Tentoonstelling van toegepaste Electriciteit in Landbouw Nijverheid Negende HANDELSFOOR PALMZONDAG WEET GE WAT 34: Jaar. - Nummer 12 35 Centiemen Zaterdag 19 Maart 1932 Katholiek Weekblad van het ArrondiSbement Yper HANDELS- en NIJVERHEIDSKAMER - YPER W.-V. ELECTR1CITEITSMAATSCHAPPIJ - BRUGGE Van Witten Donderdag 24 Maart tot Zondag 3 April 1932 in dü bebouwen der Lakenhalle en ter gelegenheid der Electrificatie van de Bergstreek Van Witten Donderdag 24 tot 2n Paaschdag 28 Maart in de Gebouwen der Staats- Middelb. School, Mondstraat. De Blinden te Lisieux l}d IJpcrecljc Itolh ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 £r. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 {rank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIHJt) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond Met Palmzondag begint de Goede i'eek die ook de stille week de heilige of de- groote week, en ik de «Pijnweek .geheeten wordt: j is de laatste van den vasten en erdenkt op treffende wijze de laat- dagen van Christus' leven. Er is isschien in geheel het kerkelijk ar geen enkele tijd, die de harten >rgeloovigen dieper ontroeren kan. Hes wordt er ons schier in volle erkelijkheid voor da oogen ge- racht. Vandaag, met Palmzondag is ft Jezus' intrede in Jeruzalem, en in in de Heilige Mis het gezongen ;rhaal van zijn bitter Lijden: de •iester verbeeldt er Jezus zelf; de iaken is er de geschiedkundige ver lier, en de subdiaken verbeeldt het ik, dat schreeuwtHij worde 'Tubigd Op Witten Donderdag vieren wij instelling van het Allerheiligste ikrament des Altaars; op Goeden rijdag vereeren wij Jezus' dood, en ij aanbidden het Kruis. En 's Za- irdags, op Paaschavond weerklinkt «derom het blijde Alleluia: Chris- iï is verrezenEn de klokken, die inds Witten Donderdag gezwegen ebben, hernemen hun vreugdig ge lid: Christus is verrezen! Op Paschen zalf is het vooral feest; li ons braaf christen vlaamsch volk tót niet na, in de Goede Week zelf, p den triomf van Paschen te den- en. Een oude spreekwijze zegt: h'i.m, Palmenzondag Pfii Maandag sla ik mijn kalf, p Dinsdag deel ik het half, p Woensdag schorst men de klok- ken Pen Donderdag is het soppe-doppe [feestsoep. Den Vrijdag kruipt men (in het ne- derig vereeren van 't Kruis), Ekn Zaterdag klopt men den vasten [uit. En de zaligheid van die week is fco diep in de zielen geworteld, dat k boeren zeggenAl wat in de loede week gezaaid wordt, brengt ^achten op! Op Palmzondag is het processie Je kerk om den zegetocht van Je- G in Jeruzalem te herinneren. «Toen Jezus en zijn volgelin- fen, 7.oo verhaalt de H. Mattheus, Lruzalem naderden en gekomen wa- ten te Bethphage bij den Olijfberg, fend Jezus twee leerlingen, en zeide 'in: Gaat naar het dorp, dat tegen- -r u ligten aanstonds zult gij een Selin vinden vastgebonden en met -n veulen bij haarmaakt ze los en 'cngt ze Mij. En zoo iemand er een 'T.erking laat hooren, antwoordt: Heer heeft ze noodig! En dade- - zal hij ze laten gaan. Dit alles geschiedde ter vervul- 'Z van hetgeen de profeet had voor- ;>Jd: Zegt aan de dochter van -Ti: Zie, uw Koning komt tot u ^hanoedig, en zittend op een ezel, ^veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen nu gingen en de- ^at Jezus hun bevolen had. En zij brachten de ezelin en het veulen; legden er hunne kleederen over, en deden Hem daarop zitten. En een talrijke menigte spreidde hun kleederen op den weg; anderen houwden takken van de boomen en strooiden ze op den weg. En de scha ren, die vooropgingen en die volg den, riepen: Hosannah, den Zoon van David! Gezegend Hij, die komt in den naam des Heeren; hosanna in den hooge. En toen Hij Jeruzalem was bin nengereden, kwam de heele stad in beweging, en zeide: Wie is deze? En de scharen antwoorddenDe ze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Om die eerste hulde aan Christus- Koning te vieren, worden thans nog in alle parochiekerken vóór de Hoog mis de palmen met groote plechtig heid gewijd, sn dan in processie, ter eere van den~ Goddelijken Vorst, rondgedragen. En onze vlaamsche menschen, toen zij den heer pastoor, die Christus verbeeldt, aan de kerk deur met het Kruis hooren kloppen om, gelijk Christus weleer in Jeru zalem, binnengelaten te worden en het onbloedig misoffer te beginnen, zeggen dan gaarne al lachende dat men den pastoor heeft buitengeslo- en Het is het eerste tooneel van het roerend lijdensdrama, dat ge durende de Goede Week in da kerk zal vertoond worden. Die processie, die in de zesde eeuw reeds te Rome plaats greep, werd in de negende eeuw in de kerkelijke li turgie opgenomen. En in de middel eeuwen was zij ten zeerste indruk wekkend, om wille van het Evange lisch mysteriespel dat in de kerk zelf, voor de geloovigen werd opgevoerd. In die processie, zoo bevestigt Celis in zijn Volkskundigen Kalender, droeg men het beeld van Jezus op den ezelrond. Te Thienen was het vergezeld van de twaalf apostelen, barvoets meegaande in den stoet bui ten de kerk. Te Hoegaerden-bij- Thienen is die processie, als een al oud middeleeuwsch spel, nog bijge bleven. Het beeld wordt er verge zeld door de apostelen, de geestelijk heid en de leden van het Broeder schap. Na de processie wordt de mis gezongen. En onder het verhaal van het bitter lij den verlaten de apos telen de kerk, om te toonen dat bij het aanhouden van Jezus in het hof- ken van Olijven, de apostelen werke lijk weggevlucht zijn. Na het Evan gelie komen ze dan weder en nade ren ter H. Tafel na de kommunie des priesters. Hoe spijtig dat die gebruiken, wel ke de minste bijzonderheden van Christus' lijden voor elkeen aan schouwelijk maken, niet overal be waard bleven! Te Brugge ging eertijds op Palm zondag een boetprocessie uit, waar in de Paters Kapucienen het zooge naamde Roode Kruis uit de Sint- Salvatorskerk naar hun klooster overbrachten. Het leven en het lij den des Hesren en de Zeven Weeën van Maria werden er verbeelden de tafereelen waren gedragen door boetzlingen, die soms zware ijzeren bollen sleepten. Onze voorouders ver stonden dat zij voor het begane l'ywaad vergiffenis moesten verdie nen en zij zwichtten voor geen men- schelijk opzicht! De palmen, die in de Oostersche streken te huis zijn, worden in onze noorderstreken vervangen door an dere planten, die er gemakkelijker groeien, bijzonder door het buks hout, dat altijd, winter en zomer, groen blijft, en als zinnebeeld van de christene hoop en van het onver welkbaar geloof gelden kan. Die gewijde palmspeelt een groote rol in het leven van ons vlaamsche volk Eerbiedig wordt zij in de huizen bewaard omdat zij Gods zegen voor ziel en lichaam waard is. Op de hoe ken hunner bezaaide velden steken onze landlieden hunne palmtakjes; en godvruchtig hechten zij er ook aan het Christusbeeld der schouw of aan het wijwatervat, dat bij de deur hangthuis en huisgenooten worden er mede beschermd. De palmtakjes dienen nog om het wijwater op de zieken in den doodstrijd te sprenke len, en in tijd van donder en onweer om er rond huizen en andere gebou wen te sproeien. Vooral 's namiddags, na de Ves pers, vertelt Celis, gaat de landman op zijn veld de takken steken, zeg gende: Ik zegen hier mijn koorn Tegen den bliksem en den oonn, Tegen meiden en knechten [ten, Dat zij mijn koorn niet om en vech- En tegen dat duivelsch zwijnges, Dat zoo kwaad om pikken es. Als de palm in den grond gesteken wordt, moet men bidden zonder stil te staanVan uit den hoogen hemel, moet onze Lieve Heer voorzeker zul ke eenvoudige gebeden welwillend aanhooren. Wanneer een nieuw huis gebouwd wordt, komt de eigenaar bij het leg gen van den eersten steen, met een takske gewijde palm: hij doopt het in wijwater en besproeit ermede den steen dien hij leggen zal. Dan wordt de palmtak zelf in den muur gemet seld. Nog eens de zegen des Heeren is vast aan dit christen gebruik, dat een akt van geloof is en tevens een gebed vol betrouwen op Gods goedheid. Palmzondag, die de dag van het wij den der takjes is, was daarom altijd |een der meest gevierde feesten bij jhet vlaamsche volk. Hoe dieper men ons vlaamsch le ven in zijn dagelijksche uitingen na gaat, des te klaarder zien wij dat het met den katholieken godsdienst is samengegroeid, en dat wij aan de eeuwenlange werking onzer priesters onzen eigen aard te danken hebben. Onafscheidbaar is het eene van het andere; en wie het christelijk geloof ontstelen wfl, verbastert den Vla ming in zijn innigste wezen. Het is bijzonderlijk ons landleven op den buiten, onder Gods lieve zon- ne, en in de vrije natuur, dat zich naar het kerkelijk jaar geregeld heeft, en bij elke godsdienstige plechtigheid ook een gunste van tij- delijksn aard afsmeekt van den He mel. De landman voelt zich, meer dan de stedeling, onder de macht des Heeren, die op tijd en stond, in het regslmatig opeenvolgen der seizoe nen, het zaad ontkiemen doet en het blij laat opwassen. Voor Palmzon dag, die een triomfdag was voor Christus, zegt hij gaarne«Is Palmdag schoon en helder, dan heefi m>2n gewoonlijk een goed vruchten jaar!» Al de landelijke spreekwij zen passen overigens op de kerkelijke feestenen getuigen van het mach tig christen geloof, dat onwrikbaar in onze zielen vastgeankerd ligt. God gevg dat wij steeds trouw blijven aan eigen familiehaard en altaar zooals men in den roemrij ken Boerenkrijg placht te zeggen: pro aris et focis Het Nationaal Werk der Blinden is van zin eene Bedevaart voor Blinden naar Lisieux in te richten ter gelegenheid van den Jubilé van Pater Agnello, en den tienden verjaardag van het bestaan van het Werk. Dit Werk wil de ongelukki- gen, van het licht beroofd, bij de Heilige geleiden, wier eeredienst zeer gekend is, ten einde hen toe te laten bij het glo rierijk graf der Heilige Theresia moed, sterkte en misschien genezing te beko men. Talrijk zullen de blinden zijn, die aan deze reis deel zullen willen nemen, want zij weten hoe rijkelijk de Kleine Karme lietes in troost en gratie is. Talrijk ook zullen de zienden zijn, die zich voor deze bedevaart zullen inschrij ven. Zij zullen daarheen gaan om den Hemel te bedanken, hen voor de blind heid te hebben gespaard en om Hem te vragen, hen de onschatbare gave van het zicht te behouden. Aan hen wier gezondheidstoestand, of hunne bezigheden beletten, aan deze be devaart deel te nemen, doen wij een dringenden roep, opdat zij aan de on derneming zouden medewerken, door een deel of den geheelen prijs der reis aan het Werk te schenken. Zij zullen alzoo gebeden dezer laatsten, almachtig bij het gebeden der laatsten, almachtig bij het hart der Heilige Karmelietes, zullen hun ne weldoeners vele en vruchtvolle zege ningen doen verwerven. Deze bedevaart is gesteld op 29 Maart. Vertrek uit Brussel ten 6.29. Terug te Brussel 1 April ten 22.47. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot het Nationaal Werk der Blinden, 90, Daillylaan, Brussel. De Koning van Saxen, die komt te sterven, trad van den troon af, na da vlucht van Keizer Willem en bij de algemeene onttroning der duit- sche prinsen. Vóór en na, genoot hij de volksgunst en hij werd koninklijk begraven. Zijn oudste zoon. die kroonprins was, is kloosterling bij de Jêsuiten en zijn broeder, prins Maximilianus, is priester en prelaat der Roomsehe Kerk. Sedert 1929, hebben in Bulgarië twintig werksters gewrocht aan een tapijt, het grootste dat ooit in dit land vsrveerdigd werd; het tapijt is van Persischen trant en is 9,40 m. breed en 15 m. lang. Het weegt maar 654 kilogrammen en zijn prijs is meer dan 1.000.000 levas. Wie ooit St Michiels-Berg bezocht, gelagen in zee, rechtover de grens lijn tusschen Bretoenen- en Norman- dersland, weet te spreken van la mère Poulard en hare eierkoeken, 't Was aen toonbeeld van openherti- ge, eenvoudige en gedienstige waar din en op haar graf, in 't klein kerk hofje van den berg, staat er nu te lezenHier rusten Victor en An nette Poulard; Brave echtgenooten Goede gasthuisbezorgers; Dat de Heer ze onthale, even als zij hunne gasten onthaalden. Isabelle-kleur is bleekbruin en in Belgie en in Spanje zet met gelijke feiten vooruit, aan dewelke dit kleur zijn naam zoude verschuldigd zijn. In Spanje: Ferdinand-ds-Katho- liek (1479-1516) die aan Christophe Colombus schepen gaf waarmede de ze de Nieuwe-Wereld (opnieuw) ontdekte, verjoeg uit Spanje de Mooren, die, alhoswel in 1212 totaal verslegen door Alphonse VIII te Las Navas de Tolosa, waren blijven nes telen in Grenade. Bij het beleg de zer stad, deed de Koningin Isabelle belofte niet te veranderen van li- chaams-linnen tot den val der stad. Nu het beleg sleepte zoodanig aan, dat bedoeld hemde koffie-kleur gekre gen had, tijdens de zegepraal. In BelgieAartshertog Albrecht wrocht drie jaar om Oostende in te nemen, waarvan het bsleg begon in 1601 en eindigde in 1604. Ook bij dit beleg, zoude aartshertogin Isabelle belofte gedaan hebben niet te verandoren van lichaams-linnsn tot aan de zege praalen 't kleur van dit hem de, indien het nog bestond, was ook vaal-wit of lichtbruin. De V. S. van Amerika, met al zijn goud, heeft 8.000.000 werkloozen. In 't korte moet er een nieuwen Presi dent gekozen zijn. Pater James R. Cox, die onlangs met 25.000 werk loozen van Pittsburg naar de hoofd stad Washington trok, om het Con gres (d. i. de Kamers) der Vereenig- de Staten te verzoeken werkgelegen heid te verschaffen, heeft candida- tuur aanvaard voor het President schap, die hem aangeboden is dooi de nieuwe staatskundige partij der werkloozen. In China, waar nu oorlog woedt, is een muur 4500 kilometers lang, 10 meters hoog en breed genoeg opdat er boven twee karren nevens elkan der zouden kunnen voorbijgaan; dit bolwerk werd opgetrokken in de der de eeuw vóór Christus en moest de streek vrijwaren tegen de noordsche bandietsn. De Pyramieden van Egyp te, kunstmatige heuvels, die dienden als prachtgraven, zijn klein werk nevens den chineeschen muur. Honderd jaar zijn verloopsn. se dert de uitvinding der stalen pen. Voordien schreven onze voorouders met ganzenpennen d. i. groote gan-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 1