S^araissmni ie Hatnedi. Weeschijnesute den Zaterdags. l'union fait la force. Adniiiiistration et Rédadion imic au Bciiitc, 20, Ypres. eendracht maakt macht. Politiek overzicht. Le député Iweins d'Eeckhoutte. Onze meesterkens. Journal liberal démocratique d'Ypres et de l'Arrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van bet Arrondissement PROPAGANDE par la presse. Samedi, 14 Décembre 1894. 5 centimes le numéro. Quelques libéraux Yprois viennent de tonder une oeuvre de propaganda pour répandre les journaux de leur parti dans tout l'arrond.ssement. Nous nc pouvons qu'applaudir a leur initiative. La propagande conti nue par la presse aura pour effet de renouveler chaque jour, a Ypres et dans les villages clericalisés des en virons, l'oëuvre de diffusion des idees de progrès et de justice qui torment l'essence du libéralisme. Elle popula- risera aussi toutes les rèformes pra tiques que les libéraux ont inscrites a leur programme, et qui sont seules aptes a améliorer le sort de ceux qui soufïrent de quelque vice de notre or ganisation sociale. Elle préparera le terrain pour nos propagandistes par la parole, trop souvent regardós avec defiance par les paysans, a qui les prèlres et les journaux cléricaux ont l'habitude de représenler les libéraux sous les couleurs les plus noires et les plus fausses. Outre l'expédition régulière de journaux libéraux d'Ypres, le cercle de propagande par Ia presse se charge de I'envoi de tous les journaux libé raux qu'on veut bien lui remettre. Les boïtes bleues qu'il a fait placer aux cafés du Saumonde ia Lane, de la Cour de Bruxelles et de la Têle d'Argent, sont destinées a recevoir, après lecture, les journaux libéraux dont les propriétaires veulent bien se dessaisir au profit de Ia propagande. Nous espérons que tous les libéraux Yprois auront a coeur de soutenir l'eeuvre nouvelle et de contribuer a son extension par tous les moyens en leur pouvoir. Les cléricaux vont certainement se mettre en campagne pour essayer d'arrèter la bonne parole avant quelle n'arrive a ceux a qui elle est destinée. 11 importe, pour d'éjouer les lénèbreu- ses manoeuvres de nos adversaires, d'assurer dés le debut a 1'oeuvre de propagande une force de pénétration suffisante. I iilïéi'jiiix, répandez les journaux de notre parti Adversairesliseas- les I M. Iweins had dus gesproken. We lazen het in le Patriate van 8n Decem ber. M. Iweins d'Eeckhoutte had M. Anseele onderbroken en gezegd Gij verlaat uw banken wanneer M. Iloyois spreekt, maar ik, ik luister naar u. En we dachten zoo zoo maar... hebt ge wel begrepen Doch, wat ontgoocheling We na men de A nndlen koortsig ter hand om de echte woorden van M. Iweins d'Eeckhoutte te verslinden. Ontgoocheling M. Iweins had niet gesproken, le Patriote had zich vergist en M. Reynaert was het welke onder broken had. Dat is schoon van wegens den Patriote, M. Iweins zoo voor den aap te houden. Doch, we zochten en vonden weer. M. Iwems is ondervoorzitter van de 3e afdeeling (voorzitter Hemeleers se cretaris: Colfs verslaggever: Oavrot). Welke spot van 't noodlot weer. M. Iwems met twee werklieden Colfs en Cavrot Met twee werklieden, welke zelfs geen centen genoeg hebben een adeiijken titel bij hun naam te koopen, hij klmke öf d'Eeckhoutte of van der Koe öf van der Weide. Zonderling. Is M. Iweins te leperen, dan lachen zijn medeburgers of dan spot de orthograaf, is M. Iweins te Brussel,dan laCht le Patriote hem uit en kan geen levend wezen op aarde spotten, dan spotten toeval en noodlot. Jammer dat M. Iweins niet verslag gever is. MM. Colaert of Surmont zou den 't hem kunnen klaar maken eu de bestuurder der tooneelafdeelmg van 't Volkshuis zou hem kunnen herhalingen geven. Onder comedianten Doch, naar wij vernemen, zal de eerste redevoering van M. Iwems han delen over het kanaal der Leie naar de leperlee. We raden hem ook aan den minister te ondervragen een drietal maanden vóór de gemeentekiezmg en eemge kieswerken eenige weken vóór de zelfde kiezing te doen uitvoeren de waterleiding van Dickebusch. De truc is oudmaar hij pakt nog altijd. P.S.M. Iweins was verslaggever van de nieuwe kiezing van Aalst. Er waren geene klachten, zoodus dat de man slechts een gedrukte formuul moest aflezen. Dat is ook alles waartoe hij in staat is. Le 5 Décembre dernier, la Chambre des représentants a procédé a la com position des sections pour le mois de Décembre. La troisième section com- prend 1VIM. Hemeleers, président, vice- président Iweins d'Eeckhoutte, Colfs, secrétaire, Cavrot, rapporteur de péti- tions. Pourvu que les mauvaises langues se souvenant de notre veau d'or Henritje, n'appellent cette section du nom d'un de ses membres de Colfs sectie. Notre ville, notre arrondissement, voire le pays, tout est sauvéHenritje a parlé. II a été nomraé rapporteur pour l'élection d'Alost. La besogne n'était pas difficile. 11 parait que le discours que l'on prononce en ces circonstances se réduit a la lecture d'une formule imprimée, elle sert pour toutes les élections. Heureusement que le rappor teur ne doit pas la rédiger lui-même on en aurait vu de belles En dehors de ces deux faits, rien a signaler concernant l'attitude de notre député Nous attendons toujours un de ses discours ou une interpellation il les fait si bien au Conseil communal de notre ville. Mardi dernier, 11 Décembre, Mons Colaert n'assistait pas a la séance de la Chambre. M. Berten n'y était pas non plus 11 n'y va plus, croyons-nous Henritje était seul.L'arrondissement d' Ypres était bien représenté. Zij hebben de gemeentescholen ook willen afschaffen te Waasten. Landbouwers en werklieden, kent ge Waasten Daar hebben onze klerikalen 'n fa briek van suiker opgericht. Ge kent de fabriek van suiker toch wel, landbouwers en werklieden Idewel daar willen zij ook de ge meentescholen afschaffen. Klerikale haat laat niet los Wij zeggen haat omdat zulks een kenmerk der klerikalen is. Gaat het museum van Prof. Mante- gazza bezoeken Het museum van den Haat. Daar vindt ge verzameld alle klerikaal tuig gebruikt om tegenstan ders te vernietigen, te raadbraken, te verbranden. Het zedelijk museum van den haat ware een catalogus van zede lijke klerikale vernietigingen. Tot die behoort, het vernietigen der openbare, vredelievende, iedereen eerbiedigende scholen. En hier, te Ieperen. M. Surmont wilde in 1884 aan geen zijner medeburgers de middelen ont nemen om hun kinderen eene opvoe ding naar hun zin te geven. Dit zelfde verklaarden de klerikale candidaten. Zij milden dus het behouden der openbare scholen. Den 17n October 1891 schaffen zij de kostelooze bewaarschool uit de Hond straat af. Was het uit spaarzaamheid (zie hun programma geene verkwistingen meer Neen. De 4,000 fr. welke die scholen kos ten, worden op verzoekschrift van Mw Iweins, verleendaan de klerikale bewaarscholen welke daarbij de loka len (hotel Hynderick) der vernietigde openbare school ontvangen. Praktisch, niet waar Zij milden het behoud der openbare scho len. Doch ze begonnen maar. Te Waasten vroeg de klerikale bur gemeester de afschaffing der onnoo- dige scholen. Te Ieperen (1° Juli 1893) luidde de dagorde: Drinkwater; geldelijke maatregelen (afschaffing van 't collegie en van zekere scholen). Let op die haakjes. Vergelijk die zekere scholen van leperen met de onnoo- dige scholen van Waasten. De klerikalen willen slechts het vraagstuk van het drinkwater bevorderenDe Fari- zeers zijn dood,maar de Jesuieten leven nog. Mw Iweins vroeg in een verzoek schrift de 4,000 fr. der openbare be waarscholen voor de klerikalen. M. Iweins met Struye en Begerem en nog anderen vroegen op hun beurt de afschaffing van collegie en andere scholen. Wat vuile postjes De schoonste is M. Surmont welke in 1884 verklaarde dat hij zou weerstaan aan de schoolvernietigende wenschen van zekere klerikale heethoofden. M. Colaert hield zijn woord (men kon zijn stem missen), maar iedereen weet welke propre houding hij aannam in de Kamer toen M. de Stuers zijn ondervraging deed. En zeggen dat die heeren gekozen werden met hel programma Wij zullen aan geen openbare scholen raken. En wat bevatte die paranthesis De afschaffing van 't collegie. En zonder het Vereenigings-collegie waar zouden vele ouders een ge sticht naar lmn zin vinden Wat bevatten die haakjes nog De afschaffing der meisjesschool voor volwassenen. 'n Meisje hoeft immers niet geleerd te zijn. Zij wordt een des te gemakke lijker prooi voor klerikale invloedjes zóoals in 1879, toen de priesters de vrouw ophitsten tegen den man, de kindren tegen hunne ouders. Die haakjes bevatten nog de verhoo ging van schoolgeld voor de openbare bewaarscholen. Het schepen collegie had de afschaffing ingetrokken. Waarom die haat voor de openbare scholen Waarom dit afbreken Waarom de afschaffing van 't colle gie, waar de burgers hun kindren kon den laten onderwijzen Waarom aan de volksmeisjes de school ontnemen welke eene volledi ging der lagere scholen was AVaaromhetschoolgeld van't kind des werkmans verhoogen, bij gevaar dit kind ongeleerd te laten, in eene soms ongezonde woning en 't verderf der straten Wel... om 'n waterleiding te maken. Alsof goede scholen en een goede waterleiding met samen konden gaan. Alsof de afschaffing van collegie en andere scholen het eenige middel was om water te geven aan de nijverheid welke de klerikalen niet stichten te Ieperen, maar te Waasten. En, hebben we nu gedaan met de waterleiding Neen. Niets werd gedaan, niets. Ver schooning Men heeft de eigendommen der stad verkocht.... Altijd voor de waterleiding? Verschooning De vrije scholen kregen 4,000 fr. toelage. Dat geld dat men niet had, noch voor 't collegie, noch voor de school der volwassenen, noch voor de bewaar scholen, heeft men voor de klerikale scholen, welke binnen kort nog meer toelage zullen verkrijgen. Het waarom van het verzoekschrift Iweins-Struye was de HAAT. Doch de kiezers zullen binnen kort dit alles wel veranderen. Meent gij dan, onze Meesterkens, dat die woord verbrekingen, dat die platte laagheden en kruiperijen voorde geestelijkheid onder voorwendsel van openbare werken, geen geweten ver ontwaardigd hebben Ondanks uwe nu bewezen leugenach tige manifesten zullen de Ieperlingen onze mannen kiezen en zeggen GIJ HEBT ALLES VERNIETIGD, GIJ HEBT ALLES VERKOCHT, EN GIJ HEBT NIETS GEDAAN. De draak op de Halle. PRIX DE L'ABONNEMENT Par an 3 francs. Par an 3 fr. c. Annonces 10 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires: 1 fr. la ligne. Hi Hi H< IS-, zx&s&v POUR LA VILLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deux Flandres's'adresser a YAgenceHavas,Bruxel les, iue de la Madeleine, 32, et a Paris 8, Place de la Bourse.

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1894 | | pagina 1