l'cnion fait la force. MOS MAITRES. Journal libéral démocratique d'Ypres et de l'Arrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van ïeperen en van het Arrondissement Politiek overzicht. Leurs promesses en 1890. Leurs actes. Triomf der Looie. SCHOLEN. La question scolaire. 5 centimes le numéro. PRIX DE L'ABONNEMENT Par an 2 francs. Par an 2 fr. 50 c. M°araissmtl le Hamedi. Werschijnende des Xatevdags. Annonces 10 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. Administration et Redaction rue an Bcurrc, 20, Ypres. De Kamers zijn in vacantie sedert den 22n December 1 De socialisten hadden voorgesteld geene vacantie te nemen. De katholieke meerderheid heeft dit voorstel verworpen en M. iweins, die alleen het arrondissement ïeperen in deze zitting vertegenwoor digde, stemde de vacantie met twee handen 1 Wij verstaan dit gemakkelijk 1 Het betaamde inderdaad eenigen rust te schenken aan onze drie opper- vogels 1 Sedert de opening der Kamers Is M. Berten een maal naar Brussel gegaan 1 Het was om zijnen eed in 't fransch af te leggen In alle omstandigheden zweeg M. Iweins dat hij erbij zweette. M. Colaert, die vergat dikwijls de zittingen bij te wonen. Nochtans twee maal opende hij de mond. 1° Hij heeft priester Daens op eene lafFe wijze uitgescholden. 2° Hij heeft 200,000 franken ge stemd voor den Graaf van Vlaanderen. Maar wanneer er kwestien verhan deld wierden aangaande ons arron dissement, namentlijk de kwestie der overstroomingen, dan bleef hij stom. René van Poperinghe. Moins de politique et plusd'admi- nistralion 1 (Proclamation des candi- dats cléricaux en 1890). Nous respecterons toutes les fonc- lions, tous les droits acquis A rAcadémie. M. Iweins est remplacé par M. Colaert M. Boedt par M. Fraeys M. G. Lapiere par M. Struye. A I'Administration des Hospices. M. Ferdinand Y'andaele est rem placé par M. Lambin M. 1 ..ouis Rabau par M. F. Fraeys M. César Cardinael-Snick par M. Iweins d'Eeckhoulte. Au Bureau de Bienfaisance M. C. Gravet est remplacé par M. Vandenberghe M. Emile Liebaert par M. Rabau-de Roriff M. Eug. Vandaele par M. Léon Van- denpeereboom. Et c'est dans ces conditions alors que les faits sont la, indéniables et in- déniés, attestant dans leur sincérité le jésuitisme de nos maitres,que l'organe du communisme monacal ose protes ter lorsque nous lui disons que ses amis ont failli a leurs engagements électoraux. Dites-nous done journal, au nom de quel principe de leur pro gramme, vos amis ont-ils chasse ïndi- gnement de ces diverses administra tions, des hommes qui avaient droit a toute la reconnaissance de leurs con- citoyens pour les services qu'ils avai ent rendus! Pousserez-vous i'audace d'aller af- firmer que leur renvoi s'imposait pour assurer ("existence d'une administra tion meilleure Prétendrez-vous que vos amis ont voulu confier le soin de gérer les deniers du pauvre a des hommes plus capables et plus désin- téressés Espérons qu'en cette circonstance vous aurezassez d'honnèteté pour con- venir avec nous, que nos maitres ont trahi leurs engagements Vous savez aussi bien que nous que les révocations immérilées, dont des plus dignes d'enLre nos concitoyens ont ete l'objel. étaient arrètees au moment mème oü vos amis langaient dans le public leur fallacieuse pro clamation Moins de politique et plus d administrationNous respec- terons toutes les fonctions Jolies promesses que les faits ont dementies. Vos amis, Journal, abusant de la prorogation inconstitulionnelle de leurs mandals, ont poursuivi la cléri- calisation de toutes les administra tions, au nom de leur maxime: Moins de politique I lis n'ont recule.devant aucun mo- yen pour y aboutir. Et aujourd'hui, ils ont aiteint leur but. lis ont sacrifie a leur haine, des hommes meritants, des magistrals dont l'intégrité est a fabri de tout soupgon. lis ont renié leur parole et etale sous les yeux de leurs concitoyens un machiavélisme des plus cyniques. Plus d'administration, moins do politique I Vous aurez beau faire appel a toutes les lumières du plus eclaire d'entre vous, vous ne parviendrez pas a tromper le plus borne d'entre vos Iec- teurs11 n'est douteux pour personne que vos amis n'ont envisage que la question politique lors des nomina tions qu'ils ont failes dans toutes les administrations subordonnées. Les premiers actes de vos anus, une fois maitres des diverses administra tions charitables, ont, du reste, trahi leur volonlé de servir avanl tout leurs intéréts politiques. lis ont introduit dans la gestion des deniers du pauvre leur influence néfaste ils ont fait de la politique, montrant par le fait méme autant de dédain pour la volontédes fondateurs, que de mépris pour leurs propres promesses 1 Et en effet De quel droit done, Journal, ont- ils rayé de la liste des fournisseurs tous ceux qu'ils supposaient libéraux? De quel droit ont-ils renvoyé der- nièrement pour ses seules opinions libérales un malheureux père de fa milie, qui était au service de ladmi- nistration des Hospices depuis nombre d'années Est-ce la de ['administration Ou est-ce de la politique -* Vos amis, Journalsont arrivés au pouvoiren promettant plusd'adminis- tration et moins de politique 1 Après quatre ans de règne, nous pouvons affirmer sans avoir a crain- dre de dementi serieux que nos maitres ont fait PLUS DE POLITI QUE ET MOINS D ADMINISTRA TION que leurs prédécesseurs. Reusje. Wij zijn hoogstens verwonderd dat nog geen der personen welke de zaak bijzonder aanbelangt, geantwoord heèft op het gekke artikel vanNieuws- blad en JournalTri,omf der katho lieke scholen. Wij zijn op inlichtingen uitgegaan, omdat dit zwijgen ons zonderling voorkwam. YVij zullen den uitslag van die inlichtingen niet mededeelen, en ter wille der waarheid, zullen WIJ de polemiek aanvangen en de gekheid en onbeschaamdheid van Nieuwsblad en Journal aantoonen. En om klaarder te wezen, zullen wij vragen stellen 1° WAT IS DE LOOIE? Elke leperling zal mij antwoorden Eene kostelooze schooleene niet- betalende school. Klaar en duidelijk is het dus, dat deze school bijgewoond is door kin deren, welke niet begunstigd zijn door het lot der Fortuin, door arme kinde ren welke zich in geene goede om standigheden bevinden om de studie met evenveel geluk als de begoederen aan te vatten. Dat weet idereen. Dat weet elke onderwijzer. Wie voor 5 centiemen natuurken nis bezit, weet dit. Om zulke school met een andere te vergelijken, moet men natuurlijk ook eene niet-betalende school nemen. Wie tegen mijne redeneering iets in te brengen heeftsteekt den vinger op. 2° WAT IS DE S4 ALOYSIÜS- SCHOOL Een niet-betalende school. Dus kan men haar vergelijken met de Looie. Ook zullen wij t doen. Wie tegen mijne bewering iets in te brengen heeftsteekt den vinger op. 3o WAT IS DE SINT M1CHIËLS- SCHOOL Een betalende school, een school dus, bijgewoond door kinderen van begoede burgers, kinderen welke physiologisch in uitmentende omstan digheden verkeeren, welke enkel hoeven te studeeren, welke altijd de school bijwonen, die 99 kamers of zalen en tijd en gemak hebben om te lezen, wier ouders gewoonlijk ook een zeker onderwijs genoten hebben, wier midden dus, wier omgeving, het best geschikt is om de studie en de studiedrift te bevoordeeligen. EENDRACHT MAART MACHT. ZULKE SCHOOL KAN EN MAG DUS NIET VERGELEKEN WORDEN MET EENE NIET-BETALENDE SCHOOL. Zulke school is dus de S' Michiels- school, zulke school is nog 4° DE MIDDELBARE SCHOOL VAN DEN STAAT (voorbereidene af- deeling) bestuurd door M. Deschacht. En wie nu goesting heeft deze mid delbare school van den Staat, in op zicht van waarde en degelijkheid te vergelijken met hel S' Michielscolie- gie,"diè mag het vrij doen. Natuurlijk moeten dan beide ge stichten dezelfde programmas volgen. Doch, wat hebben wij in de leper- sche klerikale bladen gelezen Triomf der katholieke scholen En om de menschen te bedriegen, want zulke handelwijze is BEDROG, rekenen die heeren samen de uit slagen én van de betalende èn van de nieV beta lende scholen, de uitslagen èn van de betalende S' Michielsschool en van de niet-betalende S4Aloysius- school en vergelijken dan deze uitslagen met die der niet-betalenie school, genaamd de Looie. Neemt twee rozen en twee tuiniers. De eerste tuinier zal zijn roos mogen kweeken in goeden gunstigen grond, de tweede tuinier in zeerongunstigen, waar gebrek is aan lucht en vettende stoffen, waar gebrek is aan die zuren welke de kracht en de schoonheid der plant uitmaken. Vergelijk dan en zeg me of degene welke "den eersten tuinier zal loven, geen ezel is. Zulke ezelorijen bezigen nochtans de klerikalen. Wie tegen mijne redeneering iets in TE BRENGEN HEEFT, STEEKT DEN VINGER OP. En nu. vergelijk gij de middelbare school (voorbereidene afdeeling) met hetS4 Michielscollegie. Wij gunnen u allen tijd mits hetzelfde programma te volgen. En nu, laat ons de Looie vergelij ken met de S4 Aloysiusschool. En nu vraag ik aan de opstellers van de klerikale bladen Welke school heeft de beste uitsla gen geleverd Welke school Of de Looie Of de Aloysiusschool En zoo men niet antwoordt, zullen wij zelve antwoorden. La presse de toute opinion a fait grand bruit, il y a quelques mois, au- tour d'un prétendu système Lorand-de Harlez qui fut l'occasion d'ardentes po- lémiques.Tous ceux qui ne considërent pas la question de i'enseignement po pulaire comme définitivement résolue par l'état de guerre scolaire oü nous vivons depuis 15 ans (autant dire tous les Beiges), tous ceux-la accueillirent avec une vive curiositó l'idée nouvelle, POUR LA YILLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deux Flandres) s'adresser a VAgence Havas, Bruxel- les, iue de la Madeleine, 32, et a Paris 8, Place de la Bourse. ■SEgjBESSHBa

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1894 | | pagina 1