Schandalige Omkooping Nog voor de Ouw Mannekens Kiezers Feesten van S'. Pieters. Les libéraux sont tous pingres. Andere beloften. La Gharité cléricale. De Herbergiers gaan allen, voor de kaloten stemmen Briefwisseling. Theatre Guignol. ne ffonf pas eonme mout9 Cjfsii met les quê- testirs advea-saires a la De oude mannetjes. Geen profijt Zaterdag, geen profijt Zondag noch Maandag avond. Zoo handelde dat kind van Ieperen te gen de belangen van zijne moederstad Henrietje verleende zijne hulp aan vreem delingen die de belangen van Ieperen wil den beschadigen {Ahoe, alioe\) Mijne heeren, de klerikalen zegden dat onze tribuun een marionettenspel was. 'T is in zeker zin waar wij stellen u hier de handelingen van de klerikale poe-jenellen voor Eene van' de scenen die meest bijval henben bij het volk is die waar men ziet kloppen en herkloppen op den rug van een politiecommissaris. Wij hebben u die vertooniug reeds ge geven maar hier zoo treurig ais geestig bij Guignol de man die wij hebben doen ver- schijnen, slaande op den rug van den com missaris, is de Burgmeester. Kiezers doet die klerikale poesjenellen een laatste dans doen Geen flauwe moed dat niemand zich late bekoren door geld of beloften... Zoo zullen die mannen op 17deu No vember den grooten sprong doen van 't Stadhuis waar ze nooit moesten komen, naar hunne Iweinszaal, waar zij zuilen kunnen overdenken over de weinige stand vastigheid van een bewind dat zij maar door bedrog en zeurderij bekwamen in 1891. {Lange en donderende toejuiching en). Het handgeklak dat die belangrijke en schoone redevoering volgt, drijgt niet op te honden. Toehoorders hebben mij gezegd dat zij nog uren lang een spreker als M. Bossaert zouden willen aanhooren. Ik durf mijne denkwijze over het belang van wat de redenaar bewezen heeft, niet geven. Daar de redenaar zijne rede niet ge schreven had, en vurig voor de vuist sprak, is het ons nog al moeilijk ge weest zijne lange en krachtvolle rede voering nauwkeuriger op te nemen. Al wat Ieperlmg is zal verstaan dat na zulke rede niets meer kan overblij ven van de lasteringen die de kaloten ons hebben toegestuurd "Wij verwachtten zoo iets van M. den advokaat Bossaert. {Les journaux cléricaux d'Ypres) Voici depuis 4 ans le bilan des frais payés par les libéraux Yprois, de leurs deniers de poche 1. Collége de l'Union, 3 ans a 25,000 fr. par an, (la jouissance gratuite du local, due a la libéralité deM. le Chevalier Ferd. de Stuers) fr. 75000,00 2. Salie des Anciens-Pom piers 25000,00 3. Un drapeau bleu 2000,00 4. Costumes de la musique 8000,00 5. Instruments de musique 7000,00 6. Denier des écoles (4 années) 4140,18 Total fr. 121140,18 En 4 années, et nous n'avons pas les caisses diocésaines et nous omettons encore le Benier de la lulterendu né cessaire par les agissements perma nents des calotins. De klerikale kandidaten zullen het net der buurtspoorwegen uitbreiden om op onze markt de producten van den akkerbouw en bijzonderlijk de boter te doen toevloeien. En onze senators en volks ver tegenwoordigers, die 20 p. rechten op het inkomen der vreemde boter ge stemd hebben schijnen te vergeten dat zij tot het bestaan toe van onze boter markt, ingericht door de liberalenheb ben aangerand. Welke onbezonnene, verdubbeld door welke poetsenmakers Zij zullen ook water geven aan de Kruisstraat, aan den Kalfvaart en aan de huizen Hynderick. Hoort gij het kiezers Klaar water aan alle man, maar niet anders, en alleenlijk, oneigenlijk, wel te verstaan. Avec un 'tact exquis las cléricaux laissent croire a leurs lecteurs que les libéraux ne donnent pas aux pauvres. II ne nous convient pas de faire éta lage comma eux sur ce chapitre de la charité privée. Notre mam gauche ignore ce que la droite a donné chez nous. Indépendamment des sacrifices que les libéraux ont faits pour donner du pain a tous ceux que la haine cléricale a poursuivis depuis 20 ans, a Ypres, disons que pour les fêtes publiquess données au profit des pauvres et de, malheureux dans les rues les quêtes dans les églises les cavalcades les concerts de charité (même organisés par les cléricaux Yprois) nos amis ne sont pas restés en arrière ils ont payé de leur poche et de leur personne et p«pte, comme il l'a fait, il y a quel- ques années, alors que le Corps des Pompiers organisait une fête de bien- fai8ance. Pour ce qui est de la charité a grand ramage, provenant des grands et des heureux de la terre, la comparaison est toute en notre faveur. Hepuis 54 ans, les cath©liquos d'Ypres ont, donné aux Hospices et au Bureau de bieafaisance, la souiinc de 0 f vines, 00 centimes. Pourtant celadépeint bien leur haine politique Soit, disent-ils, donnons aux pau vres, mais a NOS pauvres, afin qu'ils dépendent, de nous. Les pauvres libé raux n'ont qu'a se gratter. lis ne donnent rien aux Hospices ni au Bureau de bienfaisance paree que ces administrations peuvent changer d'admini8trateurs, qui, plus impar- tiaux que ceux qui composent mainte- nant la majorité, donneront a tous les pauvres. Nos amis les libéraux, au contraire, les Carton, les Merghelynck, les De Stuers, les Capron, les Hynderick, les Alph. Vandenpeereboom, etc., etc, ne donnent que pour tous les pauvres et ont doté richement ces institutions charitables communales. Voila les véritables philanthropes Non seulement les cléricaux n'ont pas donné un radis depuis 54 ans, mais encore ils ont osé détourner de leur destination propre «IftUX mil lions laissés a ces mêmes Hospices par un libéral défunt, sous prétexte que les Hospices d'Ypres étaient trop riches ceux-la même, nos magistrals communaux, qui devaient défendre les patrimomes du pauvre, ont aidé a le leur enlever. Au lieu d'un établissement de retrai te pour la vieillesse, l'on va batir une maison de correction pour les malheu reux crétins, formés dans notre pro vince depuis 20 ans, parl'enseignement presque exclusivement clérical. A ces malheureux viendront se joindre tous les petits révoltés contre un régime qui devient de pms en plus odieux un grand nombre qui ne veut absolument pas se laisser faire son bonheur par les gens qui ont a leur actif toutes les hontes et toutes les infamies Is het waar dat de meester van het Begijnhof Donderdag morgen bij de lieden die in 't weduwenhof wonen ge gaan is en hen aanbevolen heeft voor de katholieke lijst te stemmen Zoo dit waar isliberalen hebt daar een oog in t zeil. Is het waar dat diezelfde mensch de ouwtjes aanraadt te bidden omdat de katholieken zouden zegepralen M Iweins en Fraeys zijn toch zul ke fraaie en goedhartige menschen en 't ware spijtig moesten zij eene buis krijgen. Maar die man vergeet zeker dat het met geld der Cartons, Merghe- links, enz., met het geld der liberalen is dat zijn gesticht bestaatdat hij leeft. Fraeys en Henrietje hebben nooit geenen duid aan de Hospicen van Ieperen gegeven. De Hospicen zjn immers te rijk zeg gen zij. Onze kaloten stellen zich niet te vre- den met het volk uit de herbergen te trek ken, en in hun Volkshuis dronken te maken Zij beloven dat, moesten zij aan zijn, zij sefiens zouden al de orgels groot en klein verbieden. En nu, wat is er gebeurd Door het uitzenden van benden stokslagers ge wapend en opgehitst door de kopstuk ken van 't Volkshuis om blinden af te ranselen, zijn natuurlijk bagarrenont- staan. De politie, daartoe gesolliciteerd door de rustige burgers en werklieden die aan hun vel houden heeft een streng maatregel moeten nemen. A lie herbergen moeten om l I uren slui ten Wij, die mannen van orde zijn, keuren natuurlijk dit maatregel goed. Maar ware het niet beter geweest die laffe stokslagersbenden njet uit te zenden. De herbergiers rekenden op die kies- periode die in hunne herbergen tot iaat in den nacht een talrijk publiek moest houden, en hun een goeden ver koop moest geven. Tot don Dinsdag na de stemming zullen die, maatregels moeten in uit voer blijven. Herbergiers, gij die weet dat dit alles het schuld der stokslagerspartij, der kaloten is, gij zult voor die schoo ne bende poesjenels stemmen wij twijfelen er met aan En gijburgers en werklieden die er aan houdt 's avonds na uw werk een pintje te drinken, een partiet je te spelen of wat nieuws te vernemen? Zijt gij te vreden Maar weet gij wat wij daaronder zien de kaloten vreezen dat er 's nachts te veel volk op straat zij. Zij hebben vechtpartijen georganiseerd om de herbergen te doen sluiten en de burgers naar hun huis te zenden, en dan zullen zij hun proper werk van omkooperij kunnen gerust uit voeren zooals in den Februarinacht Liberalen Waakt Sb Pieter. Men vertelt ons dat de koppen van 't Volkshuis de leden van dit schoon gesticht Zaterdag op eene verplichtende bijeenkomst zullen roepen. Men zal ze al te samen gedu rende dien nacht bij een houden door het inrichten van een banket of te wel hun in verschillende huizen per groepen te eten en te drinken geven 's morgens zullen de zekere mannen met eenige twijfelaars gaan stemmen, om te vermijden dat die lieden ons hun zeurbewijs komen brengen Dat banket zou den titel dra gen (jaarlijks banket van 't Volks huis) Lezers Is dat niet een schandalig geval van omkoo perij S'.P. Vergeet niet vriendjes dat gij als gij ziek of machteloos zijt gij moogt stemmen met wie u be valt Gij moet niet stemmen met uwen bestuurder De wet ver biedt het zelf, en de liberale ge tuigen zijn daar om de wette doen uitvoeren St.P. Gij die nog geenen convocatie- brief ontvangen hebt om te gaan stemmen, gaat er om naar 't Madhuis. Wij vernemen dat de wet die voorschrijft ze tieu dagen voor de stemming af te geven, ongelooflijk slecht is uitgevoerd geweest. Gaat er om kiezers, om niet be drogen te worden, gaat ten Stad- huize hij AD. den Burgmeester alhoewel dat bezoek voor u allen misschien niet zeer aangenaam zal schijnen. Heer Opsteller, Het volgende feit is u zeker nog niet ter oore gekomen, anders zoudt gij niet nagelaten hebben uwe lezers eens te meer te doen zien, hoe het den kaloten toegelaten is den werk man onder den voet te houden, en dat met hooge goedkeuring van den (Eilaas op ster ven liggenden) Burgervader onzer stad. Er is op St-Pieters een persoon die aan de vischmarkt eene betrekking heeft, waardoor de meeste der bedienden onder zijn bestuur zijn die man is ook... bakkerik geloof zelfs dat hij bakker is, omdat hij aan de visch markt is zeker is bet dat hij ai, de bedienden die van hem afhangen dwingt bij hem brood te nemen. Onze burgervader, die zulks heel goed weet, laat dat maar gebeuren. Welnu, heer opsteller, hij die zoo iets doet en hij die zoo iets laat geschieden, beiden geef ik aan de openbare verachting prijs. Door bet opnemen van deze woorden zoudt gij eenen grooten dienst bewijzen aan mij en aan de partij waartoe ik behoor en recht heb ben op onze grootste dankbaarheid. Uwe dienstwillige, Lïege Jan. Ten beste gelukt. Al wat herbergier of neiring- rloender was heeft zich te beloven gehad Het muziekkorps der Oud- Pompiers heeft al de straten door gewandeld en overal de groot sten verkoop veroorzaakt. De kaloten hadden willen onze feesten berispelijk maken door een dom strooibriefken - iets dat in eene sakristie opgesteld is ge weest. Zij hebben hun doel niet be reikt ledereen is kontent. MM. Boone, Fraeys, Vanden- berghe, e. a. hebben gepoogd ru moer te veroorzaken. Zij zijn te midden van ons gekomen, hopen de uitgefluit te worden. Dit zou inderdaad gebeurt zijn zonder de fiere tusschenkomst van onze libe rale kandidaten, die de grootste stilte vroegen. M. G. Lapiere heeft die heeren tot buiten het volk vergezeld om ze huiten alle manifestatiën te beschermen. Die «provocateurs» zochten een pak slagen om te mogen zeggen dat de liberalen ook durven han delen gelijk hunne stokslagers. ïNeen, Mijne heeren Iepersch bloed en is geen bloed van lafaards Iepersch bloed is vrij zinnig bloed Al wat Ieperling is, is openhartig, is liberaal. Zoekt de lafaards bij uwe ver basterde bottenlekkers en rug- plooiers. St. P. Iraprimerie de LAMBIN-MATHEE, rue au Beurre, 20 Ypres, >=23>53ss^ c>c>32<x:-<

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 6