andelsbank NA OPSLORPING ¥AN ANDERE BANKEN de eerste Vlaamsche Bank boekt, 40 millioen Frank Kapitaal en Heserven Over onze Scholen WEET GE WAT 53'Jaar. - Nummer 37. 35 Centiemen. Zaterdag 12 September 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper 't Westland onze Scholen Uit de Pers N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. 253 Agentschappen en Kantoren in Oost- en West-Vlaanderen en Brabant. Agentschappen te leper, Poperinge, Nieuwpoort, Komen, Wervik, Wijtschate, Wesi-Nieuwkerke, Proven. Kantoren te Alveringem, Beselare, Beveren-ljzer, Krombeke, Geluveld, Kemmel, Leysele, Loo, Merkem, Passchendale, Pervijze, Poelkapelle, Stavele, Vlamertinge, Westouter, Westvleteren, enz. BANK BEURS WISSEL tjpcrscljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 £r. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel- ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL icq, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIER) waar op alle wekedagen a';e inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden women. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. De verloftijd is uit; weldra gaan de schoolpoorten weer open, en ben den kinderen, met de boekentesch op den rug of onder den arm, trekken op, om een nieuw schooljaar in te zetten. Uw best doen en braaf zijn!» heeft Moeder hun als laatste vermaning nog meêgegeven. Moeders hart gaat met de kinders meê... Ze weet immers, dat van het schoolbij wonen de kinders veel af hangt. Ze begrijpt, al zou ze 't misschien niet zoo in woorden kun nen uitdrukken. dat in de school wel iets meer te doen is dan enkel wat leeren. Ja, ze voelt dat dit andere eigenlijk het bijzonderste is; niet iets dat men bij den koop toekrijgt, maar iets, waarvoor alles wat in de school gedaan wordt, ten dienste staat. En dit «andere», 't is de opvoe ding, de opvoeding, die 't kind vormt, op-voedt, d. i. voedt-naar-hooger-op 't Leeren zelf is maar een deel dezer voeding-naar-hooger-op, een middel ter opvoeding; bij dit leeren komt nog veel, veel, dat minder in 't oog springt, en toch van overgroot be lang is Laat de kinderen nog zoo geleerd zijn- zonder opvoeding strekt geleerd heid tot niet veel. Als de jongen en het meisje niet met een edel levens doel en een begeesterden wil-tot-het- goede de school verlaten, is er groot gevaar, dat hun kennis enkel zal-die- nen om hun toe te laten te gemakke lijker lage voldoening te zoeken, om oneerlijke wegen te vinden en te ver duiken! Geleerd en niet christen op gevoed: gevaarlijk wezen in de maatschappij 't Leeren zelf is een MIDDEL tot opvoeding, 't Is niet genoeg, dat men leere hoe men moet lezen; ook wat men moet lezen en hoe men moet le ven dient in de school geleerd; het eerste is GELEERDHEID, het twee de is wijsheid! Niet hoe men schrijft is hoofdzaak, maar de gedachten zelf moeten gevormd, en de bron van het- gene men denkt en voeltden geest, het gemoed! De vorming van 't karakter, van 't gemoed, van den geest: daar is de voortdurende groote zorg eener goede school. Doch de school staat onmach tig, als 't huis niet meedoet: mees ters en meesteressen kunnen niets, zonder de medewerking der ouders... Wat baat het, dat men ter school tot goede gevoelens aanprikkele. diepe echte overtuigingen zoeke in te plan ten, wanneer men thuis die gevoelens en overtuigingen niet helpt voeden) of er, vrijwillig of onbewust, gansch andere gevoelens en overtuigingen tracht aan te kweeken! Wat zou het baten, dat meesters en meesteressen het kind zoeken goede gewoonten te doen aanoefenen, wanneer vader en moeder niet mede hun zoontje of meisje tot die goede gewoonten aan zetten, of, erger, tegen die gewoon ten opkomen! Waar huis en school het volmaaktst in éénklank werken, daar zal de hui selijke- en de schoolopvoeding de schoonste vrucht leveren in edelmoe dige, wilskrachtige, deugdzame kin deren. Waar school en huis echter niet elkander steunen, daar dooden zij elkanders gezag en invloed, en vernielen zij elkanders werkDAAR WORDT NIET opgebo-uwd, maar enkel afgebroken! Vaders en moe ders, dat moet ge wTeten: niet mede werken met het gezag van meesters en meesteressen, of het zelfs tegen werken, is uw eigen gezag de aders openen Ouders, stelt dus belang in de scfioolbezigheid uwer kinderen; licht E' in nopens hetgene uw kind leert, over 't gene wat men het aanraadt en voorhoudten helpt dan door uw aan wakkeringen en vermaningen mede, opdat het kind leare MET VLIJT, zijn huiswerken make MET ZORG, 't gene hem ter school is aangeraden volbrenge NAUWKEURIG EN VOL HARDEND. Eerbiedigt meesters en meesteres sen, hun woord en hun werk, in te genwoordigheid uwer kinderen, anders hindert gij grootelijks de op voeding in de school, en benadeelt gij. zonder dat gij het misschien ver moedt, ten zeerste uw eigen gezag! Meesters en meesteressen eener zij ds, ouders anderzijds, werken sa men aan een zelfde groote taakde opvoeding der jeugd. Wezen ze echte samenwerkersdie mekaar inlichten, mekaar raad en steun bieden, mekaar eerbiedigen, en beiderzijds een offer tje weten te brengen in 't belang der opvoeding, uit liefde en eerbied voor 't kind! Zoo krijgen we een schoone, edele jeugd, waarborg eener heerlijke toekomst Toen de nationalistische school meester die zich beroemd heeft ge maakt door zijn heldendaad op de driekleurige lintjes langs alle kanten oorveegen kreeg, liep hij in allerhaast naar 't Vlaamsch Huis om bescher ming tegen de menigvuldige en boo ze aanvallen die op hem waren ge richt. Al de groote mannen van de partij (meesters en dokters) kwa men bijeen om te beraadslagen welke houding de Roomsche Nationalisten dienden aan te nemen, nu dat er weer een gezapig man naar de martelaars kroon dong. 't Is van iedereen ge kend dat de tap van de bierton nooit ophoudt in een Vlaamsch Huis. Nu dien avond liep het ook geheel den tijd der beraadslagingen door, en als het oogenblik was gekomen om een beslissing te nemen, stonden al le geesten frisch en helder, en geheel klaar om groote zaken te verrichten. Toen kwam de krijgszuchtige hoofd man der Vlaamsche Militie met een prachtig oorlogsplan voor den dag, een plan dat onder donderende toe juichingen en met een eerbiedwaar dig aantal potten werd begroet. Men moest maar uit wraak tegen deze die hem durfden aanvallen de non- nekens afranselen tot zij om genade vroegen, al wierden zij daardoor ook martelaressen, 't Meesterken lachte bij de gedachte aan de weerwraak, en vierde met zijn kollegas tot in de kleine uurtjes. En sederdien kerschijnt er elke week in 't Westland een aarfval tegen twee gestichten waar er zoogezegd geen Vlaamsch wordt aangeleerd. Daarin ligt geheel de zoete wrake die bij zulk een groot aantal pinten werd belegd. Verleden week echter had de schrijver wat te veel in Bachus' ar men gelegen alvorens hij zijn opstel begon en hij ging ook wat te ver; in zulke omstandigheden valt het wel uit te leggen. Vergeet niet beste vlaamsche Ouders dat op onze streek zeer slech te kostscholen bestaan schrijft die Roomsche Nationalist. Hewel Meester (want men moet meester zijn om zulke schoone din gen te schrijven) gij weet zeker niet wat een slechte school is? Voor een Katholiek is een slechte school, een ongodsdienstige of een onzijdige school; voor een Roomsche Nationa list zou het ook zoo moeten zijn. Voor een Belg is het daarbij nog een school waar men zich neutraal houdt onder belgisch opzicht of waar men het kind zijn Vaderland leert verachten en haten. Tot daar voor de slechte scholen; punt aan de lijn. ...ze maken uw kind tot 'n we zen dat in staa' niet is zijn bloedei gen taal te spreken Manneke! manneke! Overdrijven is wel, maar te veel blijft te veel. Leert men daar Vlaamsch of niet? Ja? Schoon Vlaamsch? J4? Nog schooner Vlaamsch dan hetgeen in 't Westland staat te lezen? Ja? Hewel wat moet gij meer hebben, als 't nog schooner en zuiverder Vlaamsch is dan dit uit het Westland? Zijt gij kwaad omdat men daar Fransch leert? Maar Meesterken, moesten onze meisjes die taal niet machtig zijn, hoe zouden zij ooit een artikel uit 't Westland kunnen ver staan? 'k laat varen dat zij er een zouden kunnen schrijven? Die scholen huldigen alles wat vreemd is en komen op tegen hun bloedeigen kuituur, hun bloedeigen natie voegt schrijver er bij, en daar vergist hij zich, want onze bloedei gen natie is Belgie, en naar mijn we ten heeft men in die kostscholen nooit het vaderlandsch lied aangevallen. Daar waart gij deerlijk mis, mees- terkemen heeft er nooit aan andere kuituur gedaan dan aan belgische, zelfs niet aan de beroemde duitsche kuituur, en men heeft daar nooit een ander vaderlandsch lied gezongen dan de Brabangonnezelfs niet het Wilhelmuslied In die kostscholen huldigt men niet alles wat vreemd is, maar men laakt er opstand en scheurmakers, wat niet van alle scholen mag worden gezegd. En als men er het Vlaam sche Nationalisme misprijst, eert men er op eerste plaats de taal van Conscience en Gezelle. Schrijver besluit met een vurige vervloeking tegen die kostscholen bewijs dat ze andere als vooze vruch ten dragen. Een raad aan dezen schrijver: «Schrijft maar niet te te veel, want eene hersenziekte (in 't Westland zoude men zeggeneene meningietestaat u anders te wachten In het Westland vragen enkele Vlamingen dat de tweetalige straat naamborden in stad door eentalige zouden vervangen worden. Onze stad, die sedert den oorlog eene stad van groot toeristenverkeer geworden is, heeft alles te verliezen en niets te winnen met zulke onzinni ge verandering; of zullen de Vlaam sche Nationalisten, wanneer zij alle verkeer in stad zullen gedood heb ben, zorg dragen dat de Ypersche bevolking tot haar bestaan kome? En waren zij de Yperlingen genegen zouden zij niet eerder moeten vragen en aandringen opdat sommige ver- keersberichten ook in 't Engelsch zouden aangeduid worden? Dat ware het bezoek der vreemdelingen vergemakkelijken, en den handel in Yper verbeteren; maar dat willen de kopstukken der Vlaamsche Nationa listen niet; zooals al degenen die in troebel water visschen moéten zij den toestand in stad Van langs om scherper maken. Wat kan het hun maken dat de lastenbetalers gebukt gaan onder den last die op hunne schouders drukt? Wat kan het hun maken dat de inwoners die dagelijks naar Frank rijk moeten om hunnen kost te ver dienen daar rond sukkelen zonder zich te kunnen doen verstaan? Wat kan het hun maken dat de handel kwijnt en dat al die ervan, 't zij rechtstreeks 't zij onrecht streeks moeten leven, gepijnd staan voor den komenden winter? Wat kan het hun maken dat Yper ten onderen gaat? "Indien zij maar het geld van hun ne vetbetaalde politieke mandaten opstrijken Indien zij er maar in gelukken nog meer twist en tweedracht te zaaien Indien zij maar én Vlaamsch én Fransch én Engelsch én Duitsch ken nen en mogen spreken; Indien zij het maar hunne kinde ren mogen laten aanleeren; Indien zij er maar in gelukken, den blinddoek welke zij voor de oogen van hunne aanhangers vastgemaakt hebben, van langs om meer te ver duisteren en van langs om vaster aan te hechten. Want zij hebben noch gevoelens noch liefde voor de Ypersche bevol king, want 't zijn allen overgewaaide gelukzoekers Wij vernemen via de Werkman dat fronter Samyn voor het schepen- collegie geroepen werd om te beant woorden over zijn fronterspropagan- da in de school Hij heeft er zijn ongelijk moeten bekennen en beloven een andere houding aan te nemen. Wie rechtzinnig is en ongelijk heeft bekent niet omdat hij moet, en uit vrees van straf, maar uit eerlijk heid en rechtschapenheid, en daarom geven wij geen waarde aan deze be kentenis die hij moest doen en wij staan geheel mistrouwend Voor deze andere houding welke hij moest beloven aan te nemen. Een congres van vlaamsche en waalsche katholieke jeugd te Brus sel. Ten gevolge van den grootschen bijval dat op Zondag 30 Oogst het congres der katholieke waalsche jeugd behaalde te Brussel, wierd het gedacht opgevat een congres in te richten van vlaamsche en waalsche katholieke jeugd onder de hoofdlei ding van onze Bisschoppen. Wij drukken de hoop uit dat dit gedacht zich zal uitbreiden, en wij zijn verzekerd dat de Ypersche ka tholieke jeugd er in groot getal en met groote geestdrift aan zal deelne men. De schepen van de nieuwe lasten begint te verstaan welke belachelij ke rol hij vervult in het schepencol- legie. De nieuwe verlosser van de stad wilde daar eens zijne kunsten laten zien. Het geld dat er was zou hij wel weten te vermenigvuldigen, en de financien van de stad zoude hij wel in bloeienden toestand brengen! Maar hij deed wat dé minst be gaafde van de gemeenteraadsleden zoude gevonden hebben; nieuwe las ten leggen; maar 't gebeurt nu dat deze lasten hem (en met reden) hate lijk maken in d'oogen van 't volk, en hij zoekt zijn schepenschap, waarna hij zoolang en met zooveel ijver be tracht heeft, te verrechtvaardigen met zoogezeide geldverkwistingen aan te halen. Over de lëveranciers die aan de stad het dubbel-driedubbel en vier dubbel aanrekenen van hetgene zij geleverd hebben willen wij niet rede neeren deze beschuldiging is te grof en te algemeen omdat wij ons den last zouden geven ze te weerleggen. Zij slaat in d'oogen van het klein ge tal lezers van uw weekblad en 't is 't eenige wat gij betracht. Maar ter oorzake van de geld'ver- kwisting welke gij zegt ondervonden te hebben in een officieele gemeente school, daarop dient er geantwoord dat wij weten dat de leerlingen van de gemeentescholen veel meer kosten aan de lastenbetalers dan de leerlin gen der vrije 'scholen... en wij hou den er aan te laten uitschijnen dat de lastenbetalers er dus alle voordeel bij hebben hunne kinderen naar de vrije scholen te sturen. I Te Riga waren er muziekconcer- ten gegeven door een machtig choor met 17000 zangers, die plaats namen in een reusachtigen amphitheater, buiten opgeslegen. Als al die zangers samen zongen moest het klankgeluid niet net we zen, daar ieder stem hoe verder zij van u uitgebracht was, hoe later zij uw oor trof. Denk aan het afvu ren der geweren van soldaten, die op ééne reek staan: Gij hoort niet een slag, maar zoo iets als het roffelen van een trommel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1