HUIZEN, U I HOFSTEDE HUIS m Hofstedeken ta ZAAILANDEN HOFSTEDE MEERSCH LAND I1STEL: Eenige grieven. Schijnheiligheid en onbeschaamdheid Staden, Westroosebeke, Langemarck en Brielen, OPENBAARLIJK TE YERKOOPEN IEEESC Hoe men moei stemmen T is maar omdat zij gedwongen en verplicht waren door de Beslendi- ge Deputatie, die alle hulpmiddelen weigerdet, indien die voorwaarde niet bepaald was Gemeente Staden. Binnen YB ER. Gemeente Staden. Gemeenten Staden en Westroosebeke. Gemeente Langemarck Gemeente Brielen. WOENSDAG 21 NOVEMBER 1895, Boulevard Malou. Dat meubel heeft 15.000 fr. gekost aan,de stad en waartoe dient bet Ér passeeren zooveel rijtuigen sedert drij jaren dat die boulevard gemaakt is. Hij zal nog in geen drij jaren effen gereden zijn. En de onderhoud het water staat er reeds op. Er is niemand 't huis. Warmeereen leperling iets moètgaan afvragen naar het Stadhuis binst de week, wat doet hij Hij vraagt naar M. Surmonl. Men antwoordt Mijn heer is in 't Senaat, hij vraagt naar M. Colaert Mijnheer zit in de Kamers (nevens M. Woeste) Mijnheer lweins idem, Mijnheer Strnye ibidem. Er 1)lij It M. Herghman. Ja, M. Berghman. Weet ge welkantwoorddezeheergeeft? Ik weet daar niets van. Deze schepen is juist goed om de registers van den Burgerstand te teekenen. Hebt gij die schepen van openbare werken ooit op de waterwerken gezien aan de Elver- dingkepoort Neen, M. Surmont heeft veel liever dat hij daar niet ronddraait hij is toch maar goed om in den weg te loopen 14 schapen en 1 herder. Is er een enkel der 14 kadodders die zou durven wederstand bieden aan M. Snrmont Neen In verscheidene omstandig heden hebben de Ieperlingeu zich er van overtuigd. Een enkel meester M. de baron,zoo niet hij trekt ervandoor. De drij afgevaardigden van 't Volks huis Vanderghote, Bouquet en Fiers zouden daar een O in 't cijfer zijn. M. de baron heeft de waterwerken (système Dickebusch) besloten. M. de baron heeft het stadscoliegie afgeschaft, spijts de wederstand van den minister indien gij het collegie niet afschaft geef ik mijn ontslag van burgemeester,zei hij tot M. de Burlet. En de toer was gespeeld M. de baron heeft het Tribunal ge sloten en de magistraten aan de deur gesteld. M. de baron wil de politiecommissa ris den duivel aandoen en zal met rus ten eer hij hem kan zonder brood stel len, enz., enz. In een woord, Ieperen wordt bes tuurd en geringeld door eenen (lente- naar die te Voormezeele is buiten ge- kuischt geweest Kiezers,stemt voor dien volkshater! Wat hebben 3431. Oo- laert, lweins, Strnye en. S«rmont zooal reeds gestemd In. Ka mer en Senaat om den werkman nil te hon geren voor de SO millioenen Maasforten. 40 millioenen voor den Congo, dat Kerkhof. 300.000 fr. 's jaars voor den Graaf van Vlaanderen die hoegenaamd niets verricht. lO millioenen voor Brugge- Zeehaven. Anseete vroeg 1 millioen voor de overstroomden. MM. Surmont, Strnye, Colaert, lweins d'Keckhoutte stemden 1° Rechten op het vleescli. 2° Rechten op de boter. (Ondergang der Botermarkt van Ieperen). 3° Rechten op het brood. 4° Ee.ue stem aan den arme..4 aan de rij ken I Henrietje heeft eene groote redevoe ring afgelezen in de Kamers tot het bekomen van 't voleindigen der vaart Yper-Comen. De Minister is doof ge bleven. De vaart is verlaten Waar is nude groote invloed van onze volks vertegenwoordigers en senateurs Een tram als 't n Beliefd Hoe lang is er nu reeds gesproken van den tram op Nieuwkerke, en hoe lang zal er nog van gesproken zijn Onze invloedrijke mannen kunnen ons hierover inlichten. Is 't daarmee genoeg Wij hebben na lange jaren wachten, het statie gebouw gekregen. Wanneer zullen wij nu de vergrooting der statie de nieuwe lijnen, enz., bekomen M. Iwems Henri, een woordje inde Ka mers a. u. b. M. Vaudenpeereboom, zal u misschien beter aanhooren dan M. De Hrujne. Buizen. Doe een wandelmgsken bij het pri son, op de waterwerken, wat vmdt-je uaar 17 ijzeren buizen', dezem ciment waren niet goed, het moesten sterkere zijn (25,000 fr. aan de galg). Het waterkasteel Een groote lange buis Wat hebben ze geleid in de de Steur- siraat Buizen. Watzullenze krijgen den 17n Novem ber .115 buizen. Dit zullen nog de meeste van al zijn. Eu de drij waterputten Wel 't is om eenen piongeon in te maken. Ieperlingeu Gij hebt te kiezen tusschenM. Bos- saert en M. Surmont baron de Vols- berghe). M. Bossaert, braaf, beleefd, onpar tijdig man, den raadgever van klein en groot, den vriend van katholiek zoowel als liberaal. M. Surmont juist het tegenover gestelde. 4>e klerikalen herhalen insgelijks Wij hebben het stadscollege afgeschaft omdat het te veel kostte en het slechts voordeelig was aan de kinderen der rijken. Zij weten dat ze liegen. Al de beste leerlingen der Looie werden onder het liberaal bestuur kosteloos naar het stadscollege gezon den, al de meezen die het meest schik kingen hadden tot de studie deden deze kosteloos. Wij kennen menig kind der armen van leperen die thans officier, doctor, ingenieur, staatsbeambte zijn, en hunnen toestand aan het stadscol lege van leperen verschuldigd zijn. Dit onderwijsgesticht afschaffen was dus nog een maatregel tegen den kleinen man genomen J\JL. Colaert heeft zelf bekend dat de stadsmeisjes scholen een model zijn, hij heeft de on derwijzeressen geluk gewenscht m prijsdeelmgen. En de katholieken werken met handen en voeten om die scholen ten onder te brengen. Priester Daens heeft gezegd dat M. Woeste de meeste vijand van het volk is. Hewel, M. Co laert is de siepdrager van M. Woeste in de Kamers. MM. Surmont, Struye en lweins d'Eeckhoutte zijn zijne par- tijgenooten in den waren zin van 't woord. Ziedaar de ~vier- hoofden der ka tholieke lijst door eenen priester afge schilderd De liberalen Verkrijgen van nugelukwenschen over hunne lijst ten alle kante. Zij verbeeld volkomen de gezindheden der liberale partijzegt iedereen de controle in den gemeenteraad wordt hierdoor ver zekerd. En de katholieken Al mannen van denzelfden kaliber, zegt. men wanneer de bisschop zal gesproken hebben... Ook hebben ze geen Ieperlingeu gevonden gereed om jaknikkers te zijn.Zij moesten zich tot vreemdelingen richten. En welke vreemdelingen nog Onnoodig ze af te schilderen Waar is Seys? Eig*en beird. Groot lawijt, eerste steen geleid met tamboer en clairon door M. Surmont. Er zijn in't geheel acht huizen, 't is dat wat de werkersklas zal redden Ik bedank hartelijk den vriend die mij deze correspondentie heeft ge stuurd. gt p De helft der gemeenteraadsleden wordt gekozen voor 4 jaren, de andere helft voorS. Iedere helft staat op een afzonderlij ken kiesbrief; de eene wit, de andere van roos papier.— Elke kiezer met ééne stem krijgt dus in het bureel twee kiesbnaven, een witte en één roode. Een kiezer met twee stemmen krijgt er vier, van elke kleur twee; en zoo vervolgens. De nieuwe wet neemt niet aan, dat men voor twee gezindheden kan stem men, daarom zijn de kiesbneven waarop er terzelvertijd voor liberalen en klerikalen gestemd wordt, nietig. Men stemt dus boven de liberale lijst, met nevens één of eenige namen, maar een maal op eiken kiesbrief, ge heel van boven in het vierkantje, onder nummer één. Uitvisschen, het is te zeggen, stem men nevens de namen van ééne lijst, en dan de rest aanvullen met de namen van een andere lijst, is eene nietige stemming uitbrengen. Men stemme dus enkel boven de liberale lijst, onder nummer één. De klerikale kandidaten komen hun programma uit te strooien, waar mees terstuk van jezuitieke gewetensleer. M.en leest in die programma dat om hunne gedachten van verdeelende rechtvaardigheid te verwezenlijken het noodzakelijk is een minimum van dagloon en een maximum van arbeidsuren in te richten. En wanneer die kwestie van mini mum van dagloon in den raad voorge dragen wierd door de HAlCI'SlIc Iltimierla^ïkl, ter gelegenheid der redentwist van de cahier des charges voor het opbouwen van 't waterkasteel en zijne bijvoegsels, de klerikale meerderheid heeft het voorstel in grondregel op voorrang terug geworpen. Welke bedriegers en welke kwakzal vers, niet waar En dat zij niet komen, die schijnhei- ligaards, zingen op alle toonen, dat zij het minimum van dagloon aanvaard hebben voor het inrichten der riool van de Sb Godeiievestraat. Kiezers Kiezers laat u niet bespot ten door lieden die terzelfder tijde warm en koud blazen, gisteren zeg gende neen, en vandaag, Ja BIJ STERFGEVAL. 4. Een GELEGEN IN 13K GEMEENTEN S)c Solaris Eiigceu WAÜ- DKKltflEERSCia, le Yper ver blijvende, zal openbaar]ijk verkoopen bel naschreven onroerend goed VIJF WEGEN). met hare gebouwen, groot 9 hectaren 42 aren 40 centiaren. Verdeeld in negen koopen. Gebruikt door Alois Vandepoele, tot I October 1902, aan 1300 fr. 's jaars. 2 Eene met hare gebouwen, groot 2 hectaren 94 aren 42 centiaren, Verdeeld in vier koopen. Gebruikt door Charles Deneire tot 1 October 1899, aan 425 fr. !s jaars. 3. De met grond en land te samen groot 23 aren 82 centiaren. Gebruikt door Alphons Vandevoor- de aan 100 fr. per jaar. 5. Een met ERVE en ZAAILAND, samen groot 75 aren 70|centiaren. Gebruikt door Catharina Capelle wed uwe Lemahieu, met hel volgende perceel samen aan 220 franks per jaar. 6. Twee aaneenhoudende partijen EN samen groot 31 aren 56 centiaren, gelegen langs de Tbtelasstraat. 7. Een met GROND, ERVE en ZAAILAND te samen groot 27 aren 40 centiaren. Gebruikt door Jan Vanmaele aan 100 fr. 's jaars. (N' JULIA AN). 8. Twee aaneenhoudende partijen EN DEN HAAS met 1 hectare 96 aren 42 centiaren grond en land. Ver deeld in vijfkoopen. Gebruikt door Theophiel Pupe tot 1 October 1896, aan 42o fr. per jaar. samen groot 72 aren, gelegen in de V ogeimeerschen. Gebruikt door Jacobus Legroux tot I October 1901, aan 90 fr. per jaar. 9. Een groot 2 hectaren 12 aren 20 centi aren. Gebruikt door Victor Everaert tot i October 1903, aan 200 fr, 's jaars om 1 ure namiddag, ter herberg DEN ZALM upSemma nestraal, te Yper. instclpremie lc winnen. Iraprinierie de LAMBIN-MATIIEE rue au Beurre, 20 Ypras sgcBwacMBir. A-jBsggaHgtE 4 -i I0FSÏE1II. I Hpnn

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 4