Crédit Anversois HET YPERSCHE HOU Ypersche Kroniek WERVIK 1 Dixmndestraat, 18, YPER ze Hp luim en. Om die pluimen of pett- nen scherft te maken en den scher pen top in tweeën te splijten, had men een klein mesje van doen, dat men noemde pennemes. Was in 1832 dat een Engelschman. James Perry bij name, op het gedacht kwam een metalen pen (of sehrijf- pluime) op een stoksken te steken. Kreuger, zweedsche milliardaris, heeft zich in Parijs gezelfmoord. Hij had meer dan een millioen inkomen per dag: Klaar bewijs dat rijk dom niet gelukkig maakt. Men t.noemde hem den Koning der stek jes omdat de zweedsche scheikun dige lucifertjes hem zijne overgroóte rijkdom verschaft hadden. Eertijds sloeg men vuur uit een vuurkei en de vuurvonken, die men vallen deed op zeer droge vodden of pluksel, deden ze vunzen. Blazende op den gloed, verwekte men er eene Vlam én men had vuur. Rouselaarsehe solfers waren hou ten buisjes, van een soort zacht riet, wier uiteinden met solfer bestreken waren en die gemaklijk vuur vatten in bovengemelde vunzende vodden. Later verschenen de dronkaards- solfers d. i. kleine stokjes, wier kop met solfer overstreken was en boven die solfer wat witte phosphoor Deze phosphoor, gewreven op gelijk wat droog lichaam, hout, metaal, steen, kleederstof, enz., vatte aan stonds vuur, deed den solfer branden en vervolgens het houten stokje. Zulke solfers leverden gevaar op en menige brand werd veroorzaakt, door zulk een solfer, ievars wegge worpen en waarop men al voorbij gaan met den voet gedrukt had. De zweedsche lucifertjes werden uitgevonden om dit gevaar te keer te gaan: Immers ze vatten geen vuur als men ze op gelijk welk droog li chaam wrijft, maar alleenlijk als ze gewreven worden op de kanten der doos, die ze bèvatten. Hier nu de uitleg. Witte-phosphoor, zooals in de dronkaards-solfers, is groot vergift en ontvlamt zeer gemakkelijk. In hoeveelheid moet men hem altijd be waren in water en daar in 't water bij middel van een mes stuks-snij den nooit mag men hem in de bloo- te hand nemen, want de brandwon den, die hij gemakkelijk veroorzaakt, zijn allergevaarlijkst. Als men nu witte-phosphoor, gesloten in een luchtlooze buis, warmt tot aan 240 graden, hij verandert in roode-phos- phoor: Deze is geen vergift en ont vlamt moeilijk, 't Is zulke phosphoor, die de koppen .bedekt der zweedsche lucifertjes en wrijft die maar op droog hout of steen, ge zult ze onmo gelijk doen vuur vatten. Op de randem,der doos, die ze be vat, is een scheikundig lichaam ge streken, dat zeer veel zuurstof be helst en het is zuurstof, die de vlammen voedt. Als men nu het zweedsch lucifertje op eene zijde der doos wrijft, de warmte van het wrijven doet eene verbinding ont staan tusschen de phosphoor van den kop en de zuurstof van de doos en die verbinding geschiedt met veel warmte en met vlam, dewelke het stekje ontsteekt. Hebt ge nog hooren spreken van vloeibare lucht Als ge in eene stalen flesch, bij middel van eene lucht- steekpomp, lucht inprest en zoo da nig veel, dat zij gedurig inkrempen- de door de drukking tot vloeibaren staat overgaat, gij hebt vloeibare lucht, d. i. dus vocht samengesteld van lucht. Een geleerde, die zulk een stalen fleschje met vloeibare lucht bij zich had, bestelde in een spijshuis een stuk rundvleesch en alswanneer de diener hët hem aanbracht, sprenkel de hij op het vleesch eenige druppe len van dat vocht. Oogenblikkiglijk vervroos het vleesch en werd hard als een steen: De lucht immers, om van vloeibaren tot gasvormigen staat óver te gaan, heeft veel warmte van doen en hier ontleende zij ze aan het vleesch, dat zoodanig daalde in warmte, dat het korte stonden na dien ver beneden het vriespunt stond. Hola. dienerrien de geleerde. dat vleesch is niet eetbaar! Ja wel, mijnheer», zegde de terugko mende diener, t' is van het beste... malsch en zeer warm!» «Neen. neen, snijd er eens in. als ge het ver moogt. En de diener nam vork en mes. om een klaar bewiis van zijn gezegde te gevenmaar de vork kon hij onmogelijk in 't vleesch planten en de lemmer wilde geènszins bijten 't Was harder dan staalHij ging den patroon halen; maar voor aleer deze bij kwam, was het vleesch ont dooid en mijnheer at smakelijk. Donderwetterslaakte de diener, die moet een tooyeraar zijn en om gaan met de duiyels Een juffer uit de stad, waar ze een benepen te-huis had, was op verlof in den buiten. Al het natuurschoon, dat zij dagelijks bewonderen kon weiden en bossehen, vogels en vis- schen, bloemen en vruchten, mooie valleien en prachtige verregezichten had ze letterlijk begeesterd; zij kon hare verrukking niet indammen, maar zij had behoefte die uit te schreeuwen. Een landman aanspre kende: «Gelukkige mensch zegde ze dat ge dag in, dag uit, al dat natuurschoon bewonderen moogt 't Is waar, juffer», antwoordde de boer, overtijd bewonderden wij dat allemaal, maar nu zien wij het meer sedert wij lid zijn van den ont- houdersbond. raMRIHGHK N. V. l ANK BEURS WISSEL Xon(Iagru»f De Apotheek van M. HOUTEKIER, Meenerrstraat, zal alleen open zijn op Zondag 20 Maart 1932. KERKELIJK NIEUWS St PIETERS: Op Zondag 20, ten 8 ]/2, gezongene Mis voor ANAIS DEPUYDT, huis vrouw Prosper Verhaeghe. STERFGEVALLEN t Op 9 Maart is godvruchtig te Meulebeke overleden. Mijnheer Emi- le-Marie-Joseph GOETHALS, Wed. van Mevrouw Mathilde Mertens. De Overledene, Lid van de Kerk fabriek, Burgemeester van Meulebeke van 1885 tot 1920, Oud-Provintiaal- raadslid, Oud-Volks vertegenwoordi ger, was Commandeur van de Orde van St Gregorius de Groote, Officier van de Leopoldsorde, vereerd met het Burgerskruis van 1° Klas, met de Mu- tualiteitsmedalie van le Klas en met de Herinneringsntedalie van Leopold II. De Begrafenis had op 17 Maart, om 10 JG uren, in de parochiale kerk van Meulebeke plaats. Het Ypersche Volk biedt Mijn heer en Mevrouw Joseph Veys-Goet- hals en Familie zijne rechtzinnige deelneming aan. f Zaterdag 12 Maart is godvruchtig 'e Waasten overleden, in den ouder dom van 18 jaar. Mejufïer Elisabeth- Leonie-Marie DESIMPEL, dochter van den Heer Notaris en Burgemees ter en van Mevrouw, geboren Marie Sibille. De plechtige Begrafenis had op Woensdag 16 Maart, om 11 uren, in de parochiale kerk van Waasten plaats. «Het Ypersche Volk biedt Mijn heer de Burgemeester en Mevrouw Desimpel en Familie, zijne rechtzin nige deelneming aan in den dieper rouw die hen nogmaals treft. GEESTELIJKE VOORDRACHTEN Het is een waar genoegen voor de zen welke de voordrachten, in Sint Maartenskerk gegeven, volgen, den weisprekenden kanselredenaar E. P. TIMOTHEUS, Capucien. te aanlioo- ren. Wij moeten nochtans openhartig bekennen dat wij ons aan eenen .grooteren toeloop van volk verwacht 'hadden. Diegenen welke uit lauwheid nagelaten hebben den oproep! van Zeer Eerw. Heer Deken Yermaut tot allen géricht. te beantwoorden, heb ben eene schooiie gelegenheid laten voorbijgaan, zeer nuttige lessen, in verhevene, voor elkeen heel gemak kelijk te begrijpen taal gegeven, te hooren. - HARMONIE YPRIANA Het Bestuur en de L'itvoerende Leden van de Harmonie Ypriana. aan hunnen geliefden Voorzitter Heer Aimé Gruwez, een blijk van erken telijkheid en dank willende betuigen, voor al de diensten door hem. gedu rende 10 jaar, als Voorzitter aan Ypriana bewezen, hebbën besloten op Zondag 3 April, om 11 uren. in La- pierre's Zaal, Hondstraat, eene hulde- betooging ter eere van hunnen zoo zeer geachten Voorzitter in te richten. Tot deze betooging worden al de vrienden van de - Harmonie Ypriana uitgenoodigd. De Ypersche Schildersbazen heb ben besloten in Algemeene Vergade ring, gehouden op 12 Maart laatst leden. het loon der bekwame schil ders (werklieden: te brengen op 4.25 fr. per uur. Deze wijziging komt in voege vanaf 4 April aanstaande. De Schildersbazen van Yper. STEDELIJK MUSEUM Het Comiteit van het Museum wakkert het publiek aan. met de Handelsfoor en de Paaschdagen het Museum te bezoeken dat alle dagen open is. Hët publiek zal kunnen oordeelen dat het Comiteit kalm en zonder ge rucht voortwerkt tot het verzamelen van nieuwe kunstwerken en tot het vergrooten van het Museum. Het zal onder ander kunnen bewonderen de nieuwe verzamelingen zooals: 4 Zichten van het Oud Yper eaux t'ortes door F.mile Blieck. Verscheidene plannen van het Oude Yper naast plans van Yper met zijne versterkingen. Photoreproductie der maquette welke berust in het Museum der In- valieden te Parijs. 1 Groot plan Yper der jaren 1500. Een brons (Sandrion) meesterstuk door Lefevre. Een brons (het leven zegevierend over de dood) meesterstuk door den Yperschen kunstenaar Ed. Fiers. Een brons (het kind niet de schelp) meesterstuk door den Yperschen kun stenaar Ed. Fiers. 2 Fragmenten door Malfait, over blijfsels der groote schepenzaal van het stadhuis. 4 Eiken beelden door Malfait. Draak die vóór den oorlog fier pronkte boven den Halletoren. VORMING DER LIJST VAN DE GEZWORENEN DER ASSISEN De Burgemeester brengt zijne Me deburgers ter kennis dat hij, bijge staan door de Heeren Schepenen Mis- siaen en Lemahieu, op Dinsdag 22 Maart 1932, ten 15 uur, openbaarlijk ten stadhuize zal overgaan tot de iiitfótïng der nani?n van 'de algemee ne kiezers die óp de lijst der gezwo renen kunnen gebracht worden. Yper, den 16 Maart 1932. De Burgemeester, H. SOBRY'. BRIEF DOOR DE HANDEL-& NIJVERHEIDSKAMER VAN YPER GERICHT AAN HET STADSBESTUUR 13-3-32. Aan de Heeren Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraads leden der stad Y'per, Mijnheeren, De Handels- en Nijverheidskamer van Yper in algemeene vergadering van Zaterdag 12 Maart Gezien de groote werkeloosheid, Gezien de dringendheid der werken, die in Y'per uit te voeren zijn, Gezien de Heer Renkin, Eersten Minister en Minister van Financien, verklaard heeft dat de opbrengst der nieuwe leening dienen moet tot het uitvoeren der noodzakelijke werken, Gezien de werken der vaart Y'per- Y'zer stil liggen om reden der moei lijkheden ontmoet met den grond en de ontoereikendheid der kredieten om het kanaal te voltooien, Gezien de noodzakelijkheid der ver vanging der voorloopige ijzerwegbrug van Caeskerke om de uitbating der vaart Y'per-Y'zer mogelijk te maken, Gezien de noodzakelijkheid der wer ken uit te voeren aan Dickebusch vijver en de mogelijkheid daarvoor den steun der regeering te bekomen. Gezien den slechten toestand van verscheidenen Staatsbanen rond Y'per en de dringendheid dezer herstel, Gezien de dringendheid van aan Y'per eindelijk haar ijzerwegstatie- gebouw terug te geven. Gezien de menigvuldige beloften den telefoon- en telegraafdienst in 'modern gebouw in te richten, waar voor de grond reeds is aangekocht. Gezien de noodzakelijkheid van ein delijk onze Lakenhalle volledig her bouwd te zien. Belast het bestuur bij de Stads overheid aan te dringen opdat het samen met de Mandatarissen in Ka mer en Senaat aan de Heeren Minis ters Renkin, Van Caeneghem en Van Isacker een onderhoud zou vragen ten einde hen dezen toestand uiteen te zetten en te bekomen dat van de opbrengst der nieuwe leening. een gedeelte beschikt worde om Y'per terug te brengen tot den toestand welke het verloor voor het heil van het Vaderland. Het bestuur trekt de aandacht van de Heeren Burgemeester. Schepenen en Gemeenteraadsleden op de hoog dringendheid dezer samenkomst en bidt hen te willen aanvaarden hunne beleefde groeten. NAMENS HET BESTUUR: De Schrijver. Ed. Toutsaert. De Voorzitter, H. Vermeulen. GEMEENTEBESTUUR Van heden af zullen de Bureelen van het stadhuis gesloten zijn voor het publiek om 5 uur *s avonds. Yper. den 16 Maart 1932. De Burgemeester, H. SOBRY. HENGSTENKEURINGEN In April aanstaande zal eene bij gevoegde hengstenkeuring plaats heb ben. De Hengstenhouders worden ver zocht. zonder verwijl aan het Provin ciaal Bestuur (Bureel 7) de paarden aan te geven die zij zullen aanbieden. Plaats en datum dezer bijgevoegde keuring zuilen later vastgesteld wor den, rekening houdende der inschrij vingen. Yper, den 16 Maart 1932. De Burgemeester. H. SOBRY. TRABOLSPEL KAMPIOENSCHAP 1931-'32 De match van Woensdag laatst is in 't voordeel van den Katholieken Kring afgeloopen, die in zijn tra Het Postje klopte met 25 punten tegen 12. Beide ploegen traden ongewijzigd op en onder gewone leiding. De H.H. Salomé en Yierstraete ar- bitreerden. De punten werden beurtelings aan- geteekend. 't is te zeggen dat alle enden gekeerd werden, behalve het laatste, maar de Katholieke Kring haalde groote enden en de bezoekers 1 of 2 punten t'eengader. Woensdag naast trekt de Coöpera tieve naar de Statie. Vele toeschouwers worden ver wacht. ALGEMEEN KLASSEMENT Gespeeld Gewonnen Kath. Kring 7 6 Bascule 7 5 Statie 7 4 Coöperatieve 6 1 Postje 7 1 BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN Zooals de leden weten zijn er ver schillende winkeliers die afslag geven op vertoon der lidkaart. Het bestuur van den bond wordt thans verwittigd dat er bestatigd ge weest is dat er leden zijn die van de welwillendheid der winkeliers mis bruik maken, en die niet alleenlijk afslag vragen voor de aankoopen wel ke zij moeten doen voor hun eigen gezin, doch dat zij aankoopen doen voor anderen, die geen lid zijn van den bond, zelfs dat zij hunne lidkaart zouden medegeven aan niet-leden die alsdan op bedriegelijke manier dien afslag willen bekomen. Daarom laat het bestuur van den Bond der Kroostrijke Gezinnen aan al zijne leden weten dat, zoo er voor de toekomst nog iemand misbruik maakt van zijne lidkaart tegenover de afslaggevende winkeliers, dit lid on middellijk zal uitgesloten worden uit den Bond der Kroostrijke Gezinnen dat zijne naam in de weekbladen zal bekend gemaakt worden en er ge beurlijks tegen hem een aanklacht zal ingediend worden bij de rechtbanken. Wij willen niet dat op een derge lijke manier onzen Bond der Kroost rijke Gezinnen in opspraak gebracht worde. HET BESTUUR. IEPER. - CINEMA COLISEUM. Christen Volkshuis, St Jacobsstr., 30. Belangrijke voordracht in 't Christy Volkshuis. Dinsdag 29 Maan, 3' Paasrhdag, te 8 uur 's avonds, té. Zeer E. Heer M. English, ceremonies- ter der Hoofdkerk te Brugge, een boka, gewoon onderhoudende en aangeraë. voordracht met lichtbeelden geven de H. Godelieve van Gistel en haa: een. dienst. De voordracht vertoont ons het hj. voudig en stichtend leven van dien per, van Vlaanderen, de bekende vlaaristi heilige. Ook behaalt ze overal esn gr/., ten bijval. De eerwaarde voordrachtgever is begaafd letterkundige en een fijne re:-, naar en staat bekend zelfs in Hollet: hij is overigens de broeder van den treurden kunstschilder Joe English Liederen zullen tuschenin over S- Godelieve gezongen worden. Ingangskaart2 frank. JUDAS van Verschaeve. Of Woensdag 6 April, te 8 uur 's avonds wordt in de feestzaal van 't Christy Volkshuis te leper dit prachtig treursp- opgevoerd door deontpleeorngeo 4a é- ger Op uit Kortemark. Wie meent ii: deze maatschappij onmachtig is voor ri, een reuzentaak, gedenke dat dit gezel- schap in den provincialen tooneehrij;. kamp in 't jaar 1931 den eersten pr, voor regie en encenceering met Mar:;, ken van Nijmegen behaalde. Wie verleden jaar Marieken van Ni:, megen zag komt zeker naar Judas' zien, en brengt zelfs nog vrienden meö; Kaarten aan 8, 6 en 4 Fr. Kaarten we. den voorbehouden van af 20 Maart 't Christen Volkshuis (ock telefonisch 37e mits 1 Fr. opleg. Groot Kajotstersfeest. Op Zondai 10 April, in den namiddag, zal ee grootsch echt Kajotstersfeest gehouüe: worden in de Jongelingenpatronage. Lat ge Meersch, 7. Bijna al 1e afdeelingen van het Gewe zullen er een deel van het feest uitvoerei dat echt volksch en toch kunstig zal'zi;: Een kostelooze tombola zal ingeric; worden voor al de aanwezigen en nog ee: speciale tombola voor al de aanwezif moeders. Dit feest belooft iets heel nieuws e eenigs te zijn. Zaterdag 19 Maart, te 8 uur. Zondag 20 Maart, te 2, te 5 en te 8 !4 u. Maandag 21 Maart, te 8 uur. DE MADONA VAN DEN ROZENKRANS (La Madone du Rosaire) Hartroerende vertooning, in 7 deelen, van de bekeering van een ongeloovige bewerkt door een wonder in het genadeoord van Pompei. 'Machtige weergave van een aard beving en een vuurspuwing van den Ve suvius met de vlucht van de bevolking. Prachtige natuurzichten Onovertroffen spel vanROMUALD JOUBÉ. L£DA GYS en de vijfjarige ANDRÉE ROLANE. CIRCUSDILETTANTEN iLe plus singe des trois) Groote comedie vol geestige zetten in 7 deelen met de hoofdartistenKARL DANE, GEORGES K. ARTHUR, LOUISE LORRAINE. LEERFILMEN - NIEUWSBERICHTEN. In Maart 1932: 4 week, Paschen, op algeemene aan vraag: Robijn der Bossehen (Robin des bois, Robin Hood) met DOUGLAS FAIRBANKS, en De Nieuwe Frigoli iLe nouveau Frigoli) met Lupino Lane. PRIJZEN: Balcon 5 fr.; Beneden 3.50 en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Beneden 1 fr. WIE LEST LACHT, BEST LACHT. Maar, wat is er toch gebeurd 't Vlaams Huis? Niemand weet h fijne van. Daar wordt veel verte en bijzonderlijk nog meer in d vuist gelachen, 't Valt buiten k dat er ruzie ontstaan is tusschen Hitlerianen eenerzijds, en de I.e ridanisten anderzijds. Men bewee dat er zelfs gevochten wierd, leen; keus tegen leeuwkens (idem, in Vlaams Huis van Gheluwe) men ze dat er dokumenten gestolen zijn weest ('t zijn toch zeker deze niet v; Utrecht, die de beroemde deput Ward Hermans zou achtergelat hebben bij zijn laatste oponthoud 't Vlaams Huis van Wervik itu Spreekt van oneenigheid tusschi mannen van 't Syndikaat, en manm van de Cinema men verzekert d de Jeugdafdeeling ofte Stokslagei in opstand zou gekomen zijn tegi de losbollen van het Hoofdbestu» en dat, ten slotte, het zichtbaar 0| perhoofd van de Werviksche froa partij, de onschuldige Abel, zal ba tengekegeld worden! Enfin, geheel! instelling zou tegenwoordig aan 1* kraken zijn. Nauwelijks eene maand geledel waren zij nog Piet boven Jan; 't een schimpen, een uitdagen om tl meest. De groote zwarte tableau n te voorschijn gekomen; de Wervs sche Oud-Strijders kregen troef, wie: den lastig gevallen en bespot. Vlaamse Nationalisten van Wen' deden plakbrieven uithangen om nis sterreklaam te doen ten voordeelev: iemand die door De Standaari beticht, was van letterdiefte. Efl Meeting wierd door Hermans gehs den, die, van de gelegenheid gebria maakte, om de rijkswacht aan te r* len. En nu? 't Vlaams Huis ligtI rep en roerwat meer is, de hulp de rijkswacht (vóór een viertal ken zoo hevig aangevallen) wierd t <*eroepen om de orde te handhavn De kerels van 't Vlaams Huis 4 meesters-komedianten zulks is tha-i bewezen. Het belet niet dat zij gezaaid hebben, en orkaan zullen nu' ten oogstenanders, kan 't omno? lijk zijn. Intusschentijd is de grV zwarte tableau verdwenen, 't nochtans zoo 'n deugd doen i* 't herte van de natt'e kombattan:» een officieele communiquee mogen lezen, nopens het gevecht o; volgens 't schijnt, geleverd is ge«'T binnen de muren van het Ylaa' Huis Volgens de laatste berichten zijn partijgangers van Meesters LeuriC en Butaye. wederom aan liet be"»" gekomende scheurmakers, be» deraars van de sekte Van Sever»- hebben het slagveld moeten verlad en kampen tegenwoordig in de komststraat, betere tijden afwachd" de. Het eerste bedrijf is gespeeld: leiders van 't Vlaams Huis zitter transia, en de Oud-Strijders X.5 B-" in gloria deze laatsten, trouwens. gewroken. Wie lest lacht, best la." zegt het spreekwoord en 't is leugen Abonneert u op

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 2