Bouchers, syndiquez-vous Over Suiker. Nos carpes! Ter overweging van papengazetten Nécrologie. Varia. Te Êlverdinghe. Tegen de republiekeinsche gedachte protesteert hij Nu, daar is ook iets rnêe te winnen. Tegen het antimilitaristisch amende ment van Coremans protesteert hij omdat de vermindering van soldaten, ons leger en zijn bestaan zon schaden, maar dat hij de nieuwe legervoorstel- len zou stemmen welke geene verhoo ging van lasten zouden mêeslepen. Knoopt dat aan een met zemelen "Wat woorden Wat woorden Indien ik M. Colaert ware en vijand van den persoonlijken dienst, ik stuur de een afdruksel van mijn redevoe- ringske aan de heeren officieren in garnizoen te Ieperen. Die heeren zijn misschien wel kiezers voor de gemeente. Weet gij waartegen gij hadt moeten opkomen, man der protesten Dat cle arme drommel alleen moet soldaat morden. Het is niet om de kosten dat gij voor legerlasten terugdeinst (gij zult wel wat miljoentjes voor den Congo stem men), het is omdat met den persoon lijken dienstplicht ook nobele zoon tjes zouden moeten ransel en geweer dragen. Om het volk wêer eens te blinddoe ken, zoudt gij wel de maandelijksche dienstvergoed'ing van den soldaat ver- hoogen. En gij denkt, o edelmoedige volksvriend Blijf maar slaaf, arme jongen, blijf slaaf, laat u voor anderen maar kapot maken voor 'n vijffrankstuk meer Mardi passé, le bourgmestre a pro cédé a l'adj udication des étaux de la Halle aux Viandes. Quand nous disons qu'il y a eu adjudication, c'est une mamère de parler car le maïeur s'est contenté de déclarer que le prix de chaque étal était augmenté de 20 fr. et que ceux qui n'étaient pas contents n'avaient qu'a le camp. Cette adjudication a la prussienne n'a pas été du gout des intéressés qui ne se sont pas gênés, pour murmurer hautement. II parait même que M. Surmont a du en entendre de dures de la part d'une femme du peuple et que pour l'apaiser, M. le baron a cherché a lui donner une fraternelle poignée de mains. Touchant Nous conseillons aux bouchers mé- contents de se coustituer en syndicat de manière a pouvoir imposer eux- mêmes un prix raisonnable a la Yille. Chose pareille a été faite a Charleroi et a Malines. Dans cette dernière ville, les bou chers,par le fait même de s'être mis en syndicat, ont obtenu de l'administra- tion communale une réduction consi- dérable sur l'ancien prix global de lo cation des étaux. Voila l'avantage d'avoir des cléri- caux a la tête de la ville. Bouchers, syndiquez-vous Aan de werklieden. Aan «le landbouwers. M. Bastien heeft in de Kamer een uitmuntende redevoering uitgesproken over de belastingen op den suiker. Wij vestigen hierop de aandacht van die afschuwelijke lezers der Annalenwel ke in den ban geslagen worden door den weleer waardige n pastoor van VI a- mertinghe. Er zijn in ons arrondissement vier reeksen lieden welke belang stellen in het vraagstuk van den suiker 1° De werkliedenwelke arbeiden in de suikerfabriek van Waasten (waar men binnen komt zoodra men lid is van het Volkshuis en men stemt voor de klerikale partij) doch welke niet erg schijnen te vreden te wezen over hun bestuur. Vraag dit aan de heeren Iweins, Fraeys en Struye, aandeelhou ders der fabriek van Waasten. 2° De landbouwerswelke beetwortels teelen, èn die moeten laten verrot ten op het land, omdat zij ze niet kun nen verkoopen ondanks de vroeger aanmoedigende beloften der stich ters der suikerfabriek van Waas ten èn die hun geleverde wa ren voor verminderden prijs moeten alstaan op een oogenblik dat de land bouwer zoo zeer in den grond geboord is door belastingswetten en overstroo mingen. 3° De fabrikanten en raffineer derswel ke elk dank aan de 17-18 millioenen franken belasting minstens een half mil joen winst inpalmen op de accijnsrech ten alleen (z\e Annalen, bl. 198, 2e ko lom) en natuurlijk het behoud dier onrechtvaardige en schandalige recht ten vragen. Wij zeggen schandaligom dat suiker een voedsel is, onmisbaar voor het menschelijk lichaam. Wij zeggen schandaligomdat die rechten een hinderpaal zijn voor het uitbreiden van het kweeken der beetwortels en dus weerom ingesteld zijn ten nadeele van onze landbouwers. 4° De arme man, de burger in 't alge meen, omdat een belasting op voedsel een belasting van exploiteerders is. De menschen eeten teveel, veel te veel. Ga slechts zien aan de kazerne hier te Ieperen, waar brave arme lieden snak ken naar het eeten hun geschonken door goede soldatenharten welke hun ellendigen broeder voeden met hun voedsel en hun rijken broeder verde digen met hun wapens en met hun bloed. De redding uit dien toestand is 1° Voor den armen, voor den bur ger, voor iedereen in 't algemeen AFSCHAFFING VAN ALLE BE LASTING OP VOEDENDE WAREN. Dat willen de antiklerikalen. 2° Voor de werklieden SAMENWERKING. Eèn werkman is onmachtig tegen de kapitale». ^Werklieden, verbonden, zij n zoo mach tig als kapitale». 3° Voor de landbouwers SYNDIKATEN. Eèn landbouwer moet zijn beeten laten verrotten op het land eèn land bouwer moeten geld verliezendan komt weêr een andere landbouwer, en datzelfde gebeurt hem, op zijn beurt verliest hijop zijn beurt moet hij zijn beeten laten rotten. Doch, boeren, richt een syndikaat op, vereenigt u en dan KAN men alle uwe beeten niet laten verrotten, dan KAN men niet afdingen omdat men u allen noodig heeft. Meer nogRicht zelve een fabriek op, gij allen Brengt uwe kapitalen te samen. Lever uwe beeten aan uwe fabrieken. Uwe beeten zuilen goeden aftrek vinden omdat uwe fabrieken zullen gaan en de profij ten zullen in uwe beurs vallen. En zoo gij met ons, demokraten, de afschaffing op de suikerbelasting (1) vraagt, dan zal oneindig meer suiker gebruikt worden (2), want dan zal de suiker de helft van prijs verminderen, en daarom zal het dubbel en meer nog verbruikt worden en uwe fabrieken zullen werken, en uwe vruchten zuilen verbruikt worden en onze werklie den zullen goeden loon ontvangen... En dan dan zult gij uwe zaden ook samen koopen en ze niet verhoogd van prijs moeten betalen als in de fa briek van Waasten. En dan dan zult gij geen biecht- briefje van M. Iweins noodig hebben om te mogen werken. En dan dan zal men u geen bespot- telijken prijs geven zooals te Waasten. En dan dan zullen uwe vruchten op het veld niet verrotten. Maar he wat geven klerikalen daarom. Als ge maar voor hen stemt. Demokraat. Ceux qui perdent leur temps a lire le vain fatras des journaux bien pensants auront sans doute remarqué que, con- trairement a ses confrères cléricaux, le Journal d'Ypres n'a pas taché de répan- dre le bruit que plusieurs d'entre les nouveaux députés socialistes sont des (1) De Engelschman verbruikt 6 maal meer suiker dan de Delg omdat hij den suiker 43 centiemen per kilo betaalt en wij 90 centiemen tot 1 frank. (Zie de Annalen (2) En op de alcoholstokerijen. Een afdoend voorbeeld van de welvaart welke die afschaffing voor den boer oplevert, geeft ons de redevoe ring van M. Lambiotte in den provincialen raad van Luxemburg. In Belgisch Luxemburg bestaat geen enkele stokerij meer, terwijl 200 landbouwstokerijen den rijkdom van het Her togdom Luxemburg uitmaken (Ilenricot, volks vertegenwoordigervan Nijvel). gens sans instruction, ne sachant même ni lire, ni écrire. Inutile de dire que les journaux clé ricaux ont lancé la, une vile calomnie le parti soi disant conservateur ne s'en aperqoit maintenant que trop a la Chambre. Mais le Journal d' Ypres avait un bon motif pour garder de Conrart le silence prudent. 11 sentait bien qu'une bonne réplique lui pendait au nez nos députés cléri caux Yprois, en général,n'ont que trop besoin de ia lumière du A1 Esprit pour éciairer leurs cerveaux obscurcis; un gamin de l'école primaire pourrait en remontrer a certains de nos ignorants députés. 8 Vele fanatieke klerikalen redenee- ren als volgt Wij onderhouden onze eigene scho- len. Waarom moeten mij dan nog het j) officieel onderwijs helpen betalen, j) waarvan wij niet willen en waarvan wij ook geen gebruik maken Dwaze redeneering want zie hier de keerzijde der medalje Het openbaar onderwijs is een ojaenbare dienst, door den Staat ingericht, ondersteund en betaald gevolgenlijk moeten alle con- tribuabelen, dus zoowel de klerikale als de liberale, daartoe helpen bijdra gen De belastmgsschuldige betaalt elk jaar eene zekere som aan het Land voor s Lands openbare diensten, waaronder ook het officieel onderwijs voorkomt. Immers, moest bovengemelde kleri kale redeneering geldig zijn tegenover het onderwijs, dan zou ik vragen dat mijne redeneering tegenover de budget ten van godsdiensten en oorlog óók aangenomen worde Volgender wij ze luidt ze Te huis gaat niemand naar de kerk mijne vrouw en kinderen, tot zelfs de meid, ik ook, natuurlijk, verklaren dit boeltje te kunnen missen En nochtans help ik toch betalen in, die vette jaar wedden, verleend aan bisschoppen, kanunnikken, dekens, pastoors en on derpastoors, in die kolossale toelagen voor herstellen en opbouwen van ker ken, kapellen, pastorijen, kloosters, enz. Ik ben voor den persoonlijken dienst plicht en tegen de plaatsvervanging En nochtans koopt het Staatsbestuur elk jaar, door tusschenkomst zijner aanwervers, honderden plaatsvervan gers, om in het leger te dienen, aan 1600 fr. het stuk. Ik help daar ook mijn aandeel in betalen.... En derwijze zou een buitenmensch, die niets om kunst geeft, kunnen rekla- meeren tegen den aankoop van schil derijen voor openbare musea en de toelagen aan Fransche en Vlaamsche academiën, tooneelmaatschappijen, kunstvereenigingen, enz. Natuurmen- schen en zulke leven er nu nog zouden dan ook kunnen opkomen tegen het bestaan van spoorweg, posten en telegrafen, onder voorwendsel dat zij nooit op reis gaan en nooit brieven of telegrammen te zenden hebben Ge ziet waar de klerikale redenee ring leidt Hanske van Tichelen. Jeudi est mort en notre ville, a l'age de 59 ans, notre concitoyen et ami M. Emile Liebaert. Pendant un grand nombre d'années, M. Liebaert a été membre du bureau de bienfaisance. A l'avènement des clé ricaux a l'Hötel-de-ville, son mandat ne fut plus renouvelé. Le libéral qui s'était dévoué au pauvre et qui méri- tait au moins de la reconnaissance, se vit remplacer par M. Philippe Vanden- berghe, un Meninois, avantageusement connu Nous présentons a la familie Liebaert non sincères compliments de condo léances. Cleveland, als protestant natuurlijk een afschuwelijk en een geanathemi- zeerd man, ziet zijn gebeden overgeno men door onze klerikalen. Arme klerikale wapens. lepersche vrienden vragen welke van de twee gelijktijdige Pauzen door den H. Geest veriicht werd óf Gregorius XII óf Benoit. XII t Gregorius excommu- nieerde Benoit en Benoit excommu- nieerde Gregorius. lepersche vrienden (waaronder de kandidaten onzer laatste kiezing) vra gen hoeveel 't kost uit den ban gesla gen te worden. Ziehier, ongelukkige broeders. Heeft de bisschop u in den ban ge slagen, dan kost het 29 franken. Heeft de Paus u in den ban geful mineerd dan kost het 55 fr. (Zie het Tahsenboek uitgegeven door Paus Leo X, in Campo Fiore, 1514, XVIII Novembris, bl. 91). lepersche vrienden vragen ons wie nog al zoo buiten onze kandidaten werd in den ban geslagen. In 1120 rupsen, door den bisschop van Laon. In 1386 een zeug te Falaise. In 1474 een haan te Bazel omdat hij 't gewaagd had een ei te leggen. (Zie Mèmoire adressé d la Société des Anliquaires de Erance par Berriat Saint- Bnx). Amen. De tijden veranderen, de exploiteer- ders blijven. Het volk lijdt en de gees telijkheid gaat voort der schapen wolle te scheren met soete woorden van suiker en honing. Voor den stroom der demokratie, trekt het arlequmo-klerikalism eiken dag een nieuw kleedjen aan. Vaarwel nu het geluk hiernamaals. Het geluk van heden wil het volk. En het kleri- kalism belooft weêrom, en het belooft doch tusschen woorden en daden blijft een afgrond, overal, zoowel el ders als te Ieperen, waar de klerikale kandidaten eenvoudig weg de kiezers bedrogen hebben. Te Elverdmghe, waar zich de gees telijken aanstellen als redders van 't menschdom hebben eenige brave gemeenteraadsleden eene leening van 20,000 fr. gestemd en aangegaan, om den kerktoren te herbouwen, kerkto ren dien de Elverdinghenaars wel zou den wandelen zenden indien hij beenen had. En dit om te behagen aan een aar vertegenwoordigers der twee lassen menschen welke de eeuwen door het volk verpletterd hebben on der hun ridderlaan of hun apostoli- schen slof, aan 'n kasteelheer en 'n pastoor. De bevolking dezer gemeente be loopt tot 1650 inwoners. Dus belast men 12 fr. per kop. De boeren en werklieden zijn zoo te vreden Ze zeggen Had men den weg naar Zuidschote noch verbeterd Ook is die onderneming slecht gezien in den Hemel waarvoor de klerikalen Te Deum zmgen omdat hij zich met kie zingen en dergelijke zaken bemoeit een werkman is ongelukkiglijk van den toren gevallen. Suite des Comuiandements d'un bon garde. Dédié d une localité de nos environs. Le Samedi tu flaneras. Dans nos ruelles incessamment. Aux doux sourires tu répondras, Par un regard bien séduisant. Les tristes rigolles tu commanderas, A balayer soigneusement. De porte en porte tu appelleras, Les grand'mères insolemment. Aux demoiselles tu causeras, En les saluant éperdument. Ton beau casque tu lèveras, Jusqu'au lointain te retournant. Et vers le soir tu retrouveras, Celle qui t'a souri plus largement. Pauvre femme tu le sauras, Pour en finir bien autrement. Avec sa canne tu le battras, II le mérite assurément. Pour mille francs tu lui diras, De s'occuper plus assidument. Et toi, ouvrier, tu le maudiras, En le traitant de faineant. De sa barbe il apprendra, A friser les moustaches nonchalamment Communiqué). Burgerstand der stad Popcringhe, van den 13" tot den 20" dezer maand. GeboortenMannelijk, 4, vrouwelijk, 3. Sterfgevallen. Quagliebeur, Charles, oud 42 jaren, werk man, echlgenoot van Rosalie Delboo, wijk A. Wales, Sylvie, ongehuwd, oud 23 jaren, zonder beroep, St-Michielstraat. Einders beneden de 7 jaar. Mannelijk 1, Vrouwelijk 0. g=ag32X5XZHL-

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1894 | | pagina 3