YPROIS IEPERLINGEN Kiesprogramma Werschijnende des Zaterdags .'union fait la force. Administration et Rédaction Voici ie lac-simile Ziehier de juiste namakiiig Kiezing van den 17 November 1895. 1 2 Kiezing van den 17 November 1895. 1 2 Votez tous sous le chiffre 1 au-dessus du nom de M. l'avocat Bossaert pour le bulletin blanc et sous le chiffre 1 au-dessus du nom de M. Brunfaut pour le bulletin rose. Stemt allen onder cijfer 1 boven den naam van M. den advokaat Bossaert (voor de lste reeks) en onder chiffer 1 boven den naam van M. Brunfaut (voor de 2de reeks). vereenigde liberalen. In zaken van financiën. Journal libéral démocratique d'Ypres et de TArrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van Ieperen en van het Arrondissement In zaken van openbare werken. Voor het onderwijs. In zaken van administratie In zaken van Weldadigheid. Mercredi, $3IVovembre 1893. 5 centimes le numéro. 2e année. N° 2bis. STAB XEPEREH. STAD IEPEREN. Verschacvc Bninfaut Dechièvre Hartcel Iweins Decacstcckci' Surmont dc Volsbcrghc B Vaiidcnboogaerdc Vandergholc Bouquet Iweins d'Eeckboulte I. De grootste spaarzaamheid in het varteeren der gemeente-tinanciën. II. Proefneming van eene traps gewijze vervanging van de bestaande communale belastingen, door eene be lasting op het effectieve inkomen der inwoners. I. Stipte toepassing van het prin ciep van aanbesteding voor openbare werken. II. De aannemer dezer werken zal moeten een minimum van dagloonvast gesteld voor de verscheidene catego- riën werkers aannemen. III. De aannemer zal moeten zijne werklieden verzekeren tegen ongeluk ken. I. Uitbreiding van het openbaar onderwijs van alle graden. Stichten van bewaar- en avondscho len, zooveel mogelijk in alle kwartie ren der Btad. II. Uitbreiding van nijverheid-, berc p- en huishoudscholen. I. - Waarborgen van standvastig heidenonafhankelijkheid van de ge meente-beambten het reglement van bevordering zal stipt gevolgd worden. II. Gelijkheid van allen ten op zichte der levering van benoodigheden voor de openbare administratiën. I. Verandering van den welda- digheidsdienst, door deelneming in dien dienst van werklieden en muouel- listen. II. Inrichting van weldadigheids- komiteiten, in 't bijzonder van komi- teiten uit vrouwen samengesteld. III. Schoolsoep en onderstand aan PRIX DE L'ABONNEMENT Par an 3 francs. Par an 3 fr. SO. Annonces 10 centimes la Jigne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligue. iP araiss ant le Samedi des bulletins de vote sur papier blanc pour la première serie (4 ans) sur papier rose pour la seconde (8 ans Lelecteur qui veut donner son suffrage aux candidats de la hste libérale doit noircir au moven du crayon électoral, le point blanc situé dans la case placee au-dessus du nom dc M. lavocat Bossaert, sous le chiffre 1, (pour la première série) et de M. Brunfaut (pour la seconde série). ruc au Beurre, 21), Ynres. eendracht maakt macht. der stembrieven op wit papier voor de eerste reeks (4 jaren), op rood papier voor dc tweede reeks (8 jaren). De kiezer die wil stemmen voor de kandidaten der liberale lijst moet op hel wit stembriefje bet puntje in het vakje nr 1, boven den naam van M- den advokaat Bossaert, met de potlood zwart maken (voor de le reeks) en op helrood stembriefje in het vakje nr 1, boven den naam van M. Bmn.- t'aut, insgehjk het bleek puntje zwart maken (voor de 2" reeks). 1"e REEKS. Mandaten eindigende op 1" Januari 1900. 2de REEKS. Mandaten eindigende op 1" Januari 1904. Bossaert. Onraet- Spevbrouck. Van Eeckhout. Vermeulen Wvdooghe. DER POUR LA VILLE, POUR LA PROVINCE, our les annonces de France et de Belgique (excepté les deuxFlandresjs'adresser a VAgence IIavas, Br\ixe\- les, ïue de la Madeleine, 32, et a Paris» 8, Place de la Bourse. - j

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 1