l'union fait la force. BEBICHT kiezerslijsten Journal libéral démocratique d'Ypres et de FArrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van het Arrondissement aan de Kiezers. De voorrechten van den eigenaar. Leugenaars, V olksuitzuigers Boeren vladders Samedi, 7 Septembre 1895. 5 centimes le numéro. lre année. IV0 45. Vragen van den dag. (x) A propos des concours scolaires. PRIX. DE L'ABONNEMENT Par an 3 francs. par an 3 t'r. 50 Annonces 10 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. &*araissant Ie Samedi. Administration et Rédaclion Verschijnende des Zaterdags. rue au Beune, 20, Ypres. eendracht maakt macht. VOOR DE WETGEVENDE KAMERS 1896-1897. Gelijkvormig de voorschriften van art. 73, titel 111 der nieuwe stem- mingswet, moeten ai de rekla- matiën, waartoe de herziene kiezers lijsten voor de Wetgevende Kamers 1896-1897, ter inzage van het publiek neergelegd sedert 3 September laatst, (art. 69), zouden kunnen aanleiding geven, aan het Collegie van Burg meester en Schepenen besteld wor den, iiitei'lijk den 31n der maand October naast. Bede dan aan al de kiezers, die zou den vermeenen eenig recht op rekla- matie te hebben, zich zonder uitstel aan te bieden hetzij ten Stadhuize, hetzij ten bureele der Liberale Asso ciatie, S.eminariestraat, open van 9 tot 12 ure 's morgens en van 2 tot 5 ure 's namiddags. (Des Zondags uitge zonderd). Men vraagt nog, in het programma van progressisten (en socialisten, de afschaffing van de volgende voorrech ten der eigenaars De eigenaar van eene pachthoeve heeft het voorrecht op de andere schuldeisschers van den pachter, dat hij, eigenaar, eerst betaald wordt, hij heeft recht vóór de andere schuldeis schers op 3 verloopen jaren pacht het loopend jaar. Dat is het voorrecht van huur en pacht'. Hebben nog een voorrecht op de andere schuldeisschers degenen welke betaald willen worden voor hun leve ring aangaande den oogst, het loon, het zaad en de landbouwwerktuigen. Het eenige voorrecht dat we hier goedkeuren is het voorrecht van loon een werkman, hij die niets bezit, moet vóór de anderen 'betaald worden. We willen de afschaffing van de an dere voorrechten omdat die voorrech ten den boer tot prooi van den eige naar maken. De eigenaar kan zijn eigendom zoo hoog stellen als hij wil de boer welke niet te kiezen heeft moet buigen. En wat doet de heden- daagsche eigenaar Hij verarmt de boeren. Ziehier inderdaad wat er gebeurt De eigenaar is altijd zeker betaald te worden door het voorrecht van aan slag op de goederen van den pachter. Hij kiest dan tot pachter uit dengene welke het meest pacht biedt. De pach- (1) Zie onze vorige nummers n°' 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 39,41-42, 43 en volgende. Titels Het verdwijnen van den eigendom, De kleine en de groote boer, Vereemging, Pensioenkassen, Verzekering van werklieden, Oogst en Vee, De landbouwseheidsmannen, Het landbouwonderwijs, Inrichting der school, De voorrechten van den eigenaar I en II. ter weze goed of slecht, dat kan den eigenaar niet schelen hij is immers toch zeker betaald te zijn. Wat gebeurt verder De lasten van den eigenaar zijn te hoog, de pachter verarmt zijn eigen, de pachter verarmt den grond, de pachter koopt zaad en tuig, de eige naar slaat den pachter aan, de eignaar jaagt den pachter uit de hoeve en de andere leveranciers ontvangen niemendalle. Armer is de hoeve Armer is de pachter Armer is de leveraar en handelaar Armer is iedereen, de maatschappij in 't algemeen uitgenomen menheer den eigenaar. De pachter gaat dat aantal gedeklas- seerden aanvullen welke later het last van de openbare weldadigheid vallen, en welke verpletterd werden,niet door hun eigen schuld, maar door het ijze ren knersend raderwerk der maat schappelijke domme wetten van be zittend egoïsm. Zekere economisten antwoorden ons: Maar, met uw systeem van af- n schaffing der voorrechten des eige- naars zullen degenen buitengesloten worden welke geen fonds, geen ka- pitaal bezitten. Hierop antwoorden wij Het getal der huurders welke geen kapitaal bezitten is grooter dan dat welke kapitaal bezitten. De eigenaar is dus verplicht een pachter te nemen. Hij zal een goeden pachter nemen, de pacht niet te hoog stellen en uit de grondbewerking van dien pachter zal het volgende spruiten de pachter zal rijker zijn, de grond zal rijker zijn, de pachter zal niet op straat geworpen zijn, de eigenaar zal minder trekken, maar het algemeen welzijn zal grooter wezen. De eigenaar zal ook den duur van de pacht verlengen wat uitmuntend is voor den rijkdom van den grond welke alzoo niet uitgeput wordt door den eenen of anderen voorbij gaanden pachter. Zekere economisten antwoorden ons: Maar, met uw systeem zullen de eigenaars de huur vermeerderen. Hier zeggen we halt De hervorming van de voorrechten des eigenaars is de eenige niet die we vragen. Ons sociaal plan van hervormingen spruit uit de groote en machtige stu dies van de Laveleye, van Haeck, van Proudhon, van Colius, van Denis en anderen. Wij willen dat het kontrakt tusschen den eigenaar en den pachter goedge keurd worde door de landbouwrechters wier inrichting we in een vorig num mer gevraagd hebben. Dus beteekent de tegenwerping on zer tegenstrevers niets. Zekere economisten antwoorden ons nog De eigenaar zal van den pachter enkel zijn zaakwaarnemer maken, hun betrekkingen zullen een slag van ver pachting zijn om de helft der baat (bail a cheptel). Deze tegenwerping is geene, want we bemerken eerder hedendaags dat de groote eigenaar bij den pachter en kel zijn centen komt optrekken. En wilde de eigenaar zich met den pachter bezig houden, zooveel te beter. Want als hij zal zien hoe de boer moet zwoegen om door de wereld te komen, hoe de boer uitgebuit wordt door de dorpbankiers, dan zal de eige naar boerenbanken van den Staat vragen als hij zal zien dat de boer met de in- komrechten verliest, dan zal de eige naar de afschaffing er van vragen als hij zal zien dat het vee sterft, dat de oogst vernield wordt, dat de over stroomden van West-Vlaanderen nie mendalle van de Regeering krijgen, dan zal hij zijn luide eigenaarsstem verheffen en de Staatsverzekering vra gen als hij zal zien dat de landbou wer oud wordt en nooit rust heeft, dan zal hij het pensioen der werkers vra gen. En als hij dat alles gezien zal heb ben, dan zal hij propaganda maken, hij eigenaar en hij boer, voor de Demokratische partijen. V. P. Extrait des Annates parlementaires Chambre des représentants, séance du 24 Juillet 1895. M. Iweins J* E eckhoutteTous les concours prouvent que notre enseigne- ment n'est pas inférieur a celui des écoles communales. M. Vandervelde. Parfaitement, mon cher collègue mais cela tient a ce que les écoles libres n'envoient au concours que les enfants qui ont des chances de succès, tandis que les éco les publiques sont obligées d'y envoyer tous leurs élèves. M. Woeste, rapporteur. C'est in exact les écoles libres doivent pré senter 4 p. c. de leurs élèves au con cours et elles ont partout obtenu des résultats supérieurs a ceux obtenus par les écoles communales. M. Tack. Les faits sont la. M. Vandervelde. Et ce sont les taits que j'invoque pour vous répondre. Un journal catholique de Gand, le Volkfaisait, il y a quelque temps, la déclaration suivante K Ce que je vais vous dire vous fera frémir peut-être. Mais a quoi bon ca- cher la situation J'estime qu'il vaut mieux regarder le péril en face et je n'hésite pas plus longtemps a dire ce que j'ai sur le coeur L'enseignement catholique a, depuis 1884, été aplati plusieurs fois (plat geslagen) par l'en seignement officiel voila la cruelle vérité. Entendons-nous L'enseignement catholique comprend des écoles libres et des écoles adoptées. Les premières l'emportent chaque année, et M. Woes te, a la Chambre, ne laisse pas passer une occasion de chanter victoire Eh bien, les statistiques sont trompeuses, et même le savant M. Woeste se laisse induire en erreur par elles. Les écoles libres n'étant pas obli gées de prendre part aux concours, celles qui n'ont que de mauvais élé- ments, des élèves faibles, se gardent bien d'aller étaler dans les concours leur insuffisance et leur infériorité. De sorte que, parmi leurs écoles, ce sont les bonnes, ou plutót les meilleures, qui entrent en ligne avec toutes les autres écoles indistinctement, offieiel- les ou adoptées, bonnes ou mauvaises, car, pour les écoles officielies ou adop tées, la participation aux concours est obligatoire. On comprend que, dans ces condi tions, la comparaison n'est pas possi ble. Et il est ridicule, vraiment, de crier victoire (1) La comparaison ne peut raisonnablement être laffe qu'en- tre les écoles adoptées, d'une part, et les écoles officielles, d'autre part. Or, nous le constatons avec douleur, les résultats de chaque année mettent les premières bien a l'arrière des secon des. Le Volk ne dit rien qui n'ait été ré- pété cent fois par les journaux libé- raux, et nié cent fois par les journaux cléricaux. II s'en est tiouvé un de ces derniers, de meilleure foi que les au tres, pour avouer la vérité. Qu'en pensent le Journal dlYpres et le Nieuwsbladqui chaque année, dans un article a prétentions sensationnel- les, clamaient le triomphe des écoles catholiques Liegenbedriegen dat is de zedeleer, de moraal der jesuiten, der katholieken. Het is zoo ver gekomen dat als men iemand jesuit heet hij zich grammaakt. Zegt eens tegen Surmont of Colaert dat het echte jesuiten zijn, ze springen uit hun vel. In hun orgaan het Journal Ypres ziet men dagelijks hunne katholieke zedeleer in oefening. Om zich uit den slechten stap te trek ken waarin zij zich staken met de be lasting op den boterham der werklie den, komen zij voor den dag met den volgenden leugen Anseele heeft be kend, dat de bloem vijftig centiemen beter koop is dan voor er rechten waren. Dat is een parel van katholieke leu gen die de ronde der katholieke druk pers doet. Ziet hier wat Anseele heeft gezegd De bloem is vier franken gestegen door het aankondigen der rechten. De rechten bedragen twee franken de andere twee franken opslag zijn het werk der speculatie die van het stemmen der rechten gebruik ge- maakt heeftom de prijzen naar om hoog te drijven ,nu is er vijftig cen- tiemen afslag zoo dat de bloem nu nog 3.50 hoog er is dan voor er rech- ten waren. Het is 3.50 dat de groote bloemmolens meer winnen dan voor de rechten. Dit is klaar, niet waar Maar gij zult zien dat de Journal dl Ypres zijn leugen niet zal herroepen.Dat ware eer lijk en niet katholiek. Wij spreken niet, zeggen de boter ham dieven, van de uitwerkselen van die lasten op onzen botermarkt. Wacht maarhebt maar wat geduld die ge volgen zullen voor u niet te goed zijn. De lasten zijn in voege sedert den 20 Augusti laatst. Er zijn dus nog maar twee marktdagen geweest vergelij ken wij ze met de twee laatste markt dagen van Augusti van het vorige jaar (1) Attrapez, M. Woeste. (N. de la R.) POUR LA VILLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deux Flandres)s'adresser a VAgenceHavas,Bruxel- les, iue de la Madeleine, 32, et Paris, 8, Place de la Bourse. aai cxac.««ggg^nrgiTifniTriiTnifriPtg imnnMUi— ELK ZEGGE HET VOORT. -- - 'Jw*v\J\f1

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 1