emeentekiezingen katholieke Lijst Jaar. - Nummer 38. 35 Centiemen Zaterdag 17 September 1932, Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper STAD YPER van 9 October 1932. PROGRAMMA Het groot belang van de Gemeentekiezingen De drievoudige Krisis Buitenlandsche Politiek ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fr. 3 maanden 6 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. caster) waar op alle wekedagen alle ixöichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woraen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond vir de zedelijke en stoffelijke be ugen van de stad Yper; vpor het rizijn van de burgers, landbouwers i werklieden, stemt alzoo /ANDERGHOTE Jan advokaat-pleitbezorger )ELAHAYE Gustave hoofdsmid, uittr. schepen 'ATTYN Gerard statiewerkman .EMAHIEU Cyriel landbouwer, uittr. schepen /AN DER MER3CH Joseph advokaat-pleitbezorger URNILLIE Irma ijveraarster der sociale werken iEYS Valere nijveraar tOLLINGIER Joseph aannemer 1EBUYCK Eugène ingenieur SOTREDAME Maurits trambediende DECOCK Joseph schilder UERSTRAETE Jerome handelaar RAYE Arthur timmerman IEWULF Valentin handelaar IEHOLLANDER Maurits wever I. Begrooting Belasting mbare Werken Regie. Evenwicht in de begrooting. Goed antieel bestuur: inkrimping der laven en toepassing van strenge sparingen. In de maat Van het mo- iijke vermindering van belastini en taksen. Rechtvaardigheid in vaststellen der beiastingten nl. ontlasting van hetgeen noodig is r minimum van levensstandaard, lerziening der belastingen in den eener rechtvaardige verminde- 'tvoor de kroostrijke gezinnen, oor alle aanbestedingen voor werk leveringen voorkeur aan de Yper se handelaars, neringdoeners en 'kliedert. spaarzaamheid en scherp toezicht ie uitbating van de onontbeerlijke fiewerken. I. Bescherming van het hwis- fin. ^ïelerming van het huisgezin, '■'■ale cel. %emeene politiek ten voordeele kroostrijke gezinnen, nl. in zake klingen, woningen, familietoe- l openbare onderstand, sociale ^keringen en mutualiteiten. On- ^euning der raadplegingen voor telingen. 'hOntwikkeling middelen gebruiken en t'izakelijk het privaat initiatief '«en om de opvoedings- en on- "'ijsinstellingen te verbeteren en breiden, opdat alle kinderen, "eze van den arbeidersstand, hun- stuurlij ke gaven zooveel moge- .^uden ontwikkelen. "^ledige gelijkheid van behande ling voor de kinderen der vrije en officieele scholen. Gelijkheid van toe lagen en hulp der gemeente voor alle scholen en inrichtingen. Medisch schooltoezicht. Uitbreiding der openbare volks boekerijen. Aanmoediging van ds openbare in richtingen van ontwikkeling, be roeps- en kunstverspreiding. IV. Openbare zedelijkheid. Strijd tegen de onzedelijkheid en tegen alles wat daartoe aanleiding kan geven. V. Goedlcoope woningen Het bouwen der gosdkoope wonin gen begunstigen opdat elk huisgezin een gezond en betamelijk tehuis zou bezitten. Aanmoediging van klein grondbe zit. Op heel dit gebied begunstiging en voorkeur aan de kroostrijke gezin nen. VI. Openbare gezondheid. Uitbreiding van de bestaande ge zondheidcommissie en ontsmettings- dienst. VII. Op sociaal gebied. Stipt naleven van de verplichtin gen van maatschappelijke solidari teit: tusschenkomst der gemeente in het maatschappelijk verzekerings wezen: ziekte, vroegtijdige werkon bekwaamheid, werkloosheid. Bemiddeling tot het voorkomen van arbeidsgeschillen. Billijke* vertegenwoordiging van burgers, landbouwers en werklieden in de Commissie van Openbaren On derstand. Ondersteuning voor dien sten van beroepskeuze. VIII. Vlaamsche belangen. Volledige toepassing der bestuur lijke taalwet. Steun aan alle openbare uitingen van degelijk Vlaamsch kultuurleven. IX. In zake stadsbelangen, zul len wij betrachten: 1/ Het in goeden staat houden van onze straten, landbouwwegen, velo- banen, dijken en waterloopen 2/ Ontslijking van de vijvers van Zillebeke en Dickebusch ten einde de stad van overvloedig drinkbaar wa ter te voorzien 3/ Het begunstigen van het vreem delingenverkeer in stad. Goede toe- gangsbanen naar Yper 4/ Volledige uitbreiding van de electriciteit op den buiten 5/ Spoedige voltooiing van den vaart Yper-Yzer 6/ Terugkomen van alle sedert de oorlog verdwenen instellingen. Her stelling onzer praalgebouwen 7 Steun aan handel, nijverheid en landbouw. BERICHT De Kiezers, die zich moeilijk naar het hun aangewezen stembureel kun nen begeven, mogen hunnen naam gaan aangeven, 't zij in den Katho lieken Kring, Rijsselstraat, 't zij in het lokaal der Christene Werkersver- eeniging, St Jacobstraat, ofwel bij een der Katholieke kandidaten. Er zal geforgd worden om deze kiezers ten huize af te halen, naar het stern- bureel te voeren en wederom thuis te brengen. gen vereenigt. Zij doet haar werk on der Iet stralend licht van de Pause lijke Encyclieken. Zij zorgt er voor dat elkeen het deel verkrijge welk hem toekomt. Men keere en draaie de zaken zooals men wil, bij rijp onder zoek moet men willens of niet tot het besluit komendat de Katholieke Par tij, zoo edelmoedig voor de onterf den van de fortuin, zoo nauwgezet in het aanduiden van de rechten en plichten van iedereen, zoo breed in hare opvattingen, de eenige Partij is welke rechtzinnig streeft voor. het DE INZET De gemeentekiezingen welke op 9 Oktober aanstaande zullen geschie den, hebben deze maal niet het be perkt belang dat er vroeger aan ver bonden was. Ditmaal zijn zij van groote beteekenis, om niet te zeggen van heel groote betekenis. Men mag niet vergeten dat het de gemeentekiezingen zijn die in Spanjewelzijn van de mensclheid, voor de den grondslag gelegd lebben voor de °Plierste belangen van de natie. Dat de menschen van goeden wil zulks eens bedenken. Zij hebben het lot van ons geliefd Belgie in handen en zij zullen door hunne stemming bij de gemeentekiezingen bewijzen dat zij hun land beminnen. Allen op de bres! Van nu af onver poosd gewerkt om de Katholieke Par tij in de gemeentekiezingen er boven op te brengen. Wij, wij hebben volle vertrouwen in de kiezers, wier oogen wel zullen open gegaan zijn door al de gebeurtenissen van de laatste tij den. Ons land is niet rijp voor de dwaasheden van gelijk welke extre misten. Onze kiezers zullen naar de stembus gaan, bezield met den vasten wil de Katholieke gedachte van vre de, van vooruitgang en van recht vaardigheid te versterken. Allen daarvoor onmiddellijk aan het werk en uit die gezamenlijke krachtin-', spanning zal de zegepraal van de Ka tholieke Partij geboren worden. Nieuws van den Dag. verandering van het regiem. Het ko ningdom heeft daar plaats gemaakt voor een anti-kathdlieke en diktato- riale republiek en zulks onmiddellijk nadat de uitslagen van de gemeente kiezingen gekend waren. Als we bet voorbeeld van Spanje aanhalen, dan is het om van nu af reeds al de ernstige menschen aan te zetten hunne verantwoordelijkheid te wegen. Het is goed eens te kijken naar den vreemde, eens te zien wat er daar zooal gebeurt, omdat uit de voorbeelden van elders de kracht kan geput worden om hier de misnoegd heden te overwinnen en te handelen als voorzichtig burger, die begrijpt dat persoonlijke belangen de plaats moeten ruimen voor de algemeene be langen. Sommige menschen, als er hun iets tegengaat, als ze eens ontgoocheld worden, zijn onmuidellijk de kluts kwijt en ze werpen aanstonds de schuld op de leiders van hunne par tij. Ze schieten op en roepen bij hoog en bij laag dat ze bij de kiezingen voor eene andere partij zullen stem men. Men zal moeten bekennen dat zoo iets heel onzinnig is en ook be treurenswaardig. Ook mag zulks niet gebeuren, want in andere partijen zijn insgelijks ontgoochelingen te wachten. Deze maal moet men ver der zien en, ondanks alles, zijn plicht, zijne geheele plicht doen. Wij beleven thans troebele tijden. Werkloosheid en werkstakingen heb ben veel misnoegen teweeg gebracht. En* dat wordt nog aangevuurd door de snoode werking van de slechte herders, die het vuur welk smeult be stendig doen oplaaien. Het ware mis dadig mede te helpen om het vuur aan den gang te houden. Werklieden, be dienden, burgers, allen moeten zich samen scharen, om den invloed van de opruiers te fnuiken, om hunne ge vaarlijke werking den genadeslag te geven. Het zal onnoodig zijn uit te wijden over het feit dat, moesten socialisten en kommunisten versterkt uit den kiesstrijd komen, het algemeen be lang er vreeselijk zou onder lijden. Immers, men zou de onruststokers aangemoedigd hebben en alzoo zou men het land kunnen verwikkelen in avonturen, waarvan werkman, be diende en burgers de slachtoffers zouden worden. Wij herhalen het, de gemeentekie zingen zijn van het allergrootste be lang. Ondanks alles is en blijft de Katholieke Partij de Partij van de Orde. In ieder land, waar de Katho- Belgie is door een drievoudige kri sis getroffende krisis der openbare geldmacht, de economische krisis, de geboortekrisis. De Regeering is om de eerste zeer bekommerd; het volk lijdt onder de tweede. Wie schenkt zijn aandacht aan de derde? En nochtans, zij is de rampzalig ste van de drie. De geldelijke krisis zal men oplos sen; in het Parlement zal er wat ge redetwist worden, maar men zal ein digen met de noodige maatregelen te nemen en we zullen de gevaarlijke klips ontgaan zooals het in moeilijker omstandigheden gebeurd is. Geldnood is geen doodelijke kwaal. Op economisch gebied hebben wij het zoo hard niet te verduren als an dere landen, wij hebben het beter aan boord geleid en we zijn tegen de schommelingen beter bestandwe staan er beter voor om uit de herne ming voordeel te balen. De economi sche krisis zal een einde nemen zoo als de voorgaande. Voor iemand die kan nadenken en vooruit zien, is de krisis der bevol king veel meer te vreezen. Zij zit veel dieper; zij gelijkt op die verraderlijke ziekten die het gestel langzaam on dermijnen, zonder groote pijnen te veroorzaken, en wier gevolgen zich slechts veropenbaren als het te laat is om ze tegen te werken. LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 5 t. h. 1922 TREKKING VAN 10 SEPTEMBER Zaterdag heeft de 124* trekking plaats gehad der leening van oorlogsschade 5 ten honderd 1922. Uitslag: S. 190.820 Nr 1 uitkeerb. met 250.000 fr. S. 152.841 Nr 2 uitkeerb. met 100.000 fr. S. 152.841 Nr 15 uitkeerb. met 100.000 fr. De andere nummers van deze series en al de nummers van serie 100.971 zijn uit- betaalbaar met 300 frank. Daarom bewijst de Bond der groote lieke Partij hare macht behoudt, is'gezinnen aan het land den grootsten zij een waarborg van vrede en van dienst wanneer hij met aandrang rust. En wat heeft ons land, nu voor- wijst op de kwaal waarvan het aan- al, het meest noodig? Toch wel vrede, getast is en de openbare machten be- toch wel rust! Men ondervindt zulks zweert hulp te verleenen vooraleer maar al te wel in den moeilijken tijd het te laat weze. dien we nu doorspartelen. Men voelt Welke beroering zou onder het volk dat er vrede moet komen, dat de rust niet ontstaan, moesten wij vernemen moet terugkeeren en dat kan als men, dat de vijand ons grondgebied op- bij de aanstaande kiezingen, zorgt nieuw overrompeld heeft, met het in- dat de Partij der Orde den strijd zicht Belgenland aan stukken te trek- winne. kenMaar dat de ontvolking ons ieder De Katholieke Partij is de eenige jaar 50.000 Belgen minder geeft, dat welke in haar schoot al de sociale la- laat iedereen onverschillig. Het Bel gisch volk doet afstand van alle eer gevoelen h et verminkt zich zelfna honderd jaar zal het nog slechts de helft zijn van wat het nu is: daar is men wel gerust in Dat is de erge, de vreeselijke, de angstwekkende krisis. Het redmiddel? De hulp aan de groote gezinnen. Regeering en Parlement zullen zich inspannen om de tegenwoordige moeilijkheden te boven te komen. Laten we hopen dat zij de toekomsti ge moeilijkheden niet uit Het oog zul len verliezen, dat zij onze financiën zullen redden zonder de levenskracht der natie op te offeren. De maatregelen die men tot nu toe ten bate der groote gezinnen geno men heeft, zijn slechts een onvol doende vergoeding voor de lasten wel ke zij te dragen hebben en voor de diensten die zij bewijzen, 't Is een strenge plicht van rechtveerdigheid en van nationale voorzorg deze maat regels te behouden. Want ziet, zij beginnen reeds vruchten te dragen. De vaders en moeders die kindervergoeding ont vangen, of geld konden leenen om hun huis te koopen, of een hulpgeld bekwamen om hun kind te laten voortleeren, genieten reeds eene wa re ontlasting; zij herleven en krijgen nieuwen moed. In 't vooruitzicht van betere tijden zijn de jonggehuwden beter gesteld en bereid edelmoedig hunnen plicht te kwijten. P. Fallon, de vurige verdediger van :1e groote gezinnen, stelt vast dat, hoe slecht ook de toestand is in som mige steden en gewesten van het land, het algemteen geboortecijfer 'in de drie laatste jaren slechts lichtelijk gedaald is: van 18,2 per duizend in woners in 1927, op 18,1 in 1931, of schoon het getal huwelijken niet toe genomen heeft. Zou dat niet de uit slag zijn, vraagt hij, en de belooning der eerste inspanningen die werden aan den dag gelegd om de kwaal te genezen Op dien weg moeten we vooruit gaan; deze eerste aanwinst moeten we benuttigen; het herlevend ver trouwen moeten we versterken. Want de geboortekrisis zal slechts worden opgelost, even als de economische krisis, wanneer het vertrouwen zal teruggekeerd zijn. En da oplossing komt snel, indien de Regeering getrouw blijft aan Hare gezinspolitiek, wat er ook gebeure. DUITSCHLAND. Het is spijtig dat Zaterdag en Zon dag, 3-4 September, op de kampeer- velden van Griinewald en Tempelhof geen eereplaatsen voorbehouden wa ren voor onze pacifisten, antimilita risten en dienstiveigeraars van allen aard, die sedert twaalf jaar te passé en ten onpasse uitbazuinen dat in DuitschXand de oude geest dood is, dat het volk vrede wil en dat zij die wijzen op het gevaar dat onze zeker heid bedreigt, leugenaars en huiche laars zijn, verknecht aan de wapen fabrikanten. De 6000 vaandels der afdeelingen van den Stalen Helm, waarop uit sluitend de keizerlijke kleuren prij ken; de 180.000 oud-strijders en jon gelingen, die in uniform en met vol ledige krijgsuitrusting, op parade- mar sch voorbijtrokkende honderden generaals, die geschaard waren rond den kroonprins, zijn vrouw en zijn broeders in de eere-tribuunde eer bied me: denwelken de rijkskanselier von Papen en de minister van de Rijksweer von Schleicher hun heer en meester kwamen groetende

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 1