FOFJÏIIDJIBEL CUISINIEREN Fouderies Bruxelloises Hebt gij ons reeds geschreven Telefunken Service Vet Kalk in brokken VANDEVOORDE ÊÈÊÊÈfiË Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zethoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. S' JOZEFS BEROEPSSCHOOL OPGEPAST FR. DE HARMONIE YPRIANA TER PANNE Een Ypersche spreuke zegt: «Ze zijn van Onzen Heerskinjdersen dit past, van dees jaar, bijzonder wel aan de Yprianisten en men mag er bij voegen Ze zijn geerne gezien van God en Alleman want alle be woners van Yper waren toch zoo kontent te zien dat Zondag laatst een waren schoonen zomerdag was. (Ze waren blijde in huider plekke). Niettegenstaande het overslecht seizoen, is het jaarlijksch en aange naam uitstapje naar De Panne aller best gelukt. Alles liep goed van sta pel. Hare Majesteit de Zonne deed de reis mede en het was begroet met blijde zonnestralen dat de vaderland- sche kleuren wapperden boven de koppen der fiere Yprianisten. De tramdienst, onder het toezicht van onzen vriend Fernand Bories, was allerbest ingericht en gaf ieder een voldoening. Laat ons op hoop le ven, binnen kort, geheel korten tijd, zegt het Ypersche, reizen wij naar 't zeetje per elektrieken tram. De Ontvangst was ler gulhertig. De heeren Crevits en De Cumian wenschten ons welkom. Onder 't spe len van schoone stapmarchen (onder meer .de nieuwen 14) trok de Har monie, met een masa volk, naar het standbeeld der Gesneuvelden, waar bet vaderlandsch lied werd uitge voerd en bloemen werden neergelegd. Nooit mogen wij vergeten dezen die hun leven ten besten gaven voor onze vrijheid. De Voorzitter der Harmo nie ontving de bedankingen van we gens de N. S. B. Daarna een bezoekje naar de Klokke waar het Feestkomiteit der Panne de leden der Harmonie vergastte met een lekker biertje der «Brasserie Centrale» uit Yper. Het deed aan iedereen plezier... en deugd. Om 11 uur het Concert, meester lijk uitgevoerd onder 't bestuur van den Heer Georges Van Egroo. De Suite Symphoniquevan Albert Van Egroo, de Ballet de Faust (in zijn geheel), L'Invitation a la Val se van Weber, de Calif de Bag dad de marche La Reine de Sa ba en Le Petit Due behaalden allen ongehoorden bijval. Te recht waren de hoofdmannen fier over die schoone uitvoering. Na het concert, het gewoonlijk be zoekje bij Jef uit 't Casselstraatje, een zuiver Ypersch kind ook, ^ge moogt me gelooven. Een aangenaam lief kind bood Georges een prachtige bloementuil aan, en onder 't roepen van bravo, kreeg het een paar ferme tootjes!!!! Daarop werd de volks- marsch gespeeld en de badmannen der Pannen vonden er zooveel smaak in dat ze begonnen beentjes flikke ren. Den namiddag was wel vervuld. Liefhebbers Van baden, zandsprin- gers, zonneslij pers en rondreizende lieden konnen hun hertje lust geven. De Panne is prachtig en groot. Ze nestelden in 't water dat het een plei- zier was om zien. Ze liepen de dui nen op en néér en rolden in 't zand en 't luidde van Leve de Panne... en hand in hand... Dit aangenaam reisje zal lang in t geheugen blijven van iedereen en volgens beste inlichtingen is het Ko- miteit van zin daarvan een jaarlijks FR. Vraagt prospectus of demonstraties aan HUIS IMETHOCXEl 15, Oude Houtmarkt, YPER uitstapje te maken: Bravo, zooveel te beter en leve het Bestuur. De terugkeer ging allerbest, 't was in 't weggaan al zingen en klinken, maar eens Veurne voorbij ronken was 't wachtwoord. Nog nen nieuwen Yperling FOOTBALL Zondag 11. heeft C. S. Y .zijne ploegen terug in lijn gesteld; zij heb ben met afwisselend sukses gespeeld, alles laat echter een goed1 seijzoen voorspellen. De eerste ploeg speelde een goede match tegen Ghistel. Langs Molein in de eerste helft, en Cherchye in de tweede, werd er gedoeld. Gerust mo gen we zeggen dat zonder de prachti ge keeping van Ghistel's doelwach ter, de cijfers veel hooger zouden geweest zijn; wat ballen die jongen heeft gehouden grenst aan het onge looflijke. Cercle was de meerdere in speltechniek. De tegenstrevers heb ben echter veel vergoed door hunnen moed en hunne geestdrift. Jongens, onthoudt stdeds het volgende, dat gij op gebied van balkontrool en spel- kennis alle ploegen vóór zijt; dus moet gij steeds kalm en beredeneerd optreden, niet ruw spelen, zelfs als uwe tegenstrevers dit doen. Uw spel moet daarvoor niet in geknoei en ge- foefel verkwijnen, gedenk dat gij uwe plaats in de A reeks moet her overen. Naar de match tegen Ghistel moet het gaan als gij voorts uw best doet. De verdediging was heel goed en de halflijn speelde moedig; de passen wat meer verzorgen en 't zal uitmuntend gaan. Aan de voorspelers zeg ik nog: meer schieten, want van u moet de overwinning komen. Zon dag moet de reis naar Cuerne twee nieuwe puntjes opbrengen als ge niet te veel zelfbetrouwend optreedt. De Specialers behaalden in Moes- kroen eene schoone 5-2 overwinning op de kampioenen van verleden jaar. Mannen van 't derde, als gij al uwe partijen even ernstig opneemt als de eerste, dan moet gij kampioen der reeks zijn op het einde van 't sei zoen; 't is de groote wensch van alle Yperlingen. De Juniors komen geklopt van Sta de Moeskroen 10-0! Geen klein bier! Daarom den moed niet laten vallen. Zondag tegen Poperinghe F. C. mioet gij uwe weerwraak nemen en met hooge cijfers hoor! Onthoudt goed dat als er in de reeks sterkere ploegen zijn dan de uwe, er ook veel flauwer zijn. Jongens op het einde van de kampioenschappen moeten wij U op een schoone plaats vinden. Zondag kan Clarcle een driedubbele overwinning boeken; 't zou eigent- lijk zoo moeten zijn. Zal er eene ploeg bij de andere willen achter blijven? Ik geloof hief niet, en wensch u allen goede kans. ROOD-WIT. 1 ste kwaliteit voor landbouwers Huis Lefebvre Perignon Handelaars vraagt eene aankondiging in HET YPERSCHE VOLK,, ZITDAGEN Dr BRUTSAFRT- Kamerlid, is sprekelijP voor iedereen: Te Poperingcin zijn huls, 's mor gens, den Maandag en Vrijdag. Te Wervik, den 2' Zaterdag der maand, van 9 1 tot 12 uur, in «Het Kapitel». Te leper, den 1° en 3" Zaterdag der maand, van 9 .1 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. ZIJN D£Z€ DER Moerstraat, 19, Brugge. heeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. LrQQt Ütu geld in CJL)est=C?Iaand@pen. M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Er is hier wel kwestie van een ernstig voordeel. GARAGE DEVOS DEWANCKEL Eenieder die lid is van een der voor noemde maatschappijen, wordt dringend verzocht meê te spelen Het inschrijvingsrecht is vastgesteld op 2 ft. De prijzen zijn verdeeld als volgt le prijs 200 fr. 2* prijs 140 fr. 3' prijs 100 fr. 4e prijs 60 fr. Te zamen 500 fr. TE IEPER Kostelooze Dagleergangen [Met het sluiten der wereldtentoonstelling voor Radio te Berlijn, heeft Telefunken I Service besloten, ten einde de radio te vuig arkeeren en eenieder in het bereik I [te stellen zieh een toestel aan te schaffen, zijne prijzen GEWELDIG te verlagen, j Telefunken 33 1VL. Ontvangtoestel en luidspreker in eenzelfde aparaat met selector op wisselstroom. Vroeger 2250 fr. NU J 690 (alle werkdagen van 8 tot 18 u.) Voor alle ambacht van Hout- en IJzerbewerkingteekenen, meubel maken, schrijnwerken, timmeren, modelmaken, draaien, paswerk, me- kaniek, electriciteit, enz. (theoretisch -n praktisch) Kostelooze Zondagleergangen (van 8 tot 13 u.) Voor alles wat den kleermakersstiel aangaat: maatnemen, patroontee- kenen, snijden, confectie en aan passen. Begin van het schooljaar: Taandi f °i .epteraber. Inschrijvingen en inlichtingen bij den Bestuurder, S.nt Jacobstraat, leper, best 's Zaterdags of 's Zon dags, voormiddags. (Telefunken 33 WE. Ontvangtoestel 3 lampen op stroom, buitengewoon krachtig, kas in isoleerende stof. Vroeger 2116 fr. NU 1590 FR. Telefunken 40 SP. Toestel de wereld door verspreid, met sperkring en storingbeschermer, op wisselstroom. Vroeger 4591 fr. NU 2600 FR. ARCOFAR. Gecombineerde ontvanger, radio en pic-up, voor cafés, behel zende een electro dynamische luidspreker en eleetrische beweging der platenschaal, prachtig meubel. Vroeger 7848 fr. NU 6169 fR, I Telefunken 55B. Neutrodyne ontvanger 5 lampen op accumulatoren. Prijs van toestel met lampen. Vroeger 2836 fr. NU 1836 Luidsprekers Arcophon 3 Vroeger 900 fr. NU 690 fr- I J Luidsprekers Arcophon 5 Vroeger 1350 fr. NU 925 fr. I |Komt ook luisteren naar onzen nieuwen 121 VV tweelamper op stroom waarmede men ongeveer 30 zenders ontvangt, aan den ongeloof lijken prijs van950 fr. |p Alsook onzen nieuwen T 340 W auto reperage en stroom anten ne (wel verstaan de antenne is hetlichtnet 2750 fr- Geerne bij. Wie Ypriana lief heeft, trekt naar de Bascule, bijgenaamd Montmar- tre op Maandag 14 dezer, 't Zal er dinken Van Monte la-dessus Woorden wekken, voorbeelden trek ken zegt het vlaamsch spreekwoord. De waarheid ervan werd Zaterdag 1.1. eens te meer door feiten bevestigd. Een herbergier, van elders afkomstig, doch (ongelukkiglijk) alhier verblijvend, waar schijnlijk afgunstig over de lauweren, verleden week door een zijner stielgenoo- ten geplukt, heeft zich Zaterdag te huis, (bij zijne terugkomst van een plezier reisje naar Meenen) zoo geweldig aange steld, dat zijne. vrouw de hulp der politie moest inroepen, die spoedig op daagde en den geweldigaard nachtver blijf in den bak bezorgde. Spijtig is het voor dien herbergier dat zekere vriend van hem zich daar niet be vond toen de feiten voorvielen, want deze zou aanstonds zijne welwillende medehulp verleend hebben om de zaak in der minne te vereffenen, zooals hij dit vroeger bij eene andere overtreding ge daan had (te Gent). Dan zou de herber gier (alhoewel van een niet al te innemend voorkomen), geheel dankbaar geweest zijn voor de hem... zoo ten gepaste oogenblik aangebrachte hulp. Daarom moeten wij besluiten, dat ter intentie van de brave zielen, dat het fransch spreekwoord, il n'y a de la chance que pour eux in dit geval, niet bewaarheid wierd. Iflfi Kantoor van den Notaris VANDERMEERSCH te Yper VAN EECKE te Poperinghe Door Sterfgeval OPENBARE VERKOOPING van een schoon RENTENIERSHUIS met hof te Yper, Veurnesteenweg. De Notaris Vandermeersch te Yper ver blijvende daartoe in rechte benoemd, zal met tusschenkomst van M. Van Eecke, Notaris te Poperinghe, en ten overstaan der HH. Vrederechter en Greffier van het 2" Kanton Yper, openbaarlijk verkoopen. Stad Yper, Veurnesteenweg. Een schoon en gerievig RENTENIERS HUIS, ook dienstig voor rustend land bouwer, staande en gelegen te Yper, Veur nesteenweg, Nr 42, recht over de stel- plaats van den buurtspoorweg, hebbende corridor en 3 plaatsen beneden en 3 ka mers ter stagie, met kelder, afhankelijk heden en grooten hof, bekend bij kadas ter sectie E, Nr 257w2 voor eene grootte van 4 aren 27 centiaren. Vrij van gebruik met 1 Januari 1932. Na te zien den Dinsdag en Donderdag namiddag van elke week. EENIGE ZITDAG: VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1931 om 2 u. namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis, Groote Markt te Yper. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemde Notarissen. BURGERSTAND VAN IEPER, van 3 tot 9 September 1931. Geboorten. Vanderhaeghe Andrea, Capucienenstr. Doehy Antoine, Elver- dingestr. Huwelijken. Simoens Marcel, han delaar en Waterbley Magdalena, z. b. Grillet Georges, handelaar te Oost-Nieuw- kerke en Lemahieu Martha, z. b. v. leper. Overlijdens. Neyts Pharailde, 63 j., echtg. Pruym Auguste, Pannehuisstr. Mourice Louise, 50 j., wed. Mortier Alfred, Lange Thouroutstr. Pottel Leonia, 52 j.. herbergierster, wed. Vrielynck August, G. de Stuersstr. Van Eiverdinghe Octa- vie, 92 wed. Bekaert Carolus, Beluikstr. aan heel voordeelige prijzen Men vraagt Voortverkoopers Naaml. Venn. Vaulx-lez-Tourr.ai Tel. Doornik 341. Wacht niet langer naar den AFSLAG Hij wordt reeds maanden bij ons toegepast! Vele artikelen kosten op heden minder dan de helft van den prijs van een jaar ?Ieden. Neemt de gelegenheid te baat. V/eet wei dat de VOLDOENING die eene PELS U geeft uit de WERKHUIZEN BOTERSTRAAT - 31 - IEPER eeds GROEIT iedermaal men ze VERGELIJKT! Acht onzer vaklieden werden bekroond cp den Nationalen Wedstrijd! 't Is eene .aarborg voor onze klienten. Wendt U dus tot de Firma die U bene vens de grootste keus, beste hoedanigheid en laagste prijzen ook de hoogste waar borg levert. ALBERT DENYS, Poperinghe, teL SI. 'CUü DÜ>0? -«O»- Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent OFFICIE ELE VERDEELERS TeL 55 YPER Tel. 55

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3