HOFSTEDEKEN PERSIENNES A JODR. GOEDE HOESTEDE VRUCHTEN TE VELDE, V RU G T E N, BINNEN DE STAD YPER, LÉOPOLD ROBAEYS, Confectionne les persiennes jour des prix très-avantageux et en-dessous de toute concurrence. ©©In]©© M II [Ffl ©0 T 3 E Twee Werke Peerdenenz 7 hectaren 00 aren 00 centiaren Tartve. 1 id. 40 id. 00 id. Ftogge. 3 id. 23 id. 00 id. Uoonen. (3J Flk zeg het voorls. Den Notaris CHRISTIAEN, zal op Woens- dag 17c"July 1864, ten 4 uren namiddag,ter herberg van S' Léo Soubry, te Moorsledein het dorp, overgaen lot de TOEWYZING van eene goede palrimoniele Hofstede, groot in Erve H. 6 09 94, gelegen op Passchendaele en Oostnieuivkerke, verdeeld in 7 koopen, gebruikt door S Pieier De Ceuninck. Ingesleld 18,100 francs. En de koopen afzonderlyk 18,250 francs. Den kooper zal aenstonds in het gebruik komen. De voorivaerden by dilo Notaris. (i) GEMEENTE VAN ZILLEBEKE, VERKOOPING SCHOON EN' GOED PATRIMON'IEEL en a&aaiL&aa) gelegen in de gemeenten LANGEMARCK EN WESTROOSEBEKE, opesrieri.tk te verkoopen met gewin eener premie van 1 voor den hoogsten instel. LANGEMARCK, by 't gehucht de vyf wegen. Een behuisd en beplaot Hofstedeken groot onder Hofplaets, Hovjng, Boomgaerd eo Zaei- landen volgens lilels 3 hectaren, 10 aren, 75 centiareD en by cadasier 3 hectaren, o3 aren, 3a sentiaren, gelegen te Langemarck, op het gescbeed dezer geineente en der gene van Westroosebeke, by het gehucht genaemd de Vyf Wegen. Gebruikt door Pieter-Franciscus Fan Ro- baeys getrouwd met de weduwe van Karel- Auguslinus Fanhondeghem, toi den iDOclober 1868, teo geriogen prys van 210 francs 's jaers, boven de iraposilien; Verdeeld in de twee eerstvolgende koopen l*n Koop. De Hofplaets alwaer de ge- bouwen staen met Logling, Boomgaerd en Zaeiland, t'eener blokte zamen groot volgens cadastrale maet den nomber van 2 hectaren, 21 aren, 62 centiaren, strekkende te zamen zuid en noord, palende van oosten aen koop 3, van zuiden aen land der kinderen van wylen M. Carolus - Amandus Tant, fabrikan- ten te Rousselaere, nog van zuiden en van westen aen land van sieur Juannes Fer Elst, landbouwer te Langemarck, na de kinderen van sieur Joannes Ftrhamme, noord aen land van sieur Pieter De Kernel, landbouwer te Boesinghe en aen den bebouwden grond van Bruno Deu>ulf. Te vergoeden Boomprys 25o francs. 2*n Koop. Zuid daer by, eene byna vier- kanle party Zaeiland groot volgens cadasier den nomber van 81 aren, 70 centiaren, pa lende van oosten en van noorden aen de Filetlestraet, van zuiden aen land van den Disch van Langemarck en aen land van gezeide famillie Tantna sieur Bernardus Bogaert, van westen aen de party zaeiland nu behoorende aen genaemden Fer Elst, na de kinderen van Joannes Fer/iamme. Te vergoeden Boomweerde 4oo francs. Het HObSTEDEKEN zal 00k in masse geveild wordeo. GEMEEATE WESTROOSEBEKE, (GEHUCHTE DE S WEGEN). 3eB Koop. Oost aen koop 1, eene schoone party Zaeiland genaemd den Kouter, groot by titel 3 hectaren, 36 aren60 centiaren en vol gens den cadastralen legger den nomber van 1 hectaren, gg aren, 70 centiaren gelegen ter gemeente van Westroosebeketegen ge- meld gehuchte strekkende zuid en noord palende van oosten aen de zaeilanden van gezeiden sieur De Kernelvan zuiden aen de Filetlestraet, van westen aen zaeiland - 3 der famillie Tant, aen den t,B koop en aen de bebouwde erve van genaemden sieur Dewulf en van noorden aen de Mannekens Kan Straet. In pacht gehouden door sieur Pieier Rosez, smid ter gehucht de Fyf wegen, lot den 1" October 1866, ten kleenen prys van 200 francs 's jaers, boven de contributien. De 3 koopen znllen 00k by zamenvoeging aen- gebodeo worden. Den INSTEL zal geschieden in de afspanning het Zweerd, Groote Markt, binnen de stad Yper, den Zaterdag 20" Jdly 1861, teu 2 nren namiddag. En de TOEWYZING, ter zelve plaets en uer, den Zaterdag 3e" Oogst daer nB. De veilvoorwaerden, plans en eigendoms titelen berosten ten kanloor van den Notaris LAMBIN t'Yper, met deze VerkoopiDg belast. (1) Dat men hel voorls zegge, MENUISIER, RUE DE YERGER A YPRES, ter oorzaer van uitscheiding. van ZOOL EN WAGENARNASCH, TE ELVERDINGUE. nixqcît» Op MAENDAG 2g,B JULY 1861, om 12 ueren 's middags,'ter hofslede van de weduwe De I.aus by de herberg de Vuyle-Seule te Elverdinghe west van des zelfs kerk, zal'er openbaerlyk worden Ferkogtde vo/gende Goederenle we.ten VRUGTEN. ZOOL EN WAGENARNASCH. Grooten I,Vagen met breed beslag, 2 ander IVagens met smal beslag. al in goeden staet. 2 Karren, Korlewagen, (Fiel Zoole, 3 Ploegs, Oeselaer, 3 Eegden, Toile, Aelpompe(Fynd- Molen, Stroo-Peerd, Hommel Allaem, 2 Mest- Berrien, Houwen, Spaden, Rakels, Drytanden, Forken, Greepen, Kerthamer, (Feggen en meer ander voorwerpen. BEESTIALEN. Twee schoone en goede (Ferk-Peerden met Arnassure. Deze Fendilie zal gehouden worden op langen tyd van betaling mils sletlende borg ter aenveerding van den Notaris PIETER S ter residenlie van Reninghe. IhOIA. De Menagie-Goederen, Kuyp en Keern-Allaem, Beeslialen, de overgebleven Vrug- ten en ailes wat ter gemelde Hofslede zicb nog zal bevinden, zulleu Verkogt worden op 3o"B Sep tembre aeustaeude en volgeoden dag noodig zjnde. van eene gelegen op PASSCHEN'DAELE EN OOST.NIEUWKERKE, by de plaets. by uitscheiding. van TWEE ALLERBESTE WERKEPEERDEN, ZEER GOED WAGENHARN AS en ander LANDBOUWERS HALLAEM. Den DINSDAG i6tB JULY 1861, ten 10 oren 's inorgens, zal den Notaris LAMBIN, t'Yper verbly veode, voortsvaren op de hofslede en landen gebruikt door Sieur Ludovicus Spotbeen, gelegen te Zillebeke, by de plaets, tôt de openbare Ver- koopiog van A. 10 hectaren Koorn; 2 hectaren, 25 aren Rogge; 6 hectaren Boonen; 3 hectaren, 5o aren Haver; 1 hectare, 3o aren Vins; 1 hectare, 3o aren Meerschbooi, in vinimen of in hoppers; o heciaie, 16 aren Sucrioen; g 10,000 kilograminen Klaveihooi, i5t" en 2d' snede, in boppr. s of in bondels; 2,000 baiiweliugen Terwe Strooi; Eeûe hoeveelheid Corneille Strooi; B. 2 zeer schoone en goede Ruinpeerden, het een oud 6 jareo eo het ander 18 ■naenden C. Eenen goeden rooden Stal Stier oud 18 maeuden. D. 5 Wagens in allerbesten staet, waer van eenen met breed beslag; 3 Karren, dies eeoe mel breed beslag, Wielzole, Kegg> 2 Ploegs, Peqrderolle, Lyfrolle, Eegr;"' Sleepbouten, 3 Haelkarteelen, waf vau twee nieuwe, mel Brankaers, 2 Pve'0,s met Sautbanken,, Haelpompe Hael- kuipen, 2 Graeo-Molens met nf|eD daer aen; Snypeerd, Bilraep-Mo-'Dt Spaden; Pekken; Zesems; PlanlhrjVveuï Braek- bouwen, Greepen, Dry*u^eoi Voiken, Happeo, Houweels, Kl fhamer en eg- gen, Koeybakken, R^ystanden, gezaegd Hout geschikl voor °"e kakeu en wagen hoenen, Diltpers°i Leeders en meer andere voorwer/en* De Verkooping zal geschieden met tyd vau betaling voor de koop^B boven de 10 francs ieder, mit s stellende goed* en welbekende borgen en gereed voldoende den io°B pennink en de voor- bespreken. /2) Daî men bel voorls zegge.

HISTORISCHE KRANTEN

L’Indicateur (1861) | 1861 | | pagina 3