l MERGHELYHCK en Poupart Journal libéral démocratique d'Ypres et de l'Arrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van Ieperen en van het Arrondissement Politiek overzicht. Onze Meesterkens. Samedi, 19 Janvier 1895. 5 centimes le numéro. lre année. 12 A F 12 12 T. O 0 O. La reprise du Congo. PRIX DE L'ABONNEMENT Par an 3 francs. Par an 3 fr. SO c. Annonces 10 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. M*araissant ie Hamedi. H erschijnende des Zaterdags. LTINION FAIT LA FORCE- Administration et Héd.ulion ruc au Beur re, 20, Ypres. EENDRACHT MAAKT MACHT. Dinsdag 45 Januari. Het gouvernement denkt slechts aan den Congo. Slechts de Kamerleden stellen wat nieuws voor. M. Hoyois steltvoor de grondlasten te verminderen van 7 tot 5 per hon derd. M. Helleputte een wet op het getal uren dagwerk en op de Zondagrust (oorzaakde ondervraging van M. Magnette). De socialisten eene herziening op de jachtwet. M. Hector Denis een wet op het in komen. Tot heden werd enkel dit laatste voorstel ontwikkeld, dat de Strijd vol komen bijtreedt en dat ten andere in zijn programma voorkwam. Iedereen moet betalen naar zijn waar inkomen, een rijk9 veel, een middelmatige middelmatig, een arme niets. M. Magnette ondervroeg den minis ter over de ontploffing der poederfa- briek van Caulille (3 dooden), waar de werklieden tot 56 uren opvolgend wer ken en^/tfcentiemen per uur verdienen. En wat den Congo betreft, beste vrienden, daarop zijn zekere lieden munt aan 't slaan de acties stijgen en de dagbladen worden betaald. Woensdag 46 Januari. M. Heynen vraagt verbetering van vergoeding voor de wetsdokters. M. Heuse voor de beambten der griffie. M. A. De Fuisseaux voor de opzie ners van 't gevang. M. Bertrand wil dat het wetboek in betrekking sta met de sociale weten schap en vraagt de afschaffing der krijgsraden. M. Delvaux vraagt de sluiting der officieele speelhuizen. Eindelijk spelen M. Daens en M. Woeste haartjepluk. Abt Daens beweert dat 10,000 be- hoeftigen ingeschreven staan op het Weldadigheidsbureel en dat de werk lieden slechts 6-8 fr. per week verdie nen. M. Woeste valt den priester deftig aan en zegt 1° dat M. Daens zou moe ten beschaamd zijn in de Kamers te komen; 2° dat hij, Woeste, de verde diger der werklieden is 3° dat er slechts 1401 behoeftigen zijn en dat de werklieden minstens boven de 14 fr. verdienen 4° dat abt Daens een leu genaar is en een verdwaalde priester. Wanneer men zoo iets leest, wanneer men ziet hoe die wereldlijke Paus het kleed des priesters eerbiedigt, dan berst de onpartijdige lezer beurtelings in schaterlach en verontwaardiging. M.Woeste vriend der werklieden! Lees le Patriots van Donderdag, 2e bladz. De politieke huishoudkunde van M. Rambaud is opgesteld tegen de leer van den Paus en in den zin der oude behoudsgezinde gedachten, vertegen woordigd in België door MM. Woeste en Collinet. Hij is een reactionnair. Bravo PatrioleSoms ontvalt u waarheid. Volgens u is dus M. Woeste ook een reactionnair, een achteruit kruiper, zelfs tegenstander van de kieine sociale voorschriften van Paus Leo XIII. Welk demokraat die Menheer Woeste En zeggen dat zoo 'n kerel toegejuicht wordt door de bank van leperen. Allo heeren demokraten van het Volkshuisnoodigt abt Daens of zijn vriend abt Pottier of Carton de Wiart of Ninauve eens uitGij hebt dat wel noodig en gij zult zien hoe uwe kamer- heeren tegenover u de rol zullen spelen welke advokaat Collinet speelde tegen over Pottier of Woeste tegen Daens. Donderdag 46 Januari. TABAK. MM. Hemeleers en De- fuisseaux vragen de onmiddelijke af schaffing van de belasting. Alt Daens weerlegt volkomen de ge zegden van M. Woeste en daagt dezen uit een enkwest met hem te beleggen. Ook durft M. Woeste niet, wat aan toont dat M. Daens volkomen gelijk heeft. M. Daens heeft zich met waardig heid gedragen terw jl de Groene Paus schrikkelijk verminderd uit het ge schil treedt. M. Felix Faure is voorzitter der Fransche Republiek. Hij behoort tot de reactionnairs. De Heeren De afzetting der heeren Merghelynck en Poupart heeft nog eens klaarblijke lijk aangetoond dat onze klerikalen enkel bezield zijn met dien sektari- schen haat welke de fanatieken ken schetst. De afzetting der heeren Merghelynck en Poupart heeft nog eens klaarblijke lijk aangetoond dat de burgemeester, het kopstuk der klerikale partij, het bestuurlid van den Bond voor de E. V. enkel een Arlekijn is wanneer het er op aankomt zijne gedachten over de Vertegenwoordiging der Minderheden toe te passen. De afzetting der heeren Merghelynck en Poupart als bestuurleden van de Godshuizen en van het Weldadigheids bureel toont oogverblindend dat onze meesterkens ALLEEN willen zijn in 't besturen van de centen der armen, want die centen kan men noodig heb ben voor de kiezing. De afzetting dier heeren is een kaak slag voor de weldoeners der armen, een kaakslag voor de armen zeiven welke de eeuwen door begiftigd werden door de familie van die be stuurleden welke vandaag worden aan de deur gesmeten. Het NAZARETH begiftigde M. J. Merghelynck in 1690, M. J. Hynderick in 1824, M. C. Vandenpeereboom in 1769, M. A. Vandenpeereboom in 1850, M. A. Merghelynck in 1865. In 4895 zetten de klerikalen een Mer ghelynck aan de deur mant hij is libe raal. De WEDUWEN-BEURZEN begif tigden de Jufvrouwen Carton in 1760, M. J. Hynderick in 1709, M. Jac. Hynderick in 1763, Jufvr. Cl. Merghe lynck in 1711, M. C. Vandenpeereboom in 1767. In 4895 zeilen de klerikalen een Mer ghelynck aan de deur mant hij is libe raal. De WEEZENSCHOOL en het OUD MANNEKENSHUIS begiftigden M. J. Vandenpeereboom in 1772, M. Carton in 1878, M. A. Vandenpeereboom in 1887. In 4895 zetten de klerikalen de familie leden dier milde begiftigers aan de deur omdat ze liberaal zijnom hen ie vervan gen door lieden mier giften uitkomen op Reusje. fin séance du conseil des ministres de Samedi 5 courant, le gouvernement aurait, suivant lesjournaux officieux, décidé ex abruplo de proposer aux Cham- bres ia reprise immédiate par la Belgi que de l'Etat indépendant du Congo. II aurait mêmedéjatrouvé a droite une majontó pour voter au doigt et a l'oeil, comme manoeuvre un régiment prus- sien, une décision aussi peu müre et aussi grosse de conséquences. C'est renversant. S'il est une question qu'on s'atten- dait peu dans le pays a voir surgir a si bref délai, c'est bien celle de la politi que colomale. Lorsque, en Juillet 1890, les Cham- bres accordéren!, a l'Etat du Congo (c'est-a-dire au Roi) un prêt de 25 mil lions, sans intéréts, remboursable dans 20 ans, M. Beernaert déclara bien haut que pareil prêt n'engageait pas l'ave- mr, que la question de l'aunexion du Congo ne se présenterait que 10 ans plus tard (done en 1900), que d'ici la les moments difficiles des débuts de la colonie seraient passés, et qu'alors nos Chambres pourraient se prononcer en connaissance de cause sur cette ques tion, primordiale pour l'avenir du pays. Dans dix ans, en 1900, dit le Roi, la Belgique pourra avoir le Congo en échange de ses millions, et si je meurs avant, je lui en ferai cadeau par testament. Aujourd'hui, tout est changé. C'est la reprise immédiate du Congo qu'on nous propose. Et cela au lendemain d'élections générales oü cette question est restée presque partout a l'arrière- plan. Même dans les rares arrondisse- ments ou eiie a été posée, les électeurs se sont nettement déclarés contre toute politique coioniale. Le Patriotedans un excellent arti cle, montre clairement combien la pro position du gouvernement est inoppor tune et dangereuse. Nous ne pouvons mieux faire que d'en citer les passages essentiels Si probième important se posa jamais de- vant la Belgique, c'est bien celui-la. Jamais, depuis l830, elle n'en eut a résoudre de plus considerable pour sa fortune et pour ses des- tinées. II ne s'agit pas seulement d'annexer a la Belgique une colonie immense, dont la mise en valeur demandera des ressources im- menses, et qui, par malheur pour qui la dé- tient et procédé a cette mise en valeur, est nuverte, sous l'égide des puissances, a toute tranche initiative, a toute libre concurrence. II s'agit encore d'accepter la politique coioni ale avec toutes ses conséquences financières et mil itaires. La Belgique aura a faire face a un budget colonial, qui, d'ici longtemps, devra être cou vert, dans des proportions qui iront croissant chaque année, par Ie Trésor beige. La Bel gique aura a organiser une armee coioniale, en partie recrutée en Belgique. Ici, a nos fron- tières, jamais nul conflit la-bas. les conflits sont presque inevitables, même avec des puis sances Européennes garantes de la neutralité beige. Voila les consequences les plus immédia- tes de ['annexion du Congo it la Belgique. Sommes-nous prêts a les braver Avons-nous les moyens d'y tenir tête Droite élueen 1894, sur le programme que vous savez, programme d'économie financière, de dégrèvements, de soulagement pour ['agri culture et pour les classes ouvrières, deman- deza M. le ministre des finances oü en est le Trésor public. Cette année, on nouera les deux bouts, voila tout A toutes demandes d'argent, le gouvernement répond je n'en ai pas. Pour la rémunération des 10,000 ouvriers et pay- sans beiges arrachés chaque année k leur fa milie par la conscription, pas d'argent. Pour le relèvement des traitements des petits fonc- tionnaires, pas d'argent. Pour les victimes de la ense, ou de sinistres comme les tnonda- tions, pas d'argent. Pour !a réduction imme diate de ITmpöl foncier, pas d'argent. Et quand les grands travaux d'utililé publique vont être décrétés, oil prendra-t-on l'argent Tout le monde est d'accord qu'il faut se garder d aug- menter inconsidérément notre dette, que notre domaine collectif n'équivaut pas au total de nos emprunts. Est-ce a l'emprunt? est-ce a de nouveaux impöts que l'on demandera les ressources indispensables pour faire honneui' k des besoins imprescriptibles Ajoutez ce qu'il en coütera de ce chef la note du Congo, dont Ie budget est en déficit et dont il faudra raeheter le chemin de fer, tout de suite, dés la première année. Cette note- la sera doublée, dés la seconde année, par les frais d'organisation administrative et mili taire. Les agences tinancières qui exploitent ie Congo au profit de quelques sociétés d'ac- tionnaires ne laisseront ni paix ni trêve au gouvernement, grace a leurs influences jour nal istiques et parlementaires, qu'il ne facili- le de toutes manières, aux frais des contribu- ables beiges, leur exploitation particulière. Pas un honnêie homme n'oserait nier qu'il en sera ainsi comment done déjk il en est ainsi, en petit... Desorte que l'Etat beige, reprenant le Con go, sera obligé de frapper de nouveaux im pöts, mêmes'il laisse en soufiYance les intéréts beiges que la Chambre a pronus de sauvegar- der. Le roi n'a cessé de dire, avec tous les hom mes de coeur, qu'il faut assurer la vieillesse des travailleurs. Ecarlant d'un mot toute la soplnstique des économistes de l'école dite li bérale. Sa Majesté a déclaré le 1" Janvier que la politique en matière sociale doit s"e faire avec le coeur Eh bien il est impossible de créer sans une participation trés séneuse de l'Etat beaucoup de millions chaque année la caisse des invalides du travail. Le pays se saignera volonliers pour cette réforme. Si vous le saignez pour le Congo soul, il se fachera. Or, d'ici aux prochaines élections, il vous est interdit de voter a la fois la grande réforme des assurances ouvrières et la reprise du Congo... Etcependant, lequel de ces deux actes a la prionté dans les voeux, dans les besoins, dans les prévisions du plus grand nombre Ce qui aggrave la situation, c'est que les causes réelles de la reprise du Congo par la Belgique hic et nunc sont parfaitement déter- minées. Les groupes financiers qui exploitent le Congo exigent de l'Etat souverain des dé- penses, des aménagements, des concours, des faveurs quecelui-ci est hors d'état de leur ac- corder, paree que son budget, même avec les 2 millions du Roi et les millions avancés a fonds perdu par la Belgique, vacille sur sa base. Ce sont des intéréts privés qui récla- ment pour leur satisfaction l'intervention de la Belgique, cette bonne vache laitière. Le premier effet de cette intervention serait de faire rebondir les cours a la Bourse de Bruxel- les Tout est la. Tout est la, en efïet. Et pour per- mettre a nos lecteurs de juger com- POUR LA YILLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deux Flandres)s'adresser a VAgence HavasBruxel- les, iue de la Madeleine, 32, et a Paris 8, Place de la Bourse.

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 1