VRUCHTEN TE VELDE, HOFSTEDE N« 1». D'YPRES ET DE LA PROVINCE, VRUCHTEN EN HALAM, 0 donder mm LES BELGES RÉDNIS. H00Y-GRAZE1 DIMANCHE 7 JUILLET 1861. Feuille d'Annonces et d'Avis. Paraissant Aoiio le! Dimanchej. ANNONCES ET AVIS. TE ROOPEN Maer ingesteld 10,500 fr. 1 «LkOMEiï Toewtzihg zal plaets hebben Maendag 15en Julius 1861, ter her- berjî den lPildcnman by genielde dorpplaets. YEND1TIEN VENDITIE NOTARIS PIETERS, NOOR DSC HOTE EU RENIUGHE. MiW* »ai IIWBICITiliR Tiré un grand nombre d'exemplaires, expédié et distribué tous les Notaires, Agents d'Affaires de la Province, dans ,tous les principaux Hôtels, Cafés et Estaminets, ainsi qu'aux Maisons Communales. On est prié d'envoyer les ANNONCES Franco, l'Editeur, tout au plus tard le Vendredi soir. Le Bureau est établi rue de Lille, 10, Ypres, chez JUSTIN LAMBIN, successeur de Désiré Lambin- Mortier. eene sci100ne groot vijf hectaren, 55 areti, 22 c', celegen by de DORPPLAETS VAS LAÏÏGEUI VRCR, GEBRUKÎ DOOR PIETER WERKIX, EN WAERVAN DE v» J De Notarissen COMYN te Langemarck en VAN EECKE te Yperen, zyn met deze Ver- kooping bêlas t. (i) van TE POPERINGHE. ZATERDAG 20" JULY 1861om 1 ure, op de landen van sieur Liefooghe, by het Hooge. En ZATERDAG 27" JULY 1861, om 1 ure, op de landen van sieur Ivo Deliuysser, by de gewezen campagne S1-Mars. Betaelbaer aen den Notaris VANDE- CASTEELE le Poperinghe. (i) DE NOTARIS ADOLPHE y Ail DEN BOOGAERDE, aissaiDaiaioBiDiâ vt® ipiai)vyi2aa ZAL OVERGAEN Op MAENDAG 22" JULY 1861, ten 1 ure namiddag tôt de openbare Venditie van Vrugten op slam, te Westvleteren, op de landen aldaer gebruikt door S' Baes-Proot, digt aen d'herberg de Coppernolle. (t) AENZIEVELYKE SCHAEDE a eroorzaekt door en DOOR DE ONDERLINGE Verzekerings Maetschappie Den ondergeleekenden PIETER TH1L1E, landbouwer ter gemeente Dickebusch, ver- klaerd dat lerwil het schrikkelyk onweder van den 21" Juny 1861, het hemels-vuer, 't groolste deel zyn 'er Meubelen, Deuren, Yensters, enz., verpletterd heefl, ZONDER BRAND TE VEROORZAKEN. Dat dit voorval ter kennis gekomen zynde van den byzonderen Agent d'Ileer AU G" VANDEN BOGAERDE, Kaeistraet, N° 10, I'Ypre, liy zig gehaesl lieeft, eenen bearnplen te zenden ten huize van den ondergeleekenden, en dat de gedaene scliaede op slaenden voel en 'l zyner genoegen belaeld geweesl is, daer liet noglans eenjaer ongeveer geleden is dat een deel der gebauwen zyner hofslede afge- brand zynde hy ook in vriendelylce liandelwyze door de zelve Maetschappie zyne scliaede seffens was ingestaen geweesl. Hy wensclu dut deze verklaring eenigen invloed mogl hebb'en op zyne medeburgers ten einde hun aen le moedigen om hunne Woon- sien, Meubelen, Vrugten, enz., te doen verze- keren door de Maetschappie Les Belges Réunis, welke zig met zorge en onpartydiglieid altyd haesl de voorgevallene schaeden seffens le erslellen. (2) PIETER TH1L1E. VAN OP PASSCHEÎ1DAELE, IN HET MASSAKVELD. Op Woensdag io" July 1861te beginnen ten 1 ure namiddag, zal den Notaris CHRIS- TIAEN, ten verzoeke en op de gronden van het hofstedeken van sieur Pieler Bogaert, op Pas- schendaelein het Massakveldby openbaere Venditie vertoopen 6o aren Vins, i hectare Teru>e, i l|2 hectare Rosge, l hectare Haver en verder Vruchten le veldeverdeeld in koopen. Op gewoone konditien en tyd van betaling, mils borg slellende. De vergadering ter gezeid hojsledeken. 1 KANTOOR VAN DEN TE RENINGHE. van schoone en fine VOOR DEN ONTBLOOT VAN 1861, in de gemeenten 5* Op Maendag 8d July 1861, ten 4 nereu 's naroiddagster herberg de Peereboom te Reninghe. 4° Op Dinsdag 9" July 1861, ten 4 neren 's uamiddags, ter herberg het Palynk Huis, bewoood door Charles Caillian te Noordschoie langst den Yperen vaert. En 5° Op Woensdag io" July 1861, ten 4 ueren 's naïuiddags 1er herberg van Merlevede- Vanrecheru in de West broek te Reninghe. Aile de opgemelde Maeygrazen zyn ten dezen jare zeer wel wassen en schoone kivalileyt. Al op tyd van betaling. DoÂr middel van de sleen - wegen en het goed oudeihond der siraeten is den transport voor aile die Maeygrazen zeer gemakkeljk.

HISTORISCHE KRANTEN

L’Indicateur (1861) | 1861 | | pagina 1