Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en hec Arrondissement De rijschool vertrekt naar Tervueren. Het geval Lorand. De Democratie. Wat geschiedenis. Stadsnieuws. Zaterdag, 19" Augusti 1899. 5 centiemen. Vijfde jaar. Xrs 41-42. v. De nieuwe Poslerij. Verschijnende des Zatei'dags. EENDRACHT MAART MACHT. INSCHRIJVINGSPRIJS voor stad, Een jaar3 franks. vrDE provincie, Een jaar fr. 8-50. "Wanneer zal men ein delij k beginnen aa n het verteeren der* 364,000 franken die voor het herstellen onzer Hij - school bestemd zij n Het gaat in politiek gelijk in alle an dere zaken. Nieuwigheden en verbete ringen hebben hunnen tijd noodig om tot rijpheid te komen, om zich op te dringen. Men zal ons het recht laten weder varen dat wij, van over jaren, in de rangen stonden van hen die de Even redige Vertegenwoordiging beschouw den als het stelsel der toekomst. Ver scheidene reden zetten ons daartoe aan. Dit stelsel geeft ons de trouwe uitdruk king van 's lands wil, het kent aan alle partijen hun regelmatig deel in de openbare besturen toe, het plaatst op den eersten rang de mannen van waar de en van talent en is bovendien een waarborg voor een goed en rechtvaar dig bestuur. Er was eene parlementaire krisis, eene hevige staatkundige verwikkeling noodig, om in de Kamer van Volksver tegenwoordigers eene meerderheid voor dit eerlijk grondbegin te vinden. Die meerderheid, volgens men verze kert, bestaat op het oogenblik en onder de Kamerleden, bereid om de Evenre dige Vertegenwoordiging te stemmen, tellen wij Georges Lorand, den knap pen Volksvertegenwoordiger van Vir- ton. Georges Lorand is een der eerste en ook meest overtuigde verdedigers ge weest van de Evenredige Vertegen woordiging. In het Parlement, in de drukpers en in de politieke kringen zette hij dit stelsel vooruit met buiten gewonen gloed en overreding. Hij was doordrongen van de noodzakelijkheid dat er, door de eerlijke toepassing der Evenredige Vertegenwoordiging, eene nieuwe en betere richting aan onze po litieke zeden moest gegeven worden. Wij begrijpen dat ODze partijgenoot zich vastklampt aan het straatje hoop, zijn lang nagestreeft ideaal te zien ver- wezentlijken. Een politiek man moet praktisch zijn en nemen wat hij krij gen kan. Hij moet weten gebruik te maken van da toestanden die de om standigheden medebrengen. Wij brengen een welgemeende hulde aan den heer Lorand voor zijne toe wijding aan alles wat de volkszaak betreft en de openhartigheid en recht zinnigheid die steeds in elk zijner po litieke daden doorstraalden, maar hoe zeer wij ook de Evenredige Vertegen woordiging aankleven en innig wen- schen, kunnen wij de houding van het achtbaar Kamerlid niet goed keuren. In den strijd voor een eerlijk kies stelsel staat de liberale partij niet al leen. Zij heeft nevens haar de werk liedenpartij wier desirata is zuiver algemeen stemrecht. In dit gemeenschappelijk streven hebben wij aan elkaar eene plechtige belofte afgelegd. Wij eischen beide her vormingen te gelijh, niet de eene zonder de anderewant de Evenredige Vertegen woordiging gekoppeld aan het meer voudig stemrecht, is eenvoudig boeren bedrog. 't Is de vervalsching der ware toe standen, de benadeeling der demokra- he, de miskenning van de gelijkheid der burgers. Men schrijft in bij den Uitgever Dixmudestraat, nr 51, t9 leperen. De aankondigingen van beideVlaanderen evenals deNotariale en Rechterlijke aankondigingen voor gansch België, mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. De andere aankondigingen voor Belgie en bet buitenland, uitsluitelijk in bet Agence Havas Magdalenastrtiat, Brussel. Mogen wij, omdat de Evenredige Vertegenwoordiging eenig voordeel aan de liberale partij zou schenken, het verpand eerewoord verbreken De vraag stellen is ze oplossen en de antwoord luidt Eerlijkheid duurt het langst, ook in politiek. Wij bekennen dat de parlementaire toestanden hoogst ingewikkeld zijn en wij nog niet goed zien, wat er op kies- gebied zal voortspruiten uit den tegen- woordigen warboel. Maar die onzeker heid mag van onzentwege geen reden tot zwakheid zijn. De aanhouder wint. Het ministerie en zijn slaafsche meerderheid zijn teruggedeinsd voor 's lands krachtdadige houding. Die nederlaag is de eerste stap tot onze volledige overwinning, als wij weten te volharden. Goliath. Op dit oogenblik wordt den strijd gevoerd tusschen de Democratie of het eigenlijke volk en de Reactie of de mannen welke dit zelfde volk onder den domper, onder hunnen hiel willen houden. Het is in den vollen zin des woords den strijd tegen de verlichting, de vooruitgang en de ontvoogding, ge voerd door dweepzuchtige en fanatieke lieden, die niets anders kennen dan dwingelandij en slavernij. Er waait over gansch Europa een democratische wind, welk reeds, hier en daar in storm veranderd is. De stond is misschien niet ver meer ver wijderd dat hij zal overslaan in een orkaan welke door onweerstaanbare kracht de Reactie vernietigen zal. Het is beteekenisvol en kenmerkend dat dien reuzenstrijd vooral woedt in de meest katholieke landen. In Spanje, dat in 't merg van 't been verpaapscht is, dat geheel en gansch onder den ijzeren hiel der paperij en jesuieten gebukt ligt, dat zoo laag is gevallen dat misschien de dag nakend is waarop het van de wereldkaart als natie zal verdwijnen, ontwaard men den hate- lijksten veldtocht tegen diegenen wel ke ijveren om hun land uit de klauwen der zwarte macht te rukken om het zelfde herop te beuren. Zij die met democratische gevoelens bezield zijn strijden daar zeer heftig voor en ont zien zelfs geen geweld om hunne ei schen kracht bij te zetten, doch stui ten veelal op dien suffigen geest, welke zich door de eeuwen lange paapsche heerschappij van het spaansche volk heeft meester gemaakt. De gebeurtenissen welke zich in Vrankrijk voordoen en onlangs ook Italië in zijne grondvesten schokte, leveren ons de bewijzen wat de reac- tionnairs vermogen. Nogtans zijn wij gelukkig te kunnen bestatigen dat in Vrankrijk het fanatism het zóó ver niet gebracht heeft om te beletten, dat de maarheid en het recht zegevieren boven godsdienstige dweepzucht en reactionnaire eerloosheid en dat in Italië het papendom er nog niet in ge lukt is den troon van Umberto te be machtigen, om dit volk voor goed aan slavenboeien te klinken. En in ons België, ook een katholiek maar een uitstekend democratisch land, wat gaat er daar om op het ge bied van dien reuzenstrijd Het is niet te ontkennen dat het vijf tienjarig klerikaal bewind, veel heeft gedaan om de Democratie te doen veld winnen. De hatelijke partij wetten ge stemd door eene slaafsche meerder heid, die niet de echte wêerspiegeimg, de uitdrukking des lands is, hebben de democratische geesten in roering ge bracht en zijn vast besloten den val van ons volkstergend reactionnair en eerloos ministerie te bewerken. De klerikale partij welke fanatieke papenknechten aan haar hoofd heeft, wilt geene democratische hervormin gen invoeren, en wilt door alle lage en oneerlijke middelen het land blijven besturen. Vermits onze meesters er zoo hels- duivels aan houden hun bewind te bestendigen, dan mag men zich wel afvragen wat die dienaren der zwarte macht in hun schild voeren. Zij beoo gen niets anders dan de Democratie den kop te verpletten en konden zij deze in het bloed versmachten, zij zouden niet achteruitwijken, doch zij mogen er zich aan verwachten dat de Democratie de hij dra van 't klerika- lism wel zal kortwieken, en dien alge- meenen vijand zal beletten zijn werk te volvoeren, dat strekt tot slavernij en paapsche dwingelandij Goliath. De geestelijkheid wist dat zij slecht gebruik maakte van de haar toever trouwde goederen. Vanwaar die schuldige toegevend heid In 1750 zond zij al vertoogschrif ten aan den koning. Ze zegt hem dat de noodzakelijkheid alleen recht geeft om toevlucht te nemen tot de kerke lijke goederen zij erkent dat de nood zakelijkheid veelal een voorwendsel is, want zij voegt er bij dat het verlan gen de prinsen te behagen de geeste lijkheid begoochelt nopens de wetten van het pand, dat haar in bewaring is gegeven. Hier zegt de heilige vergadering niet gansch de waarheid. Geen edel moedig gedacht bezielt haar, alleen eigenbelang is in het spel. De priesters offerden een deel hun ner inkomsten op om het overige te behouden. Reeds van in de 16de eeuw hadden de derde staat en de adel voorgesteld de goederen der kerk wereldlijk te maken, met ze den staat toe te kennen, mits de godsdienstenaars te bezoldigen. Die bedreiging van verwereldlijking hing boven het hoofd der priesters als een zwaard van Damocles. Er bestond maar een middel om er aan te ontsnappen, dit was de zeer christelijke koningen ter hulp te ko men in hunne herhaalde geldverlegen- heden. Daar lag de ware reden der vrijgevig heid van de geestelijkheid, en om paal en perk te slelien aan de menigvuldige vragen der prinsen droeg de geestelijk heid zorg nu en dan de bestemming van het erfdeel der armen te herinne ren. Op die wijze koelde men den ijver der priesters voor den staat, maar de behoef'tigen hadden er geen voordeel bij. Overigens zoo de kerk toestemde zestien miljoen aan de prinsen te geven gedeeltelijk om hun hof op grooten, wellustigen voet in te richten, biijkt het wel wezenlijk dat men met eene belasting, eenen tol te doen heeft. De aartsbisschop van Auch bekende het toen hij uitriep Schijnt men thans deze grondstellin gen niet te vergeten, en de godgewijde goederen niet te verwarren met andere goederen, die in den handel blijven? Heft men eenigen tol op deze, zonder die toe passen op die van Levi's stam, die ontslagen was van alle lasten De aartsbisschop eindigt met te ver klaren dat de kerkelijke goederen meer aangeslagen zijn dan de wereldlijke. En nochtans, in rechte, moesten die goederen immer vrij blij ven dit ge dacht werd met hardnekkigheid door de geestelijkheid verdedigd tot aan de omwenteling van 89. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 10 c. den drukregel. Reklamen25 Rechterlijke aankondigen 1 fr. idem. Dan, gedwongen door de treurige noodzakelijkheid, offerde zij hare voorrechten op, en stemde er in toe haar aandeel te betalen in de staatsbe lastingen. Och zij had al zoolang comedie gespeeld met hare vrijwillige gaven Ziehier hoe het toeging. De koning klaagde putten in den grond en vroeg ten hoogste twaalf tot zestien miljoen. Dan gebaarden de prelaten te beraad slagen en eindigden met eenparig de som toe te staan, die den prins ver langde. De voorzitters der vergadering spreid den al hun sprekerstalent ten toon om de armoede der geestelijkheid te doen uitschijnen, dan kwamen ronkende volzinnen, waarin de redenaar de ver kleefdheid der fransche kerk aan den besten der koningen deed uitschijnen, en 't spel was gespeeld. De koning had de miljoenen beet en de armen stierven langs de straten In ons volgend nummer zullen wij onze lezer bij eenige dier tooneelvoor- stellingen doen tegenwoordig zijn. Ze zullen er uit leeren dat de pries ters steeds voor de machtigen hebben gekropen. Ze doen het nog Het Journal d:Ypres meldt ons dat er kredieten voorgesteld zijn geweest tot herstellen van het Tempeliershuis in de Rijselstraat die de posterij zal wor den en die, zegt het, belooft merk- weerdig te zijn Wij wenschen het, want er is middel om iets schoons van dit Gothisch ge bouw te maken. Maar, zal men einde lijk de werken aanvangen, want wat baat het sommen in 's lands begrootin gen te schrijven wanneer men daar geen gebruik van zou maken. Hoeveel kredieten zijn er alzoo voor onze stad en arrondissement, sedert 15 jaar dat de klerikalen ons regeeren, niet ingeschreven geweest en waarop niets is verteerd geweest Deze kre dieten verdwijnen, worden op de vol gende begrootmgen niet meer herhaald en onze zoogezegde vertegenwoordi gers spreken er met meer van. Eenieder herinnert zich nog dat de Kamers, over drie jaar, een krediet stemden van 264,000 fr. om.de kosten te bestrijden van de gedeeltelijke her- bouwmg onzer Rijschool, en wat is er van geworden MM. Oolaert en Iweins behoorden het te weten, of hadden ten minste het gouvernement daarop moe ten ondervragen, maar ja, dat is het minste van hunne bekommeringen. Nu dan, indien ons klerikaal minis terie het ditmaal met onze nieuwe posterij wel meent, zou het Journal dat zoo wel ingelicht schijnt te zijn, ons niet kunnen zeggen wanneer deze herstellingswerken zullen aangenomen worden, want, ons dunkens, is het meer dan tijd dat hieraan een einde kome. Het is reeds sedert Juni 1897 dat het Staatsbestuur de oude brouwerij Froi- dure, volgens eene overgeleverde volks dwaling het Tempeliershuis genaamd, aankochtte en wat is er sedert dien ge daan geweest Anders niet dan het nieuwerwetsch huis afgebroken, en vóór dat, in den trant der Halle ge bouwen, eene monumentale stelling geplaatst die sedert onderhall' jaar het voorland belemmert. Ware de gevallen minister meer voorzienig geweest, hij zou wegden ken wij, in twee jaar en half tijd3 de noodige herstellingen aan het aanga-

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1899 | | pagina 3