LET OP! B0RSTP1LLEN F. VERGAUWEN 2* BLOEDPILLEN FERMISRS, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* Allerhande Nieuws. Etat-Civil d'Ypres, Fl. bartier, [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 F. VERGAUWEN PRIJS1 fr. Algemeene voorwaarden voor de kiezers. Mr en mme 1® a ea r i c Siortrijk, hebben d'eer het publiek te berichten dat een nieuwen tandmeester die van huis tot huis loopt voor het kuisschen der tanden en het herstellen van kunsttanden, zich komt te vesti gen niet ver van hunne woonst. Niettegenstaande de gelijkheid van den naam en van het beroep hebben zij hoegenaamd geene handelsbetrekkingen met dezen persoon. 51 E der Moski'oen- Boterstraat, 19, Ieperen. kruipers hebben in hunnen grijzen baard wel moeten lachen, als zij in a hunne bladen het verslag der zitting n van Zondag gelezen hebben a O ja, zeker hebben zij moeten lachen. Maar hun lach zal ongetwij feld verdubbeld bebben, wanneer zij daarna den oproep tot de eendracht lazen in de bladen van hunne gezind heid zij zullen er perels ontdekt heb ben in dezen zin De katholieke partijen heden is a het meer dan ooit hare reden van a bestaan, zweeft boven de intresten a der klassen, om al de klassen te ve- reenigen in eene hoogere eenheid ge- a steund op de godsdienstige broeder- a lijkheid, die zelf de borg is der a maatschappelijke broederlijkheid, a Inderdaad, de officiëele, katholieke partij zweeft boven de intresten der klassen. Zij zweeft zelf zoo zeer, dat indien sommigen het zich veroorloven de be langen der volksklassen ter harte te nemen de Woesten van in de hoogte van den Empyrée, waar zij zweven, tegen hen een onmeedoogend oordeel vellen. En oogenblikkelijk vindt men, in veel lagere streken, Yerhaegens, die zich met een onnavolgbaren iever ver haasten den dienst te doen van uitvoer ders der hoogere bevelen. De godsdienstige broederlijkheid doet ze zelf priesters treffen, wanneer dezen bij toeval aangedaan zijn door de democratische kwaal en het onge luk gehad hebben aan hooger hand te mishagen. Zeker zijn de predikers, die de een dracht verheffen, indrukwekkend en zou hun oproep alle harten moeten treffen. Alleenlijk is het moeilijk te verge ten dat, vroeger, die zelfde mannen de vernietiging der Christene Democraten aanpredikten. Deze ongelukkige bijzonderheid be derft alles men begrijpt inderdaad niet al te wel eenen heer, die aan eenen anderen dekalmteen de verdraagzaam heid aanpredikt onmiddelijk na hem eenen kaakslag toegediend te hebben. TVationale militie. Loting 1898. De jongelingen gebo ren in 1878 zullen in ons arrondisse ment geroepen worden om aan de loting deel te nemen op de volgende dagen. Ieperen, 28 Januari; Wervick, 25; Waasten, 26; Elverdinghe, 27; Lan- ghemarck, 27 Gheluvelt, 1 Februari Poperinghe, 2Proven, 2Nieuw- kerke, 3 id. Om gemeentekiezer te zijn moet men 1. Belg van geboorte zijn of de gewone inburgering ontvangen hebben op 1 Juli 1897 2. Op 1 Juli 1897 sedert drie jaar zijne wettige woonplaats hebben in de stad. Kiezers met ééne stem. 30 jaar oud zijn op 1 Juni 1898, of Be kwaamheidskiezer zijn van 21 tot 30 jaar oud. a) Dragers van een diploma van kiesbe- kwaamheid of van hooger onderwijs b) Van de kamprtrijden van het lager on derwijs (dag- en adultenscholen) c) Laureaten van de verschillende kamp strijden uitgeschreven door den Staat, door de verschillende klassen der koninklijke academie en door die van geneeskunde d) Van de kampstrijden van het middel baar onderwijs (2 graden) e) Prijzen van Rome, gouden eeremeta len in de driejaarlijksche tentoonstellingen. Kiezers met twee stemmen. 30 jaar oud zijn op 1 Juni 1898 en op 1 Juli 1897 eigenaar zijn sedert ten minste a) Een jaar van onroerende goederen, voor dewelke men in hoofdsom ten minste fr. 3,36 en niet meer dan fr. 10.49 grond lasten betaalt of b) Twee jarenvan eene inschrijving op het grootboek der openbare schuld, ten minste 100 fr. rente gevende of c) Twee jaren van een renteboekje op de spaar- en lij frentkas onder waarborg van den Staat, ten minste 100 franks gevende. Alsook a35 jaar zijn op 1 Juni 1898 b) Gehuwd of weduwnaar met wettige afstammelingen c) Voor 1896 en 1897 aangeslagen zijn met eene persoonlijke belasting vau 15 franken, in hoofdsom en opcentiemen ten voordeele van den Staat en deze belasting voor 1896 betaald hebben vóór 1 Juli 1897. De personen, door de wet vrijgesteld van belasting, hebben ook recht op 2 stemmen. Kiezers met drie stemmen. 30 jaar oud zijn op 1 Juni 1898 en dra ger zijn, op 1 Juli 1897, van zekere di ploma's, titels of bekrachtige getuigschrif ten, of zekere openbare ambten, betrekkin gen of gepriveerde bedieningen vervullen of vervuld hebben. of 30 jaar oud zijn op 1 Juni 1898 en op 1 Juli 1897 eigenaar zijn sedert ten minste één jaar van onroerende goederen, oord dewelke men in hoofdsom ten minste fr. 10.50 grondlasten betaalt. of a) 35 jaar oud zijn op 1 Juni 1898 b) Gehuwd of weduwnaar zijn met wet tige afstammelingen cVóór 1896 en 1897 aangeslagen zijn met eene personeele belasting van 15 franks in hoofdsom en opcentiemen ten voordeele van den Staat en deze belasting voor 1896 betaald hebben vóór 1 Juli 1897, en boven dien de volgende voorwaarden vervullen Op 1 Juli 1897 eigenaar zijn sedert ten minste één jaar van een onroerend goed (grondbelasting van fr. 3.36 tot 10.49). Ofwel Op 1 Juli 1897 eigenaar zijn sedert ten minste twee jaren van eene rente van ten minste 100 franks. (Inschrijving op het grootboek der openbare schuld.) Ofwel Op 1 Juli 1897 eigenaar zijn sedert ten minste twee jaren van een rentboekje (spaarkas) ten minste 100 fr. rente gevende. Kiezörs met vier stemmen. a) 30 jaar oud zijn op 1 Juni 1898 b) Op 1 Juli 1897 drager zijn van zekere diplomas, titels of bekrachtigde getuig schriften of zekere openbare ambten, be trekkingen of gepriveerde bedieningen ver vuld hebben c) Eigenaar zijn van zekere onroerende goederen of renten hierboven aangehaald b, c, der kiezers met twee stemmen. Ofwel moet men a) 35 jaar oud zijn op 1 Juni 1898 b) Gehuwd of weduwnaar zijn met wet tige afstammelingen c) Voor 1896 en 1897 aangeslagen zijn met eene personeele belasting van 15 fr., in hoofdsom en opcentiemen ten voordeele van den Staat en deze belasting voor 1896 be taald hebben voor 1 Juli 1897. Bovendien moet men d) Op 1 Juli 1897 drager zijn van zekere diplomas, titels bekrachtigde getuigschriften of zekere openbare ambten, betrekkingen of gepriveerde bediening vervullen of vervuld hebben Ofwel e) Op 1 Juli 1891 eigenaar zijn van se dert ten minste een jaar voor onroerende goederen voor dewelke men in hoofdsom ten minste fr. 10.50 grondlasten betaalt. Twee kinderen, 10 en 4 jaar oud, speelden Zondag morgen met allumet- jes tijdens de afwezigheid hunner ou ders wonende Blaasstraat te Brussel, weldra deelden zij het vuur mee aan het bed. Geburen snelden toe en wierpen de brandende matrassen op de straat. De kinderen werden half verstikt in een naburig huis gedragen. De brand werd spoedig uitgedoofd. Marie De G., Juliiette L. en Louise B. mochten Zondag de gevangenis der Kleine Karmelieten te Brussel verla ten, nadat zij verscheidene jaren in de weldadigheidskolonie van Brugge had den doorgebracht. Marie De G. had van hare familie geld ontvangen en het drietal ging, of liever reed op zwier. In een koffiehuis aan de Noordstatie, werd Juliette L ten gevolge van den drank, door hevige krampen aan de maag aangetast en men moest haar naar het gasthuis over brengen. Marie de G. en hare vriendin Louise rolden voort in voituur. Eerstgenaamde werd op den steenweg van Elsene op hare beurt door koliek aangetast en een agent leidde haar naar het com missariaat der gemeenteplaats. Terwijl men de zieke verzorgde, poetste Louisa B,, de plaat met haren porte monnaie. up DT PI I moeilijken stoelgang. IICDI ulJ Djdt gij aan galle, hebt gij hoofdpijn, herte kloppingen, maagpijn of zuur, iijdt gij aan de len den of rug, is uw bloed onzuiver, hebt gij uitslag van brand, koopt zonder uitstel een doosje Pillen Depraetere, aan 1-50 fr. en al deze ontsteltenissen zuilen verdwijnen. Men kan zich de 3r*illeix Depraetere be zorgen, te Yper, Apotheek, Socquet, Terrier, Rousselaere, Veys, Brugge, Huberd, Oostende, Depraetere. Maandag namiddag zijn te Ghassy- le Hoi in hun verblijf, dood aangetrof fen, man en vrouw Guillot, hunne drij kinderen en nog een vierde kind, dus saam 7 personen. De man was schaliedekker en moest rondkomen met een zeer schraal loon. Niets echter liet den noodlottigen of- loop der ellende vermoeden. Nadat de ouders de vier kinderen op hun ellendige beddekens hadden te slapen gelegd, hebben ze vier konfo ren met boschkolen in brand gestoken, waarna ze zelf voor de laatste maal hun ellendig leger opzochten. De dood der slachtoffers moet dag- teekenen van Zondag avond. Het oudste der kinderen was 11 jaar. Te Havre zijn Zaterdag door brand verwoest de petrolfabnek Bang, ge legen boulevard de Graville. In een oogwenk stonden de drij gebouwen der fabriek in vlam. Een koolmagazijn daarnevens met een aanzienlijken voorraad ging eveneens in vlammen en 150,000 liters petrol vlamden en rookten op. De schade is berekend op een half miljoen. Oorzaak der ramp is nog niet gekend. du 22 au 29 Octobre 1897. Naissances: Sexe raasculin, 3, id. féminin, 5. Mariages. Bouckenooghe, Valere, horticulteur, et Bossaert, Hélène, sans profession. Dubois, Achille, cordonnier, et Neve- jans, Pharaïlde, dentellière. Sinae- ve, Isidore, journalier, et Clyncke- maillie, Louise, dentellière. Van- damme, Arthur, boucher, et Symoen, Emma, servante. Vandermeersch, Cyrille, boucher, et Herreman, Marie. Dècès Denoyelle, Julien, 10 ans, écolier, Nouveau Marché au Bois. Van Cat- tendyck, Justine, 76 ans, sans profes sion, épouse de Tourlouse, Pierre, rue de Menin. Enfants au-dessous de 7 ans Sexe masculin, 1 id. féminin, 0. M E I E IS, bij zoridere chirur gijns-tandmeesters, laoeii. «lei* lfloskroenstraat, si° 2, te Zooals voorgaandelijk zijn Mr en Mrae Maukick MEIER, dagelijks te raadplegen ten hunnen huize Strêiat, 18° 2» huis met koets poort (bij hel gevang). Zij verzoeken dus de personen die beget;ren hun te raadplegen van te vragen of zij wel bij Mr en Mm0 Mauuick MEIER zijn, SlOCll der Ho§ka'oen$traat, sa0 2, en van wel te letten op de antwoorden die hun gedaan zijn. M. Meier is te raadplegen drie dagen per week, den Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 tot 4 1/2 ure 's namiddags, bij de Weduwe Van Kemmei, Groote Markt, nr 5, te Ygaereiï. ^5=» Voor uwe artikels van Pho- tographie, Toestelsels, Voorwerpgla- zen, Papier en alle Bijhoorigbeden, zich te begeven bij Werkplaats ter beschikking der kalanten. Toestelsels van alle merk en van alle prijzen. In het zelfde huis vindt men ook eene groote soortering Brillen, Warmtemeters voor de boter, Fan tasie, Kramerwaren, fijne Quincail- lerie. Leplus grand succès du prv—v.T siècle. 3e ANNÉE. Plus de 39000 réussites H prauvées. CERTIFICATS des Fermes de S. M. l'Impératrice Charlotte a Meysse, de M. Ie Baron Gotfinet d Freux. de M. Ie Vicomte de Partz de Courtraide M. Ie Comte de Scy, etc. et de tous les grands tg éleveurs du gays. \La bolle: 2 Fr. dans les Pharmacies Sioen, a Menin Monteyne, a Pope ringhe; Boutens, a Koulers Libotte, a Ypres, etc. BER0EPSCH00L van KLEBDIMSNEDfi KLEERMAKERS en KLEERMAAKSTERS. Zelfde huis te ntwerpen, 8, Bredestraat, 8. VAN Te 1EPEREN, bij R. SocquetAngiitis en Becuweapothekers Te POPERINGHE, bij Ant. Monteyneapotheker, Groote Markt. -^NyNAnAAAAA/Vvvx^ T0US LES CüLTIVATEURS PrOPRIÉTAIRES emploient les célèbres Poudres DEFENSE pour rendre pleines leurs VACHES et JUMENTS stériles. VOOR De eerste te Brussel gesticht (in 1878), 31-33Zuidstraat. Best. M. en M"" Rogiers, 4 maal gebre- vet. en 28 maal gemedaill. in de tentoonstellMeer dan 800 leerling, zijn geplaatst geweest als snijders, snijdsters, professeurs, en ook heb ben hun zelf geëtablisseerd, proef der werkdadigheid onzer lessen. Deze hebben plaats alle dagen van 9 tot 5 uur.Conferentiënde Maand, en Donderd. d^M. H. Rogiers, op zicht. der beroepschol. betreffende helaanpass., driegen, verbet., de vormgev., de naaikunde, het werk met het ijzer en de laatste uitvind™ genre tailleur (25 jaren onderv Prijskampen tussch. de leerling, voor het verkrijg, der diplomas van goude, zilvere en bronze medalies. (Men houdt zich bezig met het plaat sen der leerling.) Pair op maat. De leerlingen kunnen wekelijksche koupons krijgen. Vraagt prospectus, 51-55, Zuidstraat, Brussel. De Bestuurders, M. en ROGIERS. tegen Hoest, Asthma, Verkoudheid Aamborstigheid,en alle Ziekten der luchtpijpen, De beste remedie aangeraden tegen al de borstkwalen. D9SI 8@ A Fr EffS de Aoos in de goede apotheken. Eischt het gede- rïlBiSrt I rSBI poneerd fabriekmerk hierneven.Frauco verzon- Bij wal I IsiW den tegen 16 postzegels van 10 centimen. tegen Maagpijn, ®Iaag;ziuir. Kfaaffkrampen, Ver- stoptlield. Gat en L,everziekten. Zij pargeeren en zuiveren net bloed- De Bloedpi.'ien van F. Vergauwen zijn een ware schat voorjelke^familie. Het zijn oprecht pillen van lang leven. de doos. DépotApotheek F. Vergauwen i 60, Anspachlaan, Brussel. Franco verzon- Tuui ciac lamme. nel zij u ojJIt den tegen Ui postzegels van 10 centimen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1897 | | pagina 3