OMREKDE GOEDEREN, VRUCHTEN, LANDBODWERSALAEM Den Woensdag ioen Julius 1861, dry uren nanoen, Wl'er VANDEN BOOGAERDE, NOTARIS VAN EECKE, TE VIPER- Étude de Mtre L A N N O V OPENBARE VERK00PING EN 2 WERKEPEERDEN, TE BIXSCHOTE, gelegen te LOCRE El* WESTOCTRE, OPENBAER TE KOOPEN xot aE&EHïSffiBïtS'E» BY INSTEL EN OVERSLAG, ieeye iittisg In d'herberg Roozendael, bewoont door Amalus Hof, staende op de plaels. s By Locie slrael, allerbest gelegen loi boowren tan eene herberg termils het le koopeo Gras juist het perceel is waer den reeds begonnen sleenweg van Poperinghe door de plaetsen van Renin- ghelsi en Wesloulre naer de Locre-slrael, zal vervoegen den sleenweg van Belle naer Yper. eersten koop. Een perceel goed Gras groot 35 aren vol- gens ladaster maetsectie BN* 1 paelt oosl een straetje, zuid den sleenweg van Belle naer Yper, nog zuid d'erve van sieur Francis Crabbe, west en noord de slrael leidende van Locre naer Reninghelst plaels. Aenslag met Bavo 1861$ loi dien dag ge bruikt door den herbergier Livinus Baileo. STUDIE VAS NOTARIS TE POPERINGHE. De Notaris DÉSIRÉ VANDEN BOO GAERDE, zal overgaen Maendag 22 July 1861, ten 1 ure na- middag, le Poperinghe by d'herberg de Coppernolle, op d'hofstede gebruikt door Sieur Angélus Baes-Proot, lot de openbare Venditie van Vrugten. 2° Dynsdag 23 July, Woensdag 24 July en Donderdag 23 July 1861, telkens ora 1 ure namiddag lot de openbare Venditie van Vrugten op de landen van wylen M' Jaco- bus Courtois, le Poperinghe. 3° Woensdag 24 July 1861, oiu 4 uren na middag, openbare Venditie van Vrug ten, op de landen van Marie-Therese Bailliu te Poperinghe'. 4° Zateiidag 27 July 1861, om 2 uren 11a middag, te Poperinghe, by d'herberg de Kiiuisstraet, lot de openbare Venditie van Vrugten. 5" Maendag 29 July 1861, om 1 ure na middag, te Poperinghe, op d'hofstede ge bruikt door Joumies Baptiste Malbrancke, by d'herberg den Droogentak, lot de openbare Venditie van Landbouwers grief, Vrugten op statu en Beeslialen. 6° Dynsdag 30 July 1861, ten 1 ure namiddag, op 'l hofsledeken gebruikt door M. Rommens, langs d'Abeele calehiede te Poperinghetoi de openbare Venditie van Vrugten op slam, Landbouwers Allaem en Beestialen. 7° Maendag 3 Augusty 1861, om 1 ure na middag, te Poperinghe op de landen gebruikt door S' Bruno Telly, by d'herberg By d'herberg de Nedergrave. tweeden koop. Een Huis. Scheure en andere Gebouwen, met 8 aren ?5 centiaren Etvepaelt oosl 't paror.hie goed van fV estoutre, zuid den vol- genden koopop païen, west 't bosch der weduwe en kinderen van sieur Louis Harde- man, noord t land van M' Livinus Danneel, nog noord t parochie goed van IVestoutre. Gebruikt door den verkooper Pieler Vion. die daer aen pacht behoud lot eersten October 1865, 4o francs 's jaers boven de contributien en andere laslen. deruen koop. Eindeling 79 aren 4 1 centiaren onder Gras, Zaeiland en wat Bosch, met de Boomen daer op staende, [de tallie, plantsoenen, dobbel en enkel zaden gereserveert) paelt oost 't parochie goed van fVestoutre, nog oost de regthebbende van M' Hynderyck, zuid 't land van d'heer Louis Cauwelier, west gezegde weduwe en kinderen sieur Hardeman, noord koop twee op païen. Gebruikt door dilo Pieler Vion, die daer aen pacht behoud toi eersten October 1865, 60 francs 's jaers, boven de contributien. Koopen 2 en 5, 't zsroen groot 88 aren 16 centiaren,en dievryen en graluilen nitweg hebben, zoo met peerden, wagens als andersints, loi op de straeie, zullen 00k in masse le koop zyn aengeboden. Veilings voorwaerden en eigendom titelen ten kantoor van den Notaris LUCIEN, te Reninghelst. Jnstel prmiftt cix orrljoog prnnittgm te toinnen. (2) wilt het ruchtbaer maken. den Groenenspriet, tôt de Venditie van Vrugten. 8° Vrydag 19 July 1861, ten 2 uren na middag, in d'herberg Groot S'-Jooris, te Poperinghe, tôt den Instel van een HOF- STEDEKEN en ZAEYLANDEN gelegen te Poperinghe en VVatou, le zamen groot omirent 23 hectaren. (i) KANTOOR VAN DEN 11' July 1861, om 10 uren voormiddag, Venditie van veel schoone MEUBELENten huyse van den heer Hermans te Yper, by de Slalie, in d'affiche van dier breed beschreven. 12" July 1861, Venditie van de Vrugten te velde, ter hofstede van de weduwe van wylen Joannes Baptiste Vandenbroucke, te Holle- beke, Wagenharnas en Landsallaem. 16° July 1861, om 4 uren namiddag, Venditie van 't MAE) GRAS op 't Exercilie plein by Yper, groot 7 h. 11 a. 29 c., in zeven koopen verdeeld. 17° Idem, om 3 uren namiddag, ter hofstede weduwe Paltyn te Gheluvelt, van aile de Vrucliten te velde, Werkepeerd, Wagenharnas en Landsallaem. 19° Idem, om 10 uren voormiddag ter hofstede bewoond door Joseph Merveillie te Westvleleren, by de Plankebrugge, Venditie van aile de Vrucliten le velde, aile 't Mobilier 4 Melkkoeyen, 1 Kalf, Wagenharnas. 22° Dito, 3 uren namiddag, Venditie ter hofstede van Constant Odent, le Zillebekede Vrugten te velde, een goed dryjaers Muylezel, Wagens, Karren en Landsallaem. 1 Elk zegge'1 vooris. NOTAIRE A COMINES. 1" Jeudi 11 Juillet 1861, 6 heures de relevée au cabarêl la Fontaine Comines, ADJUDICATION d'une MAISON avec son Fonds usage de Boulangerie située Comines, rue du Faubourg. Mise prix 2,100 francs. 2* Lundi 13 Juillet 1861, 2 heures de relevée, la ferme occupée par la veuve Notre Dame Catry près la place Hout- hera, Vente publique et volontaire, de RÉCOLTES sur pied, INSTRUMENTS ARATOIRES et BESTIAUX. 3° Lundi 22 Juillet 1861, 2 heures de. relevée, sur les terres occupées par la v' Braem-Duro Cominesten-Brielen, Vente publique de Récolles sur pied. 4° Lundi 29 Juillet 18612 heures de relevée, la ferme et sur les terres occupées par Seraphine Breyne Comines ten-Brielen Vente de Récoltes, Instruments aratoires et Bestiaux. (i) by uitscheiding van boerenering. VAN SCHOONE EN GOEDE TE VELDE STAENDE alsmede by de plaets. o rs-. De 1TCTA5.IS S2LI7IS3, te Langemarck, zal, door bevoegde ambte- naer, op WOENSDAG 17" JULY 1861, 's middags, openbaerlyk doen Verkoopen, ten aenzoeke van Pelrus en Barbara Baelen, landbouwers te Bixscbote, op de hofstede door hun gebruikt, zuid by het dorp, de volgende goede en in koopen verdeelde Vruchlen 8 heklaren y5 aren Tarwe. 3 bekiaren 5o aren Rogge. 1 bektare 75 aren Peerdeboonen. 87 aren Haver. 87 aren Maeigras. 87 aren Vlas, en 1 heklare 3i aren Klarer, rnede Klaverhooi. Voorts 2 Wagens danof 1 met breed beslag, 2 Karren, Zole, Kegge, Hoeselaer, 1 Lyfrol en 1 andere, 4 Eggeo, 2 Aelkarleelen, 1 Aelpoinp, 2 Windraolens, Raepmoleo, Vlasreper, Graender, Snypeerd, Vorken, Greepen, HouwenSpaden, Rakels, Dry'anden, Oogslreepen,Standen, Kuipen, Seul en, Pikken, Zeissens, enz., enz., Dorsvlegels, en 2 goede Weikepeerdeu met Harnassuren; liuiuers al hei Akkeigeiuig en wagen en Deerdeu Gespau die gediend bebbeo toi beploegeu van geinelde hofslede Baelen. Deze Verkoopiog geschied op gewoone voor waerden eu lyd van beialing. (ly Men zegge het voorts.

HISTORISCHE KRANTEN

L’Indicateur (1861) | 1861 | | pagina 2