Wetgevende Verkiezingen Niets nieuws onder de zon ~v 54' Jaar. - Nummer 46. 35 Centiemen Zaterdag 12 November 1932. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper is sail J 2 Aan alle Katholieken De oude Liberalen en deze van heden Het Vraagstuk van den dag ALS ÉÉN MAN Waarom Ja, Waarom Herziening der Kiezerslijsten r ptt&c AB^NNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 £r. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5," YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casikr) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden woroen. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond Met het oog op de aanstaande alge- meene verkiezingen geven wij hier onder eene vergelijkende tabel waat in het getal stemmen en zetels aan geduid wordt, door elke partij beko men in de groote verkiezingen van 1925 en 1929. Deze tabel zal toelaten gemakkelijk na te gaan de winsten of de verliezen, die elke partij zal maken. Nu reeds kan ze dienen om ernsti ge overwegingen te maken. Bij voor beeld: Indien het getal zetels van el ke partij afzonderlijk gerekend wor den voor Vlaanderen en voor Wallo nië, dan ziet men dat er in 't Vaam- sche land geen anti-klerikale meerderheid bestaat en dat de Vla mingen, bijgevolg geen schooloorlog zonden te vreezen hebben, moesten ze volledig meester zijn in hun eigen land! Mocht deze eenvoudige bestatiging ernstig overwogen worden door al onze tegenstrevers. Ze mogen weten dat de Vlamingen zich, in zake gods dienst en onderwijs niet gemakkelijk zullen laten ringelooren c <x> C 3 s O o 8 ÖOO 00 iH hH CO 1(5 I rH rH tH H<N "0 10 C5 <M Cj "5 00 «o <M 95 95 O I-I CO 91 O T"~* co o m -sfi eo S S'O O C5 ffi c r—I CO CO CO CO rH Cb CO O co O rH 00 O CM rH 00 g Sóo CS fS 9 +3 cS w os 1(5 <M CO 91 00 t> 91 91 19 00 00 CO 9 CO O CO CO H 91 43 .2 91 91 a goo c22 O) tjH -<.$CM w ÏO O i> H O lO <M W O C5 H H H N W rH G COCOHOOrJiHHlO 8 gcOtOOOCi^W^HH ,cWCOCO1O0COG)CD(N «SCOCO^^COHCON^ ^SOOH^cooocoooc: 2 -SW co CO CD CO rH LO got>i>C\lir)H^i>CO ,n IC O CO t- CM Ci 1- nSCO (O C5 H w H CO CO 00 a R co H q O w LO COCOHl>COHHiO os 2 1(5 CS 00 91 91 91 -cSi 00 £c091O]l(501T3<i—IK5SO fflcNl-00Hlo9®0091 -nKCOiJiMOcO^BCOCO 52ftlO«ONH-cfCS®CSI» Pj 2V5 aCSHTfMHMO CO tO H H CM zj w O '3 fA O CS 1(5 CO CM CS Sn 9 H co t- 1(5 00 CO „cSHDCOCOt-OClOn cjgr!i91C0CS9l9100CO^ 2 £5 CS t> 00 CS -sf CD r-t 91 2 «5 CS CS 115 W H -1 I-I I— 91 SIICOOIOIOI-CO^OO gj I I-I rH rH ïOt>009C0®(MHC0 -.SS^rH'9iCDC5 9191CSOO JSP® OOOrfciONfflCO -4^ cOH^CDCOCO^Ci C 5 5, Ml H M O t- S1 ts S1 rf t- O 1(5 t- 91 CO M 00 H «H^OObCOCOWOlO SsS <M (M 'S' H rr 15 C rf 00 C! M L5 M irrssC-fiOCONMOO c 5 ■H» I x -r? O O S3 a> bC+> s - c - -2 c gi tc 35 35 c O O O 35 a> X CM <V ■I z HH 00 lO CD CM CD co co 00 00 co CM CO CD ÏH o 00 00 CM <T> CD CO oo CM O co O ID O co O t- O co O 00 00 O O ifO CD O CM 00 CD o CD CO rH 00 00 tH O C- 00 L- Zie tabel in de eerste kolom. Iedereen beware ze tot na de ver kiezingen, om een ernstige vergelij- kenisbasis te bezitten. In La Dernière Heurevan Woensdag 2 November, leest men de volgende veelbeteekende mededee- ling: De Hoof draad van de Belgische vrijdenkers, bijeengeroepen te Brus sel, op 30 October, heeft den wensch geuit dat een unie van de linkerzij den zou tot stand komen in de regee ring, en zet alle vrijdenkers aan slechts hunne stem uit te brengen op de kandidaten welke besloten zijn de scheiding van Kerk en Staat te ver wezenlijken. ^Daaruit blijkt dat alle antiklerika len, op bevel der loge, met dezen kies strijd eene ernstige poging doen om de scheiding van Staat en Kerk in Belgie in te voeren. Katholieke kiezers, verstaat ge nu hoe belangrijk de a.s. kiezingen zijn? In 't jaar 1842 toen de helft der volksvertegenwoordigers nog bestond uit leden van het Staatskongres van 't jaar 1830, werd de vrije ingang des priesters in de lagere scjholen breedvoerig in de wetgevende kamers besproken. Op slot van rekening werd eene wet aangenomen, waarbij men aan de kerk het recht erkende in de scholen de opvoeding en het godsdienstonderwijs te leiden en na te zien. Die wet genoot het zeldzaam voor recht van alle stemmen te winnen min twee. Liberalen en katholieken, de oud-leden van het krongres en de nieuwe afgeveerdigden waren het al len eens om vast te stellen, dat het lager onderwijs zedelijk en godsdien stig moest zijn en derhalve door de bedienaars van den godsdienst en onder hunne leiding moest geschie den. Zoo diep waren de leden der ka mer hiervan overtuigd, dat de heer Lebaau, een der kopstukken van het liberalisme uitriepIn den grond willen wij allen eene en dezelfde zaak. Wij willen dat het lager onder wijs hoofdzakelijk zedelijk en gods dienstig zij. Dit is zoo stellig zeker, dat iemand die het zou betwisten veel eer voor zinneloos dan voor zedeloos zou moeten doorgaan En wat zien wij op heden. In de laatste algemeene vergadering der li berale associatie van Brussel, hoor den wij den haatdragenden liberalen volksvertegenwoordiger Foucart, den afgezetten burgemeester van Schaar beek, niet de algemeene instemming der aanwezige leden uitroepenWij eischen een volledig neutraal en leek dat wil zeggen ongodsdienstig onderwijs. Dat die mannen dan nog komen zeggen dat zij tegen den godsdienst niet zijn. Huichelaars en bedriegers. Gelukkig en fier zijn wij terecht over de vreedzame veroveringen voor het welzijn de? werkende klas ge daan. En nochtans zeeveren sommi ge welweters a! te lichtzinnig over de slavernij die, volgens hen zoo loodzwaar woog-op de schouders der arbeiders, gedurende de verledene eeuwen. En integendeel tijdens de XVP eeuw reeds waren maatregels genomen om hun lot te verzachten. En ten bewijze het volgende. Men komt onlangs eene oorkonde te ont dekken gedagteekend van 1578 en uitgegeven te Besangon (Fr.) onder het beheer van Filips II, koning van Spanje, die sommige geschiedschrij vers doen doorgaan als eenen gehaten dwingeland. Dit stuk heeft betrek op de werkvoorwaarden der mijn werkers; het luidt als volgt: 1. Wij willen en bevelen dat de mijnwerkers acht uren per dag zou den werkzaam zijn, met eene onder breking na den helft van 't werk. 2. Indien hei werk spoed vergt, zal het afgelegd worden door 4 ploe gen. 3. Wij willen en bevelen dat de werklieden op de geboden feestdagen zouden betaald worden, juist gelijk of zij gewerkt hadden. 4. De mijnwerkers hebben eene markt dicht bij de mijn en hebben al leen het recht, pntzegd aan de ande ren, op al de levensmiddelen, die op deze markt gebracht worden. Op de markt, die begint om 10 ure, is het niet toegelaten aan officieren, hotel houders en anderen hunne bevoorra ding te koopen, zoolang de werklie den niet zijn geriefd. Ge ziet dus, dat Karl Marx, waar- meê de socialisten zoo hoog oploopen, niets heeft uitgevonden. ingebeeld dat zij het kiezerskorps in deze omstandigheden langs hunnen kant zouden trekken en hunne par tij versterken. Niemand minder dan M. Renkin zelf, die in opzicht van politieke eer lijkheid zoowel bij zijne tegenstre vers als bij zijne vrienden hoog in aanzien staat, heeft de liberale lei ders deze harde waarheid in het ge zicht geslingerd op de groote katho lieke vergadering van Dinsdag 1.1. te Brussel. Hoe zouden de kiezers hun ver trouwen kunnen schenken aan man nen die zoo lamlendig te werke gaan, nu dat het land behoefte heeft aan een krachtdadig en onbaatzuchtig be stuur? Wij hebben récht op toelagen voor ons vrij onderwijs Alleen uit godsdiensthaat worden deze bedreigd De Kiezingen van 27 November en 4 December Van den uitslag der aanstaande kiezingen zal het afhangen of we, dank aan de elementen van orde en klassenverzoening, uit de economi sche inzinking zullen opstaan en voort onze duurzame vrijheden ge nieten, in rust en vrede, ofwel door een blauw-rood cartel, met over wegenden socialistischen invloed, zul len blootgesteld zijn aan vrijheids wurging en schooloorlog, aan finan- tieele ontreddering en wanorde. De toestand is ernstig, zeer ern stig. Komt de katholieke partij ver sterkt uit den strijd, iedereen zal er best mee varen. Maar daarom moe ten alle goede krachten samenspan nen. Alle verdeeldheid, alle wrevelig heid, alle misnoegdheid moet tijde lijk wijken voor het opperste belang. Onze Godsdienst en onze scholen zijn bedreigd: we staan veerdig! ALS ÉÉN MAN, NU OF NOOIT! Waarom hebben de liberale leiders de Kamerontbinding uitgelokt? Niet zooals zij hebben .doen g'eloo- ven, omdat M. Renkin, eerste Minis ter, met zijn plan tot finantieel her stel ten achter bleef; want M. Ren kin wilde zijn plan aan de Kamers voorleggen, en de liberale Ministers wisten het. Maar uit politieke berekening! De liberale Ministers hebben zich aan de regeeringsverantwoordelijk heid willen onttrekken en nieuwe ver kiezingen geëischt om niet te moeten verklaren dat nieuwe belastingen noodzakelijk waren. Zij hebben zich Laten wij het gezond verstand spreken, of de H. Kerk, of de grond wet van Belgie, allen verklaren dat wij gerechtigd zijn om van de open bare besturen toelagen te eischen voor ons vrij onderwijs. Een ouder heeft toch plicht te zor gen voor de opvoeding en het onder wijs van zijn kind. Dat volgt uit de geboorte zelf van hun kind. De ouders zijn er meetser van en móeten er voor zorgen. Kristen ouders, die in God geloo- ven, moeten aan hun kind een chris telijke opvoeding geven. Zij moeten hun kind van 't begin af God leeren kennen en dienen: Dat is hun plicht, dus ook hun recht. Natuurplicht, na- tuurrecKt. De Kerk heeftvan God zending ontvangen om de kristelijke leering te onderwijzen, om de menschen op te leiden naar hun eeuwig welzijn, dus ook om aan de kinderen de op voeding te geven. De natuur en de Kerk spreken dus een en dezelfde taalde ouders hebben den plicht hunne kinders een kriste lijke opvoeding en onderwijs te be zorgen, en 't is aan de Kerk dat zij die opvoeding moeten vragen, en dit onderwijs voor zooveel het iets met de opvoeding te maken heeft. Wat de natuur en de Kerk opleg gen dit moeten de ouders doen. Zij hebben dan ook het recht het te doen en niemand ter wereld mag hun dat recht ontzeggen. Zij mogen dus zelf opvoeding en onderricht geven, zelf scholen oprichten, of meesters belas ten die het in hun naam doen. Nie mand mag hun dat beletten. Dus ook den Staal niet. Als openbaar be stuur, dat moet zorgen voor 't alge meen welzijn, moet de Staat helpen zorgen dat zijn burgers goed ont wikkeld zijn, dat er degelijk onder wijs gegeven worde. Hij moet zijn burgers helpen. Indien de ouders er zelf niets voor doéh, mag de Staat zelf scholen bouwen, zelf het onder wijs inrichten. Indien de ouders of anderen in hun plaats het initiatief nemen om scholen te bouwen en het onderwijs in te richten, moeten de openbare besturen ze helpen, in de mate dat het noodig is. Dat is de taal van het gezond var stand. EN DE GRONDWET Hewel, de grondwet van ons land spreekt ook dezelfde taal. Zij ver klaart dat het onderwijs vrij is in Belgie, dat alle burgers gelijk zijn en dat zij allen mogen het onderwijs inrichten naar hun beliefte, zoolang het niet de grondvesten zelf van het De Gemeèntebesturen maken thans de kiezerslijsten op mannen Kie zers welke moeten in voege komen in 1933. Hebben recht op deze kiezerslijs ten ingeschreven te zijn voor de stad Y per Alle Belgen die op 1 Mei 1933 den vollen ouderdom van 21 jaar zullen bereikt hebben en die op 1 Juli 1932 zes maanden woonst hadden in Y per. Dat alle mannen kiezers zich wel overtuigen of zij op de voorloopige kiezerslijsten voorkomen: alle rekla- matiën moeten vóór 20 November 1932 aan het Schepencollege voorge legd worden. Voor inlichtingen moogt gij U wenden in den Katholieken Kring, Rijsselstraat, Yper. land ondermijnt. Moest de Staat dus zich uitsluitelijk het recht toeëigenen scholen e bouwen en het onderwijs in -te richten, en al de ouders ver plichten aan hun kinders die opvoe ding en dat onderwijs te geven die hij wil; en niet deze die zij zelf wil len, zou de Staat in strijd zijn met de grondwet en het recht zijner bur gers krenken. Hij mag wel, als 't algemeen wel zijn dit vraagt, zekere voorwaarden stellen waaraan het onderwijs moet beantwoorden; hij mag zelfs het on derwijs verplichtend maken. Maar hij mag nooit geen voorwaarden stel len die in strijd zijn met de kristelij ke opvoedingh ij mag nooit niemand verplichten een onderwijs te volgen dat niet beantwoordt aan de eischen der kristelijke leering. Waarom niet? We hebben het hooger gezeid: omdat de kristene menschen plicht hebben en dus recht een kristelijk onderwijs te geven, en dat recht dat een natuurrecht is, staat boven den Staat. o:v-v Men zou kunnen zeggen: de Staat moet het vrij onderwijs toelaten, maar hij moet daaraan geen toelagen geven. Wij antwoordenzulk een vrijheid is maar een ij del woord, als de men schen de middelen niet hebben om die vrijheid te benuttigen. De werklie den b. v. hebben evenveel plicht en recht op een kristelijk onderwijs, als gelijk wie. Maar zij beschikken niet over de middelen om het in te richten, in werkelijkheid beschikken zij dus niet over de vrijheid waarop zij recht hebben. Juist daarom is de Staat verplicht al zijn burgers, die onbemiddeld zijn, te helpen door het verleentèn van toelagen. Indien de katholieken geld beste den om scholen te bouwen, is dat een ontlasting voor den Staat, die ze an ders zelf zou moeten bouwen; maar dit kan geen reden zijn om den Staat ook te ontlasten van zijne verplich ting om alleman te helpen het noodi- ge onderwijs te genieten. Hij is dus verplicht toelagen te verleenen in de mate dat het noodig is om degelijk onderwijs te kunnen geven. Indien andersdenkenden dan ka tholieken ook scholen naai' hun zin zouden willen, zou de Staat ook, vol gens de grondwet, verplicht zijn toe lagen te geven. En tóch willen die andersdenkenden, liberalen en socialisten, niet dat de Staat toelagen geeft aan het vrij on derwijs. Immers 't zijn maar de ka tholiek-u die zich den onkost ge troosten om op eigen kosten scholen te bouwen. rn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 1