De Nationalisten De Bonden van het H.Hart en onze Scholen HÉT YPERSCHE VOLK WEET GE WAT"? de eerste Vlaamsche Bank boekt, PA OPSLORPING ANDERE BANKrN 40 millioen Frank Kapitaal en Reserven 53' Jaar. - Nummer 38. 35 Centiemen. Zaterdag 19 September 1931 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Eucharistisch Congres Uit de Pers N. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. BANK BEURS WISSEL ABONNEMEN'TPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fr. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postchec rekening 40.201 0 CASIER) waar op alle wekecLgrï alle inlichtingen te bekomer. zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. den WOENSDAG Aile Aankondigingen moeten tegen ten laatste ingezonden v.oraen. Kleine berichten en nieuws ten WOENSDAG avond. laatste tegen den Die bierton van het Vlaamsch Huis moet wel een wonderlijk vocht bevatten, te oordeelen naar de nieu we aanvallen die in 't nationalistisch weekblad weerom tegen de nonne- kens worden gedaan. De stijl der bij dragen blijft steeds dezelfde, steeds meesterlijken dichterlijk, om niet te spreken van de menigvuldige dwaasheden welke hem omhult. «De meisjes die in de Ypersche pensionnaten ter school gaan zullen onvatbaar blijven voor een ernstige levensgedachte! 't Zullen Brullerige fransche romanlezeresjes worden, pronkerige meisjes die hunne katho lieke en sociale plichten niet zullen hegrijpen. Dit is de korte inhoud van die aanvallen. Schrijvelaarke uit 't Westland, het is gij niet die moet spreken van ern stige levensgedachte! Gij die niets anders betracht dan haat te zaaien, gij die geen ander doel hebt dan men schen tegen menschen op te jagen, gij die geen andere levensgedachte hebt dan de uitroeiing van alle gezag, alle tucht, alle orde! Gij weet niet wat een ernstige levensgedachte is! Wees maar getroost, schrijvelaarke, als de meisjes die op zulke kostscho len gaan studeeren romanlezeresjes worden, het zal noch aan de nonne^ kens liegen noch aan het onderwijs dat daar wordt gegeven! Van sociale en katholieke plichten moet gij niet spreken, want gij en uwe maatjes uit het Vlaamsch Huis, doet niets anders dan degene die rechtzinnig en oprecht hunne gods dienstige en maatschappelijke plich ten kwijten, te trachten in den grond te borenen gij zelf kent uwe eerste sociale plicht niet, de gehoorzaam heid, noch uwe eerste katholieke plicht, den eerbied voor het godsdien stig gezag! Houd maar op te kraai en van levensgedachten en plichten voor anderen en zoek naar de juiste levensweg voor u zelf 't zal wel meer van pas komen. Moest ge niet zoo diep het glas hebben ingekeken, moest uw verstand niet zoo erg door haat verblind zijn, gij zoudt ingezien hebben dat gansch dit betoog geen steek houdt en dat uw dwaze bijdragen in 't dwaze Westland bespottelijk zijn. Uwe maatjes zouden eens moeten beproeven de koppen bijeen te ste ken en de centen ook, om nationalis tische scholen op te richten. Dan wa re het een hemeltje Maar dat is een werkje dat met de nationalistische geest niet overeenstemtAfbreken, ja zooveel als 't maar kanMaar opbou wen, neen! 't Is veel gemakkelijker in college's en pensionnaten verdoken en gemaskerd binnen te dringen om langzamerhand geheel de geest natio nalistisch te maken! Dat gij nu de menschen aanraadt hunne kinderen naar Roeselaere of Kortrijk naar school te zenden, wat kan het ons maken, als het onderwijs daar maar kristelijk en vaderlandsch is. Wat kan het ons maken dat de voertaal Vlaamsch of Fransch weze, als beide er worden aangeleerd. Maar gij poogt weer eens het volk te verwarren; gij wilt niet een vlaamsch maar wel een door natio nalistisch onderwijs, en dat krijgt gij nooit in de vrije scholenten ware gij er zelf wistet te stichten! Anders moet gij voorts uwe kin deren sturen naar de scholen waar men de driekleurige bandjes in twee kleurige verandert. naar het van DUBLIN Juni 1952. De Bonden van het H. Hart die nooit onverschillig zijn aan gebeur tenissen die de hulde aan Christus- Koning betreffen, zullen vanzelf be lang stellen in den reuzentriomf die toekomend jaar te Dublin, in Ier land voor het H. Hart wordt voorbe reid. Er bestaan zooveel vaanknoopings- punten tuschen Ierland en ons vlaam- sche volk. Ierland is ons zoo sympathiek en we voelen ons aangetrokken voor dit land en zijn volk. Daarenboven biedt het Eucharis tisch Congres ons een buitenkansje om nadere kennis te maken met het groene Erin, ons minder bekend tot nogtoe en zoo rijk aan afwisselend natuurschoon. De bedevaart der Bonden zal met een bijzondere mailboot uit Oostende vertrekken op Zondag 19 Juni 1932. Langs Dover bereiken wij Londen, waar men anderhalve dag blijft voor het bezoek der engelsche hoofdstad. De reis wordt voortgezet langs Ox ford, de beroemde universiteitsstad met talrijke herinneringen van gods- dienstigen aard. Zoo komen wij te Dublin aan op Woensdag 22 Juni voor de opening van het Congres en zullen wij al de plechtigheden kunnen bij wonen, vooral de slotvergadering op Zondag 26 Juni in Phoenixpark. Daarop volgt een uitstap van 3 dagen (ongeveer 800 km.) per auto car, door de schoonste streken van Ierland. Op Donderdag 30 Juni kee- ren wij terug langs Londen en Can terbury tot Dover en Oostende, waar we rond den avond aankomen. De prijs voor de geheele bedevaart is (alles inbegrepen) 2950 fr. Onge lukkig, gezien de overgroote massa verwachte congressisten die reeds hun plaatsen sinds maanden hebben besproken, zijn er maar 150 plaat sen beschikbaar. Spoedige inschrij ving is dus noodzakelijk. (Het uitgebreid prospectus Is te verkrijgen op het Sekretariaat voor de Bonden van het H. Hart, 16, Korte Schipstraat, Mechelen. Het Westland trekt opnieuw te velde tegen de tweetalige straatnaam borden. 't Artikelke begint met wat gemeene spotternijen naar 't hopfd van onzen achtbaren heer burge meester te slingeren en 't eindigt met te zeggen dat de zaak opnieuw te berde zal komen in den gemeente raad, en er tusschen staat er niets. Hun voorstel staven dat kunnen ze niet, maar den spot drijven met al die eergevoel heeft; met al die hen durft in den weg staan, dat ja; en hoe meer hoe liever... en hoe hooger den tegenstrever is, hoe grover de uitdagingen zijn... zij eerbiedigen niets en niemand; tot zelfs de prin sen der heilige kerk niet; hoe diep zijn ze gedaald Abonneert u op Uit goede bron vernemen wij dat de aanvraag vanwege de Vlaamsche Nationalisten voor het veranderen van de straatnaamborden maar een begin is van een grootsch plan, op gevat en dat zou eindigen met het veranderen van naam van een aan tal straten; zoo onder meer zoude: de Boterstraat, de Margarinestraat worden de Moscoustraat wordt Leningrad straat; de Rijsselstraat wordt de Slafkou sestraat. Verders zouden de Steurstraat, de Cartonstraa de Surmont de Vols- berghestraat en de AMerghel.vnck- straat de namen dragen van elk esn van de vier nationalistische gemeen teraadsleden. Er was opspraak voor een van de vier; opspraak vanwege den gemis- ten beheerder van den openbaren on derstand, maar alles is in orde. De Maloulaan za^-in 't vervolg zijn naam dragen En... 't Pat%legat wordt de Borms- kuil... Woonde ik in 't paddegat 'k zou verhuizen. Wij lezen in 't Ypersche dat het vlaamsch nationalistisch gemeente raadslid Leuridan in de vergadering van 1 Sept. zegde dat hij mfef leede oogen zooveel oude gebruiken ziet verdwijnen. - Dat zijn nu wel kro- kodieltranen, want wie meer dan de Vlaamsche Nationalisten komen op tegen al wat oud en folklorisch is? Maar ja 't ging er hier om het ver- leenen van eene toelage aan eene kaartersfederatie, en in die federatie zijn veel, geheel veel stemmers, en 't was eene goede gelegenheid om po litieke reklaani te maken en dat mist hij nooit... toelagen aan kaartersfe- deratisn, ja!!! hoe meer hoe beter... maar toelagen voor feesten aan het Heilig Hart... dit is een ander paar mouwen. Nog uit 't Ypersche. De opcentiemen door Schepen Missiaen op de radios voorgesteld zijn niet wettig zoo beslist de Heer Gou verneur der provincie. Gij ziet daaraan Mijnheer de Schepen dat het niet genoeg is van volksvertegenwoordiger geweest te zijn, om de wetten te kennen. En 't en is ook niet genoeg van nieuwe lasten te leggen om goede schepen van geldwezen te zijn. Het zelfde blad meldt ons dat het vlaamsch nationalistisch gemeente raadslid Laton, in de laatste raads vergadering, na de lezing van het verslag eene kleine wijziging er aan verlangde. Tijdens de stemming over een punt stemde hij door verstrooidheid of onachtzaamheid neen in plaats van ja. Dat noemt het vlaamsch nationalis tisch gemeenteraadslid eene kleijpe verandering van neen... naar ja... Dat noemen wij eene groote veran dering, en dat is wel het toppunt van de verstrooidheid. Misschien was hij ook verstrooid toen hij vlaamsch nationalistisch kan didaat werd Altijd volgens 't Ypersche. De minister... of beter de schepen der nieuwe taksen heeft eene vondst gedaan... hij heeft ondervonden dat een voorwerp eensr waarde van 80 centiemen, aan de stad aangerekend wierd aan 3,50 fr.... 't zij dus eene winst voor de stad van 2,70 fr. Mocht hij nog eenige zulke misbrui ken ontdekken, de financiën der stad zouden algauw gered zijn. Of wij hem in het schepenkollegie noodig hebben! en of hij daar nuttig werk verricht rederechter gedagvaard, met gevolg clat de vrederechter de betichte vrij- sprak, en het gemeentebestuur tot le onkosten van het proces veroor- i deelde. Wat zou cr ons te wachten staan noesten wij bij ongelukke een libe- al of socialistisch bestuur krijgen? Was ik Minister Dens ik ant woordde aan den open brief van leestere Butave dat de rijkswacht voor plicht heeft de wetten te doen eerbiedigen, en dat de velobanen niet gemaakt zijn voor de automobielen. De Belgen die per velo rijden heb ben zooveel recht als de andere om goede banen te hebben. Meestere heeft zeker wel 't een of 't ander maatje dat per auto rijdt, maar 't is niet schoon daarom de velorijders hun weg te laten afnemen. JAN JECK 't Was in de middeleeuwen en te Kortrijk in de Begijnhofstraat woon de een groote Brouwer Jan Jeck, bij name. Groote Brouwers moch ten bier verkoopen en bij tonne en bij kanne. In die Begijnhofstraat stierf eene weduwe, nalatende eeni ge weeskinderen, waarvan een knech tje, 10 jaar oud, door Jan Jeck op genomen werd. Het manneke mocht de lessen volgen, die Jan aan zijne kinderen geven deed en daar het rap van geest was, hst leerde zoo wel dat het, pas de kinderjaren ontgroeid, de comptabiliteit der brouwerij kon gade slaan. Bij 20 jarigen ouderdom, liep hij eene verkeerde baan op, had geld noodig voor zijne slimperijen en be- stool de kas. Als nu Jan dit gewaar was, 't was een Zondagachter- de beslissing van den nietweerd door noen, hij nam op staanden voet te zenden en 's avonds bij zijn te huis komen, na eene ferme ranseling, wierp hij hem buiten. De jongeling verdween en Jan Jeck, vreezende dat de schelm zich verdronken had, bekloeg zijne daad, werd erg ongerust en zelfs ontroost baar. Zijne vrienden aan wie hij het voorgevallen meêdeelde, trachten hem gerust te stellen, met hem te doen bemerken dat hij ten eerste veel gedaan had voor dien jongen en ten tweede goed genoeg had geweest met h:m niet aan te klagen bij het ge recht, want voor zulk misbruik van vertrouwen werd men opgeknoopt aan de galge. De tijd vervloog, die kommer sleet, tot dat Jan Jeck, op gevorderden ouderdom, opnieuw buitengewoon ongerust werd, bij het nadenken aan die oude geschiedenis. Zijne vrien den, die ditmaal Jan niet meer kon den troosten, gaven hem eindelijk den raad een pelgrimagië te doen naar het heilig Land, ten einde ont- slegen te worden van al die benauwd heden... en Jan vertrok uit Kortrijk in 't begin van den Octobermaand. Hij reisde naar Genua, nam daar plaats op een schip varende naar den Oost en weinige weken later, landde in Palestina aan. Met een taaisman begaf hij zich bij den Pacha der streek, om een pas te vragen voor Jerusalem. De taaisman zegde aan den Pacha, dat een arme pelgrim van Kortrijk, uit Vlaanderen, een pas begeerde om te reizen naar de heilige stad. De Pacha zegde eenige woorden in het Turksch en allen, die in de zaal waren, de taaisman uitge nomen, gingen heen. De taaisman kreeg dan ook bevel van het af te stappen en daar stond Jan Jeck, ge heel verlegen, alleen met den Pa cha... die zegde: «Heer Jan Jeck. ge zijt geen arme pelgrim uit Vlaar.- dren, want ge hebt te Kortrijk eigen dommen in zulke en zulke straat! Jan Jeck was om in den grond te zinken en de Pacha voegde er bij Verkent ge mij niet? Ik ben de wees, dien gij opgenomen hebt en als ik die groote dommigheid beging van u te bestelen, hebt gij nog goed ge noeg geweest mij niet aan te klagen. Daar ik vreesde dat de zaak algelijk zoude uitlekken en dat ik zoude op geknoopt worden, ben ik gevlucht en van land tot land, kwam ik in Tur- keye. Daar werd ik soldaat, heb veel gevochten en dit zeggende toon de de Pacha de lidteekens, die zijn aangezicht doorploegden en als belooning miek men mij hier Pacha der stad. Zoo Heer Jan Jeck, welge komen bij uwen beschermeling. Pas en soldaten-geleide krijgt gij zeker lijk en na uw pelgrimstocht keer gj u 253 Agentschappan en Kantoren in Oost- en West-Vla anderen en Brabant. Het antiklerikaal gemeentebestuur van Arlon had eene verordening ge nomen verbiedende de lijken der af-1 gestorvenen in de kerk te brengen i tijdens den lijkdienst. Mevrouw Pierard Gillet wierd voor j overtreding aan deze verordering door het gemeentebestuur voor den j Agentschappen te leper, Poperinge, Nieuwpoort, Komen, Wervik, Wijtschate, West-Nieuwkerke, Proven. Kantoren te Alveringem, Beselare, Beveren-IJzer, Krombeke, Geluveld, Kemmel, Leysele, Loo, Merkem, Passchendale, Pervijze, Poellapelle, Stavele, Vlamertinge, Westouter, Westvleteren, enz.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 1