VEREENIGING bericht. VRIJZINNIGE EN GRONDWETTIGE Yroor de openbare gezondheid. Voor den landbouw. Referendum. Wat beeft de klerikale administratie voor de landbouwers gedaan Belastingen. Ijzer wegen. Twee maten. Buurtspoorweg. Zaak Godtschalck. arme kinderen die de gemeente- en bewaarscholen volgen. IV. Stichting van schoolkoloniën waar arme en ziekelijke kinderen hun ne vacantiën zouden doorbrengen. V. Verbetering van werkmans woningen. Verbetering en zuivering van be volkte kwartieren. I. Verbetering van wegen en ba nen. II. Inrichting van een landbouw- laboratorinm waar de landbouwers zonder kosten de waarde van hunne te verkoopen of aangekochte produkten (landvetten, beeten, boter, enz.) zou den kunnen doen onderzoeken. In belangrijke kwestiën, in geval van twijfel over het ware belang der stad, raadpleging der inwoners door het referendum. Namens de vereenigde antiklerikalen Het Komiteit der liberale en grond wettige Associatie van leperen. Ziedaar wat onze liberale kandida ten zullen verdedigen in den gemeen teraad. Kiezers, stemt voor de liberale lijst. Donderdag err Zaterdag aanstaande, algemeene vergadering der vrijzinnige en grondwettige vereeniging, in het lokaal den ZALM, om 8 ure 's avonds. "V-A.IV IEPBBEN. Algemeene Vergadering vtsjn 10 november 189S. De zaal was proppend vol Men is gedwongen geweest de zij poort te openen om toe te laten aan honderde toehoorders die op den koer moesten blijven staan, ook iets van de redevoeringen te hooren. De Voorzitter opent de zitting kort na acht uren. Hij maakt het schandalig gedrag der klerikalen kenbaar, die benden stok- slagers de stad rond zenden, om rustige burgers en zelfs blinden af te ranselen. Die mannen zoeken al waar zij kun nen ruzie, als zij maar zien dat zij in meerderheid zijn. De burgemeester schijnt dit proper werk te bevoordeeligen, daar hij toe laat aan officieren van de pompiers het hoofd van die benden te houden. Mijne heeren, zegt M. Brunfaut, WEEST KALM, antwoordt aan die provocateurs nietgebruikt maar goed een wapen uw stembriefken, stemt tegen de mannen welke die benden lafaards uitzenden. Hevige toejuichin gen.) Die toejuichingen verdubbelen als M. Speybrouck het woord neemt. Rede van M. Speybrouck Mijne heeren, Ik neem het woord om u te zeggen voor welke rede ik op de liberale lijst sta Ik ben kandidaat van de land bouwers, en als zulks wil ik u zeggen wat mijn werk in den gemeenteraad zal zijn. En voor al WATER. Wij moeten voor datkostelijkwATEK zooveel betalen als de geene van de Ie- perlingen die in stad wonen, en mij trehken er geen nut uit. Wij, inwoners van de Potijze, ken nen in den zomer wat watergebrek is, gelukkig nog den vijver van M. Mer- ghelynck ter onzer beschikking te hebben. Maar, gij, inwoners van de Meesen poort en het Statiekwartier, zij t gij te vreden over zoo een toestand Toej. En gij, inwoners van de Kaai, aan wie men sedert zoolang waterbuizen beloofd heeft Helpt ons allen te samen den 17n die beloofde waterbuizen op de kop pen uwer bedriegers te plaatsen. He vige toej.) WEGEN. Hoe dikwijls hebben wij niet ge vraagd aan de klerikalen om deze we gen beter te onderhouden Wij hebben nooit iets verkregen. Onder het liberaal bestuur waren er altijd werklieden die standvastig de wegen onderhielden. (Toej.) LANDBOUWBESCHERMERS Daar zijn die klerikale mannen die altijd zeggen dat zij de landbouwers beschermen Zij kennen de landbouwers maar als zij moeten eene overdrevene som voor pachthuur naar stad komen be talen (Toej.) WERK DER KLERIKALEN RUPSEN. De klerikalen hebben toch iets ge daan voor ons zij hebben ons allen ge stekt met de RUPSEN en zij denken ons content te stellen met alles op den rug des Commissaris te leggen. Maar wij weten wel wie die slimme wet gestemd heeft Het zijnColaertStruyeBerten, Surmont OPCENTIEMEN. En wat deden de klerikalen voor den landbouw in den provincialen raad Daar stemden schepen Berghman en hospice-heer Fraeys dat de opcentiemen op het personeel van 14 tot 27 zouden gebracht worden, en de belasting op de werkpaarden van 3 op TIEN frank I Maar de belastingen op de paarden van den rijken edelman zijn gelijk ge bleven. A hoe I ahoe Landbouwers maakt maar uwe beurs gereed Gij zult iets zien op uwe contributie-briefkens met het nieuwjaar, en dit door de daad van die heeren die op de klerikale lijst staan Ahoe Ahoe SUIKERFABRIEK. Wat hebben die klerikale landbouw- beschermers nog voor ons gedaan Zij gingen eene suikerfabriek te Ieperen stichten, om ons te laten bee ten voort te brengen (cultuur voor de welke onzen grond ten beste geschikt is). Fin zij hebben de fabriek gesticht... te Waas ten En dan nog, landbouwers, als gij beeten aan die fabriek levert hoe dik wijls hebt gij u daar niet erg over te beklagen (Toej.) Wat ik zal doen is het geheele libe rale programma helpen in uitvoer brengen, en in 't bijzonder de punten aangaande den landbouw door al mij ne krachten verdedigen (Toej.) HOOP. In zulke omstandigheden heb ik de vaste hoop dat al de inwoners van de Potijze, den Verlorenhoek en de Kaai de liberalen zullen helpen hunne kan didaten op 't Stadhuis te voeren (Be hevigste toejuichingen). Achter de rede van M. Speybrouck, die de algemeene bravos bekwam, be gint M. Onraet, de volgende rede als de toehoorders' toejuichingen ophou den. Rede van M. Onraet. Mijne Heeren, Ik bedank u over het vriendelijk onthaal welk het aanbieden mijner kandidatuur beko men heeft. Indien de stembus beantwoord aan uw ver langen zal ik niet venvaarloozen om in het vervolg uw vertrouwen te behouden. De tijd is aan den strijd, ik geloof onnoodig u mijne politieke zienswijze kenbaar te maken, dat het u genoegzaam weze te weten dat ik toestem aan het programma der liberale veree niging en aan het platform des kiezing-strijds. Gij vraagt mij wat ik zal doen Hewel ik zal werken met mijne medematen tot het her stellen van al hetgeen vernietigd, verlamd en verkracht geweest is door onze politieke tegenstrevers daarbij voegende de noodige verbeteringen welke de ondervinding, de tijd omstandigheden en de geldmiddelen der stad ons zullen toelaten te doen. Maar hetgeen ik van u verlang, is al uwe medehulp om te samen het stadhuis te winnen. In mijne hoedanigheid van voorzitter van de vooruitstrevende liberale jonge wacht denk ik de overzetter te zijn van al de leden met be dankingen te stemmen aan de Heeren Bossaert en Verschaeve, die, afzondering makende van hunne persoonlijke politieke denkwijze, zich aangevoegd hebben door een verzoenings in zicht aan het platform vari den kiezersstrijd. bereid door het komiteit en laatst gestemd in algemeene vergadering. Ik bedank bijzonderlijk de commissie der pers voor al het goede dat zij reeds gedaan heeft alsook de leden der Jongewacht voor hunne groole medehulp. Mijne Heeren, Laat mij toe u kennis te geven van menig vuldige aanvragen die sedert eenige jaren ge daan geweest zijn aan Staat, Provincie, stad en verschillige ïjzerwegeiimaatschappijen, ten einde werk te verschaffen aan de arbeiders, voordeel aan de neenngdoenders en den bloei der stad te doen aangroeien, zonder het geld der gemeente te moeten er aan te verbinden of anders gezegd te gebruiken. Andere hebben u gezegd, in eene voor gaande vergadering, met cijffers in de hand, welk gebruik onze stadhuismeesters gemaakt hebben van onze geldmiddelen, zij, in groot gedeelte vreemdelingen aan stad, die nimmer iets gedaan hebben voor haar en die onbe schroomd het gespaarde en gejonde goed on zer voorzaten verkoopen en zich roemen groote werken te doen die met minder kosten hadden kunnen uitgevoerd zijn zij die zich niet eens bekommeren met die manier van bestieren die ons vroeg of lateï zal bankbreuk doen lijden, en nieuwe belastingen voor de ingezetenen zal bijbrengen. De Provincie heeft een kapitaal gestemd van drie miilioenen om Brugge zeehaven te beko men,maar onze provinciale raadsheeren waar van sommige terzelven tijd ook onze gemeente- raadsheereti zijn, hebben om aan dit geld te geraken, besloten, 13 opcentiemen te leggen op de persoonlijke belastingen en zes opcen tiemen op het patentrecht, alsook drie franken op een werkpeerd, tien franken op een twee- dienstpeerd en twintig franken op een pracht peerd, en dit geld Inwoners van stad en van buiten leper zullen wij met nieuwjaar aan staande moeten betalen. De persoonelijke belastingen zijn door de rijke op de pachters gelegd. Patentrecht hebben /.ij niet te betalen mits zij geen stiel uitoefenendeze belastingen zijn door de landbouwers kooplieden en werkmans te verdragen. Er beslaan misschien 100 prachtpeerden in het arrondissement Yper, z >odat de rijken 2000 franken zullen betalen der nieuwe opgelegde belastingen in dit arrondissement. Hetgeen altoos uitkomt op heizelfde de boeren nering doeners en werklieden, zullen 't al betalen. Kanalen. En nochtans hebben onze stadsbestierders die terzei verlijd Volksvertegenwoordigers en Senators zijn 200 miilioenen franken gestemd, zonder de voorwaarde er bij te voegen dat zij deze kredieten maar stemden mits toekenning van een millioen voor het opmaken der vaart van leper op Com<m. Dus werklieden van leper ziet daar hoe men tracht werk te verschaffen aan de werklieden en neering aan de stieldoeners. De vaart van leper op Boesirighe-sas is ver- slijkt, de schippers vragen in den zomer dub bele vrachtprijs of weigeren op leper te varen. De kooplieden zijn verplicht hunne koopwa ren te doen aankomen per ijzerweg, uit oorzaak dezer verhooging van prijs. Hadde de stad een krediet gevraagd, dan zou zij nog eens werk bekomen hebben voor de werklieden, goedkoopere vrachtprijs voor da kooplieden, vermindering in het afgeven der koopwaren veroorzaakt door de concurentie, zonder het geld der stad te moeten gebruiken. Laatst vroeg de koophaodelskring de mede hulp van het stadsbestuur voor het aanvragen aan den Staat van een ijzerenweg van Dixmude op Poelcapelle of Langhemarck, ten einde eene internationale lijn te hebben tusschen Nieuw- poort, Rijssel en Parijs langs Dixmude, Poel capelle, Langhemarck, leper en Comen, en de inwoners tussclie» Dixmude en leper naar deze stad aan te lokken. Eene groote onlangs nieuwgevormde maat schappij gevestigd tot Nieuwpoort voor het verkoopen van gronden beloofde hare mede hulp, maar het Stadsbestuur vond dat dezen ijzerenweg geen belang zou bijbrengen aan de stad, en weigerde hare medehulp. Ziet daar werklieden van leper hoe zj uwe belangen verdedigen. En nochtans nog eens, zonder het geld der stad te moeten gebruiken I Over eenige jaren heb ik, vergezeld van Mijnheer Verschaeve, voorzitter der Koophan delskring dezer stad, een bezoek afgelegd in name der Maatschappij aan Mijnheer Reynaert burgemeester en volksvertegenwoordiger tot Kortrijk, om zijne medebewerking te bekomen tot het aanvragen van eenen ijzerenweg van leper op Kortrijk, langs Gulleghem, Moorseele Dadizeele, Becelaere, Zillebeke. Mijnheer Reynaert vond dit voorstel goed en beloofde er van te spreken aan zijn kollega,' Mijnheer Vanden Peeieboom, Minister van iJzerenwegen. Dit voorstel was reeds goedge- keun geweest met eenparige stemmen door de leden van het stadsbestuur. De kosten van dezen ijzerenweg konden la ter in aftrek komen op het oogenblik der over neming van den ijzerenweg van West Vlaan deren,'uit oorzaak dat deze nieuwe spoorlijn eenen grooten aftrek ging veroorzaken aan de reeds bestaande oude lijn op het vervoer der reizigers en koopwaren. Mijnheer de Minister antwoordde dat men geen ijzerweg mocht aan leggen die gelijkloopend was met een ander die reeds bestond. Maar ziet hoe deze rede kan weg gelaten worden als er op aankomt politiake vrienden te voldoen Dezelfde minister stemt toe twee jaren la ter het maken van eenen buurtspoorweg van Wervick op Kortrijk die zich maar verwijdert op den grootsten afstand van vij fk zes kilome ters van den ijzeren weg van Wervick naar Kortrijk langs Meenen en Wevelghem. Wij vragen een buurtspoorweg naar Arraen- tiers, langs Meessen en Ploegsteert, de door loop is afgemeten, alles gaat goed voort, maar een jaar later vinden de kasteelheeren vau leper op Kemmel dat het voor hen geheel voordeelig zou zijn den buurtspoorweg langs hunne kalseide te hebben alles wordt in 't werk gesteld en zij gelukken; maar nu dat zij hunne goesting hebben, waarom, aangekomen tot West-Nieuwkerke werken zij met ons niet mede om van deze gemeente langs Ploegsteert den Bizet naar Armentiers te gaan Aangezien dat, toen wij vroeger den buurtspoorweg rechtstreeks op Veurne vroegen, er ons geant woord werd dat de buurtspoorwegen toege staan worden om meest mogelijk gemeenten te verbinden. Waarom dan niet langs Ploegsteert gegaan mits deze gemeente er wil tusschen komen voor zooveel de tram voortrijde lot Armentiers, het geen tegenstrijdig is aan het geen onze tegenstrevers in den tijd beweerd hebben. En nog meer het gemeentebestuur van Ar mentiers heeft ons per brief geschreven dat zij er niet tegen komt voor wat het maken van eenen buurtspoorweg langs Ploegsteert betreft voor zooveel de meerderheid der gemeente verkiest van langs dezen kant te gaan in plaats van langs de Seul waar er niet te vinden is voor ons. Daarmede zouden onze stadhuismannen hunne misgreep gedeeltelijk kunnen herstellen, daar het hun schuld is dat den ijzerenweg van Ostende leper Armentiers geene internationale lijn is op Parijs, mits zij verwaarloosd hebben de menigvuldige aanvragen van de koophan- delskringen van leper en Osfende te aanhoo- ren. Nu is Ostende verbonden aan Parijs langs Roeselare en Meenen door de medehulp der afgevaardigden van Ostende, Rousselaere, Thielt, Kortrijk en leper. Wat zij nog gedaan hebben om hel lot der werklieden en oude menschen te verzoeten is dat zij afstand gedaan hebben van twee mii lioenen welke Mijnheer Godtschalk aan de Hospicen gegeven had. Twee miilioenen aan 3 is een verlies van (10.000 franken goede werken 's jaars. Sommige onzer stadhuisheeren hebben ook de vermindering van intrest gestemd der lee ningen des Staats van 4 o 3 1|2 nu op drie en bij acht jaren op 2 1|2 ten honderd, hetgeen nog eens op verscheidene honderd duizend franken geplaatst geld der hospicen een traps- gewijst verlies aan den armen zal veroorzaken van vijf a tien duizend franken per jaar. Ziet daar hoe onze politieke vijanden de armen lief hebben en beweeren de vrienden te zijn van koophandel, nijverheid en landbouw. (Hevige toej.) Iedereen juicht toe en toont daar door aan onzen kandidaat dat al de le- perlingen ten hoogste honden den voorzitter der liberale jonge wacht op de lijst te zien. Mijnheer Dechièvre begint nu op zijne beurt in 't midden van het he vigst handgeklak de volgende rede ïfcecle van M. Oechièvre. Stemmersvolk van Ieperen De groote dag nadert, wij zullen welhaast het lot onzer stad te beslissen hebben Aan U vau te weten of gij het bestuur wilt laten in de handen van die vreemdelingen die weldra een begijnhof zouden maken van ons ge liefd Yper. Maar dat zal niet zijn, want allen houdt gij te veel aan uwe rechten gij zult met toelaten dat Surmont en zijne kliek langer op het Stadhuis regeeren. Wat vinden ze niet uifc om het volk te verblinden Ja vrienden, alle mid dels gebruiken ze om de kiezers te misleiden. Zij worden benauwd omdat zij voe len dat weldra hun laatste uur zal slaan (Toejuichingen). De welsprekende Colaert vreest zelfs de komst van Sint Maarten die de kin- mui min immi i hi nnii i zag—

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 2