BERICHT Journal libéral démocratique d'Ypres et de FArrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van het Arrondissement aan de Kiezers. KIEZERSLIJSTEN Het Nessus kleed. La loi scolaire et le clergé. Samedi, 14 Septembre 1895, 5 centimes le numéro. Vragen van den dag. (F De pacht der gronden. PBIX DE L'ABONNEMENT Par an 3 francs. Par an 3 fr. SO. Annonces 10 centimes la ligne. Réclames25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. Ë^armssemt Ie Samedi. L UNION FAIT LA FORCE. Administration ei Rédadion VOOR DE WETGEVENDE KAMERS 8S>7. Gelijkvormig de voorschriften van art. 73, titel lil der nieuwe stem- mingswet, moeten al de rekla- matiën, waartoe de herziene kiezers lijsten voor de Wetgevende Kamers 1896-1897, ter inzage van het publiek neergelegd sedert 3 September laatst, (art. 69), zouden kunnen aanleiding geven, aan het Collegie van Burg meester en Schepenen besteld wor den, uiterlijk dLen 31* dei* muund Octol>eir naast. Bede dan aan al de kiezers, die zou den vermeenen eenig recht op rekla- matie te hebben, zich zonder uitstel aan te bieden hetzij ten Stadhuize, hetzij ten bureele der Liberale Asso ciatie. Seminariestraat, open van 9 tot 12 ure 's morgens en van 2 tot 5 ure 's namiddags. (Des Zondags uitge zonderd). De aanslagen der rijke reactionnaire volksuitzuigers tegen de voeding des volks kleven aan hunne schouders als het kleed van Nessus aan die van Her- kules kleefde. De wetenschap, de Staathuishoud- kunden bewijzen dat het eene misdaad is tegen zijnen evenmensch van de le vensmiddelen te belasten. Geleerde mannen als baron Surmont en minister Beernaert weten dat zeer wel. Maar, eilaas ze zijn door de reactie, door het klerikalisme overrom peld en medegesleept. Hoemoetenzij in den grond huns her ten betreuren wat er al verkeerds ge beurt Hoe moeten zij de leugens afkeuren die de klerikalen, bij gebrek aan re dens, moeten gebruiken om hunne misdadige wetten te verrechtvaardi gen Want liegen, al is het in hetclerica- lisme eene gewoonte, is geen goed, geen zeker middel. Wel liegen is moeilijk. MM. Colaert en Surmont weten dat het soms gevaarlijk is. Het Journal heeft gezegd dat An- seele bekend heeft dat de bloem door de 2 franken rechten, vijftig centiemen was afgeslagen als wanneer Anseele had bewezen dat ze 3-50 was gerezen De rechten op het vleesch hebben het vleesch niet doen opslaan, zegt het Journal cTYpres. Zie hier hoe het ver bruik van het vleesch gevallen is, in Ieperen, sedert de wet van 18 Juni 1887 in voege is 1888 1,417,420 kilogrammen. 1889 - 1,389,988 1890 1,328,866 1891 - 1,262,085 1892 - 1,251,262 1893 1,224,817 1894 - 1,282,417 Dus van honderd tot twee honderd duizend kilos vermindering. Werklieden; hoeveel oolingsjes zoude dit niet uitmaken 300,000 kilos Ons volk eet zooveel minder vleesch elk jaar Welke achteruitgang Welk ver val Welke verantwoordelijkheid Volgens de eerste acht maanden van 1895, kan men reeds berekenen dat, dit jaar er maar 1,000,000 kilos zullen zij n Dat is vier honderd duizend kilos of een derde vermindering. In 1895 is de vermindering wat grooter geweest, dan gewoonte, uit reden dat de soldaten sedert Nieuw jaar hun vleesch trekken van Brugge. De vermindering van het verbruiks- vermogen is in rechtstreek.-che ver houding met den prijs van het vleesch en de verarming of weistand van het volk. Door de inkomende en andere verbruikmg8rechten zal ze steeds jaar lijks haren vreezelijken gang voort zetten en het volk verarmen en ver zwakken. Het eene volgt het audere. Nu is de smaak van het vleesch al reeds aan den werkman en den kleinen burger onbekend geworden. Van Maandag af was er al geen vleesch meer op het vleeschhuis te krijgen. De beesten zijn twintig per honderd opgeslegen en niet te vinden. Het verschilt door een 100 fr. per kop. De beenhouwers die de leveringen hebben van de gestichten verliezen schrikkelijk veel geld. De andere die aan vasten prijs leveren aan hunne ka lanten kunnen niets verdienen en zul len hunnen prijs moeten verhoogen. In de groote steden zijn de kleine beenhouwers geruineerd en houden protestmeetingen. Rijke heeren proprietarissen van het Journal d'Ypres en de hospicen durft gij dat loochenen Verders nog, en dit tusschen paren thesis gezegd, als wanneer gij de wei den der hospicen kondet verpachten aan 85 franks het gemet, die nog te veel was, gij weigerdet het, en gij ge- bruiktet ze zelf. Dat is zeker om de beenhouwers en vetleggers den slag van gratie te geven Wanneer zult ge nu uwe beesten zelve slaan We spreken niet van het bier, zegt het Journal. Wel dat zullen wij doen. De bierbrouwerij is eene nij verheid die alreeds te veel miljoenen aan de schatkist betaalde die honderd dui zend werklieden bezigheid schonk en die hard te kampen had tegen de vreemde mededinging. Nu komt men het mout te belasten voor eenige hon derd duizende franken om vieren twintig rijke moutschieters te begun stigen. De brouwerij lijdt overal veel in België door de krisis. Vraagt aan de brouwers van uwo partij, Journal d'Y preshoe het in Ieperen gaat, gij zult seffens weten wat ze denken van die domme rechten. De fabncatië is op de helft gekomen bij over eenige jaren en zal voort vervallen. Gaat eens zien naar het bu reel van belastingen. Het bier is den drank der werklie den, (het vloeibaar brood heeft men gezegd), nochtans hebben de klerikale grondeigenaars, die actiën hebben in de groote moutschieterijen, de lasten gestemd. Ze zullen weldra de wet op ei'schijnesieëe de® rMaterda$gs. rue au Beui-rc, 20, Ypres. de herberg-vergunning versterken, en, daar die heeren geen herberg moeten houden om te leven, moogt gij, her bergiers en brouwers iets verwach ten dat zal bijten. Ze spreken maar van 300 franken patent voor het herberg houden in leperen. Voor den tabak zal het ook iets wel zijn. De patent zal verscheidene hon- derde franken 's jaars bedragen en den handel en de fabricatie zal geschie den onder het oog der comiezen, dui zend maal erger dan het nu is in brou werij e.u stokerij Er blijft maar eene hoop. Dat is, dat het volk zijne oogen opene en ge bruik make van zijn stemrecht en doe wat onze ouders deden in 1830. Dat is den japmetal zijne emdlooze belas tingen en comiezen naar 't land van Jantje kaas zenden. 11 nous revient que pas mal de curés ne seraient que trés médiocrement enthousiasmées de la Joi Schoiiaert, et manifesteraient de ia répugnance a l'exécuter. lis sont d'avis, avec M. de Mérode et d'autres cléricaux, que la loi Schoiiaert ne peut que nuire aux écoles libres et profiter aux écoles officielles, quant au nombre des élèves qui les fréquentent. En efi'et, le seul grief que les cléri caux avouent avoir contre l'école com munale, c'est que l'enseignement reli- gieux n'y est pas donné sous la direc tion du clergé. Ge grief venant a tomber par la mise a exécution de la loi Schoiiaert, on ne pourra plus déclamer en chaire contre l'école officieile, l'éco le sans Dieu Gonclusion bien des gens qui n'envoient leurs enfants a l'école libre que sous l'infiuence des déclamations de M. le curé les en reti- reront pour les faire passer a l'école officieile, qui leur offre plus de garan ties au point de vue de l'instruction. On congoit que cette perspective ne sourie qus tout juste a MM. les fonda- teurs des écoles libres. Aussi, de nom- breux curés envoient au diable le zèle intempestif de M. Schoiiaert et se montrent décidés a refuser d'aller en- seigner la religion a l'école communale, et a refuser de déléguer l'instituteur pour les remplacer. Ce ne sera que la répétition de la situationquiestfaite aux écoles moyen nes de l'Etat et aux athénées royaux sous le rapport de l'enseignement reli- gieux. La religion figure au programme de ces établissements. II y a quelques années, le clergé (qui après 1879 avait quitté la plupart des établissements officiels d'enseignement moyen) a été invité a nouveau a y donner l'enseigne ment religieux. Le traitement annuel, attaché au cours de religion est de 1300 fr. pour les écoles moyennes, de 2500 fr. pour les athénées. Maigré ces jolies sommes a empo- cher A. M. D. G., et sans se donner beaucoup de peine, le clergé a refusé de donner le cours de religion aux éco les des localités ou il a organisé un enseignement concurrent de celui de l'Etatsacrifiant ainsi les intéréts reli gieux éventuels de nombreux jeunes EENDRACHT MAAKT MACHT. geus aux intéréts de la concurrence. En revanche, la oü il n'a pu organiser la concurrence, il a empoché la petite somme. Pour les écoles primaires, ou il n'y a pas d'indernmté attachée au cours de religion, la même situation se repro- duira a plus forte raison, si les évêques n'interviennent. Comme M. Schoiiaert leur a demandé leur avis avant de faire sa loi, nous n'avons pas a craindre un nouveau schisme. P. de C. Hector Denis heeft over eenigen tijd klaar en duidelijk in de Kamers be wezen, dat de pacht der gronden te hoog staat. Alle waren,alle vruchten,alle voort- brengsten, alle eerste stoffen zijn van prijs verminderd. De grond alleen is van prijs verdubbeld en verdriedub beld. Nemen we voorbeelden. In Frankrijk, van 1851 tot 1879 is de waarde der gronden verhoogd van 35 per honderd. In Engeland, in België en in Pruissen is zij meer dan verdubbeld. Want kijk Vraag het aan den eer sten boer den besten. Bij iedere ver nieuwing der pacht, verhoogt deze. In België had, in 't jaar 1830, eene hectaar eene waarde van 2,180 franken en ze werd verpacht aan 57 franken. In 1866 had zij een waarde van 3,946 fr. en de pacht bedroeg '103 franken. In 1874 was zij 4,500 fr. waard en zij bracht een pacht op van 125 fr. Vergelijk die zes cijfers 2,180, 3,946, 4,500— 57, 103, 125 Aan onze tegenstrevers zeggen we Gaat VAnnuaire Statistigue na Aan onze tegenstrevers zeggen we Gaat het Landbouwonderzoek van 1886 na Nemen we nog één enkel voorbeeld, aangehaald door Langerockin zijn be sproken werk. Ziehier de verschillen de pachtprijzen en de waarde van eene hoeve van 20 hectaren in de omstreken van Deinze 1843-53 lOOO fr. 40,000 fr. 1853-62 1360 1862-68 1655 1868-71 2200 1871-77 2320 1877-86 350Q 106,000 fr- De groote crisis is begonnen in 1880, en die verhooging, die schandalige verhooging, blijft gelukkig omtrent steken. Maar immer vallen de prijzen af, en de strijd tusschen pachters en eigenaars begint. Wie zal het verlies ondergaan De eigenaars zijn de sterksten, de pachters zien hun boeltje verkocht en de hypotheken woeden al erger en er ger, en de bankiers stapelen al meer en meer hun interesten op den rug van den landbouwer. Eene zaak is klaar de landbouwer gaat ten onder. (1) Zie de vorige artikels in de nummers. POTJE LA VILLE, POTJE LA PEOVINCE, pour les annonces de France et de Belgique (exceptó les deux Flandres)s'adresser a YAgence Bruxel- les, iue de la Madeleine, 32, et a Paris, 8, Place de la Bourse. ELK ZEGGE HET YOOET. :sa «eeeeew JAKEN. PACHTPEIJS. WAAEDE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1895 | | pagina 1