stM? DE Henk: YGODKQDDERIS, Boomen. Eene Hofstede ZAAILAND, >A 4 CANADAS; 6 Canadas. ED DELEU&0IE FOURNITURES NAAIMACHIENEN öiiËiliiËEiTTlE HOFifTEBEU HUIZEN» WEIDEN ZAAILANDEN WÊKmmmmassm VBitClPSBII VENTE PU ORMES, LDM 18 NOYEMBRE1895, m G. DÖ0L4EGHE-DEHIITSERE Instel Openbare verkooping POPULIEREN, IEPEN EN BEUREN VA^DERMISCII te Ypre, en PËTRE te Leeuw St Pierre. OP «MG 10 DUIM 1805, INSTEL VAN Twee partijen Étude de Mtre LANNOYT Notaire a Comines. i 8 Canadas et 1 Saule ET I BüiS-BLANC bruxelles LUNDI 25 NOVEMBRE 1895 iiiSllPfP ANBEL'SPOBDBII BIJ STERFGEVAL. gelegen in de gemeenten Staden.Westrooscbeke, Langemarck en Briefen, openbaarlijk te verkoopen bin nen Yper. De Notaris EL'GEBX MEERSCIÏ, ter verblijfplaats van Yper,zal openbaarlijk verkoopen het naschreven onroerend goed: GEMEENTE STADEN. (Vijfwegen) 1. Eene HOFSTEDE met hare gebouwen, groot onder hofplaats boomgaard, weiden en zaailan den 9 hectaren 42 aren 40 centi aren, bekend per kadaster sectie C, nummers 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453*, 454a, 454b' 455a, 455b, 485,486a en 486d. Verdeeld in negen koopen. Gebruikt door Alois Vande- poele tot 1 October 1902, aan 1300 fr. 's jaars. 2. Eene HOFSTEDE met hare gebouwen, groot onder hof plaats, boomgaard, weiden en zaailanden 2 hectaren 94 aren 42 centiaren. Verdeeld in vier koopen. Gebruikt door Charles Deneire tot 1 October 1899, aan 425 fr. 's jaars. GEMEENTEN STADEN EN WESTROOSEBEKE. 3. De HERBERG «Den Haas» met 1 hectare 96 aren 42 centi aren grond en land gelegen op Westroosebeke en Staden, bij het gehucht <r Do vijfwegen Verdeeld in vijf koopen. Gebruikt door Theophile Pype tot, 1 October 1896, aan 425 fr. 's jaars. GEMEENTE STADEN. 4. Een HUIS met grond en land te samen groot 23 aren 82 centiaren. Gebruikt door Alphons Van- devoorde aan 100 fr. 's jaars boven de lasten. 5. Een IIUIS met erve en zaai land te zamen groot 75 aren 70 centiaren. Gebruikt door Catharina Ca- pelle, VV° Lemahieu met het vol gende parceel samen aan 220,00 fr. per jaar. 6. Twee aaneenhoudende par tijen MEERSCIÏ en ZAAILAND samen groot31 aren 66 centiaren gelegen langs de Totelasstraat. 7. Een IIUIS met grond, erve i en zaailand te samen groot 27 1 aren 40 centiaren Gebruikt door Jan Vanmaele aan 10 fr. 's jaars. GEMEENTE LANGEMARCK (St Juliaen). 8. Twee aaneenhoudende par tijen LAND en MEERSCIÏ sa men groot 72 aren, gelegen in de Vogelmeerschen. Gebruiktdcor JacobusLegroux, tot 1 October 1901, aan 90 fr. per jaar. GEMEENTE BRIELEN. 9. Een HOFSTEDEKEN groot 2 hectaren 12 aren 20 centiaren. Gebruikt door Victor Everaert tot 1 October 1903, aan 200 fr. 's jaars. W0ENSDAG20 NOVEMBER 1895 Om 1 ura namiddag, ter her berg Den Zalm Seminarie straat te Yper. 1/2 °/o instelpremie te winnen. Location et Accordacje DES MEILLEURES FABRIQUES. Accordeur de Pianos, Rue au Beurre, n° 30, Ypres. LES PIANOS donnés en location sont garasitis DE REPARATION D'AGCORDAGE. Studie van den Notaris ViNDERMEERSCH te Yper. Dinsdag 28 November 1895 Om 1 ure namiddag, ter hofstede gebruikt door Alois Vandepoele te Staden, gehucht «Vijfwegen» dicht bij de statie van den ijzer weg van Westroosebeke, van 25 koopen Gewone voorwaarden en tijd van mits goede borg. Studiën van de notardssen om 2 uren 's namiddags, in bet hotel De witten Leeuw te Wervick Gemeente Gheluwe gelegen langs den steenweg naar Dadizeeie, te Gheluwe, groot H. 6.95.71 c. Gebruikt door Pieter Lernout aan 803 fi80 s jaars. Verdeeld volgens plakbrief ia 4 koopen. Stad Meenen gehucht De Koekuyt wel geschikt voor bouwgroud, gelegen ter stad Meenen, wijk De Koekuyt te zamen groot H. 1.71.10 c. Verdeeld volgens plakbrief in twee koopen, en onderverdeeld volgens het bijgevoegd plan in tien loten. Samen gebruikt door Jules Decra- mer aan 200 fr. 's jaars. 1/2 °/0 instelpremie. de BEAUX et GROS BOIS-BLANO SAULE, GARDE DIEU. Mlre Sibille, Notaire a War- uêton, vendra publiquement, en présence de Mlre T.annoy, No taire a Comines, le a 1 heure de relevée, les magniflques ARBRES suivants, autour de Ia Garde-Dieu I. Dans une grande pature de la familie Comille Clarebout, prés Les Rois II. Dans une autre petite pature de la même familie, derrière la ferme occupée par Desbuquoit- Soele III. A Fentree de ia ferme Cormï/e- Clarebout IV. Dans une pature de la ferme occupée par Desbuquoit Soele: V. Lelong du chemin de Messines, au midi d'une pièce de terre oc cupée par And/ré Ghesquière Ces arbrcs, par leurs belles et fortes dimensions, sont propres a tous usages. Conditions ordinaires et long crédit sous caution. Reunions avant et après la ven te au cabaret La Garde Dieu Recette de MlreL ANNOY, Notaire a Comines. Rue des Bogards, 32 Entrepot ei magasin de Birmin gham Gorporationstreet 164. La maison ne traite qu'avec les mecaniciens, agents et Mds de velos. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. INSTITUTION ROYALE de Messines. FADJUDÏCATLON des NÉCESSAIRES a rinstitution Royale de Messines pendant l'année 1896,aura lieu de ii 10 heures du matin, au local des réunions de la commission administrative de la dite institution de Messines. Des exemplaires du cahier des char ges sont déposés dans les bureaux du Ministère de la Justice, au Secrétariat de rinstitution prénommée, et au Musée Commercial h Bruxelles, ou l'on peut s'en procurer. (494 MM. JULES JALUZOT SC'9,Paris VAN ALLE STELSELS. De beste en de goedkoopste zijn te bekomen bij Rijsselstraat, 47, Yper. Daar zijn ook Engelsche marken laatste stelsels (Cader 96 dikke tubens aan fr. SlO.OO voor mannen en vrouwen. VRIJ EN INGANG. Al de toebehoorten zijn daar te verkrijgen aan zeer genadige prijzen. Let wel op bet adres Itïjselstraat, 4Y, Yper. issentradiof^^l- ,£^c^' L.SSEULES,«lguér.s«-0B6;^ IRRITATIONS^^ v0l£S^^^^ et toulesles Mate niroT nt»» T" s«s 1 Dépot h Ypres Lille. chez Donck fröres rue de (484 (497 496 a YVytscliaete, 11 R r 'j paHnnrii"tur^ generales pour la tabi-iT cation des velocipedes tubes iantes STnuYT' selles' Pédales! Ian-' mi l cornets, Brackets ca- achovAoc complètes, pièces d un vélo 1 assemblage complet GROS DEMI GROS Piic^ïreL en tous aenres. véés detacllees' Bruteset ache- Gatalpgue sur demande (?A uHMJOS MAGAè/HS OU r NOUVEAUTÉS Nous prions les Dames qui n'auraientpas encore regu notre Catalogue général illustré Saison d'Hiver d'en faire lademande a L'envoi leur en sera faitaussitót gratis et franco. Hoogste belooningen in alle tentoo - Gedoposeerd merk. stellingen. g nieuwe uitvinding jÊÈÊ^m. doodt de wandluizen vlooien, motten, muggen, mieren, dui- zendbeenen. vogel- viooien, en in 't algemeen alle insekten zoo snel en zeker dat er om zeggens niets van overblijft. Depot te Yper bij M. B. Socquet, apotheker. Algemeene Depot voor Westvlaan- deren, te Rousselare, bij Octave Ameye apotheker. Fabriek en verzending J. AN DEL, drogiste, Praag, (Oostenrijk). 438 489 tier, bonnes references exigóes s'adresser au bureau du Journal. 490

HISTORISCHE KRANTEN

Journal d’Ypres (1874-1913) | 1895 | | pagina 6