Maandag avond. B Tijdgebrek dwingt ons de rede van M. Bossaert maar morgen in ons bij voegsel te doen verschij nen. dertjes wat koekje3 moest brengen. Hij voorzag inis3chien dat die braven man ook eene roede bij had welnu hij heeft ze ons overhandigd om er in het korte gebruik van te maken Aan 't werk dus, den 17den November zul len wij ze, met die zelfde roede, allen van het Stadhuis vagen (Hevige toejui chingen). Het is ons onmogelijk aan de lezers een gedacht te geven van den sarkas- tischen toon die de spreker in zijn ge zegde bringtiedereen lacht en juicht M. Hechièvre, de vader van al wat langs de statie woont, ten hevigste toe. De voorzitter geeft het woord aan M. Bossaert. Iedereen zwijgt, want iedereen verwacht iets zeer gewichtigs van den spreker. Dan spreekt M. Vermeulen die op zijne beurt geacclameerd wordt. Kede van M. Vermeulen. In voorgaande bijeenkomsten heb ik doen uitschijnen wat de weldadigheid is in de handen der klerikalen wat de Hospicen en Disch reeds geworden zijn Hoeveel dwang en willekeur er is voor diegene die geenschijnheiligaards zijn hoe slecht de kost, slaping en behandeling is. Ik heb u een hunner slachtoffers voorgesteld en voor hem eene omha ling gevraagd als protest. Met veront- weerdiging hebt gij toegejuicht. toe juichingen Wel, ik kom een brief te ontvangen van de Commissie der Hospicen, die zegt dat mijne goede trouw moet be drogen zijn geweest en dat mijne in lichtingen mis zijn. Dat het niet voor politieke denkwijze is dat Baelen bui ten is. Wel, voor aleer van die zaak te spre ken heb ik grondige onderzoekingen gedaan. Het is hunnen goede trouw die be drogen is geweest of te wel 't is het gehoor of de memorie van die holieke politieke heeren die hun bedrogen heeft gelijk of het gegaan is met de zitting van December laatst, met de demissie van M. Wydooghe. Gelach en toejuichingen). Die christelij ke godvreezende katho lieke heeren zullen het nog eens na zes maanden tijdverloop slecht verstaan hebben of slecht onthouden hebben het zal ook een mis verstaan zijn geweest en Mr de juge Biebuyck zal zeker nog eens moeten gelast zijn van het proces-verbaal dier zitting van Mei te veranderen, te rajeuniren en in orde te brengen volgens het wankel baar geheugen dier zonderlinge poli tiekers. [Gelach en toejuichingen). Den brief zegt dat Baelen (genaamd Vantomme) een eerste maal weg gezon den is geweest in Mei laatst uit oorzaak van groeve heleediging tegen de Voorzitter Dat is mis. Dat is onwaar. Zie hier hoe de zaken zijn gegaan. In Mei om 7 uren 's morgens was er eene begraving van een mannetje uit het Begijnhof) De meester zei dat de mannetjes voor dat ze naar de begra ving gingen, een boterham mochten eten, maar dat ze, achter de begraving moesten t' huis zijn om acht uren, om te ontbijten. Vernist. Guiper en Vantomme zijn langst den weg blijven haperen en zijn maar ten 11 uren en half binnen ge gaan. Ze zijn alle drie gestraft geweest en verzonden voor de Heeren. Vernist heeft, middelerwijl, pardon bekomen. Cuiper en Vantomme zijn dus beide voor de heeren verschenen. Ze hebben van den Voorzitter eene fer me lesse gespeld geweest, en ze zijn er van onder getrokken, zonder tegen spraak of onbeleefdheid, elk met één maand straf 1 De deken Boone heeft die straf doen weg nemen. Dat is waar. Nu, komt er altijd de eene of andere geeste lijke in 'tspel als er iets of wat om gaat in Hospicen of Disch. {Gelach en toejuichingen). In October is Vantomme wegge zonden geweest voor het volgende feit. Hij had 's noens zijn bier laten staan omdat hij het ondrinkelijk vond. De meester bracht het glas bier naar de smoorzalen en vroeg waarom dat Van tomme dat niet drinken wilde. Het ant woord was Omdat het niet goed is Daar op was de meester zeer vergramd en zegde dat Vantomme een rugie- maker, een slechte kerel, een revolu- tionnair, een socialist,enz.,enz., was Vantomme antwoordde bedaard dat hij dat al niet en was dat hij liberaal was en ging blijven maar dat hij geen slecht bier en ging drinken voor niemand. De meester vond eene zinspeling in de spreuk dat hij liberaal was en ging blijven en keerde daar op terug. Van tomme zei dat het percies was omdat hij een liberaal was dat de meester hem altijd zocht en vervolgde, dat hij recht had van liberaal te zijn en te blijven. Gij zijt ook liberaal geweest zegde hij en gij hadt ook dat recht. Gij zijt gij nu veranderd dat is uwe zake. Dit was de beleediging waarvoor hij voor de Heeren verscheen en buiten gedaan was. 't is dus ten gevolge van eene woordenwisseling waar de mees ter de beginder, de aanvaller was. 'T is eene onbegrijpelijke strenge straf. 'T is schandelijk {toejuichingen). Gij hebt met mij geprotesteerd en gij hebt wel gedaan. Toejuichingen Onder het voormalig bestuur der liberalen. Wanneer de HH. Jules Iweins, Louis Rabau, Ferdinand Mer- ghelynck, Cesar Cardinael, Ferdinand VanDaele aan het hoofd waren, men hoorde al die klachten niet. De manne tjes boften op hun goed eten, hunne propere beddingenze kregen nooit voor eene nietige prulle eene geheele maand straf. Zij waren niet vervolgd voor hunne politieke gedachten. En, nooit voor een haastig woord, 7an al les beroofd en zoo wreedaardig de straat op geworpen. {Toejuichingen). Die heeren die ik daar zooeven noemde begrepen hunne plichten van menschlievendheid. Zij hadden geen ander gedacht, geene andere bekom mering dan een zacht, teeder vaderlijk beheer. Toejuichingen Die tijd zal wêerkomen met uwe medewerking Burgers en werklieden. Toejuichingenlangdurig geroep). Nu van anders gesprokennaar mate de kiesstrijd voortgaat, verbeteren de zaken. Het volk begrijpt beter en beter den toestand en waar zijne belangen zijn de geestdrift voor onze volksge zinde gedachten wordt van dag tot dag grooter. De tegenstrevers integendeel, gevoe len van dag tot dag meer het gewicht hunner misdaden en onrechtvaardig heden die zij tegen het volk bedreven hebben. Hun geweten is ongerust. Ze wijken achteruit, beschaamd en verle gen. Ze verloochenen hun eigen kind, die belachelijke vaders van de school wet en verklaren de wet niet te zullen toepassen in Ieperen waarbij de kinde ren van al deze die 15 fr. belasting be talen schoolgeld moeten betalen. Ze verloochenen hun kind die bela chelijke vaders van de rupsenweten schamen zich voor zijne toepassing. Ze durven hun misboren kind de kieswet der vier eerloosheden niet bespre kennoch verdedigen. Ze durven hunnen aanslag op uwe boterhammen en le vensmiddelen niet bespreken nog ver dedigen. Ze zijn met schrik bevangen die boosdoeners met vier stemmen. Ze zijn verschrikt van u eerlijke, verstan dige burgers en werklieden met uw simpel klein stemmetje. {Langdurige toejuichingen) Er blijft maar meer moed genoeg over om in de duister nacht met tien tegen één, een blindeling aan te vallen, te slaan en te mishandelen. {Hoe hoe en toejuichingen). Wat brengen die felle wetgevers en stadsadmmistrateurs aan den dag Een eindeloozen, niets beduidenden cijferdans,een zoutloozen sakristie zee ver en domme onnoozele personnali- teiten, vuiltongerijen, samenspraken, enz., waarmede een kwezelaar en eën priester alleen zich kan bezig houden. Gij zult u daarmede niet bekreunen. Gij zult u goed beraden, strijden, handelen en stemmen volgens uwe be langen en geweten. Gij zult die volkshaters, volksvijan den die het licht schuwen naar waarde schatten. Gij zult u deftig kalm en bedaard gedragen en toonen dat gij het stem recht waardig zijt en goed kunt ge bruiken. Werklieden gij zult u bijzonder zwichten van u te vernederen tot het peil van uwe ongelukkige misleide standgenooten die werkbroeders die '8 nachts, voor wat geld en pinten, ge wapend gaan om de vreedzame bur gers van leper uit te dagen en te mis handelen [Toejuichingen) Gij zult uwe, voor het oogenblik, verdwaalde broeders stichten, door uwe kalm en deftige houding. {Toejui chingen). Onze zaak is goed wij hebben al het goed recht aan onzen kant, laat ons het behouden. [Toejuichingen) Den zegenpraal is zeker. De verlos sing is nakend. {Langdurige toejuich). Die redevoering bekomt den groot sten bijval de onophoudende toejui chingen bewijzen het. M. De Thoor vraagt dan het woord aan den voorzitter en richt zich vooral aan de Sl Pieternaars. Hij heeft hooren zeggen dat al wat geen stok had om 's avonds op de libe ralen te slaan, zich maar moest naar St-A!oy8ius school begeven, daar zijn altijd van die lafaardswapens te beko- men. De persoon die dat zegde was de schoolmeester der 4de klas van boven genoemde school Het publiek j uicht de spreker toe en roept ahoe M. Ceuninck, de welbekende vis- scher, vraagt op zijne beurt het woord. Hij herinnert aan de werklieden hoe zij sedert die4 jaar klerikale regeering gefopt zijn geweest en raadt aanieder- een aan voor de liberale lijst te stem men. Spreker bekomt veel succes en dan neemt de voorzitter wederom het woord. Hij geeft uitleggingen over de ma nier van stemmen. Die uitleggingen zullen in de zitting van dinsdag avond herhaald worden en in een speciaal nummer verschijnen met het verslag dier vergadering. Hij vraagt nog aan iedereen op de handelwijze der klerikalen te waken en raadt de grootste kalmte aan. Onder hevige toejuichingen wordt de zitting gehevende volgende is vast gesteld op dinsdag. St Pieter. La ie re 1 légg. eins d'Eeckhoutte J os lïre ne Wydoo Cö he D'Hu ettere Ila Q? teel Co aert Onra t F ers ossaert Beg fft rem Van eckhout Ber hman fchièvre Vand rghote Bru *8? faut Boo e V rschaeve ejff) ouquet Ver eulen Struy N if Su mont Speybrouc Vandenboo aerde Vandev ver De C esteker I eins raeys De Volksredenaar Ernest Seys opgedragen. Wij ontvangen van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen den volgenden brief t Yperen, den 9" November 1893. Mijnbeer de Uitgever. Als antwoord op de redevoering van Mijn heer Vermeulen, bidden wij u in uw eerst ver schijnende nummerden hier ingesloten brief te willen drukken, die hem werd toegezonden. Mijnheer, Ter gelegenheid eener kiesvergadering, den 27" October, in de zaal der Oud-Pompiers, gehouden, hebt gij gemeend aan de verorit- weerdiging van het Publiek eenen maatregel (te mogen voorenstellen, die genomen werd 'tegen den Sieur Baelen, ook genaamd Van tomme. Volgens u zou Baelen slachtoffer zijn van zijne politieke denkwijze. Op de stelligste wijze protesteeren wij te gen dit gezegde, en daar wij geern gelooven dat uwe goede trouw bedrogen is geweest ver klaren wij zonder vreeze van gelogenstraft te worden: Dat Baelen reeds in Mei 1893 werd buiten- gezet, en dat die straf tegen hem was uitge sproken geweest om reden van groeve beleedi- gingen ten opzichte van Mijnheer den Voorzitter der Burgerlijke Godshuizen; Dat die straf ver anderd werd, op aanvrage van Mijnheer den Voorzitler zeiven, in verbod van gedurende eene maand uit te gaan; Dat ter gelegenheid der jubbelfeest van de echtgenooten De Meersseman, Mijnheer de De ken ten beste heeft gesproken voor Baelen, waarop de straf geheel en gansch werd uitge vaagd; Dat den 19° October laatstleden Baelen voor de tweede maal werd buitengezet, omdat hij grootelijks hel gezag had miskend van den Bestierder van 't gesticht in tegenwoordigheid van al de ouderlingen; Dat die maatregel genomen werd eenpa- riglijk door al de leden van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen na die zaak zeer nauw keurig onderzocht en Baelen ondervraagd te hebben. Het eenigste dat het Bestier kan ten laste geleid worden, 't is van al te gedoogzaam ge weest te zijn ten opzichte van dien ouderling. Aanvaard, Mijnbeer, de verzekering onzer hoogachting. Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Yperen, b Iweins, A. Lambin. E. Fraeys, L. Biebuyck, H. Iweins d'Eeckhoutte. voorbijgangers aanvallen en af ranselen. Zeg eens, gij echte katholie ken, is het geene schande, is het geenen vloek van den naam van a Christus te gebruiken om zulke laffe daden te begaan Eene van die bende lafaards heeft een werkman van M. La- piere afgeranselt Aan het hoofd van die benden waren overheden der pompiers, korps van hetwelk onze meesters een politie korps gemaakt hebben. gingen weer De stokslagers gister avond in groote benden uit. Op het woord van Christus dat aangeduid geweest was in het Volkshuis, moesten die benden de Ge weet herbergiers wat dat klerikaal werk u bijbrengt om 1 I uren moeten al uwe herbergen toe. Stemt nu allen voor dekaloten. :'huvettere. 'riekleurig: rood, blauw en groen. Tweins. Gurmont. Üp de 4e bladzijde staan er curieuze artikels te lezen. '"««mil" III, I'll O o v - ""rrn»7IJtXXJ009nnm EGEREM. 'UIZEN DRAGER. 1ÖERGHMAN. ^ELASTINGEN IN PROVINCIERAAD. JJIOONE. "oTTENLEKKER ^JOUCQUET. ™*UIGBAAR NAAR ALLE WINDEN. TÖREYNE-DEVOS. ^AAS CARILLON. ^■OLAERT. ^"OMEDIANT. CAESTECKER. "oMPER. PRAEYS. HMELAER. WilERS. LEEMER VAN SURKONT. *K VAAG ER MIJN B.AAN. (jEM'enPOUS ^TUURT HEM NAAR VOORMEZEELE TRUYE. CHOOLVIJAND. ANDENBOOGAERDE-CRETON. ERBODEN JACHT ANDERGHOTE. ERPLETTERD DEN 17deu NOVEMBER'.

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 3