CréditAnversois Ypersche Kroniek. Di.x madestraat, 18, VPER Bericht Eervolle Onderscheiding Kerkelijk Nieuws Engelsche Bedevaart Muziekschool 0UDERD0MSPENSI0EN Katholieke Kring -- Boldersafdeeling Tijdens het bezoek van The British Legion Bericht GROOT ZWEMFEEST 41 YPRES SWIMMING CLUB Royal Brussels Swimming Club Société Royale u La Nage St Gilloise'- Kunstvoorstellingen Louis De Vriendt - Poldi Sorel Trabolspel Den 1 Maart 1815, Napoleon ge vlucht uit Elba, landde aan op fran- sche kust en begaf zich langs Gap en Grenoble naar Lvon, waar hij aankwam den 10 Maart. Voor de speelreizigers heeft men nu die ge schiedkundige baan, genoemd Route Napoleon, in orde gebracht en met palen afgehaakt. Op ieder paal zoude men eeen bronzene plaat aanbrengen, voorstellende eene vooruit-schieten den arend. Dit heeft men niet mogen uitwerken, daar het zien van dien arend, een gevaar was voor de Re publiek vrijwaarden tegen de schraapzucht Voor de leerlingen die deel uitmaken der der Romeinsche Keizers. zelfde familie, betaalt de oudste het volle inschrijvingsrecht, de volgende de helft. Yper, den 9 September 1931. Generaal Gillain was opperbevel- De Burgemeester, hebber, in feite, van 't belgisch le- H. SOBRY. ger ten jare 1918. Eenige gazetten uit Frankrijk kondigden zijnen dood aan met eene melding van twee re ken en al de andere zwegen er over. Dit is eene bemerking gedaan door Aux Ecoutes Op klas, tijdens eene les over ont leedkunde: Karei, welke tanden komen bij den mensch laatst te voor schijn? «De valsche, meester! Tijdens den franschen Nationalen Bedevaart naar Lourdes, namen 45.000 pelgrims deel aan de sluit- oefeningen. De verschillige treinen hadden 919 zieken aangebracht en vóór het heen reizen drukte een pelgrimsbladOp die 919 zieken, die naar Lourdes ver trekken, allen zullen niet terugko men. Ze weten het, maar ze aanzien het als een voorrecht, te mogen ster ven in het Maria-oord. Velen... het grootste getal... bijna allen zullen wederkeeren, zoo ziek als zij heengingenmaar zij zullen zoo veel bovennatuurlijke blijdschap op doen, dat zij de lastige reis niet zul len beklagen. Enkelen zullen in Lourdes wonder lijke genezing opdoen. Hoeveel? Wij weten het niet. Op 919 zieke lichamen zullen de geneesheeren een tiental gevallen, genezingen of verbeteringen vast stellen, maar wie zoude het getal kun nen vast stellen der zieke zielen, die in Lourdes zullen genezing bekomen? Aan den tweeden dok te Oostende heeft de stedelijke duikelaar twee da gen gezocht, om een gouden uurwerk weer te vinden, daar in het water ge vallen en van hetwelk de eigenaar, ingezien zijne kunstweerde, zeer veel hield. Hij slaagde in zijn werk. Duikelaars dragen caoutchouc- kleederen en daar het lichaam, onder water gedompeld, veel van zijn ge- wichte verliest zoodanig dat men ge makkelijk zou omvallen, zijn hunne schoenen voorzien van zeer zware looden zolen. Voor een niet ingewijden, die een duikelaar vergezeld en die schrikt in het water te springen hetgeen de algemeene regel is alswanneer hij op het plankje staat buiten den boot, juist boven water aangebracht, men zegt hem het lichaam Vooruit te buigen. Op het zelfde oogenblik geeft men hem met den voet een stoot, daar waar de rugge van name verandert en hij glijdt het water in. Napoleon bezocht eens in Belgie een metaal-fabriek en ging een plet hamer na, wegende duizende kilo grammen en waarmede men kon sla gen geven, die geheel het gebouw de den daveren en ook slagen, om eene noot te kraken... zoo kunstig was hij geregeld. Napoleon legde zijn gou den zakuurwerk op het aanbeeld en zegde aan den smidKunt ge uw hamer laten vallen, zonder de horo- logie te breken? «Ja wel ant woordde de werkman. De hamer viel, het uurwerk was niet gebroken en Napoleon gaf het ten geschenke aan den smid. Dat was een geschenk van bediet. Niets nieuws otider de zon. Als de menschen zullen moede wezen van te handelen met banken en bankbrie- ven, zal men weder keeren tot den ruilhandel: Brazilië en de Vereenig- de Staten hebben eene overeenkomst gesloten, waardoor Brazilië zich ver bindt 1.275.000 zakken koffie te le veren aan de Vereenigde Saten in verwisseling van 25.000.000 schep sels graan voor Brazilië. De eerste bankcheks werden uit gedacht door Joden, die ten allen tij de doorslepene koophandelaars wa ren en die alzoo hun geld in specie Rijp fruit is allergezondst. De kunste is er aan te geraken: Uit de Statie van St Rambert-d-Albon, in het departement Drome, vermaard om zijn fruit, werden dit jaar ver zonden naar Noord-Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, enz.264 duizend kgr. frezen, 259.000 kgr. krieken, 2.130.000 kgr. perzikken. BCi3 N. V. IBANK BEURS WISSEL? De uitgestelde miliciens die begeeren hun militairen dienst te doen met de lich ting 1932 moeten vóór 16 September aanstaande van het uitstel afzien per brief gericht tot den heer Arrondisse mentscommissaris. De Burgemeester, H. SOBRY. De Heer G. LERNOULD, Bouwkun dige, is bij Koninklijk Besluit van 21 Juli 1931 het Burgerlijk Kruis van le Klas toegekend geweest, voor meer dan 35 ja ren dienst als leeraar in de stedelijke Nijverheidsschool. Hertelijkste gelukwenschen. KAPEL DER ARME CLAREN YPER De Apotheek van M. HOUTE- KIER, Meenenstraat, zal alleen open zijn op Zondag 13 September 1931. KERK DER E.E. P.P. KARMELIETEN Negen Donderdagen ter eere der H. Theresia van het H. Kind Jezus. 's Morgens te 7 uur, mis met zang, oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 uur, lof door het volk gezongen, aanbevelingen en oefeningen. H. Treesje, schenk ons uwen Ro- zenzegen. Aanstaande week, Woensdag, Vrijdag, Zaterdag, Quatertemperdagen... geboden vasten en vleeschderving. In St PIETERS Op Zondag 13 September, zielmis voor Zoë Siinoens. Op Dijnsdag 15 September, Feest van O. L. Vrouw der Zeven Weedommen. Op 17 September komt Zijne Ex cellentie Mgr. Lamiroy de drie al taren wijden 'van de kapel der Zus ters Arme Claren. De Plechtigheid begint te 8.30 uur sn eindigt met eene solemneele mis welke te 11 uur zal gezongen worden. Gisteren, Vrijdag, ten eenen, kwam een aantal oud-strijders van de Royal Antediluvian Buffaloes Order te Yper aan om hunne gesneuvelden te vereeren, en wierden, op hun verzoek, ten drien, op het Stadhuis door den Burgmeester ont vangen. De Burgemeester heeft de eer de be langhebbenden ter kennis te brengen dat de leergangen der Muziekschool zullen hernomen worden op Donderdag 1 Oc tober e. k. De inschrijvingen zullen in gezegde school, Hondstraat, plaats hebben op Woensdag 23 Sept., van 18 tot 19.30 u. Donderdag 24 Sept., Vrijdag 25 Sept., Het inschrijvingsrecht, onmiddellijk be taalbaar, is bepaald als volgt Notenleer, lagere graad 10 fr. Notenleer, middelbare en hoogere graad 20 fr. Blaasinstrumenten 30 fr. Zanglessen, lagere graad 20 fr. Zanglessen, middelbare en hoogere graad 40 fr. Snaarinstrumenten en klavier 50 fr. Harmonie 100 fr. Fuga 100 fr. Contrapunt 100 fr. De nieuwe leerlingen dienen door hun ouders vergezeld. De andere leerlingen moeten zich op nieuw laten inschrijven. Negendaagsche Plechtigheid ter eere van O. L. Vrouw van Salette verzoenster der zondaars, van avonds 18 tot 27 September. Orde der Goddelijke Diensten: Den 18 September, 's avonds te 7 uur: Openingslof, Veni Creator en Sermoen. Al de Weekdagen der Noveen, H. Missen te 6 u., waarna Onderrich tingen, te 7 u., en te 8 u. Hoogmis met Sermoen, 's Avonds Lof te 7 u. en groot Sermoen. Zondag onder de Noveen, H. Mis te 6 1 u. en te 8 u. Hoogmis waar onder Sermoen, 's Avonds te 7 u. Plechtig Lof en groot Sermoen. Den 27 September, 's morgens Al gemeene Communie voor de inzichten van Z. H. den Paus. 's Avonds te 7u. Te Deum en Pauselijke Zegen. De laatste dag der Plechtigheid zal men Paternosters, Scapulieren, Kruisjes der Goede Dood en andene godvruchtige voorwerpen wijden. De Sermoenen zullen gepredikt worden door aan Eerw. Pater Min derbroeder. Men kan zich ten allen tijde laten inschrijven in de Broederschap van O. L. Vrouw van Salette, in het klooster waar men ook kan verkrij gen water van de fontein en Medail- liën van Salette, de korte geschiede nis en de Litaniën van O. L. Vrouw van Salette. KATHOLIEKE KRING De leden der Koorzangmaatschap pij Orphéon des Travailleurs van Toerkonje, die Zondag 13 September om 10 uur de prachtige mis van Ar- chambeau in onze kathedraal uitvoe ren en daarna een concert geven aan de Bascule, nemen het noenmaal in de zalen van den Katholieken Kring. Vrienden en verwanten meêgerekend, zullen zij rond de 200 in getal zijn. Te dier gelegenheid zal Heer Frans Versavel in den hof van den Katho lieken Kring, omstreeks 3 uur, nen prachtigen luchtbal doen opstijgen, vervaardigd met de belgische en fransche kleuren. Wie Frans kent (en wie en kent er hem niet) weet dat hij hierin meester is. 't Is geen paar maanden geleden dat hij het nog bewees met op den koer van den Kath. Kring, en met volle succes, twee ballen de lucht in te zenden. Wie er toen bij was zal er nog eens willen bij zijn. In alle geval ik ga er heen en 'k en zal alleen niet zijn. Nen vriend van den Cercle. Sa menwerkende Maatschappij voor goedkoope woningen ONS ONDERDAK TE YPER De samenwerkende maatschappij Ons onderdak s> maakt kenbaar dat de heer Gouverneur der provincie West-Vlaanderen aan den algemeen bestuurder der Nationale Maat schappij voor goedkoope woningen te Brussel bericht komt te geven als dat de provinciale raad beslist heeft opnieuw voor een jaar de termijn te verlengen in zake toekenning van de provinciale bijpremie aan de krijgs- Sedert 1 Juli is de storting voor de ouderdomspensioenen van de verplicht verzekerden berekend volgens het gewonnen loon. Zie onderstaande tafeL Per week 1. - min dan 50 fr. 2. - van 50 tot 75 fr. 3. - van 75 tot 100 fr. 4. - van 100 tot 125 fr. 5. - van 125 tot 150 fr. 6. - van 150 tot 175 fr. 7. - van 175 tot 200 fr. 8. - meer dan 200 fr. Per 14 dagen min dan 100 fr. van 100 tot 150 fr. van 150 tot 200 fr. van 200 tot 250 fr. van 250 tot 300 fr. van 300 tot 350 fr. van 350 tot 400 fr. meer dan 400 fr. Per v, maand min dan 105 fr. van 105 tot 160 fr. van 160 tot 215 fr. van 215 tot 270 fr. van 270 tot 325 fr. van 325 tot 380 fr. van 380 tot 425 fr. meer dan 425 fr. Afhoud, v. werkg. en werknemer 2,50 2,50 3,50 5.00 6,50 8.00 9,50 11,00 3,50 5,00 6,50 8,00 9,50 11,00 12,50 12,50 Totale stort, p. m. 5 fr. 7 fr. 10 fr. 13 fr. 16 fr. 19 fr. 22 fr. 25 fr. Het loon verstrekt in natura moet geschat worden als volgt: Morgenmaal 1 fr. Avondmaal 2 fr. Middagmaal 3 fr. Huisvesting 4 fr. Kost en inwoon samen: 10 frank. en burgerinvalieden, met een onver mogen van 50 en meer die een goedkoope woning koopen of bou wen. Oorlogs- en burgerinvalieden met een onvermogen van 50 verschaft U een woning. Boven alle staatspremien en ge wone provincie- en stadspremien schenkt de Provincie u nog een bij premie van 50 c/c van het bedrag der staatspremie. De koopers die in deze voorwaar den verkeeren genieten dus de pre- miën van staat, provincie en gemeen te en daarbij de voormelde bij premie der provincie. Het totaal bedrag dezer premiën vertegenwoordigt de som van 5500 voor een gezin zonder kinders. 6050 voor een gezin met een kind. 6600 voor een gezin met twee kin. 7700 voor een gezin met drie kind. 8800 voor een gezin met vier kind. 9900 voor een gezin met vijf kind. enz. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jacobsstr., 30. Zaterdag 12 September, te 8 u. Zondag 13 September, te 2 u., 5 u„ 8 u. Maandag 14 September, te 8 u. PROGRAMMA De laatstverschenen film met DOUGLAS FAIRBANKS en zijn vrouw MARY PICKFORD in DE GETEMDE FEEKS (La Mégère apprivoisée) in 7 deelen. CYCLONE, DE ATHLEET (Cyclone, athlete complet) Klucht in 5 deelen. LEERFILMEN - NIEUWSBERICHTEN waaronder voortaan voor enkele weken de filmopname komt van De Ronde van Frankrijk in 1931. DE VOLGENDE WEKEN: De volgende weekAfscheidsgroet (Valse de l'adieu), uit het leven van Chapin. 4" Week van September: «De groote Vlootparade (La grande parade de la flotte) en De Staalkoning(Le Roi de l'acier) met Diavolo. PRIJZEN: Balcon 5 fr.; Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Nieuw ste toestellen voor luchtverversching (Ma- relli-apparaten)Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Ver- frisschingen in den café te bekomen. Machtig Zangkoor. Op Zondag 13 September, zal het beroemde zangkoor van Tourkonje L'Orphéon des Travail leurs 100 leden)onder de Hoogmis te 10 uur, in St Maartenskerk, de driestem mige mis van Archambeau uitvoeren. Op muzikaal-godsdienstig gebied, een gebeurtenis zonder weerga, en de belang stelling zal groot zijn van wege de leper- sche bevolking. Na de hoogmis wordt ons het prachtige choeur des Pélerinsuit Wagner's Tannhauser ten beste gegeven. Onze Hulpbisschop in St Maartens. Donderdag aanstaande 17 September zal Z. Excellentie Mgr. Lamiroy de ge vierde hulpbisschop van Brugge, de H. Mis celebreeren te 6 'i uur in zijn Kathe draal van leper, en de H. Communie uit dealen, aan de Nutting. Vele geloovigen zullen eraan houden die H. Mis bij te wonen en de H. Communie te ontvangen uit de hand van onzen ge liefden Kerkvoogd. Heden Zaterdag 13 September, maan- delijksche prijsspeling. Begin om 6 uur. Eenieder weze op post. Schoone prijzen zullen te winnen zijn. HET BESTUUR. Men deed ons opmerken, en wij besta- tigden met veel verwonderde Yperlingen, dat op Dinsdag 1 September tijdens de entvangst van de british legion 2 en kele vaandels aan de gevels wapperden op de groote Markt. Laat ons zorg dragen dat de Yperlin gen den naam niet krijgen dat zij van nu reeds hunne bondgenooten, die hun zoo mild bijstonden gedurende den oorlog, en die nu tegenwoordig een zoo groote bron van welstand zijn, vergeten. De burgemeester had nochtans eenen warmen oproep gedaan aan de ingezete nen en 't ware jammer, doodjammer, aan de Engelschen de gelegenheid te ge ven, te denken dat het genoeg is dat zij hunnen maaltijd nemen in d'eën of d'an- der private zaal van de stad, omdat zij de genegenheid van een deel van d'Ypersche bevolking zouden verliezen. Ze zouden er uit kunnen beslissen dat bij ons gene genheid synoniem is van belang en wij weten dat het zoo niet is. STAD YPER De plaats van bouwmeester der stad is open aanvangswedde 18.000 fr. Voorwaarden ter inzage in 't gemeente secretariaat. Aanvragen inzenden bij 't college van Burgemeester en Schepenen vóór 23 September 1931. De Burgemeester, H.SOBRY. Zondag 13 September 1931 om 1.30 uur in de stedelijke Zwemkom ingericht door den met medewerkiug van Kampioen van België le Afdeeling en La Op het programma Spoed- en uithoudingskoersen. Gezamentlijke oefeningen door Nage Duikelingen met hooge sprong uitge voerd door den kampioen van Bel gië DE WALLENS. Water-Polo-match tusschen R. Brussels S.C. «La Nage St-Gilloise Plaatsen aan 5, 3 en 2 franken. HUWELIJK Dinsdag om 10 uur, werd in Sint Jacobskerk het huwelijk ingezegend van Mejuffer Martha Lemahieu, dochter van den Heer Cyriel Lema hieu, schepen van den burgerstand, met den Hesr Grillet, handelaar te Oost-Nieuwkerke. Onze rechtzinnigste wenschen van welvaren voor de jonggehuwden. Voor wie Louis Devriendt en Poldi Sorel nog niet kent, dient gezegd dat zij gedurende den vorigen winter ruim 90 maal het stuk LOURDES speelden, en dat, ondanks het feit dat het slechts gedurende eenige maanden kon gespeeld worden. Overal boekten zij een reusach- tigen bijval. Overal was de nagelaten in druk zoo gunstig dat heropvoeringen I werden aangevraagd en dat de geestdrift van het publiek samen te vatten zou zijn in dezen eenen wensch Komt terug 't Zijn deze tooneelkunstenaars die in de feestzaal van den Katholieken Kring op Donderdag 29 October het stuk Wat God vereenigd heeft zullen opvoeren. De groote prijsspeling jaarlijks uitge- schreven onder de leden der verscheidene maatschappijen die deel nemen aan de matchen voor den Beker, gaat door op Zondag 20 September aanstaande. De inschrijving heeft plaats in het lo kaal der Statiebolders bij M. Camille Derez. Men schrijft in van 2 uren stipt tot 3 uren, om daarna dadelijk te begin nen spelen. De le ronde wordt gespeeld in voor noemd lokaal en de andere partijen in den Katholieken Kring. De trekking der pelotons geschiedt valt dat valt tusschen al de ingeschre ven bolders om 't even aan welke maat schappij zij behooren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2