[CréditAnversois 11» hier en elden. Ypersche Kroniek. SPORTKRONIEK1 N. V. Dixmudestraat, 18, YPER BEURS WISSEL Kerkelijk Nieuws Missiedag L'Orphéon des Travailleurs Katholieke Kring Trabolspel Bericht Nijverheidsschool. Bericht. Sint Maartenskring Stadsbibliotheek Doodelijk auto-ongeval Zielmis M.ALBERT BOONE. ZITDAGEN VLAGGEFEEST Yper. Omvergereden. Maandag namiddag, tijdens de wielrijders koers op Montmartre, kwam Jufvrouw Griffon uit het Kerkhof. Zij stapte de straat over zon der erop te letten dat men haar toeriep dat de rijders aankwamen. Zij werd door een hunner aangereden en tegen destraat- steenen geworpen. Jufvrouw Griffon nog al ernstig aan hoofd gekneusd werd bij den Heer Marcel Lauwers binnengeleid alwaar zij de eerste zorgen van den H. Dokter Deroo ontving. Zij werd door den auto van het Rood-Kruis afgehaald. De rijder was zonder letsel van zijne botsing afgekomen. langs hier weder en blijf er volgens goeddunken Als nu Jan Jeck terug van zijne reis naar Jerusalem gereedschepe miek om huiswaarts te trekken, zeg de hem de Pacha: Niet noodig van naar Genua te Varen, neem gerust een schip dat op Marseillie heenvaart. Moest het gebeuren dat ge, maar dat vrees ik niet, overvallen wordt door zeeschuimers uit Tunis en al daar overgevoerd wordt, hier is een brief voor den Bey d. i. de sultan van Tunis, hij is een mijner beste vrienden en hij zal u wel onthalen. Jan Jeck kwam zonder ongelukken te Marseillie aan en met Mei was hij wederom te Kortrijk. Met het geld, dat hij had moeten betalen voor zijne soldaten-geleide in Palestina, had de Pacha hem niet al les kosteloos doen afleveren, bouwde hij een kapel Jerusalem langs Be- verlay, achter de hedendaagsche spoorhalle te Kortrijk. Die kapel had hij met eigendommen verrijkt, die nog als dusdanig bestonden tot aan de fransche omwenteling en waarvan de laatste beheerder een afstammeling was van Jan Jeck, na melijk een heer Vercruvsse, wonen de te Gent. BANK STUDIEDAG VOOR DE JEUGD TE ROUSSELARE Op Zondag 27 September e. k. grijpt er te Rousselare een studiedag plaats voor de katholieke jeugd uit West-Vlaanderen. De onderwerpen die er zullen bespro ken worden, zijn allen van actueel belang en zullen de belangstelling van allen die zich met jeugdbeweging bezig houden, wekken. De vergadering is gesteld op 2 uur 's namiddags in het lokaal van het Chris ten Werkersverbond, Kattestraat, aldaar. E>e E. H. Desmét, onderpastoor te Ise- gem, zal spreken over Katholieke Actie De Heer Jozef Axters, Advokaat te Brug ge, zal het onderwerp behandelen De groepeering der jeugd op politiek gebied Ten slotte zal de Heer Demeester, te Rousselare, een spreekbeurt houden over Radio Xonda^rust. De Apotheek van M. SNOECK, Groote Markt, zal alleen open zijn op Zondag 20 September 1931. KERK DER E.E. P.P. KARMELIETEN Negen Donderdagen ter eere der H. Theresia van het H. Kind Jezus. 's Morgens te 7 uur, mis met zang, oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 i uur, lof door het volk gezongen, aanbevelingen en oefeningen. H. Treesje, schenk ons uwen Ro- zenzegen. In St PIETERSKERK Op Zondag 20 September plechtigheid van O. L. Vrouw van Smerten. Telkenmale men de kerk bezoekt, mits het bidden van Onze-Vaders, 6 Wees Gegroeten, 6 Glorië den Vader, kan men aan de gewone voorwaarden een vollen aflaat verdienen. Om 81/2 uur gezongene mis voor Pattyn Emiel, van wegens de hofbouw- liefhebbers. Ten 10 uur plechtige Hoogmis, en in den nanoen, tusschen Vespers en Lof, dus omstreeks 3 1/2 uur, plechtige wij ding van den Kalvarië-berg en der graf spelonk door Zeer Eerweerden Heer Ka nunnik Delaere. In St NIKLAASKERK Op Zondag 20 September is het gedu rige aanbidding in St Niklaaskerk. Niemand zeker zal de gezellige en prettige avondvergadering vergeten heb ben, welke de EE. PP. ongeschoeide Karmelieten, in de groote zaal van het St-Vincentius' Collegie, hier ter stede, verleden jaar bijeenriepen ten voordeele van hun vfaamsche medebroeders, die in Engelsch Indië aan geloofsverspreiding werkzaam zijn. De voordrachtgever was de Z. E. P. Thomas Aquinas, Provin ciaal hunner vlaamsche Ordeprovincie en met veel bijval sprak hij over Indië, destreek, de dieren, de gewassen, de in boorlingen en een weinig over het bekee- ringswerk. Dit jaar, in voorbereiding tot het atreizen van twee niewe zendelingen, de EE. PP. Samuel en Reginald, zullen de EE. PP. ongeschoeide Karmelieten nogmaals, en wel den 4 October, een dergelijke vergadering beleggen in het bisschoppelijk Collegie te leper. Geen twijfel of onze katholieke bevolking zal eraan houden dit jaar ook talrijk op te komeno m de noodzakelijke uitgaven der reis te helpen keeren. De voordracht zal handelen over het eigenlijk zendelings- werk,dat is over de bekeering van heide nen en afgescheurde christenen die nog menigvuldig in het noorderdeel van Tra- vancore's zendelingsveld voortwoekeren. Tot spreker zal optreden de ijverige mis sionaris, E. P. Joannes Maria, pastor te Punalus en gewezen sergeant majoor bij den belgischen begrafenisdienst onder den oorlog. De vergadering zal gesloten worden met een luisterrijke tombola ge houden met toestemming van den geëer- den Schepenbank der Stad. Men zal er prachtige prijzen, waaronder ettelijke uit Indië voortkomstig, tot iedereens genoe gen verloten. Aan alle deelnemers veel geluk en zegen. Ingangskaarten tegen 5 en 3 frank zijn te verkrijgen in het klooster, Mondstraat, 5familiekaarten tegen 12 frank de loten worden verkocht tegen één frank het lot. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jacobsstr., 30. Zaterdag: 19 September, te 8 uur. Zondag: 20 Septemb., te 2 u., te 5 u., te 8 u. PROGRAMMA AFSCHEIDSWALS (La Valse de l'adieu) Machtige film in 9 deelen waarin midden de beroerde toestanden van een Poolsche adelijke familie, het tragisch leven en ein de van den beroemden toondichter CHO PIN worden geweven. Treden op in de hoofdrollen: BLANCHAR (Chopin) MARIE BELL GERMAINE LAUGIER. PAK VAST (Accroche-toi) klucht in 2 deelen. LEERFILMEN - NIEUWSBERICHTEN waaronder voortaan voor enkele weken de filmopname komt van De Ronde van Frankrijk in 1931. DE VOLGENDE WEKEN: 4° Week van September: «De groote Vlootparade(La grande parade de la flotte) en De Staalkoning (Le Roi de l'acier) met Diavolo. PRIJZEN: Balcon 5 fr.; Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Nieuw ste toestellen voor luchtverversching (Ma- relli-apparaten). Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Ver- frisschingen in den café te bekomen. Vijf zieke en kranke werkjongens uit ons arrondissement worden met de bede vaart der Kajotters einde September 1931 naar Lourdes meegevoerd. Zij die begee- ren daarvoor een penning van ondersteu ning te jonnen, gelieven dit onverwijld te doen op de postcheckrek. 155997 van E.H. De Busschere, leper. Voor de weldoeners zullen aan de grot te Lourdes bijzonder gebeden gestort worden. m Boefje te leper door het Vlaam sche Volkstooneel. Dit is een kluchtig tooneelspel naar het oorspronkelijk mees terwerk van M. J. Brusse, door J. Van Der Pol en bewerkt door F. Grassin. Deze laatste vervult de hoofdrol. BOEFJEgaat weldra 500 vertoonin gen bereiken in Holland en heeft in ons land ook een succes zonder weerga. Dit prachtig spel wordt opgevoerd in de feestzaal van het Christen Volkshuis, St Jakobstraat, 30, leper op Dinsdag 6 Oc tober te 8 uur 's avonds. Prijzen der plaatsen: 1' plaats 10 fr. (voorbehouden 2 fr. opleg); 2' plaats 8 fr.; 3* plaats 5 fr. (voorbehouden voor elk 1 fr. meer. Kaarten zijn te bekomen vanaf 20 September in het Christen Volkshuis, St Jacobstraat en in den Ka tholieken Kring op 4, 5 en 6 October. in St Maartens Kathedraal. Zondag laatst waren duizende geloovi- gen voor de Hoogmis van 10 ure, in de Ypersche Kathedraal vergaderd, ter gele genheid der uitvoering van de driestem mige Missa van Archambeau door de vermaarde KoormaatschappijL'Orphéon des Travailleurs» der naburige fransche nijverheidsstad Toerkoenje. De meesterlijke uitvoering van dit godsdienstig muzikaal kunstgewrocht, de machtige Credo in gregoriaansch ge zongen door die honderd gevormde man nenstemmen, de indrukwekkende kansel rede van Z. E. Heer Deken Vermaut, als dankbetuiging aan de uitvoerders, en als slot der liturgische plechtigheden, dej kundige vertolking van het grootsche Tanhauserkoor der Pelgrims van Ri chard Wagner, werden eene onvergete lijke hulde van christene kunst aan de Godheid en innige voldoening van schoon heid voor de talrijke geloovigen. Na de kerkplechtigheid werd een stoet gevormd die zich begaf naar het Ypersch Monument der Gesneuvelden. Onze fran sche kunstzangers brachten er hulde aan onze betreurde stadsgenooten door eene uitvoering van twee meesterstukken van hun repertorium. Na de officieele ontvangst op het stad huis door den Heer Burgemeester Sobry, en een kundig Concert op Montmartre, werd een lekker noenmaal opgediend in den Katholieken Kring. Onze hertelijke gelukwenschen en dank aan die fransche broeders, en tot een ge lukkig wederziens 1 Zondag na het banket opgediend in den Katholieken Kring aan de leden en verwanten van de Koormaatschoppij «Or- phéon des Travailleurs van Toerkoen je, zond de Heer Frans Versavel nen prachtigen luchtbal de hoogten in. Bravo Frans 1 uw werk is wel gelukt. Weet ge waar de luchtbal geland is Bij valavond werd hij opgevangen door Mijnheer Julien Lahouste te Ques- noy s/Deule (Frankrijk). Hij had dus 22 Km. afgelegd. De groote prijsspeling jaarlijks uitge schreven onder de leden der verscheidene maatschappijen die deel nemen aan de matchen voor den Beker, gaat door op heden Zondag 20 September. De inschrijving heeft plaats in het lo kaal der Statiebolders bij M. Camille Derez. Men schrijft in van 2 uren stipt tot 3 uren, om daarna dadelijk te begin nen spelen. De lc ronde wordt gespeeld in voor noemd lokaal en de andere partijen in den Katholieken Kring. De trekking der pelotons geschiedt valt dat valt tusschen al de ingeschre ven bolders om 't even aan welke maat schappij zij behooren. Eenieder die lid is van een der voor noemde maatschappijen, wordt dringend verzocht meê te spelen. Het inschrijvingsrecht is vastgesteld op 2 fr. De prijzen zijn verdeeld als volgt lc prijs 200 fr. 2C prijs 140 fr. 3e prijs 100 fr. 4e prijs 60 fr. Te zamen 500 fr. De bekorting geschiedt in den Katho lieken Kring. De Burgemeester der Stad Yper ver zoekt de ouderdomsgepensionneerden hunne ouderdomspensioentitels zoohaast mogelijk ten Stadhuize (Bureel van den Burgerstand) in te dienen. Die titels worden immers door 't Mi nisterie van Nijverheid en Arbeid ter ver vanging ingevraagd. De Burgemeester, (get.) H. SOBRY. De Keuringen en Prijskampen voor Hengsten van het Belgisch Trekras voor hetgeen de 6e Omschrijving van West- Vlaanderen betreft, zullen te Yper, op de Groote Markt gehouden worden, op Don derdag 22 October 1931, om 10 u. 3/4. STAD YPER De Burgemeester der Stad Yper heeft de eer ter kennis te brengen der belang hebbenden dat de lessen der Nijverheids school zullen hernomen worden op Maan dag 5 October aanstaande. De inschrijving zal plaats hebben den 4 October, van 10 ure, tot middag, in bovengemelde school, O. L. Vrouwstraat. In den loop van het schooljaar zullen geldelijke belooningen aan de bekwaam ste leerlingen toegekend worden. Yper, den 11 September 1931. De Burgemeester, H. SOBRY. Fesst van den E. H. Bestuurder Op Zondag 27 September aanstaande, om 6 ure 's avonds, vieren de leden van St Maartenskring (Jongelingenpatronaat- Studiekring en Boldersafdeeling) het naamfeest van hun geliefden Bestuurder H. Michel Deconinck, Onderpastor van St Maartens. Muziek, zang en het blijspel in drie be drijven De boeren van Ooien zullen opgevoerd worden. Dit jaar heeft deze feestplechtigheid eene bijzondere beteekenis zij bekroont den vlijt die E. H. Bestuurder aan den dag heeft gelegd om van St Maartens kring, met de milde medewerking der weldoeners, een uiterst gezellige en dege lijke inrichting te maken. Noch moeite, noch kosten wierden ge spaard om kloek en smaakvol werk te leveren voor de voltooiing der prachtige parochiale lokalen in de Lange Meersch straat. Ook zal het niemand verwonderen dat te dier gelegenheid de dankbare leden van Sint Maartens Congregatie aan hun verkleefde Bestuurder, als huldebetoon, een prachtig portret zullen aanbieden. De Ypersche Ouders voor de Godsdien stige opleiding en de zedelijke waarde hunner zonen, vinden daartoe onder meer een uitstekend middel met ze regelmatig te sturen naar Sint Maaartenskring, open 's Zondags van 5 tot 9 ure, en ook 's Maandags, tijdens het winterseizoen, op dezelfde uren. Onnoodig te zeggen, dat al de weldoe ners en vrienden van deze verdienstelijke Ypersche instelling, op dit feest verwacht zijn. Aanwinsten 2? Kwartaal 1931 1. Uitingen in de Moderne Wereld- kunde, door Gerard Walschap. 2. De Aardkorst, Vorming en Ver vorming, duor Dr T. Blancquaert. 3. Onze Ommegangsreuzen, door Dr De Baere. 4. De Moderne Wereldpolitiek, door Dr M. Cordemans. 5. De afstand overwonnen eenige beschouwingen over de moderne vervoer middelen en het modern verkeer, door L. G. Polspoel. 6. Het ontstaan van het Zwarte Proletariaat, door Dr N. De Cleene. 7. Annales de Flandre de P. D'Oude- gherst, par M. Lesbroussart, 2 volumes. 8. Histoire de la Flandre et de ses Institutions Civiles et Politiques jusqu'a l'année 1305, par L. A. Warnkoenig, traduite de l'allemand, avec corrections et additions de l'auteur, par A. E. Ghel- dolf, 2 volumes. 9. - Histoire Constitutionnelle et ad ministrative de Ia Ville de Bruges et du Pays du Franc, jusqu'a l'année 1305, par L. A. Warnkoenig, traduite par A. E. Gheldolf, avec la carte de Bruges et de sa banlieue vers 1302. 10. Les Keures Inédites du plus an cien Livre de Keures d'Ypres par Jos. De Smet, (Bulletin de la Commission Royale d'Histoire). 11. GEuvres de Jacques De Henri- court, tome IVme, publiées par le Baron C. de Borman, A. Bayot et E. Poncelet, (Académie Royale de Belgique). 12. Comment faut-il prononcer l'Al- lemand par L. Corin, professeur k l'Université de Liége (Bibliothèque de l'Université). 13. Chroniques Liégeoises, par S. Balau (Commission Royale d'Histoire). 14. Sinclair Lewis, Nobelprijs voor Letterkunde 1930, door R. Kreemers. 15. Over Moderne Geneeskunde door Dr J. Lebeer. 16. Het ontstaan van het leven, door Leo Senden. 17. Vredesproblemen, door V. Lee mans. 18 Lijkverbranding door Kan. A. Jansen. 19. CEuvres de Gretry, 47me volume Partition de la Comédie Emilie avec commentaire de C. Van den Borren. 20. Moderne School, onder redactie van J. E. Verheyen (Maandblad voor Op voeding en Onderwijs). Donderdag rond den middag had te Moorslede een doodelijk auto-ongeval plaats. Een kind werd door den auto van een kasteelheer gevat en bleef op den slag dood. Nadere inlichtingen omtrent dit ongeluk ontbreken. Vrienden en kennissen worden vriende lijk verzocht het jaargetijde te willen bij wonen, dat op Donderdag 24 September, om 10 1/2 uren in St Pieterskerk zal ge zongen worden tot lafenis der ziel van wijlen Dr BRUTSAERT. Kamerlid, is sprekelijk voor iedereen: Te Poperinge, in zijn huis, 's mor gens, den Maandag en Vrijdag. Te Wervik, den 2e Zaterdag der maand, van 9 i tot 12 uur, in «Het Kapitel». Te leper, den 1" en 3n Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. GEMEENTE WIJTSCHATE Bond der Kroostrijke Gezinnen van Zondag 27 September 1931 CONGRES VAN HET GEWEST IEPER PROGRAMMA Zaterdag 26 September: Te 6 u. 's avonds: Beiaardspel en Klok- kengeluid. Zondag 27 September: Te 9.30 u.: Ontvangst der vreemde af gevaardigden. Overhandiging van het Vaandel aan de Maatschappij. Vorming van den Stoet. Hulde aan de Gesneu velden. Te 10 u.: Plechtige Hoogmis met bij zonder gelegenheidssermoen. Te 11 u.: In de gemeentelijke feestzaal: Congreszitting. Aanspraken. Al de huisvaders worden tot die belangrijke vergadering uitgenoodigd. Te 12.30 u.: Demokratisch banket. Te 14 u.: Optocht van de deelnemende maatschappijen door de bijzonderste straten der gemeente. De Stoet wordt gevormd aan Ma Campagne Te 15 u.: Ballonwedstrijd voor de kinders. Te 15.30 u.: Turnfeest door de maat schappijen Eendracht maakt Macht van Wervik en Vlug en Vroomvan Poperinge. Te 17.30 u.: Kunstconcert door het Ka tholiek Muziek van Poperinge. Speciale autobusdienst uit Ieper-statie om 9.15 u. en 13.20 u. ZANTVOORDE. Novene ter eere van den H. Cornelius. Schikkingen der goddelijke diensten: Zondag 20 Septem ber, kermis der parochie: De Missen om 6, 7, 8, 9 uur, om 10 uur Hoogmis en om 11 uur gelezen mis voor de bedevaar ders die van verre moeten komen. Onder al de Missen sermoen. Ten 3 uur: Sol. Vespers, Sermoen en Lof en bedevaarten van Hollebeke en Kruiseek. De kerk wordt gesloten van 12 tot 1 uur en zal open blijven tot 7 uur 's avonds. Na het Lof zal er alle kwart uurs met de relikwie van den H. Corne lius gezegend worden. De inrichters van autodiensten zijn zeer dringend verzocht, den Zondag, de goddelijke diensten stiptelijk te willen vol gen en niet voort te rijden midden de H. Missen. Den Maandag: de H. Missen om 8, 8 h, 9, 9 Vz en 10 uur. Den Dinsdag en den Woensdag de H. Missen om 8, 8 en 9 u. Den Donderdag de H. Missen om 8. 8%, 9 en om 10 uur de jaarlijksche plech tigheid voor overledene parochianen en gesneuvelde soldaten. Den Vrijdag en Zaterdag de H. Missen om 7 en 8 uur. Alle dagen het Lof om 4 uur. Reeds een grooten toeloop van volk is gekomen naar het gezegend oord waar de H. Cornelius sedert onheugelijke tijden bijzonder vereerd en gediend wordt voor huis en stal. Onder meer verscheidene bedevaarten van Fransch-Noorden en nog andere bedevaarten zijn aangekon digd voor Dinsdag en Woensdag. H. Cornelius, beschermer onzer streek, bid voor ons. Het wielersport heeft weer eens twee hoogdagen gekend met Parijs- Brest en terug, en het Wereldkrite- rium te Brasschaet. In die eerste reuzenkoehs (1196 Km.) hebben onze vertegenwoordi gers ons wat ontgoocheld, omdat wij tot over twee jaar om zoo te zeggen heer en meester waren op de baan en wij niet genoeg rekenschap hou den met de opkomende krachten uit andere landen. Zoo werden wij ont goocheld na Parijs-Tours, na de ron den van Frankrijk en Duitschland. Als wij echter eens goed nazien wel ke lauweren onze renners dees jaar reeds plukten, dan mogen wij toch fier zijn over ons klein landeken- Parijs-Robaais en Bordeaux-Parijs waren doorslaande belgische over winningen, en in de andere klassieke koersen werden schoone naprijzen behaald. Wij mogen tevreden terug zien op het seizoen, en aan onze jon gens volle vertrouwen schenken voor toekomende jaar. OPPERMAN heeft dus gewonnen Men had reeds lang den Australië als koning der lange afstandsritten uitgeroepenwij verlangden eens eer staaltje van zijn kunnen te zien crijgen; dit is nu gebeurd en ieder een zal wel t'akkoord gaan om hef de beste in die specialiteit te noemer Als de zege van OfFry wat heef ve nei g0i in lin we Va: koi spi j hai ma ma dal Eu mi, hai j de te wa Tv wil in me ho< SU] nei zot En aai be< laa ik mi eei 301 da le\ zij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2