l'union fait la force. GELDIGMAKING schaamteloosheid Journal libéral démocratique d'Ypres et de l'Arrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van het Arrondissement Mystifications. Aan onze Vrienden. Parasites. Samedi, 18 Janvier 1896. 5 centimes le numéro. 2e année. N° 12. fep Aan den Schandpaal PRIX DE L'ABONNEMENT Par an 3 francs. Par an fr. 50. Annonces 10 centimes la 'igne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. JParaissant le Samedi. ggfö* Weeschijnende des Xalerdags. Administration et Rédaction rue au Beur re, 20, Ypres. EN De kiezingen van 17" Novem ber zijn bepaald goedgekeurd en het Journal d'Yphis houdt met de liberalen den spot. Zij bedriegen zich zeer veel, deze klerikale smokkelaars, zoo zij zich inbeelden dat ooit een liberaal alhier het minste uit werksel van het uitgeoefend be roep hebbe verhoopt Ha men wist maar al te wel waaraan zich deswegens houden Is er ten huidige dage wel een gerecht voor al hetgeen niet kle rikaal is En konden diegenen welke de kiezingen van 1890 hebben ongeldig verklaard, deze van 1895 niet goedkeuren lYlaar, onze tegenstrevers zou den zich ten minste in hunnen zegepraal moeten bescheiden ge toond hebben. In plaats van zich met de be raadslagingen in hooger hand genomen stilzwijgend te bevredi gen, of zich heimelijk te verheu gen, spotlachen zij met heldere stem en houden zij met de afge wezene verzoekers luidruchtig den gek. Ongelooflijke en weergalooze schaamteloosheid. Hoort dit. Wij zijn in struikroovers- of bandietenland. De postwagen of den trein is aan den hoek van een bosch op gehouden geweest. Al de reizigers zijn er door welgewapende en van hunne straffeloosheid verzekerde dieven afgeh aald, afgetast en van alles beroofd eenigen zelfs zijn ruwe- lijk mishandeld geweest. Hunne daad begaan, laten de kwaaddoeners de uitgeplunderde reizigers toe hunnen weg voort te zetten, maar vergezellen hun ver trek met lange schaterlachen. Luistert nog. Wij zijn in eenen gewaanden kring, die niets dan een speelhuis is. Gauwdieven, die zich wel ver staan, hebben er eenige eerlijke en betrouwen hebbende spelers uitgekocht. Alen heeft zich aan den speel tafel gezet. De teerlingen zijn vervalscht, de kaarten geschuinknipt. Weldra zijn de oprechte spelers gekrabt en afgemaakt. En de uitschudding voltrokken, zetten de zeuraars hunne gefop- ten met eenige spotternijen aan de deur. Het is niet al. Wij zijn in het gerechtshof. Een pleiter der fijne soort heeft bij middel van vervalschte stuk ken en bedrieglijke handelwijzen zijn proces gewonnen. En het vonnis bekomen, zet hij zich aan het lachen met de onbehendigheid van zijnen echten tegenstrever. Welnu I onze klerikale spotters gelijken aan deze uilplunderaars, aan deze grieken, aan dezen zaak voerder. hebben, als hen, de onbe schaamdheid in de geweldadig- heid en de straffeloosheid de vrijpostigheid in de schande de schaamteloosheid in de schur kerij Droevige partij en droevig tijdstip Welaan lacht nog, mannen van den nacht van 1" Februari 1891 Spuwt al uwe gal uit, braakt al uwe schimpreden uit, en dit gedaan, ga,om uwe schan- dige zegepraal weerdiglijk te kronen, ga, als de andere maal, door schaamtelooze bedankingen God beleedigen Notre confrère le Progrès dans son numéro du 16 Janvier a stigmatisé en termes éloquents le cynisme du Journal d" Ypres nous reproduisons plus haut en traduction l'article du Progrès. Le Journal Ypres, cyniquement railleur, avait lancé la nouvelle qu'il savait fausse de l'invalidation des élec- tions du 17 Novembre. La simple lecture de l'articulet en question démontre la mauvaise foi du Journal F Ypres personne ne s'y est trompé les libéraux ont haussé les épaules et certains catholiques habi tués a avaler béatement les pilules du Journal d'Ypres ont été consternés D'autres catholiques, des rares qui out la conviction religieuss profonde et sincère, a. qui l'ambition n'a pas fait perdre toute notion de moralité politi que, ont hautement manifesté leur in dignation. Nous savons de source sure que le Journal d1 Ypres a regu sur ses ongles de la part de certains d'entr'eux qui soutiennent le parti clérical autrement qu'en paroles. G'est ce qui explique la piteuse re- culade qu'il effectue dans sou numéro du quiuze contre toute vraisembiance ii essaie de faire croire a ses lecteurs qu'il a été ia victime d'une mystifica tion. II est impossible qu'il ait pu croire un instant qu'un gouvernement clérical anuulerait saus enquête préa- iable une élection favorable a ses amis. Ensuite il y aurait, d'après le Jour nal d'Ypres, trois semaines que les elections seraient vaiidóes nos dépu- tés et sénateurs n'en auraient neu su et le gouvernement aurait sans motif retardé de trois semaines l'entrée a grands fracas de ses amis a l'Hötel de Vilie. On ne prend pas avec plus de désin- voiture ses lecteurs pour des ïmbé- ciies. II faut croire que le Journal d? Ypres aura eu uue émotion bien inquiétaute pour réussir si mal a se tirer d'un mauvaÏ8 pas. Son article du 15 ressem- ble bien plus a, une mystification que celui du 11. Quant au télégramme que les libé raux auraient re<;u, il n'a pas plus existé que celui auquei le Journal d' Ypres endosse la responsabihté de son répugnaut cynisme. Wij kunnen onze vrienden uit de stad en onze buitengemeenten met ge noeg aanwakkeren, om ieverig en on verpoosd aan de verspreiding van ons propagandablad te werken. Onze volkslievende gedachten die nen alom verspreid te worden. Wan neer overal het volk ons zal gelezen en begrepen hebben, wanneer het de rechtvaardigheid en de degelijkheid onzer zaak klaar zal ingezien hebben, dan zal de papenkliek niets meer te vertellen hebben. Onze Vlaamsche buitenlieden hebben genoeg gezond verstand en gezond oordeel; zij hebben vrijheids-en recht vaardigheidsgevoel en in hunne borst klopt een rechtschapen hart. Steeds zal door hen de taal van rede en waarheid begrepen worden, steeds ook zal bij hen een rechtvaardig ge dacht goed onthaal, eene edelmoedige poging steun vinden. Talrijke geestverstompende bladjes, opgesteld door onderpastoorkens, die veel tijd over hebben, worden op den Vlaamschen buiten uitgedeeld. In hunne plaats moet voortaan in ieder gezin, een deftige, leerrijke en aantrekkelijke gazet binnen dringen. De Strijd rekent op de krachtige me dewerking van alle liberalen, om tot dit doel te geraken. Wij verzoeken tevens onze vrienden uit de buitengemeenten, ons zooveel mogelijk mededeelingen van plaatse lijk belang te laten geworden. Dit zal onze taak vergemakkelijken, en, voor al, grootelijks bijdragen tot het ver spreiden van ons blad. Nog eens, hopen wij, dat alle ware liberalen aan onze vraag zullen be antwoorden. De Strijd. EENDRACHT MAART MACHT. Nous signalons au Journal d'Ypres, une catégorie de parasites dont la Gazette de France ne dit mot et pour cause Nous demandons a nos lecteurs a qui s'applique le mieux l'alinéa suivant extrait du Journal d"1 Ypres Est parasite quiconque ne produit n pas, du moins pas par lui-même, de quoi vivre. Tous ceux done, dont les n métiers louches ne produisent rien n que des paroles et du vent doivent t> être, ou éliminés ou contraints a quelque travail utile. S'ils ne s'écrient pas immédiate- ment a la gent tonsurée quels que soient son poil et sa couleur nous leur payons Hespe et Volaert a satiété. Nous sommes sürs de ne pas nous y ruiner. Wanneer eene misdaad is gepleegd, valt het niet zelden voor, dat de mede plichtige, om zijn schelmstuk te ver bergen, zich tusschen de menigte voegt, om den misdadiger op te zoe ken. Zwarte Reulens, de moordenaar van het dochtertje Heliemans, voegde zich bij de ploeg boeren, om het lijkje der ongelukkige martelares op te zoeken. De medeplichtige der moord op den advokaat Bernays stelde zich in be trekking met het parket, nam het avondmaal met den procureur des konings en wierp op het kerkhof eene schup aarde op het lijk van ziin slacht offer. De plichtige der dubbele kinder moord te Duffel kwam de twee gemar telde wichtjes in hunnen doodstrijd bezoeken. Zoo ook geschiedt het op politiek gebied in de katholieke partijDe kle rikale kaddoders-bladeren zijn zooda nig verveerd, dat het vuil werk hunner aanhangers bekend zou wezen, dat zij durven de liberalen beschuldigen ten hunnen dienste mouchards te hebben, alsof geheel Ieperen niet wist, dat de katholieke partij een gansch leger mouchards in dienst heeft. Wat moeten de eenige snullen van lezers van die deftige bladeren denken, hoe onvoorzichtig het is, van een koord te spreken in het huis eens gehangene Ah klerikale bladen, gij komt van mouchards spreken terwij l uwe partij de p irfi] der onrechtzinnigheid en der valschheid, steeds ten allen tijde en in alle omstandigheden zich door het afschuwelijkste mouchards werk heeft onderscheiden en dit nog wel om lieden te kunnen verdrukken en te kunnen broodrooven. Wat was de katholieke Pourbaix, de oproerstoker in het Walenland, die om 12 ure 's nachts bij minister Beernaert werd ontvangen Wat naam moet men geven aan de duizenden klerikalen mannen, die in de openbare besturen van geheel het land verspreid zijn, als ambtenaars, beamb ten, schoolmeesters en priesters, om de minste gesprekken en handelingen der liberalen over te brieven of aan te klagen Hoe noemt men zekere klerikale personen, die de liberale lokalen be- POUR LA VTLLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de France et de Belgique (excepté les deuxFlandresJs'adresser a YAgence Havas, Bruxel- les rue de la Madeleine, 32, et a Paris, 8, Place de la Bourse. '■WVAOAAA/v J-- '—-roOiQQQQQlXW

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1896 | | pagina 1