i9araissanl Ie Smnedi. l'union pa it la force. Administration et Redaction Bf N° 27 Journal liberal démocratique d'Ypres et de FArrondissement V oor uitstrevende Jonge Wacht. Maatschappelijke vraagstukken. Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van het Arrondissement NOS DÉPUTÉS. HOS DÉpÜTÉS. Samedi, 4 Mai 1895. 5 centimes le numéro. re an nee. PRIX DE L'ABONNEMENT pour la yille, Réclames25 Par an 3 francs. BQfjfk Annonces judiciaires1 fr. la ligne. Par an 3 tr. 50 C. IScH* llï 1ÉÏ& alNi J§R xfi&IïÜ JSmP -t' - ÉS1L ff£ les, iue de la Madeleine, 32, et a parlf Annonces 10 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 f'r. la ligne. (Afdeeling der Voordrachten). Wij zijn gelukkig te bestatigen dat de Vooruitstrevende Jonge Wacht en hare Afdeelmg der Voordrachten goed werk verrichten. Wij vernemen met genoegen dat Zondag, ten 3 ure, onder patronaat van denzelfden wakkeren kring en te vens van het Willemsfonds de eerste les van Plantenbiologie zal gegeven wor den door Prof. MAC LEOD, hooglee raar aan de Universiteit van Gent. Wie zich wil laten inschrijven, kan dit in het lokaalBuis der Oud-Pompiers na de le les. Wij vernemen nog dat over het werk der University Extension een propagan- da-voordracht zal gegeven worden door M. LODEW1JK FRANCE, advo- kaat te Antwerpen, welke voor 't oogenblik een leergang geeft te Nieuw- poort. De dag zal later bepaald wor den. Nog vernemen wij dat, onder pa tronaat van de Vooruitstrevende Jonge Wacht, binnen eenige dagen, een open bare voordracht zal gegeven worden door M. Emile Vandervelde, lid van de Kamers der Volksvertegenwoordi gers, socialistische afgevaardigde voor Charleroi. Bravo M. Iweins d'Eeckhoutte. Notre sympathique député vient de prononcer son second discours a la séance de la Chambre du trente Avril dernier. Sans parler des nombreuses et apirituelles interruptions, avec lesquel- les notre représentant écrasa en main- tes circonstances la gauche socialiste, qui ne trouva mot a lui répondre, Monsieur Iweins comptait déja a son actif parlementaire un brillant plai- doyer fait en faveur des gendarmes flamands, habitant la Wallonië. Indi- gné, a juste titre, des procédés du gouvernement, qui avait poussé le cynisme au point de caser des fla mands en Wallonië, 'Monsieur Iweins, d'accord en cela avec les députés wal- lons qui font la guerre aux fonction- naires flamands établis chez eux, demanda le renvoi eD Flandre de tous les gendarmes flamands et principale- ment de ceux qui ont épousé des fem- mes flamandes. Le gouvernement fut roulé et le mi- nistre de la guerre fut sur le point de céder son portefeuille au vaillant dé- fenseur de la maréchaussée. Mardi dernier notre érudit député a donné a sa verve parlementaire une orientation toute nouvelle. Après avoir parlé de la gendarmerie, M. Iweins qui pour la préparation de son discours a fouillé tous les documents relatifs a cette noble institution, a mis les mains sur la célèbre chanson du gendarme et notamment sur le couplet final, oü le gendarme écoeuré des injustices de ce monde s'écrie Je sais trés bien que je sens la charogne, Mais croyez-vous que le Gouvernement Me fiche six cents francs par an Pour m'asperger d'eau de Cologne 1 Dc Lafidbouw-Schcidsmamien. Verleden week werd in de Kamer de begrooting van Landbouw bespro ken. En verheugend voor ons is 't te zien hoe de klerikalen ons programma moeten bestelen. M. Hambursin en M. Lorand hebben hun tegenstrevers daarvoor bedankt. Doch minister De Bruyn wil niet hnoren van landbouw- scheidrechters. Hij heeft ongelijk zoo als wij het onzen lezer zullen bewijzen. De gewone burgerlijke rechtgevmg host te veel. De boeren klagen daarover en met rede. Wanneer ze voor 100 frank in ge schil zijn, dan eeten de rechtgeleerden het 4e, de helft en soms ganscli de 100 franken op. Gok vroegen de landbouwers in het onderzoek van 1886 een bijzondere en kostelooze rechtgeving. Zij hebben gelijk. De landbouwprocessen hosten niet alleen te veel, maar duren ook te lang. En gezegd moet worden wat waar heid is het grootste getal onzer rechters wordt gekozen om bewezen kiesdiensten en wat gebeurt er De benoemde piepjonge advokaatjes zijn met den besten wil der wereld bezield, doch zijn niet bevoegd in de zoo inge wikkelde landbouwzaken welke steu nen op gewoonten en gebruiken, op zaken en feiten welke niet beoordeeld kunnen worden door een man welke niet landbouwer is. Een rechter kan alles niet kennen. Voegen wij er nog bij dat in land bouwzaken dagelijks zwijgende ver dragen gesloten worden en dat vaak ten gevolge van ingewortelde gebrui ken beloften worden geuit welke geen schriftelijke verklaring meêsleepen, zoodat het niet-houden dier verdragen en beloften eindelooze geschillen ver oorzaken waarin de soms koppige land bouwer veel van zijn pluimen laat. Om die onheilen te keer te gaan is eene verzoenende bemiddeling noodig en deze vinden wij in de rechtgeving van landbouwzaken door landbouwers zeiven. Hieruit zal ook spruiten dat de eene den andere meer toegevend' zal zijn en eindelijk zal toch die haat uitgeroeid worden welke na het verlies van processen zoo hevig woedt op den buiten. Natuurlijk zullen de landbouw- rechters meer zedeiijken invloed heb ben dan de jonge vrederechters. En om dat zedelijk gezag nog te vermeerde- Verschijnende des Zaterdags. me au Betirrc, 20, Ypres. eendracht maart macht. Saisissant d'un simple coup d'oeil tout ce qu'il y avait de légitime dans cette douloureuse lamentation, M. Iweins vient de trouver le moyen de donner satisfaction a ces modestes et dévoués fonctionnaires, sans pour cela grever le budget des finances par une augmentation de traitements. M. Iweins vient de demander au gouvernement un subside pour amélio- rer la digue de Heyst, afin de faciliter l'accès des bains. Le remède est ingénieux et sera f'a- vorablement accueilli par tous nos gendarmes, surtout par leurs fem- mes.... flamandes. Reusje. ren zou aan dezelfde gevallen van klein belang een definitief beslissend karak ter gegeven worden Doch de landbou wer zou kunnen in beroep gaan bij een uitgebreider wetgeving. De zending van die landbouwrechters zou bestaan in het uitmaken van de geschillen tus- schen verhuurders en pachters wat de pacht betreft, tusschen bazen en werk lieden wat den loon aangaat. Zij zouden landbouwreglementen op stellen over landbouwgebruiken welke dan uitvoerbaar verklaard zouden worden door den gemeenteraad. Zij zouden de verorderingen over den arbeid bekrachtigen, alsmede het cijfer van de weldra ingestelde land- bouwpensioenen en van de vergoedin gen in geval van ongelukken. Voor de landbouwverzekeringen (oogst, hagel, vee, enz.) zouden zij als schatters optreden. In geval van verlies of winst zouden zij het aandeel van den verhuurder en van den pachter kunneo bepalen, want hedendaags moet de boer de pacht be talen zelfs wanneer de hagel zijn oogst vernietigt. Ook zij zouden de overwaarde van den grond schatten, een punt waarop we later terug komen en dat, kort ge zegd, het volgende voorhoudtWan neer een heer een land verpacht aan een boer, dan gebeurt dat, door het zweet en den arbeid van dien boer, het land van dien heer meer waarde heeft gekregen. Maar wie steekt het profijt van die grooter waarde in zijn zak De boer welke aan het land de grootere waarde gaf Neen, de heer. Is dat rechtvaardig Wij gelooven het niet. Deze landbouwrechters zouden door de belanghebbende gekozen worden door de eigenaars, door de pachters en door de werklieden (zoo mannen als vrouwen). Wij willen niet van die clubjes wel ke landbouwcomicen heeten en waarin een heel aantal menschen zitten welke met den landbouw mets te doen heb ben. Die comicen zijn gewoonlijk uitin gen van het eene of andere kliekje en hedendaags worden zij des te meer ge wantrouwd door de boeren dat hun gazetten en uitgaven een propaganda machien isvoor slechte kunstmeststoffen welke de boer somtijds koopt omdat hij meent dat zij aanbevolen worden door het Cornice zelve. En het valt den boer soms zeer slecht uit. Hij krijgt nog meer wantrouwen wanneer hij daarin artikels leest ten voordeele van den Congoleeschen olifant. Onze scheidrechters zouden dus op treden als echte kundige scheidrech- ters, als een handelskamer en als eeu raad van nij verheid en arbeid. Dat is hun driedubbele zending. Als sekretaris zou werkzaam zij u een landbouwingenieur welke tevens in onze scholen de zoo noodige landbouw wetenschappen zou onderwijzen. Ziehier hoe men een dergelijke in richting zou kunnen volledigen. Nemen we de provincie West-Vlaan- deren en ons arrondissement in het bij zonder. Het bestuur van het cantonaal Co rnice van Ieperen zou bestaan uit 3 afgevaardigden van den Handel, 3 van den Arbeid, 3 van de Nijverheid. Deze 9 cantonale scheidrechters zou den uit hun midden 3 afgevaardigden (1 uit elk vak) kiezen om deze naar Brugge te sturen. Deze 3 afgevaardig den met hun collegas uit de andere Comicen zouden het Provinciaal Cornice uitmaken. Dit Provinciaal Cornice van West- Ylaanderen zou op zijn beurt 1 afge vaardigde van den Handel, 1 van den Arbeid en 1 van de Nijverheid naar Brussel zenden om aldaar een ernsti- gen Hoogeren raad van landbouw uit te maken, versterkt door onze beroemd ste economisten zooals Hector Denis, Strauss, Brants, De Ridder en anderen. Hedendaags zetelen zekere van deze laatsten in den Hoogeren Raad. Maar hun werking wordt gestuit door een aantal nulliteiten van barons en graven en tutti quantiwelke enkel van den landbouw dit kennendat hij hun renten opbrengt. (Het zijn diezelfde welke inkom- rechten willen om hunne renten op te slaan.) Dat België, door de weigering van minister De Bruyn, weeral het laatste op den weg des vooruitgangs komt, bewijzen de wetgevingen van Frank rijk en Duitschland. Onlangs streed M. Méline in Frank- krijk voor de instelling landbouw- Kamers en in 1893 bekwam de mi nister van landbouw in Duitschland de instelling van dergelijke Comicen. Geen enkel volksvertegenwoordiger van Ieperen heeft daarin den minister bestreden. Op dat punt hebben zij ge zwegen. Wij betreuren het. Van P. Chemiii de fer Yprcs-Dixinudc. Pendant que nos gendarmes se frot- tent les mains, d'avoir trouvé au par lement uu défenseur de leurs femmes flamandes, les Yprois murmurent et spécialement nos commergants c'est que par l'intermédiaire du Cercle Com mercial de notre ville ils ont envoyé au parlement deux pétitions successi- ves, la première en faveur de l'achève- ment du canal Lys-Yperlée, l'autre en faveur de la construction d'un chemin de fer Ypres-Dixmude. Notre arrondissement compte au parlement trois représentants. Le pre mier, M. Berten brille génóralement par son absence le second, Monsieur Colaert s'y fait le porte-voix des idéés les plus réactionnaires, profitant de toute occasion pour se mettre a la remorque de son ami M. Woeste et combattre toute proposition venant des partis ouvriers enfin le troisième, M. Iweins qui s'est fait le défenseur des gendarmes flamands habitant la Wal lonië et qui ont épousé des femmes fla mandes. Pas un de nos trois députés ne semble se soucier des intéréts spé- ciaux de notre arrondissement. Alors que nous voyons le gouverne ment assailli de nombreuses demandes de subsides pour exécution de travaux publics qui coüteront des millions et des millions a nos contribuables, pas un de nos représentants ne songe a de mander la moindre part du butin pour les travaux si. utiles a exécuter chez nous, travaux qui sont réclamés depuis de longues années par notre commerce et notre industrie. Nous assistons mê- me au spectacle bizarre de voir un de POUE LA PROVINCE -«sagSlSsi WilSl a«a f^TJWs Pour les annonces de France et de Belgique (excepté le «PMMbs« ra HSs Ji-W Aspw deux Flandres)s'adresser a rA</enee -ïfc«?«s, Bruxei pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deux Flandres)s'adresser a 1*AgenceHavas, Bruxel- les, iue de la Madeleine, 32, et a Paris, Place de la Bourse. IreW: ytrmu mm

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 1