Tentoonstelling van toegepaste Electriciteit in Landbouw Nijverheid Wegende HANDELSFOOR oozijn wij gesteld! Handelsfoor 4 Jaar - Nummer '3 35 Centiemen Zaterdag 26 Maart 1932 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper HANDELS- en NIJVERHEIDSKAMER - YPER W.-V. ELECTR1CITEITSMAATSCHAPPIJ - BRUGGE Van Witten Dondeidag 24 Maart tot Zond g 3 Apr 1932 in de Gebouwen der Lakenhalle en ter gelegenheid der Electrificatie van de B^rgst eek Van Witten Donderdag 24 tot 2n Paaschdag 28 Maart in M de Gebouwen der Staats- iddelb. Schoof, Mondstraat. f)d IJpcvocljc tlolk ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fr. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casiks) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond Wij hebben onlangs een artikel ge- ten Jat naar onze meening eene zeer ike, gepaste opmerking bevatte, na- ïlijk: dat de crisis, omdat zij zoo eg duurt, eene geestesgesteltenis rwekt heeft, die best te vergelij- i is bij die der twee laatste oor baren in het bezet gebied, fij werden toen overweldigd door gevoel dat er nooit een einde aan oorlog zou komen en al de veer- lacht van onzen wil ging als verlo- n; nu gaan we den zelfden weg in t de crisiswe berusten er in als iets, aan hetwelk toch niemendal verhelpen is. We worden overweldigd door de dachte dat er aan die crisis geen ide zal komen en men mist alle acht om tegen dit gevoel te res tten. Deze geestesgesteltenis wordt al- meen, zij bereikt alle klassen van irgers en zij veropenbaart zich ider alle vormen, vooral onder den rm van een soort lijdelijk verzet taan fatalisme grenst. Hst is volstrekt noodig dat wij achtdadigheid aan den dag leggen llen wij niet totaal de crisisplooi men; wij moeten trachten de over- iging te winnen van het feit, dat et alken de huidige omstandighe- n abnormaal zijn, maar dat wij ze krachten moeten aanwenden, dat zij zoo spoedig mogelijk uit nweg worden geruimd, om plaats maken voor nieuwe toestanden. Wij richten geen verwijt aan de- of gene klas, want zij zijn allen oor de crisis-zielsziekte aangetast. De'werkman, hij weze volledig of odeellelijk werkloos, went zich aan p nieuwen staathij is machteloos foor eenige inspanning tot verove- fcg of verandering van bezigheid. De gemeenschap heeft tot plicht de ^vrijwillige werkloosheid te helpen fcen droeven tij d te doorworstelen ïaar de werklooze heeft niet minder sn plicht alles in 't werk te stellen ft den last der gemeenschap te ver- thten, van alle misbruiken zich te mhouden en misbruiken in zijn om- tving bekend te maken en aan te lagen. De industrieelen van hunnen kant ■veten zich eens en vooral reken- Aap geven der noodzakelijkheid zn het verlagen der kostprijzen en ij moeten op de markt waren aan- •eden, waarvan de prijzen in 't be- tk van die markt zijn. Ook de handelaars, zoowel de kote als de kleine, moeten de over- -iging opdoen dat de daling der dj zen een noodzakelijkheid is ge erden eene kwestie van openbare 'dding; de tijd van groote winsten 0 van rap fortuin maken is voorbij En, wat waar is voor den werkman, °or den nijver aar, voor den groot- indzlaar en voor den winkelier, is '41 voor iedereen. Wij moeten ons aan de crisis aanpassen, we moe- M er ons uitwerken. Er is nu bij veel menschen een jort snobisme ontstaan, wat de 'inschen heeten le snobisme de la purée en wat wij best zouden kun nen vertalen door: het uithangen van armoede door menschen die er ab soluut geen hebben. Nooit is er in de Banken en in de Spaarkas zooveel geld beschikbaar geweest als nu. Maar de menschen houden meer aan hun papier dan aan goedkoope degelijke waar. Vele verbruikers besnoeien nu hun ne uitgaven op even overdreven wij ze als zij vroeger hun verteer op voerden. Dat is een grove dwaling, want alzoo maken zij alle opofferin gen, door de voortbrengers toege stemd, onvruchtbaar. Tegen de crisis-mentaliteit ingaan zij hst ordewoord, van hoog tot laag, en ieder moet het doen op de manier waarop hij best kan. Donderdag namiddag om 2 uur had de officieele opening der 9e Handels- "oor plaats. De overheden en genoo- ligden werden in de benedenzaal der Staatsmiddelbare School door het bestuur van de Handels- en Nijver heidskamer van Yper ontvangen. Onder deze bemerkten wijZ. E. Heer Deken Vermaut, M. Sobry, Burgemeester, M. Haus, Voorzitter der Rechtbank, M. Van Torenburgh, Procureur des Konings, de Heeren Matton en Heynaert, Rechters, Cas- tel, Vrederechter, de Hesr Clincke- malie, arrondissementskommissaris, de H.H. Volksvertegenwoordigers Brutsaert, Leuridan, Butaye, Van den Bulcks, de Heer Lommez, besten dige Afgevaardigde, de H.H. Sche penen Lemahieu, Messiaen, Dela haye, de Heeren D'Huvettere, Var damme, Capoen, Soete en Coutille gemeenteraadsleden, enz., enz. Namens het Bestuur van de Handels- en Nijverheidskamer sprak de Heer Tahon Jul. volgende rede voering uit: Heer Burgemeester, Eerwaarde Heer Deken, Mijnheeren, Gij zult heden onze negenste Han delsfoor openen, negenste poging om in onze stad de Handels- en Nijver heidsgeest te ontwikkelen, negenste Hoogdag van Handel en Nijverheid in het herwordende Yper. De Handels- en Nijverheidsgeest ontwikkelen en vooral in deze tijden van erge crisis, van zware lasten, van wanhopen van gemis aan zelf vertrouwen, aan Handel tentoongesteld wordt wat in Yper Ik loof en dank de Handel- en Nij - wordt vervaardigd of verkocht, dan verheidskamer die, sedert 1924 alle moet er toch aangenomen dat den jare alle moeilijkheden overwonnen uitslag merkwaardig is. heeft om handelsfooren in te richten; Ons bestuur heeft dit jaar da bui- ik loof en dank ook alle tentoonstel- tengewone kans samen te werken met ler3> die vorige jaren, en dit jaar, noch het comiteit, uitgaande van de West- tijd noch moeite spaarden om hunne Vlaarrische Electiiiciteitsmaafaschap- pij, dat, ter gelegenheid der electri ficatie der bergstreek, eene prachtige tentoonstelling van Electriciteit in richt toegepast aan Landbouw en Nijverheid. Het doa-1 van dit Comi teit, gelijkloopend zijnde met het onze, was uiterst geschikt om twea samenwerkende tentoonstellingen in te richten, die elkander aanpassen en aanvullen. Ook twijfelt ons bestuur geens zins aan den grooten bijval, welke aan beide zal te beurt vallen en aan de goede uitslagen welke zij zullen opleveren. Ons bestuur bedankt de Heeren Bernolet, Bestendige Afgevaardigde en Voorzitter der West-Vlaamsche Electriciteit smaatschappij en Lom mez, Bestendige Afgevaardigde, Voorzitter van het Comiteit der Elec- nijverheidsvoortbengselen en han delswaarden ten toon ta stellen, en Yper en alle Yperlingen vreugde en voordeel te verschaffen, en ik loof en dank de West-Vlaamsche Electrici- eitsmaatschappijdie, ter gelegen heid der electrificatia ten Oosten Zuiden en Westen van Yper, in da hoofdstad van 't arrondissement, eene tentoonstelling van electriciteit heeft willen inrichten, en zoo heeft willen samen werken met de Han del- en Nijverheidskamer, om voor uitgang en verbetering op handels- en nijverheidsgeest te verwezenlij ken. Evenals ik het werk en wijs beleid bewonder onzer vrome voorvaderen, die rond de twaalfde eeuw de laken handel en nijverheid hier inbrachten en van Yper een rijke stad miekan van 200.000 zielen, zoo bewonder ik. oogenblikken van verkwikking van opbeuring verschaft te worden. En wat aan Handel en Nijverheid gege ven wordt komt aan de algemeenheid ten bate, want handel en nijverheid helpen den bloei eener stad, van een land uitmaken. Onze poging stemt dus goed over een met de noodzakelijkheden onzer stad. Weliswaar, onze foor kan in be langrijkheid niet vergeleken worden met deze der groote steden maar, in dien men nagaat dat hier alleenlijkren, en beiden goed heil te wenschen! triciteilstentoonstelling om het gun- namelijk, Yper's wakkere en werkza me landbewerkers, die na den ver nielenden oorlog van 1914-1918, met Staats hulp, zoo moedig en spoedig onze verwoeste landerijen van kruit en onkruid zuiverden, en het land zoowel bezorgden en bezaaiden, en den veeteelt zoo wel en wijs bevor derden, dat zij alle jare een schoonen oogst, en meer en betere beesten op doen die de geheele gemeenschap voeden en deugd doenik bewonder onze drie weverijen, die van wol en katoen namelijk waardevolle geweef- sels maken, die onze huizen en win kels opsmukken en binnen en buiter 't Land geld en goud opbrengen; ik bewonder onze drie brouwerijen, die smakelijk bier uit geerstegraan en hommel trekken, en iedereen een ge zonden en goedkoopen drank ver schaffen; ik bewonder onze Au*o-. Moto- en Velofabrieken, die van stuk ken ijzer en staal, groote en schoo- ne voertuigen maken, die alle af standen verslinden en geld doen win nen ik bewonder onze electrikbewer- kers, die wakker en werkzaam ver- holene natuurkrachten ontdekken, en schitterend licht en macht en kracht verwekken, waarmede het werk ver gemakkelijkt en de opbrengst ver menigvuldigd worden; ik bewonder eindelijk onze vindingrijke handel- drijvers, die al de voortbrengselen der nijverheid aan den man brengen, en door goede waar en goedkoope prijzen alle markten veroveren. Yper's Gemeenteraad rekende het zich ten plicht de Handel- en Nijver heidskamer en de West-Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij geluk te wenschen over hunnen onderne mingsgeest, en hunne vooruitstre vende pogingen aan te moedigen door eene bijdrage in hunne kosten. Wij zijn gelukkig onze belangstel ling heden te zien deelen door de tal rijke aanwezige geestelijke en we reldlijke overheden der Stad, de Hee ren Senateurs en Volksvertegen- stig gevolg welke zij gaven aan onze vraag tot samenwerking. Wij bedan ken ook het Ypersche Stadsbestuur voor zijne jaarlijksche medehulp, alsook het Minisferie van Kunsten an Wetenschappen en den Heer Be stuurder Oorts, die ons toelaten de "•ebouwen der Middelbare School te bezigen. Zooals voorgaande jaren heeft de Eerwaarde Heer Bouteca, bestuur- 'er der Beroepschool, de welwillend heid zich bij onze betooging te voe den en morgen, Vrijdag, zijne chool te laten bezoeken terwijl de leerlingen aan het werk zullen zijn. In naam van het bestuur, hertelij k dank. Wij bidden U, Heer Burgemees ter, Mijnheeren, tot de opening der negenste Handelsfoor te willen over gaan. Daarop antwoordde de Heer Bur gemeester Sobry namens het Stads bestuur Mijnheer de Voorzitter, Met een hert dat Yper bemint en vooruit wil helpen, komt Gij mij, in den naam der Handels- en Nijver heidskamer, te vragen de negende Handelsfoor open te verklaren, 't is te zeggen de negende poging te hul digen om t'Yper handels- en nijver heidsgeest te ontwikkelen, en, in het Het moet deugd doen gerievend Yper, een negenden Hoog- en Nijverheid eenige dag van handel en nijverheid te vie ren. Gij komt ook de buitengewone kans hoog te schatten, die de Han dels- en Nijverheidskamer te beurt viel, van, dit jaar. te kunnen samen werken met de West-Vlaamsche Elec triciteitsmaatschappijdie, ter gele genheid der electrificatie onzer berg streek, t'Yper eene Tentoonstelling van electriciteit wilde inrichten. Ik ben gelukkig, op uw verzoek, de nieuwe Handelsfoor en de Electri- citeits'entoonstelling open te verkla- woordigers van 't arrondissement, de gekozene Provinciale Lsden der Kantons en voorname Yperlingen die het wel meenen met de Stad. Het is ons bijzonder aangenaam in dezen crisistijd meer samenhoo- righeid en samenwerking vast te stellen om handel en nijverheid te waard s eren en te ontwikkelen ten bate der Gemeenschap, en de jonge werklieden na hun lager onderwijs goede vakscholen te zien volgsn om bekwame nijverheidswerklieden te worden. Ik eindig met den wensch uit fe drukken dat al de tentoonstellers hunne verstandige medewerking en hunne edelmoedige pogingen mogen beloond en bekroond zien door veel bezoek, veel waardeering en veel ver koop De 9° Handelsfoor open verklaard zijnde nam het bezoek van de stan den aanvang. Hier dient in korte woorden gezegd lat al de tentoonstellers den msesten 'of verdienen om den iever door hen aan den dag gelegd ten einde de ten toonstelling zoo aantrekkelijk als het zijn kan te maken, om zoo doende het grootst mogelijk getal bezoekers te 'okken. Na het bezoek der standen in de Staatsmiddolbare School opgericht, 'rokken de overheidspersonen naar le groote Botermarkt alwaar, met nedewerking van West-Vlaamsche Electriciteitsmaatschappij eene ten toonstelling ingericht was van elec- riciteit in zijne toepassing op han- iel en nijverheid, enz. Namens ge legde maatschappij verwelkomde de Heer Lommez de overheden, waarna Ie Heer Burgemeester antwoordt namens het Stadsbestuur. (Plaats gebrek belet ons in dit nummer de ze redevoeringen op te nemen.) Deze tentoonstelling dient ook be kocht te worden, daar immers kan men zich rekening geven van al het nuttige dat de toepassing van elec triciteit, op alle gebieden kan teweeg brengen. Ter gelegenheid van de 9° Handels foor en als gevolg van de tentoon stelling door de W.-Vl. E. M. inge richt, had men het uitstekend ge dacht opgevat, gedurende de foor St Maartenskerk en het Gerechtshof electrisch te verlichten. Zulks mag waarlijk als de «clou» van de foor beschouwd worden. De verlichting lier twee prachtige gebouwen, boven Mie verwachting gelukt, ontrukte en kreet van bewondering aan de alrijke inwoners en vreemdelingen lie ze aanschouwden, want door het schoon weder begunstigd, was schier gansch de stad Donderdag avond, te been, om de versierde uitstallingen der verschillende neringdoeners te gaan bewonderen. Deze ook hebben getoond dat zij er het handje van hebben, al hunne artikelen, elk in zijn vak, op de aantrekkelijkste ma- Mer, voor dsn verbruiker van mor en, ten toon te stellen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 1