yicKS Hess! enVsrbudhekf Uit BECELARE pauca, sed bona. weinig, maar goed. toemaatje. Uit Gheluvelt Rechterlijke Kroniek ZITDAGEN Op zoek naar nieuwe Zeewegen in de XVIC Eeuw SPORTKRONIEK Football Het Zomeruur ALLERLEI TIJDINGEN Toen Boerke Naas «Ik dien ;-n zijn acolijten langs het achter poortje in den gemeenteraad werden binnengesmokkeld, waren zij nog de mannen van de kristen demokraten; nu zijn ze dat niet meer: Hunnen haring wilde niet braden... ze geroch- ten noch aan de macht noch aan het schoteltje en ze werden de eenige, zuivere, belanglooze verdedigers van het verdrukte vl. volk. EnNr 1 werd den altijd zwij genden vertegenwoordiger der leeu wen in den West-Vlaamsehen pro vincieraad. Nr twee zat bijkans in den Se naat. Nr drie lei zijn boontjes te week om in den werkrechtersraad te gera ken. Hij werd gewogen en... te licht bevonden. Om der wille van het smeer Likt de kat den kandeleer. Indertijd loechen die leeuwen met «mannege» Butaye en zijn brie- schende volgelingenclan dienden ze de kristene werklieden... Maar e ja, daar waren geen postjes open en ze droeien hun kazakke. Ze veranderen zij van gedacht lijk propere menschen van hemde. Mannen van den natten vinger zooals Claeys, Vanseveren en d'ande- re Hitlerianen en brieschende leeu wen roepen nu elkander de lieftallig- ste dingen toe, als b. v.stemmen- ronselaars! volksbedriegers! mannen van de 40.000 en zoovele! zaktivis- ten! Die mannen zaten samen aan denzelfden schotel en ze moeten zij dus elkander goed kennen, 't Ziet er 'nen keurigen boel uit. In 't Vlaamsch noemen ze dat aangebrande hutsepot. Wie misbruikt de vlaamsche zaak om lagere doeleinden (woorden van ons Boerke Naas) na te streven? Opstandelingen tegen kerkelijk en burgerlijk gezag, die het niet ont zien, waar ze baas geraken, middel- eeuwsche kasteelhearenmanieren uit te halen om hun tegenstrevers klein te krijgen. De inwoners van Becelara zijn d'er wel meê, moeten ze door mannen van dat kaliber bestuurd worden. In hun gazetten schreeuwen ze 't over de daken dat ze vooruitgaan; z'hebben zooveel en nogeens zooveel nieuwe le den bij gewonnen... maar ze vergeten te vertellen dat hun leiders in ver schillende gemeenten van West- Vlaanderen, waar ze meetings gin gen geven, hebben moeetn de plate- poetsen. Ook nieuwsoortige triomfen Genre rare stemming! Beelden zij zich in dat ze van ons volk een willooze massa zullen ma ken, die verstompt en idioot gewor den alles zal slikken wat hun gazet- jes opschotelen? Ze verdienen com passie en we zeggen het Pater Poin ters na: Wat volksken dat m.en vindt! Wat hier al komt te paard! Ze willen zijn het hoofd, en zijn nog kwalijk staart... De wijzeman zegt erbij, dat het getal der zotten ontelbaar is. Om na te denken gedurende de Paaschweek Goed verloren weinig verloren, Ziel verloren, alles verloren. Ja, die hier hun hemel kiezen, Zullen hem hierna verliezen. Ze eten 'l wittebrood hier voor, En zoo gaat hun hemel door. Het mag een verheugend feit ge- heeten worden dat de kristene orga nisaties alhier op korten tijd een ver bazende uitbreiding genomen hebben. Voorwaar, wij staan er flink voor: na een werking van amper 1 jaar tellen wij 92 leden in 't syndikaat en nagenoeg driemaal zooveel in den Ziekenbond. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat de socialisten niet leede oogen onzen vooruitgang moeten vaststellen. Ze stellen dan ook alles in 't werk om onze actie verlammen. Het is natuurlijk hun recht ons te bestrijden, zoolang dit gebeurt met eerlijke middelen. Wij zijn het echter met hen niet eens, wanneer zij, om ons te bevechten, met leugen en laster voor den dag komen. Maar ja, de roodjes nemen het niet te nauw met de lieve waar heid en een leugentje onder of boven doet er niet toe. Maar het weze hun gezegd dat ze in hun opzet toch niet zullen slagen. Onze werking zal met verdubbelden ijver voortgezet wor den. Zij hebben al te lang vrij spel gehad op deze gemeente. Maar de kristene wagen is nu aan 't rollen en wie houdt hem tegen!? Gij niet sos- kesGe zult nog al wat moeten bele ven, al maakt ge u nog zoo kwaad. En laat de werkloosheid maar eens wat Verminderen! Wij voorspellen u dat ge nog wat van uw pluimen zult verliezen. Dat de socialisten trachten stokken in onze wielen te steken kunnen wij menschelijker wijze nog verstaan. Maar dat zekere gezaghebbende per sonen, die zich katholiek durven noe men in de kaart spelen van onze vij anden en aan hun afbrekend werk onderduimsch medehelpen kunnen wij maar niet begrijpen. Moesten wij ondervinden dat ze in dezen weg blijven voortgaan, wij zouden niet aarzelen ze hier aan den schandpaal te spijkeren. Wien 't schoentje past, trekt het aan. In de zaak ten laste van Braecke Frans, Hanssens Gustaaf en Arliet Emile (botsing tusschen auto en tram te Gheluwe) oordeelt de rechtbank dat de autcvoerder Braecke voor 4/5 en de machinist van den tram, Hans sens, voor 1/5 verantwoordelijk die nen gesteld. Wat aangaat de tram wachter Arliet, deze dient buiten zaak gesteld, om die reden bekomt hij vrijspraak. De rechtbank veroor deelt Braecke tot 2 maanden gevang, Hanssens tot 700 fr. boete of 1 maand gevang, en beiden tot de kosten. Voorwaardelijk voor beide bstichten gedurende 5 jaar. Aan de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, die zich als burgerlijke partij had aangesteld en 300 fr. schadevergoe ding vrosg, moet Braecke 240 fr. be talen, de machinist Hanssens voor 1/5, zijnde 60 fr., verantwoordelijk zijnde. Wat aangaat de burgerlijke partij Ramant, welke aan al de be tichten eene totale som van 441.618 fr. ten titel van schadevergoeding vroeg, de rechtbank kent aan dezen een voorschot toe van 50.000 fr., waarvan 40.000 fr. door Braecke en 10.000 fr. door Hanssens te betalen, de Nationale Maatschap, van Buurt spoorwegen, burgerlijk verantwoor delijk zijnde voor haren agent. Ver ders stelt de rechtbank drie genees- heeren aan om den toestand van Ra- mant te onderzoeken, met betrek op de verdere vergoeding aan hem toe te kennen, na het verslag der genees- heeren daaromtrent ontvangen te hebben. Op 7 April zullen de deskun digen hunnen eed voor de rechtbank afleggen. Dum... Arthur voor slagen aan Gavel Achiel wordt tot 350 fr. boete of 15 dagen gevang veroordeeld daarbij moet hij aan Gavel, wien hij een stuk van het oor afgebeten had, eene som van 1000 fr. ten titel van schadevergoeding betalen, alsook de kosten zijner aanstelling als burger lijke partij. Deb... Jerome voor sla gen aan Dum... Arthur, 182 fr. boe te, voorwaardelijk gedurende 5 jaar, De andere betichten, Pet... Helene, Dum... Adrienne en Gavel voor noemd bekomen vrijspraak. Corn... Marcel, Gerard, Michel, Clement en De... Georges hadden op 1 December 1.1. te Hooglede ketelmu ziek gemaakt, ieder wordt tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang veroordeeld, voorwaardelijk gedurende 5 j. voor de vijf betichten. Op 2 December, dus daags na het eerste feit, vermaakten Laev... Jul., Nol... Michel en Meerse... Remi zich op dezelfde manier, voor alle drie ook elk 182 fr. boete of 8 dagen ge vang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar voor Laev... en Nol... Dr BRUTSAERT. Kamerlid, is sprekelijk voor iedereen: Te Poperinge, in zijn huis, 's mor gens, den Maandag en Vrijdag. Te leper, den ln en 3n Zaterdag der maand %7an 9 J tot 12 uur in den Ka tholieken Kring. Te Wervik, Oen 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in «Het Kapitel De 16* eeuw bracht de oude euro- peesche wereld voor 't eerst in volle aanraking met nieuwe werelden, die opdoemden aan alle windstreken. In den lastigen strijd om het ver overen en verkennen van ongeweten gewesten speelden Spanje en Portu gal de hoofdrol. Daar meer dan elders leefde er een vernuftige groep zee vaarders, belust op goud en weten schap daar ook werd met verwoede kracht een handelsbeweging gezocht die zou kunnen opwegen tegen de italiaansche grootmarkten. Nieuwe handelswegen en nieuwe handelDat was de groote stoot tot de ontdekkingstochten. Met leede oogen zagen Portugeezen en Span jaards hoe de Italianen zich rijkboer- den met den alleenhandel in ooster- sche waren. Die veelgezochte maar vaak weinig aangetroffen waren wer den tegen machtige prijzen verkocht het waren fijne zaken voor rijke lui. als de zijde en het fluweel, de flik- erende oostersche edelgesteenten, de perels uit Perzië, porseleinen gerief uit het verre Oosten, wierook en fijne reukwerken, myrrhe en aloës. Maar vooral de laatste nieuwigheden van dien tijd, op een fatsoenlijke tafel de kruidenierswaren of specerijenpe per, giroffel, kaneel, muskadenoot, enz. Wie zoo'n lading kon aan den man brengen, kon zich rijk verkoopen. Doch de kwestie lag hier juister waren koopers genoeg, maar weinig verkoopers. Al dat bovengenoemde kostelijk goedje kwam uit Azië of zooals het toen heette uit Indië. Twee wegen lagen open naar Indië, een landweg en een zeeweg. De araab- sche karavanen brachten de waren aan de italiaansche handelaars, de Genueezen en Yenetianen, die dus de groote handelbazen waren met het Oosten. De Genueesche schepen gin gen immers trouw de waren afhalen uit de Zwarte Zee, die er toegeko men waren uit Midden-Azië, langs de rijde- of landweg. De zeeweg lag van Indië tot Alexandrië al door de Roode Zee, waar de Venetianen de kóloniale waren kwamen afhalen en er weigerlijk de meesterhand over hielden. Uit Genua en Venetië kwa men de volgeladen schepen vaak tot Brugge, waar ze in de handen kwa men van West- en Noord-Europea nen. Vreemde konkurrentie moesten de Italianen niet vreezen: ze vroegen maar toe en werden schatrijk. En de buurlanden als Spanje en Portugal die niet zoo'n prachtige zee aan hun deur lagen konden hem maar half gebruiken. De italiaansche weg naar Indië was hun verboden baan. En ze zochten en zanniktenals er een andere weg te vinden was of een ander land waar zoo'n waren kunnen gevonden worden «Een andere weg naar Indië?», Zeurden de oude geografen, maar de wereld is zoo klein, een andere weg is er niet. Anderen keken nauwer toe en geloofden niet meer aan de plat heid van den aardbodem. De aarde was rondHadden de Grieken he niet geleerd, reeds zooveel eeuwen geleden. En de geleerde Pieter d'Ailly een fransche kardinaal, ging verder Hij beweerde dat men dus met het Westen in te varen, in plaats van het Oosten, ook in Indië zou aanlanden aangezien de aarde een bol is. En daarbij geloofde de onschuldige d'Ail ly dat Spanje maar door een niet te wijde zee van Indië geschieden was. De baan lag dus open naar het Westen. Dat was voor Columbus. En nummer tweeWeer werden de oude grieksche boeken doorsnuf feld en men kwam tot het besluit dat Afrika, Azië en Europa door één en denzelfden oceaan omsloten waren. Wie het dus aandurfde de afrikaan- sche kust te volgen zou toch ook eens in Azië aan de indische kust aanlan den. Dus lag de baan ook open naar het Zuiden en het Oosten. Dat was voor den stoutmoedigen Vasco de Gama die na veel leerrijke proefnemingen van voorgaanden, eindelijk de Zuid- Afrikaansch Kaap de Goede Hoop omvaarde en in 1498 in Indië aan kwam langs een nieuwen weg. Er waren echter veel tusschenpoo- zen noodig om dat doel te bereiken. Wat al MOEILIJKHEDEN! 1. Vooreerst de weg vinden in volle zee. Dat ging gemakkelijk door de uitvinding van het kompas, een tuig reeds eeuwen door Chineezen ge bruikt, werd verbeterd door Flavio Gioia. In 1485 konden de zeevaarders al een degelijk kompas gebruiken. 2. En dan het dwaze bijgeloof der scheepslieden, die vertelden van groo te zeilsteenen op den bodem der zee, die een heel schip met man en muis naar den kelder trok... en van de kokende stormgolven aan den Eve naar. 3. Het scheepsgetuig zelf moest merkelijk verbeterd worden. De mid deleeuwen door werd er op zee ge varen met enkel twee soorten vaar tuigen de galei en het schip. De slanke galei met zeer lagen boord werd in gang gestuurd door een 200 a 300 roeiers. Het spreekt dat zoo'n lage boot. hoe rap ze ook over 't water schoot, niet kon aan gewend worden om de hooge baren van een grooten Oceaan te trotsee- ren. Er bestond ook het zeilschip, een zwaar stuk met hoogen boord. Aan den enkelen mast trok een drie hoekig zeil. Maar traagWe lezen in de geschiedenis dat met zoo'n ding het zeereisje van Cyprus tot Frank rijk ruim 2 maand duurde. En nu gaat het in tien maal minder tijd! Dit schip was het eigenlijke oorlog schip der middeleeuwen. Het diende op de eerste plaats tot legertransport. Doch de toenemende handel der italiaansche grootstad Venetië, die zijn kostbare oostersche stoffen naar Brugge, het Venetië van het Noorden, bracht, zocht gauw nieuwe middels uit tot een gerieflijker vervoer. Ze moesten al door de Gibraltarstraat den Atlantischen Oceaan doorklieven, en moesten dus een schip met hoo gen boord meenemen. Ze vonden het lichthet vroegere zware schip zou verlicht worden en er zou uitgezien worden om de snelheid te vergroo- :en. Het ging gemakkelijk. De zwaar ste stukken werden weggelaten en er kwamen drie masten, soms vijf in plaats van één met vierkante of drie- oekige windzeilen. Het nieuwe han delsschip had een lengte van dertig nieters en kon twee mijlen (10 km.) per uur afleggen. Dat was voor dien tijd een schoone uitslag! Met zoo'n schip kon men dus den Oceaan op, betrekkelijk snel voor dien tijd en het kon een fatsoenlijk aantal manschappen aan boord dra gen. De Portugeezen en Spanjaards nemen weldra dit doelmatige sehips- formaat in beslag en zullen er mede een nieuwe weg naar Indië en een heele Nieuwe Wereld mee vinden. Laten we er bijvoegen dat zoo'n schip soms heerlijk versierd was, een vorst of een prins ter eere. Och ja, de kooplui van dien tijd zaten er fa meus goed voor Nu we gezien hebben dat de Wes terlingen van de Araben en de oud heid wat betere aardrijkskunde ove\ den aardvorm geleerd hebben, nu er zoo een dringende behoefte is om een nieuwen handelsweg naar Indië te vinden, nu het scheepsgetuig, het kompas, enz. den zeeman veilig te varen en goed den weg te vinden en de plaats waar ze zijn, nu in Europa er nog steeds gehunkerd wordt naar goud om een nieuwen kruistocht aan te ffaan> nu de Kerk verlangt om de bakens van haar Rijk tot de uiteinden der wereld voort te zetten, nu zal het uur geslagen zijn der groote tochten. In Portugal was de studie van deze mogelijkheden bovenmate groot en kwam tot verrassende uitslagen, dank zij de bescherming en bevoegdheid van Prins Hendrik. De ontdekking van de Witte Kaap, de Groene Kaap, den Evenaar, de Congomonding, het Zuidpunt van Afrika waren zooveel stappen tot de eindelijke zege, het vinden van een 'nieuwen weg naar Indië langs Afrika om, door Vasco de Gama. Voortaan was de alleen- heersching der italiaansche handels sleden over het Oosten gebroken. Portugal wordt rijk. Ook Spanje krijgt zijn roemrijk deel. Maar eerst moest aldaar den erfvijand uit den lande: de Moor. En dan trekt Christoffel naar Ame rika. YPER KAMPIOEN VAN II- B Zooals algemeen verwacht, werd de match Yper-Poperinghe nogal ge makkelijk door de thuisclub gewon nen. Yper leverde schoon spel en we beleefden voor het doel van Poperin- ghe eenige stondjes waarin dezes kee per zijne buitengewone talenten kon doen uitschijnen. Poperinghe alhoewel de mindere ;peelde eene sportieve en moedige match, leverde open spel, wierd zeld zaam ingedrukt en leidde integendeel nenige aanvallen die allen schipbreuk 'eden bij gemis aan besluitsvaardig- eid van haar voorlijn. Het prachtig weer had over de dui zend toeschouwers naar het terrein gelokt, en hier ook mogen we met waar genoegen de sportieve houding aanstippen van het publieker werd wel links en rechts wat gezeeverd, maar nooit ging het te ver, en 't pu bliek bleef in 't algemeen kalm. In een woord, voor een match die we een derby noemen, liep alles goed van stapel, hetgeen ter eere strekt van beide clubs en hunne supporters. Lauwe en Yeurne die alle twee voor een lastige taak stonden, de eerste te Middelkerke en de tweede op eigen veld tegen Ghistel. moesten aan de meerderheid van hunne tegenstrevers gelooven, en zoo köfnt het dat C.S.Y. na de 24* match van 't seizoen, onwe- derroepelijk kampioen is van zijne reeks. Hulde aan U, spelers, die gedurende dit lastige seizoen waarin ge het mik punt waart van al de andere clubs, moedig en kranig uwen steek hebt gestaan, zoo dikwijls uwe kleuren ze gevierend uit den strijd hebt doen ko men, om ze ten langen laatsten te doen prijken in de eereplaats van uwe reeks. Hulde aan L', g'hebt op tref- worden spoed 3 _cr.derdrjrt door keel en borst met Vïcks V'apoRufc in te wrijven. Deze verdampende zalf jBflB Aer*<t a's een ouderwetsch WL 'J&gÊ lapmiddel en tevens als een modern inhaleertoestel. i. f YJ Vaporub in alia apu.heken, 14 tranh per pot. fende wijze getoond dat ge. het hoofd hoog, gerust moogt terug komen in de reeks A waaruit ge verleden jaar onverdiend werd geborsteld. C.S.Y. is U dankbaar voor uw onverpoosd zwoegen en werken, en zal wel de gelegenheid vinden het U op tastbare wijze te toonen. juniors komen deerlijk geslagen van Roeselaere terug, 6-1, 't is een beetje veel. Nu, 't en is maar half kwaad, er bestond toch maar weinig hoop een puntje op eigen veld af te dwingen van Roeselaere. Maar nu voor de toekomst. Hebt ge reeds goed et klassement bezien. Roese aere staat op kop met 13 p. en zal,, daar blijven. Maar dan... 'k lees Kortrijk 9. Brugge 7, Yper 6 punten. Welnu we moeten nog spelen thuis tegen M'ae- reghem en Kortrijk en op verplaat sing tegen Brugge. Kunnen \ve die drie matchen winnen? Ik zeg: ja! En als we ze winnen dan tellen we 6-J—<5= 12 punten, niet waar? Welnu, Kortrijk en Brugge moeten nog alle twee spellen tegen Roeselae re, dus 0 punten, en daar we t'ak- koord zijn dat ze ook van Yper elk 0 punten krijgen, dan blijft er voor ieder van die clubs enkel een match te winnen, 't zij dus2 punten, 't zij voor Kortrijk 9+2=11, voor Brugge 7+2= 9. De tweede plaats ligt dus in uw bereik, aan U ze niet te laten ont snappen. Zondag speelt ge tegen Waéréghem. Aan supporters en zal het niet ont breken. Allo, jongens, U met hert en ziel van den beginne af in den strijd ge worpen, en de eerste match gewon nen van die drie die U op de tweede plaats moeten brengen, en vóór de Juniorsploegen der groote clubs van mze provincie. Het stelsel van het Zomeruur gaat in 1932 ingevoerd worden in den nacht van den eerstsn Zaterdag op Zondag van April te 2 ure en zal ophouden den nacht van den eersten Zaterdag op Zondag van October te 3 ure. MGR VERSTRAETEN, APOSTOLISCH VICARIS VAN DE KLEINE SOENDA EILANDEN, VERONGELUKT Mgr A. J. H. Verstraeten, Apostolisch Vicaris van de Kleine Soendr-Eilanden, titulair-bisschop van Myriofido, is ten gevolge van een auto-ongeluk tusschen Engeh en Bandjawa overleden. Mgr Verstraeten werd geboren op 19 Juli 1882 te Sevenum, in Nederland. DE VERMEERDERING DER RECHTEN OP DE BIEREN Eene delegatie kleine brouwers heeft Dinsdag morgen een rekwest aan de Se naat aangeboden om te vragen de rech ten op de bieren niet te verhoogen. HET EINDE VAN DE AVENIR Het schoone blanke zeilschip L'Ave- nir gaat weldra uitgediend hebben als belgisch Schoolschip. Het is thans te Ant werpen aangekomen; het is verkocht en zal bijgevolg eene andere bestemming krij gen. De Avenir zal vervangen worden door het vaartuig Mercator dat voor zien is van zeilen en van motor. DE GROOTE GEZINNEN De Bond der groote gezinnen groeit dat het een plezier is. In den laatsten tijd werden ongeveer 10.000 nieuwe leden in geschreven. Nieuwe pogingen zullen aan gewend worden tot het verder uitbreiden van de prijsvermindering op de spoor wegen. VOOR DEN PAUS Spijts de hardheid der tijden heeft de inschrijving geopend voor de Nieuwsjaars- giften voor den Paus, zooals dit ieder jaar geschiet de, door de Vereeniging der Ka tholieke Dagbladschrijvers, bij de katho lieken in Belgie een gunstig onthaal ge noten. De crisis maakt de noodwendigheden van Z. H. Paus Pius XI des te dringen der en des te meer uitgebreid; de katho lieken van ons land hebben een prachtige krachtinspanning geleverd om den Paus in deze moeilijke omstandigheden, eene edemcedige hulp te bieden. De inschrijving zal gesloten worden den dag van Paschen, 27 Maart. Deze welke nog hun penning willen storten kunnen dit doen, hetzij op het bureel van ons blad. hetzij op de post- chekrekening nr 38279 (van M. Malliè, secretaris van de Vereeniging te Door nik). VOOR DE HEILIGVERKLARING VAN BERNADETTE SOUBIROUS Uit de Vatikaansche stad wordt gemeld dat Dinsdag de Congregatie dei: Ritten vergaderde om te beraadslagen en te stemmen over de geldigheid van het pro ces, ingesteld door de bisdommen van Tarbes en van Lourdes, over het mirakel van de Gelukzalige Bernadette Soubirous, der Zusters van Liefde. Dit mirakel, na de gelukzaligverklaring gebeurd, wordt voor gesteld in 't vooruitzicht van hare heilig verklaring. KERKDIEFSTALLEN In de haven van Cherbourg wordt een russische boot verwacht, die de prachtige kickken der ukreensche kerken aan boord heeft. Kunststukken zijn erbij, zoo voor versiering als voor klank. Men verzekert ons dat de Sowjets die klokken aan fran sche metaalfabrieken verkocht hebben, waar men ze gaat versmelten en als grond stoffen gebruiken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 3