GRAFZERKEN GRAFKELDERS oren 0ltijd 25 tot 50 Gpafzep^en in (pogozijn in alle ppijzen. I t l WYPELIER -TAFFIN N.V. René SCHMIDT-A CKE P. Orafe-Caen Breuken Hel oudste en bestkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. (St*ant> ICasav be la 1Rue au JBeurue In de Puppen 21, JVIEEflENSTEEfiWEG, 21, fiile marmer- en ArduinujerKen (DARffiEREN SCHOUttlEN in magazijn. Groote keas van Kindetn/oitupen ft BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER LEEE Chicorei in fijn poeder, semoule en graan. Ferdinand Ulaterhieii-Riem HOTEL CONTINENTAL VAN DEN BOOGAERDE E. Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage 61e(?tpifi(jatie Ondepnemingen DE ROODE PILLEN HUIS AIMÉ GRUWEZ Hoogspannings-, Liieht- en Dnijfknaehtinniehtingen. Dixmudestraat, 14, YPEfy Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen HUIS ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN klein groot oustric C° afdeeling YPER ALGEMEENE Ferdinand Waterbley-Riem Telefoon 186 Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de I Telefoon 463 YPER Postcheck. 107.411 j! 11 14, Boterstraat, 14 Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen i De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Telefoon 154. Boterstraat, 56, YPER Bouwstoffen en Kolen Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - Ev. BAETE-TONNON VINS EN GROS Grande Distillerie Dijonnaise Succ. E. Van den Boogaerde Koud Buffet Buffet froid Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. f-Tet ypeps^he Ooll{ Moden-artikelen in 't Groot KI eerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper dicht bij de Halle Qestel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. Aannemer MAAGZAKKING Hotel du Nord 63, Statiestr. KORTRIJK, 2e en 4e Maandag, Hotel des Flandres Statie- Hector Timmerman UITERST VERZORGD WERK. HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. ituwmwm'w.v.mv.aiK; ss5HefMïfiJ.vvjw.v.".vrj."."j;jrïïïïMrKir;.".v.v%w*vv.v.ti EIKEN en ACAJOU MOULUREN HANDELSREGISTER 1-AOfi TELEFOON HU VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerise Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. nu GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen i ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. dela Station LokaalLocal C. S, Y. K. H. M. Y. - E.C.Y. - C P.Y. Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LlBOURNE(Gironde) Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Apéritifs - Liqueurs - Strops de fruit NOENMALEN aan vaste cn matige prijxen. DINERS d prix fixe Prix moderés aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Gave renommee. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4.000.000 fr. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, draainissen. trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.00 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op 2 - 4, Boterstraat YPKR Postcheck 37.177 Dépot des produits de ces deux firmes chez M. CEULENAERE a Ypres rue Courte de Thourout, 22. van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKING genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A. DUMONCEAU BELGISCHE FIRMA Opgericht ln 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 327, Wellingstraat te Beemem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhouten, landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van 50 jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marimont, 148, Brussel, was na twee operaties van darm- uitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op I jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravlnne-te-Mid- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, Niel (bij Antwerpen) genezen van darmzakking' M. Bonte Frans, Stuivenberg te OostcamP. genezen op 7 maanden van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machinist* op den spoorweg, 52, Avendoorenstraat, Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet zijD werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossing bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valscbe beloften, en mits matige prijs en all* WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos is en U tot niets verpUcht, van 9 tot 2 ure te YPER, de 1' en 3' Zaterdag der maand. Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Meuse. Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4