I Crédit Anversois Uit de Pers Ypersche Kroniek. Dixmndestraat, 18, YPER Kerkelijk Nieuws Nijverheidsschool. Bericht. Warden Oom's Huldedag is in aantocht ZITDAGEN MISSIEDAG ELVERDINGHE reusachtig en ongehoord groot ge bouw, werk der H. Kerk, dat bij mid del der schoonste en bewonderens- weerdigste gewrocht ;n zal weten te weerstaan aan den helschen vernie lenden geest. Men bespeurt de chris telijke en katholieke vervorming der vdlksregeering (Democratie). Op de puinen der goddelooze staten (infi- dèles) ziet men talrijker volkeren op dagen, g?lijkig onder elkander, vrij, algemëenen bond vormende in een heid van Geloof en onder het bestuur van den Paus, Die van iedereen zou de beschermd worden en iedereen be schermen... een heilig Volk, zoo er eertijds een Heilig Keizerrijk be stond, (un peuple Saint comme il y eut un Saint Empire)en deze volksregeering, gedoopt en heilig, zal verwezenlijken wat koningdom- men niet hebben kunnen of willen verwezenlijken; overal zal zij de af goden nederhalen en overal zal zij Christus doen heerschen. Et fiat unum ovile et unus Pastor. Dat er ééne kudde weze en één Herder. Was dit een droom of eene voor zegging? Gandhi de volksopruier van Indie, die nu in Londen verblijft, onder houdt ieder week de stipte stilzwij- genheid gedurende een geheelen dag en is dan voor niemand spreekiijk. Hij zwijgt en denkt. Waarschijnlijk is hij overtuigd van twee waarheden. Veel spreken en altijd wel spreken is moeilijk. Is het spreken een zilveren geschenk, de stilzwijgenheid is er een gouden. In de tentoonstelling van Vineen- nes en dit is geen gewrocht uit de Koloniën staat eene brandkas, op nieuwe en kunstvolle wijs tegen de inbrekers beschut. Als gij uwe hand er naar toe uitsteekt, van zoo haast ge op 10 centimeters van deur of wanden geraakt, eene bel klinkt... trekt ge de hand weg de bel zwijgt... nadert ge opnieuw de bel herneemt. Het is dus onmogelijk de brandkas aan te raken zonder alarm te ver wekken. Eertijds waren er veel buffels in de canadeesche vlakten en nu nog eenige honderden, die men zorgvul dig nagaat, om het ras te behouden. Tusschen 1820 en 1840 hebben 5000 canadeesche jagers 70.000 buffels neergeschotenDaaraan ziet ge dat het verbod van jagen in sommige tij den en streken, kan nuttig wezen om het uitroeien van een ras te be letten. Steurs zijn visschen die kunnen tot 150 kgr. wegen. Zulke visschen be machtigen is somwijlen moeilijk. Om gemakkelijker het werk te verrich ten heeft men nu de electriciteit ter hulpe genomen. De haak, waarmede men den visch vangt is in verbinding met accumulatoren; als nu de visch, die het lokaas en den haak gesnapt heeft, wegvlucht, door het spannen van de koord wordt de stroom ver wekt en het dier is doodgedonderd of ten minste in bezwijming geslegen. Omdat Koekenheer en de andere heeren van 't kaartespel verbeeld worden als Koning, sommige omwen- telaars in Spanje hebben gevraagd aan de Cortes een wet om de beelte nissen van Koningen uit de kaarte- spelen te weren. Het eerste kaartespel werd ge maakt op schijven in elpenbeen voor den krankzinnigen Koning van Frankrijk Karei VI, vader van Ka- rel VII, dien H. Joanna d'Arc op den troon hielp. Alzoo vindt men in het kaartespel een Koning (d. i. onze Heer) eene Koningin (d. i. onze Vrouwe) en den nar of hofzot (d. i. onze zot). N. V. li ■«■li— Onze lezers zullen zich nog herinneren wat wij veertien dagen geleden overdruk ten nopens den gemeenteraad van Arlon, die Mevrouw Pierard Gillet vervolgd had voor overtreding van de gemeenteveror deningen, die verbieden de lijken van de afgestorvenen in de kerk aan den lijk dienst te laten aanwezig zijn. Zooals wij schreven wierd Mevrouw Pierard vrijgesproken. Deze vrijspraak voldoet niet aan de antiklerikaie gemeen teraad van Arlon, en hij heeft beslist in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Nieuw bewijs van den wrok welke de antiklerikalen dragen tegen den Gods dienst. En morgen zullen ze opnieuw komen zeggen wij zijn tegen den godsdienst niet. In zijn laatste nummer tracht De Werkman de verantwoordelijkheid van de nieuwe taksen van de schou ders van Schepen Missiaen te schud den. Maar hij doet dat op zoo een kale manier dat hij hem er van langs om meer inlapt. OchHeer schepen, waarom verde digt gij u zelf niet in uw blad in plaats van zulke belangrijke artikels te laten schrijven door mannen die maar weinig of geen ondervinding hebben opgedaan. 't Was toch zoo gemakkelijk voor u van te antwoorden met de volgende vragen te stellen Wie begeerde het schepenschap? Waarom begeerde ik het? Hoeveel taksen legde ik vóór en le welke Hoeveel van die taksen wierden er aanveerd en hoeveel wierden er verworpen Zie, wij zullen zelf uwe verdediging nemen en van toekomende week zul- en wij zelf die vragen beantwoorden; maar a. u. b. maakt u niet meer kwaad, want gij, beter dan niemand, kent het spreekwoord: de waarheid alleen kwetst. Wij ontvangen den volgenden brief Mijnheer de uitgever, 'k Èn daar vernomen door «'t Ypersche Volk dat ze van gedacht zijn van de name van 't Paddegat te veranderen, en dat ze dat gat den Bormskuil gaan namen. Èwel, Menheère, ik en ol mijn gebeurs van 't Paddegat me zoun liever hèn dat 't paddegat zen name zou bluven houden, 't Paddegat en is maar rare name enè maar tot nu toe en hemme nog niet hoort dat de padden verraders zijn en daarom maken me meer kas van den ouden name of van den nieuwen dat ze aan ons gat willen geven. 'k Èn hier gebeur die de archieven van den raad van Vlaanderen heeft en ols me daar in de winteravends oltemets ekè in lezen me zien hoeveèle dat hij gewon nen heeft met zen land te veraan. 'k Ga van de winter ekè dat ollemale te gare tellen en 'k gaan 't jou toen ekè ofzenden 't gaan vele van je lezers zijn die gaan verwonderd zijn van dat te weten. Mijnheer doet osjeblief al wat da je kunt omdat ze dat nie zouden doen en als ze alleszins dien name aan strate willen geven dat ze dan 't strstraatje nemen, der weunen daar geen zooveel menschen. Zoo Menheère 'k reken op joen, en tot van de winter ekè en merci op avance. Pol van 't Paddegat. Xoiida^ru^t. De Apotheek van M. WECKES- SËR, Dixmudestraat, zal alleen open zijn op Zondag 27 September 1931. BANK BEURS WISSEL KERK DER E.E. P.P. KARMELIETEN Negen Donderdagen ter eere der H. Theresia van het H. Kind Jezus. 's Morgens te 7 uur, mis met zang, oefeningen en zegen. 's Avonds te 7 uur, lof door het volk gezongen, aanbevelingen en oefeningen. H. Treesje, schenk ons uwen Ro- zenzegen. In St PIETERSKERK Op Zondag 27 September, ten 8 jó uur, gezongene mis voor Charles Ma- hieu. Heilig l or. Donderdag avond, te 6 uur wordt de Indrukwekkende oefe ning van het Heilig T'ur gehouden, in St Maartenskerk. De medidatie zal ge daan worden door E. Pater Moeree Is S. J., en godvruchtig bijgewoond worden, als naar gewoonte, door een talrijke menigte. VOORDRACHT Op Donderdag 12 November, om 8 uur stipt 's avonds, in het Christen Volkshuis, groote kostelooze voor dracht met lichtbeelden, over het Mis sieleven van Dame Louise, stichteres van de Missie-Zusters van den Heili gen Augustinus. KATHOLIEKE KRING Zatderdag avond, om 7 u., jaarlijk- sche algemeene vergadering voor de leden der Boldersafdeeling. Iedereen weze op post. HET BESTUUR. Vergeet niet dat het op Donderdag 29 October in de feestzaal van den Katholieken Kring is dat Louis De- vriendt en Poldi Sorel het stuk Wat God vereenigd heeft voordragen. 'Elk behoude dezeti dag vrij. De Keuringen en Prijskampen voor Hengsten van het Belgisch Trekras voor hetgeen de 6e Omschrijving van West- Vlaanderen betreft, zullen te Yper, op de Groote Markt gehouden worden, op Don derdag 22 October 1931, om 10 u. 3/4. STAD YPER De Burgemeester der Stad Yper heeft de eer ter kennis te brengen der belang hebbenden dat de lessen der Nijverheids school zullen hernomen worden op Maan dag 5 October aanstaande. De inschrijving zal plaats hebben den 4 October, van 10 ure, tot middag, in bovengemelde school, O. L. Vrouwstraat. In den loop van het schooljaar zullen geldelijke belooningen aan de bekwaam ste leerlingen toegekend worden. Yper, den 11 September 1931. De Burgemeester, H. SOBRY. TRABOLSPEL. De prijsbolling die jaarlijks uit geschreven wordt tiisschen de leden der 5 gegroepeerde boldersmaatschap pijen der stad had Zondag laatst plaats en had den gewenschten bijval. Niettegenstaande menigeen nog belet was, lieten zich toch 81 bolders in schrijven. Alles is naar wensch afge- loopen. De inschrijving in het lokaal der Statiebolders geschiedde in de beste ordede bolling zelve, dank de toewijding der Kommissarissen liej) ten hesten van stapel, in één woord alles naar wensch en t'eenieders vol doening. Het was 10 /2 u. toen in den Katho lieken Kring de prijzen werden uit gedeeld Wonnen den 1" prijs, 't zij 200 fr. H.H. Vancoillie Henri, Covemaecker Achille, Vierstraete Jeroom, Sercu Henri. Wonnen den 2" prijs, 't zij 140 fr. H.H. Bruneel Maurits, Rubbens Leon, Derez Daniël, Deboeck Jozef. De 3e en 4e prijzen, 't 160 fr. te za- men, werden volgens minnelijk ak koord onder de spelers der 3 pele- tons die er nog konnen aanspraak op maken verdeeld, te weten onder de: H.H. Derez Camiel, Vandenbussche Edmond, Moulart Jozef, Baeckelandt Paul. H.H. Zwaenepoel Jeroom. Rosseel Cyriel, D'Herck Achiel, Nor man Odiel. H.H. Steelandt Emiel, Jaques Camiel, Vandeputte Alois, La- conte Gaston. Aan al de winners van herten geluk. Diegene die de leiding in handen namen, deze die hen zoo bereidwillig meehielpen, en alle spelers verdienen een hertelijk dankwoord. EEN DIE ER BIJ WAS. FEESTVIERING IN SINT MAARTENSKRING Wij herinneren dat het prachtig avondfeest, op touw gezet door de Jongelingen van St Maartens Con gregatie, ter gelegenheid van het Naamfeest van hun geliefden Be stuurder, op Zondag 27 September, te 6 uur stipt zal beginnen. De feestzaal van St Maartenskring in de Lange Meersch, zal toeganke lijk zijn vanaf 5^ uur. HOOG BEZOEK Donderdag werden Sir Grouville Ryrie van Australië en Mevrouw, ten stadhuize door den Heer Burge meester Sobry ontvangen, die de hooge bezoekers welkom heette in onze stad en hun bedankte voor de belangstelling welke zij voor dezelfde betoonden. Sir Grouville bedankte den Heer Burgemeester voor zijn onthaal, hem gelukwenschende over de zoo spoe- digen en prachtigen heropbouw der zoo diep beproefde stad. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jaeobsstr., 30. Zaterdag 26 September, te 8 uur. Zondag 27 September, te 2, 5, en 8 uur. PROGRAMMA DE GROOTE VLOOTPARADE (La grande Parade de la Flotte) Machtige film in 7 deelen ons vertoonend den zeeslag ln 1916 tusschen de engel- sche en duitsche vloot in het Skagerak. In de hoofdrollen treden op: HENRI STUART, NILS ASTHER, ESTHER ESTERHAZY, DARY HOLM. DIAVOLO DE STAALKON1NG (Diavolo, Roi de l'aeier) met RICHARD TALMADGE, prachtige klucht in 5 deelen. LEERFILMEN - NIEUWSBERICHTEN waaronder voor enkele weken de filmop name van de Ronde van Frankrijk in 1931. DE VOLGENDE WEKEN: In October: le week: Don X, Zoon van Zorro (Don X, fils de Zorro) met Douglas Fair banks. 2' weekHet Noodlot(Fatalité) en Een Held(Un Héros) cow-boy. 3' week: «Willem Teil» (Guillaume Teil) 4" eek: De 2 Schuchtere (Les 2 Ti mides) PRIJZEN: Balcon 5 fr.; Beneden 3,50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. KINDERS TOEGELATEN. Modern ingerichte zaal. Kostelooze kleerkamer. Verfrisschingen in den café te beko men. Vijf zieke en kranke werkjongens uit ons arrondissement worden met de bede vaart der Kajotters heden Zondag naar Lourdes meegevoerd. Zij die begeeren daarvoor een penning van ondersteuning te jonnen, gelieven dit onverwijld te doen op de postcheck. 155997 van E. H. De Busschere, leper. Voor de weldoeners zul len aan de grot te Lourdes bijzonder ge beden gestort worden. BOEFJE te leper door het Vlaam- sche Volkstooneel. Dit Is een kluchtig tooneelspel naar het oorspronkelijk mees terwerk van M. J. Brusse, door J. Van der Pol en bewerkt door F. Grassin. Deze laatste vervult de hoofdrol. BOEFJE gaat weldra 500 vertoo ningen bereiken in Holland en heeft in ons land ook een succes zonder weerga. Dit prachtig spel wordt opgevoerd in de feestzaal van het Christen Volkshuis, Sint Jacobstraat, 30, leper, op Dinsdag 6 October, te 8 uur 's avonds. Prijzen der plaatsen: 1" plaats, 10 fr. (voorbehouden 2 fr. opleg)2e plaats, 8 fr.; 3" plaats, 5 fr. (voorbehouden voor elk 1 fr. meer). Kaarten zijn te bekomen van af den 20 September in het Christen Volkshuis Sint Jacobstraat en in den Katholieken Kring. YPER Ter gelegenheid der electrificatiie van het Zuid-Westen der Provincie West- Vlaanderen heeft de Intercommunale Maatschappij West-Vlaamsche Electri- citeits Maatschappij te Brugge, besloten einde maand Maart 1932 eene belangrij ke tentoonstelling te openen in de stad Yper met betrekking tot de electriciteit toegepast op landbouw, ambachten, enz. Deze tentoonstelling belooft een sukses te zijn en zal ongetwijfeld vele belang hebbenden naar onze stad doen toestroo- men. STAD YPER. ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD Zitting van Maandag 28 September 1931 om 17 uur. DAGORDE 1. Proces-verbaal der zitting van 7 September 1931. 2. Belasting op het lijkenvervoer. - Wijziging. 3. Provinciale belasting op de hon den. - Heffing van opcentiemen. - Aan vulling. 4. Stadseigendommen. - Pachtver- mindering. 5. Openbare Onderstand. - Aankoop uit ter hand van een perceeltje grond. 6. Openbare Onderstand. - Pacht- vermindering. 7. Openbare Onderstand. - Begroo ting voor 1931. - Wijziging van kredieten. 8. Openbare Onderstand. - Rekening over het dienstjaar 1930. - Nederlegging. 9. Nijverheidsschool. - Begrooting voor het jaar 1932. 10. a) Gemeentelijke Huishoudschool, b) Gemeentelijk Leerwerkhuis. - Begroo ting voor het jaar 1932. 11. Aangenomene St Michielsschool. - Bijkomende klas. - Aanneming. 12. Aangenomene Mariaschool (La- motten) - Bijkomende klas. - Aanne ming. 13. 1) Beroepshuishoudschool der H. Familie. - Begrooting voor 1931-1932. 2) Vrije Huishoudklas Lamotten) a) Reke ning 1930-1931; b) Begrooting 1931-1932. 14. Overeenkomst voor oorlogsscha de. - Waterleiding. - Schattingskosten. 15. Muziekschool. - Begrooting voor 1932. 16. Mededeelingen. Honderden vrienden die inschrijve- en. met hun geldstorting, ons het woord toezenden van ontroerde ver eering en vriendschap Vaders, moeders, kinderen: geleer den. mingeleerdenleeraars, studen ten, leerlingen die genegen-bewonde rend opzien naar den grooten nederi- gen man Gansch het lezende en ras-eigene Vlaanderen dat blijmoedig en fier heenstaart naar den 18 October... Dit is de voorklank, het vóórver toog van Warden Oom's verheerlij king Aan hen die den verdienstvollen schrijver liefhebben, doch uitstelden hun geldstorting te zenden richten wij een herinneringswoord. Dit zal volstaan, wij weten het Aan zijn goede vrienden herinneren wij het feestprogramma te'Roeselare: Hoogmis om 10 ure (St Michiels kerk). Feestzitting om 11 ure (Arsenaal, Wapenplein). Feestmaal om 1 l/2 ure (Bovenzaal van het Stadhuis, Groote Markt). Talrijk wezen die plechtigheden en feesten bijgewoond, want zonde en jammer ware het doch dit zal niet moest er kunnen gezegd worden: Vlaanderen, het kunstminnende en op leidende Vlaanderen vooral, vraagt pennen die zijn ziel, zijn volksaard in al hun kracht, in al hun levende heer lijkheid weergeven, en als ze die heb ben dan weten ze die niet genoeg in eere te houden. Den 18 October weze niet enkel een dag van verkwikkende vriendschap voor Edward Vermeulen, maar de dag van de dankbare hulde van een volk dat zijn eigen erkent en huldigt in den gevierde Dr BRUTSAERT- Kamerlid, is sprekelijk voor iedereen: Te Poperinge, in zijn huis, 's mor gens, den Maandag en Vrijdag. Te Wervik, den 2e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in «Het Kapitel». Te leper, den ln en 3n Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Zondag, J October, in de kerk der Paters Ongeschoeide Karmelieten, Mondstraat, ter gelegenheid van het afreizen naar Indie van twee nieu- we zendelingen: E. P. Samuel en E. P. Reginald, zal er een groote Misiedag plaats hebben, 's Morgens onder al de Missen onderrichting en omhaling door de nieuwe zendelin gen. 's Avonds om 5 uur, Plechtig Lof en Sermoen. Om 6 uur, in de festzaal van Ih'et College, voordracht met lichtbeelden over het werk der Paters Karmelieten. Daarna prach tige tombola, 100 prijzen, waaron der groote sprekende pop, salonpop, groote fruitvaas, prachtig geschil derd kussen, Mis- en Vesperboek, sacoche, bloemvazen, suiker- en bo- terpotten, dozen pralinen, pakken chocalade, groot leven der H. Kleine Theresia en andere boeken over de lieve Kleine Heilige, enz., enz. Afkomstig uit Indie: Afgodentem pel van Madura in koper, groote inkt pot met olifanten in ebbenhout, ivo ren poederdozen, indische teeltjtes en vazen, zilveren ring voor serviette allerhande voorwerpen in ivoor, in ebbenhout, in rafio, in koko, enz. Kaarten voor de voordracht; 5 en 3 frank. Loten voor de tombola1 frank. Op 6 September werd te Elverdin- ghe de blijde intrede van het Weledele Echtpaar, Graaf en Gravin Antoon de Laubespin, gezantschapsecretaris van Z. M. den Koning en zoon van den Weledelen Heer Burgemeester onder een grooten toeloop van volk en met luister gevierd. Om 3 uur, werden het Edele Echt paar op den steenweg van Veurne. door de Overheden ontvangen, waar door den E. H. Pastoor, den Heer Jéröme Dochy en Dokter Yandermar- iere, opvolgentlijk namens de paro chianen, het gemeentebestuur en het feestcomiteit, welkomreden uitge sproken en door de kinders der beide scholen gelegenheidszangen uitge voerd werden en bloemen geboder aan de jonge Gravin. Xa een dankrede van den Hee Graaf, een stoet bestaande uit ver scheidene schoone groepen en praa wagens ge'jeidde hen langs de rij-4-' hevlagde en versierde straten van het dorp waar zij en hun genoodigde' hem in oogschouw namen. Lang zal die dag in het geheugr der Elverdinghenaren blijven, die b jonge paar lange jaren wenschen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 2