Haarden Afgrond WERVIK WERKLOOZE BEDIENDEN Van Hier en Elders r - programma belooft iets puiks te zijn. kliederen door de bekende choraal: 'V Nachtegalen prachtige reidansen ixr een groep Hollandsche artisten, tf-xhtlie^ren door den beroemden t-chtzanger: Michelleke. Eene prachtige kostelooze tombola zal -r;richt worden voor al de aanwezigen, ó- speciale tombola zal gehouden wor- ]-x vcor de aanwezige moeders. v B —We vernemen dat 40 Bestuurs man en wijkmeesteressen uit het Gewest leper gedurende de Paaschdagen hun -:;en tijd hebben afgestaan om een re- „i;:e te volgen die ze met diepe gods vrucht en voorbeeldige ingetogenheid heb reu gevolgd. D belooft voor de toe- tamst! ugemeen KATHOLIEK VLAAMSCH TOONEELVERBOXD Op Palmenzcndag jJ. werd de eerste irtgadering van het A. K. V. T., gewesc leper, gehouden. Op deze vergadering werd een geweste- bestuur samengesteld, dat eerstdaags Tooneelgids zal worden bekend ge maakt. Ook werden de gewestelijke stand- fgels opgemaakt en aangenomen. Deze rallen aan de reeds bij het verbond aan gesloten kringen wellicht worden toege- ronden. Binnen kort wordt de Algemeene Stich tingsvergadering belegd. We roepen, van eu af reeds, alle tooneelkringen en lief hebbers op tot deze zeer belangrijke bij eenkomst. (Dag, uur en lokaal worden naderhand bekend gemaakt.) Wie nader kennis wenscht te maken met, het A. K. V. T., kan zich gerust wen den tot den gewestelijken sekretaris: Bert Gruwez, 41, Van de Peereboomplaats, 41, leper. HET TREURSPEL JUDAS van Verschaeve Van dit treurspel schreef Dr Per- «vn: De Judas-figuur werd nooit in elke letterkunde ook, zoo maester- ijik behandeld. Korte inhoud van het drama in 'bedrijven: 1' BEDRIJF Rotsen bij het meer nesareth. Judas ontmoet zijn 'uw Jochabath. Ze wil hem van Je- ,U3 ontrukken, die toch hun droom anweeldsche macht en rijkdom niet verwezentlijkte. Judas ook, twijfelt, 'ch, uit vrees dat Johannes mocht ■eldbestuurd'er worden in zijn plaats, lijft hij. Jochabath vervloekt m. 't Verlangen kwelt hem, van jn geld nog eens te zien zijn dd?... 't gestolen geld van Jesus. "ohannes betrapt hem... Daar omt de m1-ester op het meer... Zou ij het weten Weet Hij niet al ls dan? vraagt Judas. Diepe ver- .«ijfeling. Dan weer zijn kreet an hoop: Zijt Gij de Messias, geef ns oorlog... dat wij U volgan! Zou lij niet willen? Wil Hij niet? O sist ik 2" BEDRIJFHoogvlakte op een krg bij 't meer Genesareth. De dramatische gang verdappert. Je sus' wondermacht breidt zich uit. \'u zal Judas 't uiterste wagen. Hij wakkert 't volk aan. Ze roepen Jesus sis hun Koning uit en vernederen de Farizeërs. Zal Judas triomfee ren? Arbeidt niet voor de spijs k vergaat..., het woord van Jesus doet den ijdelen droom van Judas nu op zijn hoogtepunt weer ineenstor ten. 't Volk ook is teleurgesteld. - De Farizeër Rabbi Meir voelt het '.ogenblik gunstig om tot Judas te naderen. Judas' hoop is nog niet uit gedoofd... maar... «Uw naam»? vraagt Rabbi Meir. En hij noemt zich: Judas van Kerioth! 3e BEDRIJFHoek van den tuin Mengelwerk van «Het Ypersche Volk» 1 door CAMILLE VERVARCKE I. Dien dag, het was in het begin van de maand October 1881, heerschte er eene ongewone beweging in het huis van den heer Vanmeert, notaris te eene gemeente nabij Brugge. Er werden koffers beneden gehaald -r. in den gang, nabij de voordeur, asvens malkander geplaatst. Xu en dan kwam een knecht of 'me dienstmeid er nog het een of het «nder kleedingstuk in bergen, het welk alsdan plaats nam tusschen voorwerpen van eerste noodzakelij k- 'eid, die daar in gezelschap lagen "et kistjes sigaren, tabak, pijpen en v»k wel met noten of appels. Zal 'r dan iemand vertrekken? hooren "ij den geëerden lezer vragen. •ia, de zoon van den notaris had de atijnsche klassen gevolgd, in het St "Odewijkscollegie te Brugge, en est nu naar de hoogesehool van -mven, om er het diploma van kan- iaat-notaris te bekomen. •Jaar laat ons de zaken met orde 'v'ellen, en eerst en vooral kennis bij Simon den Melaatsehe. Laza rus wordt opgewekt. Jesus over won den dood. De Sanhedrieten voe len Hem nu te machtig en willen Hem vangen. Rabbi Meir tracht Judas om te koopen. Nog hoopt Judas... Daar komt Magdalena Jesus' voeten zalven. Ze heeft te voren mijn li chaam gebalsemd voor de begrafe nis! Dus zal Hij sterven! Ju das kan het niet gelooven. Mag dalena overtuigt hem. Judas voelt zijn gouden droom nu voor goed te niet. Hij waagt een laatste laag beroep op Maria-Magdalena's mild heid. Zij verwerpt hem vertoornd. Van Maria tot Rabbi Meir zegt Judas... 't geld klinkt in den nacht... 4' BEDRIJF: Den Hof van Olive- fcn. Farizeërs staan gereed: de bende wacht. Daar komt Judas. Voor dertig zilvren sekhels... Neen 't is te weinig»... Volgt een schandelijke twist om de prijs van het verraad... De misdaad wordt voltrokken, 't Volk verwenscht nu den profeet en huldigt de Rabbis die goud beloven... Judas begint te beven voor zijn daad maar Hij moest maar wij len! Hij kon ons alles geven zegt hij tot Petrus en Johannes. Daar staat hij nu alleen onder de zwarte boomen... Dertig sekhels!... neen daarmee leeft mijn ziel niet Wanhoop? Neen nog niet... want 'k wil zien wat zij Hem aandoen... Kon Hij ze toch verplettenGaf Hij hen den klop 5P BEDRIJF't Gabathaplein voor 't paleis van Pontius Pilatus. Ju das begrijpt wat hij heeft gedaan. Hij werpt zen sekhels in 't gezicht der Farizeërs... En dan het akelige drama... Ecce homo. Het woeste moordgehuil van 't volk. Het vonnis Het Kruis Kalvarië! De wanhoop van Judas. En dan, binst den schrikkelijken doodstrijd op Golgotha, de twee strijd van de lfef de'tegen de wanhoop van Magdalena tegen Judas. Mag dalena heeft Jesus' offer begrepen en voelt de Zaligmaking, de oneindige Goddelijke liefde. Judas verwerpt die liefde en vervloekt zich zelf tot in de dood. In donkren hemel rijst het roode visioen van Kalvarië, voor de eerst weenende geredde zon daar szi el. Dit machtig drama wordt op Woensdag 6 April te 8 uur 's avonds in de feestzaal van 't Christen Volks huis opgevoerd door den bekroonden ooneelgroep Hooger Op» uit Cor- temarek. Al wie verleden jaar hun kunstpres tatie bijwoonde, toen ze Marieken van Nymegenopvoerden, stond verwonderd over hun buitengewoon talent en juichte vol bewondering hun prachtig spel toe. Kaarten aan 8, 6 en 4 fr. Kaarten worden van nu af voorbehouden in 't Christen Volkshuis (ook telefo nisch: leper 376) mits 1 fr. opleg. mken met de personen, wier hande lingen wij verder zullen moeten be schrijven. Daartoe kunnen wij niet beter doen dan ons naar de eetzaal te bege ven, waar de familie nog bij het na gerecht te samen is. Deze bestaat slechts uit drie per sonen, welke wij aan den lezer zul len voorstellen. Wij beginnen met den notaris, den vader. Deze is een lijvige persoon van middelmatige gestalte, die er uitne mend goedaardig uitziet, ondanks den gouden bril, dien hij altijd draagt en den witten baard, die zijn gelaat omkranst. Hij kan zoo wat vijf en vijftig ja ren tellen. Zijn zoon, die zijn een en twintig ste levensjaar is ingetreden, moet aanzien worden, volgens de getuige nis van den notaris zeiven, als het sprekend evenbeeld, van hetgeen zijn vader over meer dan dertig ja ren was. Hij is slank van gestalte, zwart van oogen en van haar, frisch van gelaatskleur en innemend voorko men. Bij den eersten oogslag kan man opmerken, dat hij veel, mis schien te veel zorg draagt voor zijnen opschik; maar wie zal dat een be- valligen jongeling ten kwade dui den, zoolang zulks niet in verwijfd- Opgedragen aan de Becelaarsche Farcisten en anderstokkeslagers en Hitleriaa nsche rech tersbazen nooit meek oorlog een beeld van verschrikking en van ellende In Duitsclüand werd door de Vereeni ging voor den Vrede een vlugschrift ver spreid, dat vooral be-.lceld is om de duit- sche openbare opinie voor te lichten aan gaande de gruwelen t an een nieuwen oor log die de duitsche na.lonalisten met vroolijk gemoed voorbereiden. In die brochuur leeven wij dat de laat ste menschenslachting 10 millioen 677 duizend dooden gekost heeft en 17 mil lioen 53 duizend gewonden. Als men de vermisten meetelt komt men tot het ont zaglijke aantal van VI millioen dooden. De lijst dier dooden zou een lengte heb ben welke den afstarid Parijs-Vladivow- tock evenaart. De oorlog vergde een uitgave van 6256 millicen frank. Werden bovendien ver woest: 741 883 woonhuizen: 23.000 nijverheden; 37.000.000 hectaren land; 90 ijzervoortbrengst; 37 kolenvoortbrengst; 94 Vc wollenvoortbrengst; 70 suikervoortbrengst Volgens een amerikaansche berekening heeft de laatste oorlog een economisch waardeverlies berokkend van 400 millioen dollar. Met dit bedrag zou het mogelijk geweest zijn voor ieder gezin in Duitsch- land. Oostenrijk, LL.gie, Frankrijk En geland, Amerika. Kmada en Australië een huis te bouwen ter waarde van 85.000 frank met een toerusting ter waarde van 32.000 frank en een hof ter waarde van 16.000 frank. Met het overschot zou men in iedere stad van 20.000 inwoners kunnen opbou wen een reusachtige bibliotheek; een hos pitaal en een toevluchtsoord voor bejaar de menschen, kostelooze scholen van den hoogeren graad. In de plaats ervan moeten de Duitschers nu gedurende 62 jaren hun schulden be talen aan de geallieerden en aan Amerika, terwijl de geallieerden en wij, Belgen onze schulden niet betaald krijgen en tot over de ooren in de belastingen zitten Dit zijn de gruwelijke gevolgen van den oorlog. En die gruwelen zouden overtrof fen worden indien een nieuwe oorlog ooit tot schande van het menschdom uitbre ken meest. Er zijn er in alle landen, die met een licht gemoed naar een nieuwen oorlog zouden gaan. Er zijn er vooral velen, te veel zelfs, die meenen dat een woud van bajonetten volstaat om den oorlog te voor komen. Doch de tijd komt dat de openbare opinie zich ervan bewust zijn zal dat de veiligheid niet ligt in de bewapening en dat, hoe hooger de bewapeningen reiken, hoe grooter het oorlogsgevaar wordt. Als men den vrede wil moet men den oorlog voorbereiden. Dit is een valsche leus. Als men den vrede wil moet men den vrede voorbereiden door het woord, door het geschrift, door alle beschikbare ge stelde middelen en vooral door de katho lieke aktie, steunend op verzoening en toenadering tusschen alle volkeren. Uit De Standaard NAGELS MET KOPPEN De laatste artikels in Het Yper sche Volk verschenen, bereikten ge wis hun doel, want de leiders van het Vlaams Huis schijnen zeer gevoe lig te zijn aan deze nagels met kop pen. Het Westland houdt er zich nu mede bezig op de galante manier eigen aan de Vlaamse Nationalisten, specia listen in het hanteeren der woorden dommerikken en dommigheid Immers, als waarheid wordt aanveerd, dat buiten den kring van 't Vlaams Huis, die al het verstand van de streek in pachte houdt, het gezond oordeel onmogelijk is. Tom, tegenstelling van dom, hunne nachtmerrie, heeft het op zich ge nomen een wederantwoord te geven aan den Wervikschen reporter van Het Ypersche Volk En 't is waar achtig een diepzinnig artikel welke hij neerpende. Met eene meesterlijke be hendigheid in, eene hoogdravende lit- heid ontaardt? Voegen wij er nog bij dat hij Gaston heet, en uitnemend gezellig van karakter is. Zijne zuster Anna is twee jaren ouder dan hij, en een braaf meisje in den vollen zin van het woord. Opmerkelijk schoon is zij niet, maar gansch haar uiterlijk, hare houding en manieren geven zooveel ingeborene goedheid en edelheid van karakter te kennen, dat men zich aanstonds met haar ingenomen ge voelt. Hare kleeding is eenvoudig, hare stem welluidend en de uitdrukking van haar gelaat, zoo niet droefgees tig, dan toch ernstig en beraden. Een laatste woordzij heeft eene welverzorgde opvoeding in eene kost school ontvangen, en is het Fransch zeer wel machtig zonder dat zij er daarom misbruik van maakt. De moeder is over een viertal ja ren aan de liefde harer huisgenoo- ten ontrukt geworden, en aanstonds heeft Anna alles gedaan wat in hare macht was, om haren vader dat al lerpijnlijkst verli.es eenigszins te doen vergeten. Zij is daar dan ook beter in ge slaagd, dan men zou verwacht heb ben van eene dochter van haren ouderdom, die eene tamelijk verfijn de en niet altijd praktische opvoeding ontvangen had. Daarover heeft de notaris meer teratuur. weerdig van Ward Hermans, toogt hij ten aanval tegen een per soon. ten onrechte aanzien als zijnde de vermoedelijke Werviksche reporter van «Het Ypersche Volk Eens te meer is hij abuis! "t Zal voldoende wezen, meen ik, hem te be vestigen dat het gering talent van _.ndergeteekende, geboren werd, lang vooraleer het Vlaams Huisont stond: hij heeft slechts de nummers van Het Ypersche Volk te door bladeren vier a vijf jaar verre, en daarna op zijne borst te kloppen. Wat aangaat zijn vertellingske Daar was eens een man, die voor een Kodak loopen ging», laat mij toe de hoop uit te drukken, dat het niet lang zal duren vooraleer hij een weinig iets van zijnen kostelijken tijd, en van zijn nog veel kostelijker papier zal kunnen opofferen om deze nieu wigheid den dag te laten zien. In 't verschiet: entwat komiek, en daarbij een minuutje pleizier voor Guustje BormsJIM. 'T WAS FEESTE IN 'T KAPITTEL! Vóór twee weken gaf de Konink lijke Harmonie, die ongetwijfeld de beste muziekmaatschappij van het Leiegewest is, haar jaarlijksch Kon- cert in 't Kapittel. Zondag 20 Maart 1932 was door al de kunstminnaars van Wervik en om liggende, sedert lang reeds, aanzien als de dag van de groote gebeurtenis op muziekaal gebied. Is het dan te verwonderen dat de feestzaal van 't Kapittel schier te klein was om plaats te verschaffen aan al degenen die hegeerden het muziekfeest hij te wo nen Een programma, voldoende om de moeilijkste liefhebbers tevreden te stellen, was met de meeste zorg door den bekwamen bestuurder Heer Jé- róme Vervaeke voorbereid geweest. Of het lukte, hoeft niet gezegd't was immers meer dan een bijval: 't was een triomf. De toehoorders, en zij waren in groot getal gekomen van Komen (Belgie), van Komen (Frank rijk), van Wervik-Zuid, van Wevel- ghem, van Busbeke, van Linselles, hebben door hunne langdurige, luid ruchtige toejuichingen genoegzaam bewezen dat het koncert hun in hooge mate beviel, dat het smaakte naar den trog om nog. Voor de eerste maal voerde de Ko ninklijke Harmonie, een poëme symphonique op, dragende als titel Zeebrugge van H. Hendrix. Het Bestuur van de Maatschappij had het lofwaardig gedacht opgevat een no tice aan 't programma te voegen om dit symphonisch gedicht uiteen te leg gen. l)e uitvoering was, om zoo te zeg gen, onovertrefbaar. Hoe kan het anders ook met eenen chef die het ingeboren kunstgevoel van zijne man nen op den rechten weg weet te lei den, en hoegenaamd geene moeite ont ziet om zijne Harmonie van langs om meer beroemd te doen maken Zeebrugge genoot een bijzonde re bijval; La Volière was iets nog nooit gehoord, en gansch eigenaardig. Van de overige stukken wierdCop- pelia het meest geprezen. De solis ten hebben de toehoorders in verruk king gebracht, terwijl de muziekanten het publiek verbaasden door hun zui ver spel, hunne klare tonaliteit. De prachtige bloemtuil, den Heere Jéróme Vervaeke aangeboden, was een bewijs van erkentelijkheid en dank voor de genoegelijke stonden door de aanwezigen genoten. Heer Dokter D'Hondt, Eere-Voor zitter, en de Heer Burgemeester Le- roux, Voorzitter, mogen met recht en reden fier zijn over hunne Harmonie. JIM. dan eens zijn innig genoegen uitge drukt, en daarin vindt de brave dochter het grootste vermaak, de kostbaarste voldoening. Op gezegden dag was het noenmaal nog al treurig geweest. Er was zeer weinig gesproken geworden onder de drie dischgenooten. Bij het nagerecht deed de vader evenwel eene flesch champagnewijn boven brengen, zeggende: Neen, kinderen, zoo kan het niet gaan. Het vertrek van Gaston mag ons niet zoo verdrietig maken. Het is immers voor zijn welzijn, en daarom zullen wij bij het afscheid een op wekkend glaasje drinken. Anna verstond zeer wel het in zicht van haren vader. De goede man was erg aangedaan en hij wilde zich tegen het droevig oogenblik van het vaarwel met een glas geestrijken wijn versterken, ten einde geen voor beeld van zwakheid te moeten geven. Zij toonde zich dan uiterst tevre den over het voorstel en deed het mogelijke om er lichtgeestig en on bekommerd uit te zien. Gaston, die zich ook moediger wil de tconen dan hij waarlijk was, zeg de: Wel, vader, 't is toch de eerste maal niet dat ik het huis verlaat; waarom zouden wij ons daarover moetsn bedroeven? 't Is waar, jongen, maar als Vereeniging Bediendensteun Stadhuis te Roeselare Een gewestelijk komiteit voor hulp en leeningen aan werklooze bedienden werd gesticht te Roeselare. waarvan de zetel ge vestigd is te Roeselare op het stadhuis. De werkkring van dit komiteit strekt zich uit over al de gemeentel gelegen in de ..estuurlijke arrondissementen Roeselare, Tieit en Jeper. Gezien het menschlievend doel dezer in richting wordt de bevolking dringend uit genodigd haren geldelijken steun aan dit komiteit te willen verleenen door lo ten aan te koopen van den grooten tom bola met dit doel ingericht of door een som te storten op de postcheckrekening Nr 3288.95 der Vereeniging Bedienden- steun Stadhuis te Roeselare. De bedienden, sedert minstens twee maanden werkloos tengevolge van den ekonomisehen krisis wonende in de be stuurlijke arrondissementen Roeselare- Tielt en leper, en die meenen aanspraak te mogen maken op een geldelijke onder steuning of leening mogen schriftelijk hunne aanvraag richten tot de vereeni ging. Onmiddellijk na ontvangst der aan vraag zullen hun de voorwaarden en een officieel formulier van aanvraag opge stuurd worden Namens het Komiteit: De Sekretaris, De Voorzitter, M. Verduyn. A. Van Coiliie. YPER. Auto-ongeval. Vrouw Marcel Bouten-Degryse, woonachtig te Gheluvelt, 29 jaar oud, moeder van een kind, was Zaterdag morgen al hier per velo naar de markt gekomen. Toen zij hare boodschappen gedaan had, zette zij zich op weg om met den noen 't huis te zijn. Ongelukkig lijk, gekomen op het grondgebied Zil- lebeke, niet ver van haar huis, werd zij aangereden door een aanbollenden auto, toebehoorende aan een heer van Roebaais. De toegeloopen geburen vonden de vrouw uitgestrekt op de haan liggen met eene groote wonde aan het hoofd. Na de eerste verzor ging ontvangen te hebben, werd zij overgevoerd naar het hospitaal van Yper. Men hoopt haar te redden. POPERINGHE. Vrijdag kwam een handelaar van Proven, door de Gasthuisstraat gereden met zijn ge span, toen opeens het paard viel. De twee trainen van het rijtuig werden gebroken. Gelukkiglijk werd niemand der inzittenden gekwetst. Het paard had eenige lichte schrammen. Botsing. Vrijdag namiddag reed de Heer Dr Van Walleghem Aheelewaarts, toen hij bij het inrij den van een zijweg aangerecjen werd door een auto die volgde. De botsing was nogal hevig, zoodat Dr Van Wal leghem uit zijn auto gestuikt werd. Alles bepaalt zich gelukkiglijk bij stoffelijke schade. Pijnlijk ongeluk. Het 9-jarig zoontje Germain, van het huisgezin Deraeve-Lanoye, wonende Abeele- steenweg, is bij het terugkeeren van een boodschap, zoo ongelukkig ge vallen met de linkerhand op de scher ven van een gebroken tlesch, dat de bcnedenarm aan het gewricht open gereten werd. Het liep naar huis, de vader omwond seffens de wonde met een dikke doek en spoedde zich met het jongentje naar het O. L. Vrouw gasthuis, waar een dokter het ont- stuimige bloedvloeien stremde. Het was een breede wonde waaruit vezels, pezen en vleesch tusschen verstold bloed vasthingen. De Heer Dokter nam het knaapje in behandeling en na de eerste zorgen mocht het huis waarts keeren. Doch Vrijdag morgen gulpte het bloed weer uit de wonde. Haastig reed men terug naar den Dok ter die de wonde verzorgde en het jongentje in het gasthuis deed opne men. Het kon de vingers niet bewe gen en klaagt van hevige pijnen. Men vreest dat de slagader geraakt is. gij in het St Lodewijksgesticht waart, kwaamt gij immer om de acht of veertien dagen naar huis. Zoo is het, bevestigde Anna, wij werden daardoor malkander om zoo te zeggen niet te vreemd... en daarbij Leuven is zoo ver Dat is de eenige verandering, Anna, die in onzen wederzijdschen toestand zal gebeuren... Ik zal wat verder van hier en eenige maanden afwezig zijn, maar onze herten zul len vereenigd blijven. Natuurlijk, meende de notaris, die de flesch ontkurkt en de glazen vol geschonken had. Welaan, mijn zoon, voegde hij er bij, op uwe gezondheid, uw wel varen en den goeden uitslag uwer studiën Dank u, vader, antwoordde de zoon, en op ons gelukkig waderzien Men tikte, men dronkmen ledig de nog e:n glas, maar de geestrijke wijn bracht deze maal zijn gewoon uitwerksel niet te weeg. Hij kon niet tot vrcólijkheid stem men en de toestand bleef even druk- kand, zonder dat de samenspraak vlotten wilde. Gaston trok zijn uurwek uit en mompelde Tien minuten over twee uren!... Wanneer vertrekt gij dan? vroeg de vader, hoawel hij het zeer goed wist. ft Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 3