GRAFZERKEN 0RAF1ELDEIS 24 oren 01tijd 25 tot 50 Gpofzepl(en in gnagazijn in alle ppijzen. 1», P. Craye-Caen WYPELIER-TAFFIN N.V. René SCHM/D T-A CKE Breuken In de Puppen mie marmer- en arduiniuerksn (QARffiEREN SCHOUCQEN in magazijn. I (lel oudste en bestkoopsle Huis der streek. - Overtuigt IJ, door een bezoek Ier plaats. YPER r (Sraitt* ffiasar Se ia 1Rue au JBeurre j SEIZOËÏV 1931 Groote keus van K^indepvoitupen HUis BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER Chieorei in fijn poeder, semoule en graan. Ferdinand imiey-Riem HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage Sle^tpifi^atie Ondernemingen DE ROODE PILLEN Hoogspannings-, Licht- en Dmjfkpachtinriehtingen. Dixmudestraat, 14, YPEfy ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen afdeeling YPER ALGEMEENE HUIS AIMË GRUWEZ VAN DEN BOOGAERDE E. Ferdinand Waterbley-Riem Telefoon 186 21, MEENENSTEENWEG, 21, Telefoon 1861 KEUS VAN geplaatsf binnen de I Telefoon 46 3 Postcheck. 107.411 14, Boterstraat, 14 Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. Botershraafc, 56, VP EH Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - KLEIN GROOT De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE ei de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. Bouwstoffen en Kolen Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Ev. BAETE-ÏONNON Koud Buffet Buffet froid Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Te verkrijgen in alle Apotheken. Het Vpep5(jhe Moden-artikelen in 't Groot j Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Qestel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. 2 - 4, Boterstraat YPER Postcheck 37. i 77 VINS BN GROS Grande Oistiiierie Dïjonnaise OUSTRIC C° Succ. E. Van den Boogaerde Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. UITERST VERZORGD WERK. I c I c I i sa'gtvamTam HANDELSREGISTER 1403 TELEFOON Uil VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerisé Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. GROOT (Allerhande) KLEIN Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocal C. S, Y. K. H. M. Y. E.C.Y. - C P.Y. NOENMALEN aan vaste cn matige prijxen. DINERS d prix üxe - Prix moderés aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommee. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4.00Q.000 fr. ««.Mm.»,.....»...»......»...»»............»...» EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, desla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. De doos 6.00 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper dicht bij de Halle Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LlBOURNE(Gi ronde) Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Apéritifs - Liqueurs - Sirops de fruit Dépót des produits de ces deux firmes chez M. CEULENAERE a Ypres rue Courte de Thourout, 22. MAAGZAKKING NIEK-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKING genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A. DUMONCEAU BELGISCHE FIRMA Opgericht in 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 327, Wellingstraat te Beemem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhouten, landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van 50 jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marimont, 146, Brussel, was na twee operaties van darm- uitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mid- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, Niel (bij Antwerpen) genezen van darmzakking. M. Bonte Frans, Stuivenberg te Oostcamp, genezen op 7 maanden van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machiniste op den spoorweg, 52, Avendoorenstraat, Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet zijn werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossing bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valsche beloften, en mits matige prijs en alle WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos is en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER: de 1° Zaterdag der maand. Hotel du Nord 63, Statiestr. KORTRIJK, 2e en 4e Maandag, Hotel des Flandres Statie. Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Meuse, Brussel

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4