- mie. z. v. René en Feiicie Hauspie, Sek. 1, Leenhcek. -- 316. Exter Jeanne, d. v. Camille en Annothé Godelieve, v. Alve- ringem. 317. Decramer Edgard, z. v. Michel en Peperstraete Martha, v. leper. 318. Paesschesoone Godfried, z. v. René n Cappelaere Zoë, v. Reningelst. 319. Simoen Joseph, z. v. Achiel en Vandamme Irma, v. Kemmel. 321. Laheye Roger, z. v. Georges en Huyghe Martha, Potte- s:raat. 322. Garmyn Antoon, z. v. Cy- -ille en Lambrecht Maria, v. Krombeke. 323. Vanbeceiaere Roger, z. v. Urbain en Soetaert Maria, Provensteenweg. 324. Hcirerncn Godelisve, d. v. Georges cn Bcuton Martha, v. Vlamertinge. 326. Gcuwy André. z. v. Camille en Devos Bertha, v. Proven. 327. Vandevyver Eleoncre. d. v. Cyrille en Decnoop Made leine, Sektie A„ Vogelboek.328. De- mclder Agnes, d. v. Jerome en Adriaen Julia, v. Westvleteren. Overlijdens. 180. Logie Martha, 34 j., huishoudster, echtg. v. Maricau Hector, v. Vlamertinge. 181. Lauwers Helene, 60 j., echtg. v. Lermyte Achille, Vlaming straat. 182. Vermeulen Petrus, 82 j., wed. v. Boutez Juliana, Statieplein. Huwelijken. 63. Declercq Charles, elektrieker-aannemer en Vandenberghe Jeanne, b. v. Poperinge. Beloften. 89. Maerten André, staats bediende v. Poperinge en Bouve Rachel v. Wijnkei St Elooi. 90. Catteeuw Achiel, werkman v. Poperinge en Segher Maria, huish. v. Komen. 91. Marreyt Petrus, handelsreiziger v. Dudzeele en Hauspie Jeanne, z. b. v. Poperinge. 92. Liefhooge Maurice, fabriekwerker v. leper en Matten Marie-Louise v. Poperinge. 93. Geirnaert Marcel, onderwijzer v. West- nieuwkerke en Beddeleem Ivpnne, z. b. v. Poperinge. WAXOXJ, maand Juli 1931. Geboorten. Lefever Jacqueline, d. v. Leopold en Blanche Faghel. Guwy Ro ger, z. v. Marcel en Julia Benauwt. Vandenameele Marie-Rose, d. v. Germain en Nelly Franconnier. Ovcrlijdens. Paresys Henri, 53 j., wed. Adrienne Demol. Ackaert Cyriel, 67 j., echtg. Emma Outtier. Huwelijken. Christiaen Maurice en Blanca Annothé, b. v. Watou. Debuy- sere Julien v. Woesten en Madeleine Tuy- ten v. Watou. Houvenaghel Aimé v. Westvleteren en Maria Delanote v. Watou. Kantoor van den Notaris VANDERMEERSCH te Yper VAN EECKE te Poperinghe Door Sterfgeval leper, 29 Aug. Tarwe 96-98; koolzaad 216-219; klaverzaad 1575-1675; rogge 66- 68; boekweit 209-212; haver 80-82; brou wersgerst 110-112; voedergerst 76-79; erw ten 181-184; bloem 108-110; maïs 63-66; paardeboonen 108-112; gruis 67-69; zeme len 102-104; lijnzaadmeel 125-129; lijn zaadkoeken 111-114; aardappelen 60-70; boter 22-23.50; eieren 0.76-0.79; biggen 100-180, 6 den kilo; strooi 23-26; hooi 34- 38; ruw vlas 35-40; voederbeeten 25-32. 1ste kwaliteit voor landbouwers aan heel voordceüge prijzen Men vraagt Voortverkoopers Naam!. Venn. OPENBARE VERKOOPING van een schoon RENTENIER SHUIS met hof te Yper, Veurnesteenweg. De Notaris Vandermeersch te Yper ver blijvende daartoe in rechte benoemd, zal met tusschenkomst van M. Van Eecke, Notaris te Poperinghe, en ten overstaan der HH. Vrederechter en Greffier van het 2"> Kanton Yper, openbaarlijk verkoopen. Stad Yper, Veurnesteenweg. Een schoon en gerievig RENTENIERS- HUIS, ook dienstig voor rustend land bouwer, staande en gelegen te Yper, Veur nesteenweg, Nr 42, recht over de stel- plaats van den buurtspoorweg, hebbende corridor en 3 plaatsen beneden en 3 ka mers ter stagie, met kelder, afhankelijk heden en grooten hof, bekend bij kadas ter sectie E, Nr 257w2 voor eene grootte van 4 aren 27 centiaren. Vrij van gebruik met 1 Januari 1932. Na te zien den Dinsdag en Donderdag namiddag van elke week. EENIGE ZITDAG: Y'RIJDAG 25 SEPTEMBER 1931 om 2 u. namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis, Groote Markt te Yper. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemde Notarissen. Het oudste vermaarde wereldmerk biedt al zijne toestellen aan, op stroom en accumulatoren, aan on gelooflijke prijzen, zonder mede dinging. Vraagt prospectussen of demonstra tie aan het UITSLUITEND AGENTSCHAP O iV.'.M" 7 voor Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent OFFICIEELE VERDEELERS TeL 55 YPER Tel. 55

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3