Necrologie. Vragen van den dag. Démocratie chrélienne (T Ypres. Het Nieuwsblad-Museum Strijd naar Lauweren. De nieuwe fioogeschooi van JBrussel. Le complément de l'électorat communal. bouwvak praktisch, uitmuntend on derwazen en welke weinig bijval hebben met hun leerlingen op die theoretische hanengevechten, terwijl onderwijzers, welke van landbouw enkel wat boekengeleerdheid kennen, de beste uitslagen behalen. Ook in de middelbare scholen, col leges en athenses zouden de drie maandelij ksche wedstrijden met de prijsuitdeelingen moeten afgeschaft worden. Zij geven heel onrechtvaardi ge uitslagen, prikkelen de jaloersch- heid, enkel de jaloerschheid aan en vooral doen 5 maanden op de 9 maan den schooljaar verliezen. We eindigen met M. Colaert te zeg gen dat we gelukkig zijn op 2 punten toch eens te zijn met hem, en we zijn overtuigd, dat, zoo hij zijn vraagstuk ken wilde bestudeeren (wat hij onge- lukkiglijk heel weinig doet, dat'is onze overtuiging), hij meer dikwerf' met ons zou overeenkomen. Doch, hij draait altijd in den kreits van Paus Woeste en stelt zich zoo onnatuurlijk aan als ouwe reactionnair en achteruit kruiper, hij een jongen uit het volk y. p. lis iraient tres bien, les démocrates chrétiens, si l'épiscopat les laissait agir a leur guise, ils iraient même fort loin ils seraient même capables de vouloir réaliser des réformes réellement démo- cratiques aussi a chaque velléité trop prononcée d'indépendance, a chaque tentative anticapitaliste, nos bons con- servateurs cléricaux poussent des cris d'orfraie efl'arouchée tant et si bien que N. S. les Evêques qui ont besoin de l'appui des coffres-forts avec crucifix dessus pour remplir les caisses diocó- saines, remettent au pas avec un tou- chant empressement les malheureux dévoyés. Nous parions évidemment des démo crates chrétiens sincères, quoiqu'ils soient rares, et non des polichinelles qui ont nom Lauters, Mousset, etc. Ceux la sont tout au plus les hommes de paille des vieux cléricaux, chargés par eux d'embrigader, sous le couvert de la démocratie, les ouvriers catholi- ques qui tendent a leur échapper et a se j eter dans le socialisme ou dans le libéralisme démocratique. Tels aussi, a Ypres, les Seys et tutti quanti, humbles domestiques des auto- crates arrogants et cassants du conser vatisme cléricalYprois, genre Surmont de Yolksberghe. Si nos démocrates, a faux nez d'ici, disposaient encore de quelque talent, ils pourraient certes bercer pendant un certain temps l'ouvrier dans de douces illusions. Mais ils se montrent par trop plats valets de l'aristocratie cléricale pour qu'ils puissent en imposer au peuple. Lesouvrierscatholiques commencent a comprendre que la f'ameuse maison des ouvriers ou Volkstf)huis n'estguè- re qu'une machine électorale et que la condition économique de la classe ouvrière importe fort peu a nos mai- tres; ils commencenta comprendre que les riches cléricaux ont tout intérêt a laisser ouvertes les plaies saignantes du peuple afin qu'ils puissept conti- nuer a leur octroyer des aumönes hu- miliantes et les maintenir ainsi sous leur domination. Qu'il y ait ici en ville des démocrates chrétiens sincères, il se peut; nous n'en disconvenons pas. Maïs gare a eux si jamais ils se produisentils seront ex posés a toutes les haines conservatrices, a des haines a la Woeste, et ce n'est pas peu dire voyez l'exemple de l'abbé Daens Aussi se tiendront-ils toujours bien cois, bien sages. Ypres clérical est trop inféodé au capital et les ouvriers catholiques désespèrent de pouvoir ja mais sur ceux-la. Tant mieux pour nous Ons klerikaal gazetje is te armzalig dat we ons nog met hem zullen bezig houden. Op al ons aanvallen heeft het gezwegen. Daarom hebben we t noo- dig geacht onzen tijd en onze kolon- nen niet meer te verspillen. vv e zuilen onze lezers enkel wekelijks en zoo t past een reeks uittreksels uit het bladje aanbieden als hierboven. 1° De geleerdheid van M. Denys (sic) is enkel vermaande wijsheid en een kind van 10 jaar zou hem met den ca techismus weerleggen 2° Een burgerlijke begrafenis is droevig om zien Waarom Men begraaft zonder den priester te betalen). 't Is droevig 3° De hondenloop van Woensdag en de feesten op het Zaalhof Donder- dag zijn beide uiterst wel gelukt, i) Veie volk en wel verteer. M. Bege- rem, de volksgezinde raadsheer, n heeft (sic) op de feesten aanwezig ge- weest en de prijzen uitgereikt. DAT STREKT TOT EERE H volk n ziet geerne dat zijne overheden deel nemen in zijn vreugde. Die brave vriend papa Begerem Hij is volksgezind vooral bij de kant werksters b. v. welke dagelijks wer ken en zwoegen en 50-60 centiemen winnen. Hij reikt de prijzen uit, de brave man Wat eere Wat vreugde bij 't volk 4° De leden der (klerikale) Wacht toogen (sic) dat hunne plaatse bij def tige lieden is, en daarom ook is 't dat onze burgerij enliOOGERE STANDEN zoo geerne naar de Wacht komen... Die goede deftige lieden, welke heel alleen deftig zijn in ieperen Die goede brave hoogere standen... M. Surmont, M. Fraeys, M. Seys, M. Colaert, M. lweins, enz., enz. 't Is om dood te vallen Die Iepersche werklieden geven den bron van uw hoogere standen, wacht maar. V. P. Depuis quand les vieillards, pension- naires dans nos établissements charita- bles, sont-ils obligés de remplir leurs devoir religieux Le reglement prévoit-il cette atteinte a la liberté de conscience De quel droit les directeurs peuvent- ils punir les vieillards, qui ne se sou- mettent pas a leurs ordres inconstitu- tionnels. Nous croyons que les vieillards sont libres èt ont le droit de disposer de leur ame comme ils i'entendent. Nous les engageons a ne pas obéir aux injonctions de ces directeurs et a nous faire savoir a temps s'ils se sont permis d'infiiger des punitions a ce sujet. X. Ik heb de tentoonstelling van den kunstkring Strijd naar Lauweren maar een maal bezocht. Er zullen me dus wellicht bijzaken ontsnapt zijn. Me dunkt dat de kring ook wel zou ge daan hebben de plaatselijke pers uit te noodigen. Niets beters immers dan kritiek. Zooals in alle tentoonstellingen han gen hier onrijpe Academievruchten, verf en lijstverspilling van ouden en nieuwen in 't vak. Doch hangen hier stukken welke hoogst belangwekkend zijn. Zoo Georges Goffyn bij voorbeeld. Coflyn zoekt zijn weg. Hij verliest hem soms in de marine», herinnert zich Claus bij 't een of ander beekje, vindt te lichte tinten soms bij avond schemeringen voor Iepersche pacht hoeven. Maar onbetwistbaar is dat Coflyn talent heeft, en veel talent, dat het zij n werken zij n welke 't meest en 't sterkst hebben aanbelangt. Ook Emmanuel Viérin, is opmerkens waardig, Ook hij zoekt en prachtig schijnt me als hutstudie zijn zicht van Oud-Biskra (n° 164). Fernand Rodenbach bevalt me meer als schilder dan als dichter. Hij is een uitmuntend bloemenschilder. Zijn ta- fereelen zijn soms in valsch licht ge plaatst 't is jammer (n° 119 bij voor beeld dat uitmuntend is). Doch schoon, schoon is zijn gulden droom van rozen (n° 122), oorspronkelijk en lief zijn sneeuweffekten (125, 126). De andere bezitten minder waarde. Laat me nog de aandacht vestigen op het zoo gelijkend en fijn portret van M. Bergeron (n° 4) door Is. Ber- thierde mooie kaders in faience naar Teniers (58, 69, 70) door Mej. Valerie Geleedtseen paar landschappen van Paul Mattoneen Droomster door Cl. Monteyneeen Woudhoek van Aug. Van- denbusscheeen Septembermorgen van Osc. Poupart welke veel in 't blauwe ziet, een Binnenhuis van Mam ice Weck- hesser dat aanmoediging verdient. De beeldhouwers zijn in klein getal. Doch talent brengt Camille Corniliie aan den dag in zijn Studiekop en zijn Velde- bloeme wier gelaat uitmuntend van uitdrukking is (zijn Ontmoeting van Jesus en zijn Moeder in relief heeft ook verdienste van uitvoering). De frisen van August Goethals zijn oorspronkelijk en ondanks eénige ge makkelijke zichtbare feilen van uit voering mag men zeggen dat daar wat in zit. In n° 153 (Cest délicieux) van Emile Hack is het onderste gedeelte beter uitgevoerd dan 't bovenste. Ook dit stuk is goed. Nog een der beste stukken is n° 57 van Alois Depuydteen decoratiestuk dat misschien velen ongemerkt doch ten onrechte zullen voorbijgaan. De puydt zou in dien trant moeten voort gaan. Maegherman A rthur toont eenige goe de bouwprojecten. De photografen - liefhebbers zijn weinig talrijk. Doch, ongemeen kundig is Christiaen Emile van Passchendaele. We hebben nooit ofte nooit zulke fijnheid ontmoet. Opmerkenswaardig nog het paar Scribans van Emile Coffynin renaissance-stijl. X. Mercredi 7 Aoüt dernier ont eu lieu a Ypres les funérailles du regretté Mau rice Vandevy ver. Une énorme affluen ce de monde accompagnait le convoi funèbre. Le défunt s'était acquis en notre ville de nombreuses sympathies. C'était un caractère franc, bon et loyal, compatissant pour les malheureux. Ses convictions de libre penseur étaient solidement établiesil y est resté fidéle jusqu'a sa dernière heure. Sa mémoire restera vénérée parmi nous. Nous présenton3 a sa familie l'ex- pression de nos plus vives condoléan ces. De voorrechten van den eigenaar. Men had ons aangekondigd dat een lid van het Landbouwcomice de af schaffing van de voorrechten van den eigenaar zou gevraagd hebben. Daar we niet weten of hij zijn ontwerp uitge voerd heeft, en daar wij met hem over eenstemmen zullen we bondig die rechtvaardige vraag der afschaffing uit een zetten. Het eerste voorrecht van den eige naar is de in beslagneming (saisie bran- don) van de vruchten welke aan takken of aan wortels hangen. En met reden vragen de landbouwers 1° Dat de veelvuldige kostelijke plakschriften, of afflchen, coppijen en gezegeld papier, afgeschaft worden. Die afflchen zouden vrij moeten zijn van zegelrecht. 2° Dat de namen van de personen er niet op vermeld zouden wezen. Is de man die zijn boeltje moet laten ver- koopen reeds niet ongelukkig genoeg Waarom die nuttelooze kaaknageling 3°Het getal dagen welke het beslag voorafloopt..., is te klein. De land bouwer heeft den tij d zelf niet geld te vinden om de beslagneming tegen te houden. 4° De inbeslagneming is ook slecht omdat zij op de markt vruchten werpt welke nog niet rijp zijn, welke dus aan verminderden prijs worden verkocht en dit in onzen tijd dat de prijzen zoo laag staan. Het beslag vergroot dus het algemeen marasm. 5° De kooper ook bevind zich in on gunstige omstandigheden Inderdaad, hij steekt in die onrijpe een kapitaal dat, zoolang de vruchten rijpen, niets opbrengt. 6° De kooper moet zijn aankoop op nieuw verzekeren, want de verzeke ring is persoonlijk. Zoodat de kooper de waar haar waren prijs niet kan geven daar hij eene nieu- verzekering moet betalen. 7° Zulke aankoopen moeten opbe- taald worden, en dat, vóór den oogst, dus wanneer de boer nog niets ver kocht heeft. We vragen dus de afschaffing van dit eerst voorrecht des eigenaars. V. P. We hebben het genoegen onze lezers te melden dat de Faculteiten vóór October zullen volledig zijn en dat de nieuwe Hoogeschool gematigd is geldi ge diplomas af te leveren. De lijst der professors is in la Rcfor- me en in le Peuple verschenen en daarin vinden we mannen van uitnemend groote verdiensten. Onze lezers weten dat nevens de nieuwe Hoogeschool een Instituut van hoogere studies werd gesticht. Dit Instituut stelt zich het doel hoogere leergangen te onderwijzen welke niet op de programmas der Hoogescholen staan. (Iedereen die gestudeerd heeft, weet hoe slecht de officieele program mas opgesteld zijn.) Het bestuur van het Instituut wil nog meer het zal alle befaamde leeraars, welke nieuw licht werpen op de wetenschap, naar Brus sel roepen om daar de vrucht van hun studies en de macht van hun woord te laten genieten door onze Belgische stu denten. Zoo vernemen wij dat zullen doceerende bekende heelmeesters Paul Reclus en Brissaud, de beroemde russische professor van gebruiksrecht Fovalewsky, de Roberti welke zoo diepe bladzijden schreef over zedeleer, Enrico Ferride befaamde ita- liaansche anthropologist, enz., enz. We kunnen onze vrienden en partij genoten slechts aanwakkeren hun zonen daarheen te zenden. Wat de diplomas betreft, dezen zijn even gel dig als elders en wat de inrichting der studies aangaat, onze lezer zal aange stipt hebben dat aldaar wat nieuws te leeren valt. Stud. Bij plaats gebrek moeten wij ver schuiven, tot een aanstaande nummer, een artikel ons toegezonden uit Hoo- gezieken. Le complément de la loi d'électorat communal ne va pas tarder a venir en discussion aux Chambres. II règle les formalités relatives a la présentation des candidats, a la convocation des électeurs, a la date des élections, a la durée du vote, au dépouillement du scrutin, etc. Le point principal du projet du gou vernement était la substitution de la représentation proportionnelle au bal- lottage. Le gouvernement avait fini par s'ar- rêter a un mode de répartition des sièges qui nécessitait l'interdiction du panachage. Tout bulletin panaché devait être regardé comme nul. A bon droit, la section centrale a trouvé exorbitante cette interdiction du panachage, qui limite la liberté de vote de l'électeur. Elle a cherché une formule de R. P. permettant le pana chage, et elle n'a pas trouvé. II faut croire qu'elle a bien mal cherché. Le rapport fait, au nom de la sec tion centrale par M. Ligy est presque entièrement consacré a résumer les dóbats qui ont eu lieu a la section cen trale sur la R. P. mitigée proposée par le gouvernement. II en ressort que le principe de la R. P. avait les sympathies de la majorité de la section centrale. La formule primitive du gouverne ment a été repoussée, comme nous l'avons dit, paree qü'elle supprimait la liberté de panacher. Le gouvernement a proposé ensuite d'attribuer a une liste, pour en déter- miner la force électorale, les voix don- nées a des candidats de cette liste par les panacheurs. Lire la suite a la 4" page. -~AVITJ\AA/V\aa-

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 1