FORMIDABEL Hebt gij oös reeds gesehreveo M-mawiie HiiDomeehhas Telefunken Service VANDEV00RDE FOOTBALL Vergeet niet hoe meer spoed gij er bij zet, hoe meer uwe persoonlijke kans vergroot. IpANCERA, de harde Italiaan, die I de voorlaatste rit der fransche Luie zijn kader brak en moest opge- Lp. heeft zijn weerwraak genomen r een schitterende derde plaats ver eerd; Parijs-Brest-Parijs ten einde j; jen is reeds op zijn eigen genomen k heele schoone prestatie, maar nnen lijk Bidot, Dewaele en ,ntz kloppen maakt de renner verdienstelijker. inze FlandrienDE CROIX ft weer eens getoond dat er bij iets inzit; 't is een harde renner, schoone gaven, die zijn vierde ts verdient. BIDOT heeft gedaan ,t van hem werd verwachtik had ter op een betere sprint van hem dacht. Maurits DEWAELE heeft meest ontgoocheld, laten wij ech- niet vergeten dat hij verreweg oudste is van al degene die de rs uitliepen, en dat die koers ook :1 lastig was; 't is wij die te veel hem hebben verlangd. FRANTZ 'lijk Dewaele, ook een groote kam en die den berg afdaalt. GHYS- ELS, BONDUEL, NEUHARD r.), WAUTERS en MOTTARD ndigden op eenige minuten van el- lar; als zij verslagen zijn laten wij et vergeten, dat zij toch allen het ord van GARIN (1901) hebben klopt. 7 Belgen op 13 toegekome- n! Dit kan ook tellen. Brasschaet heeft met zijn Wereld- iterium een nieuwe triomf gekend, owel onder oogpunt van deelname is van volkstoeloop en belangstel- ing. HAMERLYNCK heeft gewon en. Dit soort koersen staat hem aan, heeft reeds de zege behaald te lenève; spijtig dat hij niet te Parijs ngeschreven is. RONSSE was er Keer eens de oude; tegen Hamer- ynck kan hij het echter niet bolwer- cen in de sprint. SCHEPERS ver ast met zij n derde plaats in de sprint ehaald op LEDUCQ, BULLA en LANCHONNET. - OPPERMAN list na de lastige dagen van Parijs- Irest toch nog 9" te eindigen op 300 n. van Hamerlynck. Laat ons hopen lat Brasschaet op zijn lauweren niet al blijven slapen, en ons toekomende aar weer eens zulk een koers zal we ien aan te bieden. OPGEPAST ZWEMSPORT AM DE KAMPIOENSCHAPPEN VAN EUROPA Wat de zwemliefhebbers het meest {verwonderd heeft is de volkomene nederlaag van Taris. Daarom is het goed te weten welken uitleg hij zelf in een brief geeft. Ziehier de verta ling er van: «Verslagen, ja, ik ben het ge weest'. Naar het schijnt is er kwestie van «dead-heat» en vijfden van se- konden. Daar wil ik niet van hooren spreken. Waarom morren? f Enkel ligt er mijne schuld in. Ik had naar de raadgevingen van Her- maut te volgen (Hermaut is de gang maker van Taris). Hij wilde niet dat ik aan de kampioenschappen van Europa deelnam, na de ziekte die mij tien dagen tot rust gedwongen had. Waarom moest ik aandringen? Doch, ziet gij, het is moeilijk aan de vruchten van een langdurig werk te verzaken. Reeds twee jaren ver wachtte ik die kampioenschappen... Twee jaren zijn lang, hoor... Dan wilde ik toch zwemmenik beelde mij in dat ik in één week terug in for me zou zijn. Ik dacht ook is het hoovaardigheid? dat mijn gewrone superioriteit mij zou toelaten te win nen. Ook wist ik niet dat Baramy zooveel vooruitgang had gemaakt. En wanneer het op snel zwemmen aankwam, kon ik niet: ik had als de beenen gesneden. »En toch!... Wanneer de neder laag komt, moet men haar aannemen, ik kan niet altijd overwinnen. Voor mij is dit een les, en wanneer men een kampioen wil worden is een les soms noodig. Zeker bedroeft het mij, doch het zal overgaan, want in het leven moet de sport enkel een spel zijn, niet waar? I Telefunken 33 WE. Ontvangtoestel 3 lampen op stroom krachtig, kas in isoleerende stof. 1690 2600 FR. FR. FR. nu 6169 FR. nu 1836 FR. Vraagt prospectus of demonstraties aan 15, Oude Houtmarkt, YPER Nochtans ben ik diep ontgoo-weze het ordewoord, cheld; ontgoocheld om U, die hieriwordt men smid. gekomen zijt; ontgoocheld om allen die een fransche overwinning ver wachtten Jean Taris. Na die brief heeft m'en enkel nog Taris geluk te wenschen om zijn sportieve geest. Daar haalt hij eere van. Nu nog en paar woorden over de prestatie van de belgische ploeg. Oprecht gezegd, wij mochten be ter verwachten, enkel hebben de uit slagen in water-polo ons bevredigd, vooral wanneer wij inzien dat wij beroofd zijn geweest van Blitz, Cop- pieters, Van Parijs, en na eenige matchen, van Stoelen. De ongelukki ge leiding van scheidsrechter Hodg son, die ons twee maal te beurt viel, deed ons de overwinning op Duitsch- land uit de handen glijden, zoodat wij ons met de puntenvsrdeeling moesten tevredén stelBpn. De hou ding van Oostenrijk jegens Belgie werd met reden ongunstig beoordeeld en kostte ons waarschijnlijk een punt, hetgeen ons een plaats in de algemeane rangschikking had doen vooruitgaan. De zwemmer die het best onze kleuren verdedigde, was de Bruggeling Guillini. Om te eindigen ziehier een alge meen overzicht van de door Belgie gespeelde water-polo matchen: Belgie-Duitschland3-3 1 punt. Belgie-Oostenrijkfor. 0 punt. Belgie-Frankrijk4-2 2 punt. Belgie-Hong^rij'e2-9 0 punt. Belgie-Zweden4-2 2 punt. Belgie-Tcheko-Slovak. 3-4 0 punt. Hetgeen 5 punten maakt en aan ons land de 4e plaats geeft in de al- gemeene klasseering na Hongarije, Duitschland en Oostenrijk. ROOD-WfT. 1 JOZEFS BEROEPSSCHOOL MARKTPRIJZEN OM te vernemen hoe GIJ U kosteloos een automobiel zoudt kunnen aanschaffen. Er is hier wel kwestie van een ernstig voordeel. GARAGE DEVOS DEWANCKEL Moerstraat, 19, Brugge. lieeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. baat Öo: geld in CJÜest-Qlaandepen. Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent M. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. farast, de tweede plaats van onze jge landgenoot LEON LOUYET L.n: als een donderslag. Nauwelijks rsr.gen der onaf hankelij ken ont- j ccid. waar hij zich openbaarde als toekomende ster, komt de Waal bij zijn eerste optreden midden bende reeds geheel op het voor dringen. Met die tweede plaats i jie uiterst lastige koers heeft hij Jjr. sporen verdiend, en wie weet lijgen wij in hem geen toekomstige uner voor de Ronde van Frank- ir* [Met het sluiten der wereldtentoonstelling voor Radio te Berlijn, heeft Telefanken I IService besloten, ten einde de radio te vulgariseeren en eenieder in het bereik) [te stellen zich een toestel aan te schaffen, zijne prijzen GEWELDIG te verlagen.) Telefunken 33 WL. Ontvangtoestel en luidspreker in eenzelfde aparaat met selector op wisselstroom. Vroeger 2250 fr. NU Vroeger 2116 fr. Telefunken 40 SP. Toestel de wereld door verspreid, storingbeschermer, op wisselstroom. Vroeger 4591 fr. buitengewoon NU 1590 met sperkring en NU ARCOFAR. Gecombineerde ontvanger, radio en pic-up, voor cafés, behel zende een electro dynamische luidspreker en electrische beweging der platenschaal, prachtig meubel. Vroeger 7848 fr. I Telefunken 55B. Neutrodyne ontvanger 5 Prijs van toestel met lampen. Vroeger 2836 fr. lampen op accumulatoren. 900 1250 fr. fr. NU NU Luidsprekers Arcophon 3 Vroeger j Luidsprekers Arcophon 5 Vroeger |Komt ook luisteren naar onzen nieuwen 121 W tweelamper op stroom waarmede men ongeveer 30 zenders ontvangt, aan den ongeloof lijken prijs van Alsook onzen nieuwen T 340 W auto reperage en stroom anten ne (wel verstaan de antenne is hetlichtnet 690 925 fr. fr. I 950 fr 2750 fr. f... want al smeden Mocht de derde dag der kampioee- schappen Cercle voordeelig zijn. 't Is de wensch van De tweede dag der kampioenschappen bracht vier puntjes voor Cercle. 't Is wel; laat ons echter bekennen dat het beter had kunnen zijn. Het eerste elftal ver plaatste zich naar Ceurne waar slechts gelijk spel kon worden afgedwongen. De Yperlingen waren vóór op teknisch ge bied de thuisspelers echter bleken on eindig veel rapper op den bal, en dank daaraan en aan hunne geestdrift, wisten zij een kostelijk puntje te veroveren ook mogen wij niet vergeten dat Dechièvre werd buiten gezet in de eerste speelhelft, zoodat onze mannen meer dan de helft der partij met tien moesten optreden, wat ook wel invloed heeft gehad op de eind uitslag. Jongens, buitenhuis hebt gij vier maal gedoeld, Zondag tegen Wevelghem moet gij dit ook kunnen zonder iets te laten tegen maken. De specialers schijnen een prachtige zegereeks aan te vatten. 8—0 tegen Bis- seghem is een prachtuitslag. Zoo voort doen en kapitein Debuyser zal fier mo gen zijn over zijn mannen. De Juniors speelden II tegen Pope- ringhe het had beter kunnen zijn Voor een gansch nieuwe ploeg is het begin natuurlijk heel lastig. Moedig voortdoen De vliegritten van de Schneiderbeker hebben Zondag 11. iedereen in adem ge houden. De menschelijke geest is angstig te weten tot waar de macht van zijn ver nuft kan reiken, en hoe het met tijd en materie kan strijden en overwinnen. En als men de geweldige vooruitgang in het luchtvaart gedurende delaatste jaren ver wezenlijkt overschouwt, mag men met reden zich afvragen als er wel een snel- heidsgrens voor vliegtuigen bestaat. In 1906 vloog Santos-Dumont 41 Km. in het uur. Vier jaar later was het rekord tot 106 km. 500 m. gestegen. In 1913 gelukte Prevost 203 km. 800 m. Na den oorlog in 1920 bracht Mitchell het tot 302 km. 800 m. In 14 jaar was 't rekord van 260 km. gerezen. In 1925bracht Doolittle het rekord op zijn naam met 395 km. 439; 't Jaar daarna deed Bernardi op de Schneiderwedstrijd 416 km.600 m.in het uur, en hij zelf voerde in 1928de snelheid tot 512 km. 700 m. op. Orleban verbe terde dit in 1929 met 575 km. 700 m., en nu komt Stainforth een nieuw rekord van 609 km. 891 m. te vestigen met een motor vae 2000 H. P. Aan die snelheid kan hij op een uur van Parijs tot Toulouse, Bremen of Liverpool vliegen in 10 uur ongeveer naar New-York, en in 65 uur de aardbol rondvliegen, en in ongeveer 1 min. 10 sec. van Yper naar Poperinghe langs Vlamertinghe en de Brandhoek. De luchtvaart heeft nog haar laatste woord niet gesproken. BURGERSTAND VAN IEPER, van 10 tot 16 September. Geboorten. Van Uxem Robert, Hond straat. Dauchy Lodewijk. Veurnestw. Overlijdens. Samyn Sidonie. 73 j., kloosterzuster, Rijsselstr. Derycke Augusta, 24 j., echtg. Vandaele Hector, Capucienenstr. Meurisse Pelagie, 59 j„ ongeh., Poperingestw. Vyncke Gustaaf, 67 j., bakker, echtg. Gesqulere Celina, Meenensteenweg. Huwelijk. Alleman Gaston, soldaat bij het 1' Jagers te voet te Bergen en Dumoulin Eugenie, huishoudster. TE IEPER Kostelooze Dagleergangen (alle werkdagen van 8 tot 18 u.) Voor alle ambacht van Hout- en IJzerbewerking: teekenen, meubel maken, schrijnwerken, timmeren, modelmaken, draaien, paswerk, me- kaniek, electriciteit, enz. (theoretisch -n praktisch) Kostelooze Zondagleergangen (van 8 tot 13 u.) Voor alles wat den kleermakersstiel aangaat: maatnemen, patroontee- kenen. snijden, confectie en aan passen. Begin van het schooljaar: "7aand: g "1 .epteraber. Inschrijvingen en inlichtingen bij den Bestuurder, Suit Jacobstraat, leper, best 's Zaterdags of 's Zon dags, voormiddags. Abonneert U op HET YPERSCHE VOLK leper, 12 Sept. Tarwe 72-85; koolzaad 210-214; klaverzaad 1600-1800; rogge 60- 64; boekweit 208-211; haver 65-68; brou wersgerst 102-105; voedergerst 70-73; erw ten 120-125; bloem 103-105; maïs 58-60; paardeboonen 106-108; gruis 66-68; zeme len 102-104; hjnzaadmeel 121-124; lijn zaadkoeken 107-110; aardappelen 60-70; boter 23.50-24.50; eieren 0.87-0.89; big gen 100-180. 6.00 den kilo; strooi 23-26; hooi 34-38; ruw vlas 35-40; voederbee- ten 34-32. Kantoor van den Notaris VANDERMEERSCH te Yper VAN EECKE te Poperinghe Studie van de Notarissen THERRY te West-Nieuwkerke Maurice CORDIER te Armentiers en Alb. BOSSAERT te Kortrijk. Door Sterfgeval OPENBARE VERKOOPING van een schoon RENTENIERSHUIS met hof te Yper, Veurnesteenweg. De Notaris Vandermeersch te Yper ver blijvende daartoe in rechte benoemd, zal met tusschenkomst van M. Van Eecke, Notaris te Poperinghe, en ten overstaan der HH. Vrederechter en Greffier van het 2' Kanton Yper, openbaarlijk verkoopen. Stad Yper, Veurnesteenweg. Een schoon en gerievig RENTENIERS- HUIS, ook dienstig voor rustend land bouwer, staande en gelegen te Yper, Veur nesteenweg, Nr 42, recht over de stel- plaats van den buurtspoorweg, hebbende corridor en 3 plaatsen beneden en 3 ka mers ter stagie, met kelder, afhankelijk heden en grooten hof, bekend bij kadas ter sectie E, Nr 257w2 voor eene grootte van 4 aren 27 centiaren. Vrij van gebruik met 1 Januari 1932. Na te zien den Dinsdag en Donderdag namiddag van elke week. EENIGE ZITDAG: VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1931 om 2 u. namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Jus titiepaleis, Groote Markt te Yper. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemde Notarissen. OPENBARE VERKOOPING van TWEE SCHOONE HOFSTEDEN ZAAILANDEN EN WEIDEN te Ploegsteert, bestaande in 1. De Hofstede genaamd Het Groot Meuneken inhoudende 39 Ha. 88 a. - Gebruikt door M. Omer Lefebvre, land bouwer te Plo|gsteert, met recht van pacht tot 1 October 1933. 2. De Hofstede genaamd Het Klein Meunekeninhoudende 44 Ha. 41 a. - Gebruikt door Jufvrouw Maria Storme, landbouwster te Ploegsteert, met recht van pacht tot 1 October 1934. 3. Verscheidene Zaailanden en Wei de, inhoudende 9 Ha. 16 a. - Gebruikt door M. Emile Dickson, Grondeigenaar en Veékweeker te Ploegsteert, zonder pacht. ZITTINGEN: INSTEL: Donderdag 24 September 1931 OVERSLAG: Donderdag 8 October 1931 telkens om 2 uur namiddag, ter herberg Aux 3 Amis bewoond door de Wed. Charles Dhoine te Ploegsteert. Instelpremie. Affichen, plans en inlichtingen te be komen ten kantore van voornoemden No taris Therry te West-Nieuwkerke. BEHEER DER DOMEINEN OPENBARE VERKOOPING De Ontvanger der Domeinen te Yper zal overgaan op MAANDAG 28 SEPTEMBER 1931 om 3 u. namiddag, in het gasthof Aux trois Suisses Groote Markt te Yper tot de OPENBARE VERKOOPING van 1. - Eene GROOTE BARAK, tusschen stijlen, met pannen gedekt, metende on geveer 6 m. x8m., staande op grond van De volder, langs den steenweg naar Vla mertinghe, niet ver van den grooten traveerdoch onder last van afbraak. 2. - Een goed RIJWIEL, merk «Adler». Betaling met gereed geld. Kosten 15 Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore der Domeinen, Rijsselstraat, 71, te Yper. Wacht niet langer naar den AFSLAG Hij wordt reeds maanden bij ons toegepast Vele artikelen kosten op heden minder dan de helft van den prijs van een jaar géleden. Neemt de gelegenheid te baat. Weet wel dat de VOLDOENING die eene PELS U geeft uit de WERKHUIZEN BOTERSTRAAT - 31 - IEPER steeds GROEIT iedermaal men ze VERGELIJKT! Acht onzer vaklieden werden bekroond op den Nationalen Wedstrijd! 't Is eene waarborg voor onze klienten. Wendt U dus tot de Firma die U bene vens de grootste keus, beste hoedanigheid en laagste prijzen ook de hoogste waar borg levert. OFFICIEELE VERDEELERS Tel. 55 YPER Tel. 55 -<0>-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 3