4 99 H Na de Kiezing WEET GE WAT 54c Jaar. - Nummer 49. 35 Centiemen Zaterdag 3 December 1932. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Zóó stemmen de Kiezers der kantons Zóó stemmen de Kiezers der kantons HOE MOET MEN STEMMEN Wetgevende Kiezing van 27 November 1932 Wie is Benoni Vermeulen M. BRUTSAERT ijpcrsc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 18 fr. 6 maanden 10 fr. 3 maanden 6 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in bet Opstelbureel ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 28 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden women. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond PROVINCIALE VERKIEZINGEN VAN 4 DECEMBER 1932 IEPER: leper, Becelare, Bikschote, Boezirige, Brlelen, Dikkebusch, Elverdinge, Geluveld, Langemark, Oostvleteren, Poelkapelle, St-Jan-bij-leper, Vlamertinge, Voormezele, Woesten, Zille- beke, Zuidschote; WERVIK: Wervik, Neerwaasten, Komen, Geluwe, Hollebeke, Houtem-bij-Komen, Zandvoorde; PASSCHENDALEPasschendale, Zonnebeke. SEYS VALERE Handelaar, leper LOMMEZ AMAND Advokaat, uittr. raadslid, leper BOSTYN CHARLES-LOUIS Landb., uittr. raadslid, Zillebeke DELVA ELIE Landbouwer. Zonnebeke DECOUR HENRI Voorzitter v. d. Ziekenbond, Komen POPERINGE: Poperinge, Reningelst, Westouter; MEESEN: Meesen, Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Ploeg- steert, Le Bizet, Waasten, Wulvergem, Wijtschate; ROESBRUGGE: Roesbrugge, Krombeke, Proven, Watou, Wesf- vleteren. <2 4 T|jJ mMimii LEPOUTRE ROBERT uittr prov. raadslid, Waasten LEFEBVRE HILAIRE uittr. prov. raadslid, Poperinge GANNE MAURITS i Landbouwer, Proven VOOR HET SENAAT: Arrond. Brugge: Kath.Van Hoestenberghe, Bece- laere. -f 1 Kath.1 Soc. Arrond. Kortrijk-Y per Kath.Bossuyt, Mullie. Soc.Coole, Henneyonck. 1 Kath.-f 1 Soc. Arrond. Roeselaei'e: Kath.Mahieu, Gillis de Pelichy. Soc.De Waele. Statu quo. Arrond. Oostende: Kath. Despot. Soc.Van Vlaanderen. Statu quo. DE VERDEDIGERS VAN AL UW BELANGEN Wij meenen de aandacht der kie zers hierop te moeten trekken, dat er om geldig te stemmen, slechts op volgende manier, in de Provintiale Verkiezingen, gestemd mag worden: Boven op den kop onder Nr 4 OF nevens den naam van EEN der kan didaten. In deze verkiezing is paraad eeren ook'NIET toegelaten. Hieronder geven wij den uitslag der verkiezing voor de Kamers, voor wat betreft het Arrondissement yper, met aangifte van het getal stemmen door de verschillende par tijen nu behaald. Daarbij geven wij het stemmengetal aan door die par tijen in 1929 behaald: Nat. Soc. Lib. Kath. Kom. 1932 8770 642 8 3 486 1 4179 517 1929: 9482 5071 2828 13018 689 Er werden 33375 geldige stemmen uitgebracht. Voor wat de Provintie West-Vlaan- hren betreft is de uitslag, per arron dissement, de volgende: Arrond. Brugge: Kath.Debruyne, Geuens. Lib.Boedt. Soc.Van Acker. -f 1 Lib.Delille. Arrond. Kortrijk: Kath.Mayeur, Reynaert, Duchatel. Soc.Debunne, Vandevelde. -f- 1 Kath.1 Soc. Arrond. Roeselaere: Kath.Sap, Allewaert. Desmedt, De- jaegher. Soc.Dierckens. Statu quo. Arrond. Oostende: Kath.Baels, Brusselraans. Nat.Leuridan. Lib.Marquet. Soc.Peurquaert. 1 lib.1 Soc. Arrond. Yper: Kath.De Man. Nat.Butaye. Soc.Missiaen. -f 1 Soc.1 Nat. Wat maakt voor de Provintie Kath. 12 zetels in plaats van 11 Soc. 6 zetels in plaats van 5 Lib. 2 zetels, vroeger 2 Nat. 2 zetels in plaats van 3 in plaats van 3 »»»C, min de zetel van Delille. Nu dat de strijd gestreden is, heb ben wij, Katholieken, gezien de om standigheden in dewelke de verkie zingen plaats hadden, alle reden om ons ten zeerste over den uitslag der- zelve te mogen verheugen. Voor de ontbinding immers be schikte de Katholieke Partij in de Kamers over 76 zetels, ten gevolge van eene zuivere aanwinst van 3 ze tels zal het aantal Katholieke Kamer- heeren 79 bedragen. De Socialisten die onder alle par tijen, den strijd in de gunstigste voorwaarden aangingen en zeker meenden een groot aantal zetels te veroveren, kunnen echter geene groo- tere winst, 3 zetels, dan de Katholie ken boeken, Nogthans stonden de kansen zeker nooit voordeeliger voor hen dan nu. Eenerzijds de heerschen- de krisis door hen men weet op welke manier op bijzondere wijze geëxploi teerd, anderzijds de manier op welke zij op bedriegelijke wijze, eenvoudige kiezers trachten te verschalken met, voor wat bijzonderlijk de-pensioenen betreft, aan die brave menschen wijs te willen maken, dat zij, socialisten, alleen voor het behoud der pensioe nen waren, en aldus in gelukkende een aantal stemmen te h unnen voor- deele te bekomen. Ook moeten zij eer der teleurgesteld worden, want vast en zeker meenden zij als de talrijkste groep in de nieuwe Kamer te «zullen tellen. Alhoewel zij op zekere ver meerdering van hun stemmengetal kunnen roemen, overtreft dit getal, voor wat gansch fiet land aangaat, slechts bitter weinig de vermeerde ring door de Katholieken behaald. Wat van de Liberalen gezegd. Zij, die volgens hunne verklaringen al tijd in zoo hooge mate met het wel zijn van ons geliefd Belgie bekom merd zijn, hebben niet geaarzeld, uit gemeen,d kiesbelang de ontbinding dei- Kamers op te dringen. Zonder den staat van zaken grondig te onderzoe ken meenden zij de gemeenteverkie zingen als te hunnen voordeele uitge vallen te mogen aanzien. Om die re den en om die alleen, wilden zij de kans eener ontbinding wagen, zich geen rekenschap willende geven, dat ten gevolge van den economischen toestand, zij eerder de kans der So cialisten, dan deze der partijen van orde, onder dewelke zij zich zoo graag tellen, bevoordeeligden. Indien zij nog voor iets vatbaar zijn, zullen zij moeten inzien wat politieken misslag zij begaan hebben, want vele hunner kiezers, verstandiger handelend dan de liberale voormannen, hebben de gelegenheid welke zich aanbood, waargenomen om den rug te keeren aan die kortzichtige politiekers, die enkel uit kiesbelang, niet geaarzeld hadden de socialisten in de hand te werken om zoodoende het land in ge vaar te brengen, in handen te vallen van dezen die het vast en zeker ten ondergang zouden gebracht hebben. Het heeft dan ook niemand verwon derd te vernemen dat zij die het land in zulk gevaarlijk avontuur gebracht hadden, deerlijk gehavend uit den strijd gekomen zijn, 4 zetels verlie zende zoodat de partij van Frère, Bara, enz. nog enkel 24 vertegen woordigers in de Kamers tellen zal en zelfs in het geheel geen vertegen woordigers meer heeft in de provin- tien Limburg en Luxemburg, deze laatste provintie die gedurende den hatelijken schoolstrijd 1879-80, den fameuzen Bouvier, de man van het zoo berucht scholenkwest, onzaliger gedachtenis, onder hare vertegen woordigers telde. Met voldoening zal elke rechtge aard Belg den achteruitgang van de Nationalisten begroet hebben, wier ledental in de Kamers op 8 gevallen is. Dank zij de politiek door de Ka tholieken op taalgebied gevoerd, door enkelen hunner erkend, die dan ook bij de partij teruggekeerd zijn, had hun optreden geen reden van be staan meer. Wij willen hopen dat zij eindigen zullen zich daarvan rekening te geven, om bij verdere stemmingen het kwaad door hen gesticht, door trouwe samenwerking te herstellen. Oprecht willen wij bekennen dat h et ons grieft eenen zekeren vooruit gang der Kommunisten te moeten aanstippen, bewijs dat er ongelukkig lijk werklieden zijn die zich laten be driegen door deze die als de grootste vijanden van hen mogen aanzien wor den, want uit hetgeen er gekend is over wat in Rusland gebeurd is ge makkelijk op te maken dat het daar als eene echte hel voor den werkman is. Wij hopen dat de nieuwe Kamers zich rekenschap gevende van de ver antwoordelijkheid welke op haar rust, zich enkel en alleen om het al gemeen welzijn van het land zal be kommeren, om buiten allen partij geest, die maatregelen te treffen, zoo noodig om het te redden uit den hachelijken toestand waarin het zich bevindt, de heerschende krisis te bo ven te kunnen komen en het tot die welvaart te brengen, welke vroeger de bewondering van groote natiën af dwong. 't Is Jer. Leuridan die deze vraag stelt in het Nationalistisch kiesma- nifest, derde nummer. Hij antwoordt op deze vraag en wij zien dus dat in 1932 den Heer Vermeulen opgehemeld wordt door zijnen vriend Jer. Leuridan omdat Benoni Vermeulen als burgemeester van St Jan in 1930 zou geweigerd hebben eeuwfeesten in te richten op zijne gemeente. Zoo schrijft Jer. Leuridan in 1932. Wij antwoorden: 1) Alswanneer Benoni Vermeulen geen eeuwfeesten heeft opgericht in 1930 op zijn gemeente te St Jan uit pure liefde voor de Vlamingen, UIT LIEFDE VOOR WIEN is hij dan in 't zelfde jaar 1930 naar Brussel ge gaan om daar de eeuwfeesten mede te vieren en aan te zitten aan het ban ket begeven door den Koning aan al de Burgemeesters van het Land? NATIONALIST TE ST JAN. EEUWFEESTVIERDER TE BRUS SEL! 2) Wie is Benoni Vermeulen? Meester Butaye schrijft in 't jaar 1925 in een kiesmanifest door hem onderteekend We (M. Butaye) heb ben het gisteren avond in zijn (M. Vermeulen) gezicht geslingerd ten aanhooren van honderdtallen men schen: Mr. VERMEULEN GE ZIJT EEN ELLENDIGE VOLKS BEDRIEGER MiVermeulen heeft het zich laten gezeggen en is er beteuterd van onder getrokken on der het gejouw van de menigte Wie heeft er nu gelijk: Jer. Leu ridan in 1932 of Meester Butaye in 1925. Nu dat de Heer Dokt. Brutsaert tijdelijk uit de Kamers verdwijnt, meenen wij het als een plicht te aan zien onzen gewezen mandataris te moeten bedanken voor al het geen hij als volksvertegenwoordiger ten voor deele van het gemeenebest gedaan heeft. Dit vertrek betreuren wij ten hoog ste, want niemand zal het betwisten dat de Heer Brutsaert in de Kamers zeer gezien was. Verslaggever in verschillige gevallen gaf hij bewijs van grondige kennis van de onder werpen door hem behandeld. Bijzon derlijk in alles wat de Koloniale kwesties betrof, was de Heer Brut saert, ten gevolge van studiereizen in de Kolonie ondernomen, meer dan iemand bevoegd. Ook luisterde iader een met aandacht naar de wenken door hem gegeven, in volle kennis van zaken. Dank zij zijne tusschenkomst werden nuttige maatregelen voor het bestuur der Kolonie genomen. Wij hopen dat wij binnen kort in :1e eene of andere Kamer den Heer Brutsaert de plaats zullen zien nemen die hem om zijne grondige kennissen toekomt en door hem op zoo verdien stelijke wijze vervuld. Liefhebbers van knoddigheid Een postzegel van 't eiland Maurice is geschat 300.000 fr.een van En- gelsch Guinea 774.000; de omslag waarin eene boodschap stak van Was hington 720.000 en drie postzegels der tentoonstelling van Dorland-Hall te Londen werden nu verzekerd te gen 12.600.000 frank! Te Buenos-Avres, in Argentina, had liet eindspelen plaats voor het foot- balkampioensdhap. Ken gevecht ont stond tusschen de toeschouwers. In een oogwenk stond gansch het plein in rep en roer en er werd met re volvers geschoten in 't wildeDrie gekwetsten zullen hunne wonden niet overleven en een honderdtal anderen waren min zwaar toegetakeld, 't Ts de oude tijd, de barbaarsche, die aan 't herleven is! In de groote Renbaan van het oude heidensch Rome was er plaats voor 130.000 menschen, die van hunne zit plaatsen de barbaarsche wedloopstrij- den konden bijwonen; de regel was dat de renner-overwinnaar zijne tegenstrevers moeste trachten te overrijden en verongelukken: on der de toeschouwers werd er fel ge wed. Dit gaf dikwijls gelegenheid tot twisten en vechten en de geschied- sVhri/vet* Procope gewaagt van een wedloopstrijd. die aanleg gaf tot een algemeen gevecht onder de toeschou wers en er waren 35.000 lijken. (De Bello Persico. B. I. hl. 129. In het Oostendsche was een kies- draver op gang in den hniten. Vriend, zegde hij aan een eenvoudig mensch. ge zult zeker wel willen stemmen voor de liberalen? 'k En doe. Maar stemt ge voor ons dan krijgt ge kolen. Mijnheer, ant woordde ons baasken, moesten de Katholieken l' veel geld geven, zou- det gij voor hen stemmen? Ik. riep de klepper uit. vóór geen mil- lioen Hewel. besloot de landman, indien gij voor een millioen niet zou- det willen stemmen voor de kaloten. meent ge dat ik zoude willen liberaal stemmen voor een zak kolen?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 1