LET OP! IN 2©DAGEN A LOUER Cafés-Hötels- Restaurants BIER F. ft. 2 FRANQOIS HOFLACK, fiaoooooy Alfred De Brouckere Levenskracht EEN HEER D'ASSURANCES GÉNÉRALES August BUCQUO Y CHAQUE CYCLE Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Kerstal D E 1\ T S. M' iVi. MEIER k mm »ioi§ c tl ocouRTRi l in de Visscher A v I S Lt X e Y e L» I S T E o 7 M rue Carton, SS3, Y Pit ES. - R i Noordsch, Zweedsch en Amerikaansch l£o&telo©s vea'woer l»eeraléii¥i*aclit« Hei M arktvagen. Brugge Zeehaven. »i«M premier Janvier prochain avec Écuries et Remises D YPRES. BRUIN EN BLEEK ROUSSELURSCH EN YPERSCH r a -0 chez Mme veuve YAlY KEMMEL, Grand'Place, o, YPRES, HOUTIYI AG AZIJN, li ALK i:.\ CIMEiYÏ, VA. A. RT rechter kant) ROUSSELARE. kocht gebouw hebben kunnen laten verrichten, te meer, dat de pacht van het huis in de Dixmudstraat, waar thans den postdienst ingericht is, ein digt met Mei 1900. Nu zal zijn opvol ger, naar alle waarschijnlijkheid, ver plicht zijn een nieuwen pacht aan te gaan. Den Zaterdag namiddag levert onze Groote Markt een zonderling schouw spel op. Vier mannen en vrouwen van denmestkarrendienst zijn er bezig met vagen, en doen, als 't ware zij er beha gen in schepten, langs alle kanten wol ken van zand en stof opvliegen. De stuivende vuiligheid dringt alzooin de huizen, hecht zich aan de versch ge schilderde gevels en doet de wande laars en voorbijgangers vluchten. Dit vagen is zoo onzinnig en slordig gedaan dat het zeer nadeelig kan we zen voor de openbare gezondheid der inwoners en sedert lang hevige op spraak verwekt. In de zitting van den gemeenteraad van 17n Juni iaatst hebben twee raads leden, de heeren Boone en D'Huvettere, daarover insgelijks geklaagd en sterk aangedrongen opdat er maatregelen zouden genomen worden om aan dit bezwaar een einde te stellen, doch te vergeefs. Met M. Surmont, eigen zinnig gelijk hij is, valt er niets te doen. Hoewel hij heeft moeten beken nen dat er middel ware die vegerij in beter voorwaarden te doen, heeft hij hun beloofd deze zaak eens te onder zoeken. Is dit niet belachelijk De menigvuldige vreemdelingen die de twee Zaterdagen van Tuindag, zich in onze stad bevonden, hebben van ver die zeldzame manier van vagen beke ken en menigen van hen vroegen of er in Ieperen geen water was om de Markt een weinig te besproeien voor aleer die te vagen. Alvorens te vertrekken, heeft de minister van financiën eene verande ring aan zijn ontwerp van buitenge wone begrooting neergelegd, behelzen de voor de werken van Brugge Zeeha ven, eene vermeerdering van uitgaven van 2,576,220 franken. Zoo als men ziet, ons klerikaal mi nisterie bevoordeeligt vooral de kloos- terstad. biedt zich kos teloos aan, aan allen die aangetast zijn van eene huid ziekte, haarwormen,eczemas, puistjes, huiduitslag, chronische bronchieten, borst-, maag- en blaasziekten, rheu- matiek, een onfeilbaar middel te doen kennen om zich spoedig te genezen zooals hij zelf volkomen genezen is ge weest na alle mogelijke geneesmiddels vruchteloos te hebben doorstaan en beproefd. Dit aanbod, waarvan men het menschlievend doel zal inzien, is het gevolg eener belofte. Per brief of postkaart schrijven aan den Heer VINCENT, 8, place Victor Hugo, te Grenoble, die kosteloos en vrachtvrij per post antwoorden en de gevraagde inlichtingen opsturen zal. BERICHT. De maatschappijen welke het programma hunner winter feesten of andere feestelijkheden ter drukkerij, Diksmuidestraat, 51, laten drukken, zullen de voordeelen genie ten, op verzoek, deze gratis in de Strijd te laten bekend maken. Om alle misslag te vermijden, de chirur gijn tandmeester MAURICE MEIER, TE KORTRIJK heeft de eer zijne talrijke ka lanten alsook de personen die begeeren hem te raadplegen, ter kennis te brengen dat er een nieuwen tandmeester die dezelfde naam draagt en met wien hij geenszins in han delsbetrekking is, naar Yper komt, twee huizen van zijne woonst. Hij verzoekt hun zich wel te verzekeren indien zij bij den ouden tandmeester zijn MAURICE MEIER TE KORTRIJK die te Yperen te raadplegen is s ilert Y-4U jaar bij de weduwe VAN KEMMEL GROOTE MARKT. N° 5, (gesloten huis) Maandag. Donderdag en Zaterdag va i 9 tot. 4 ure. Hij heeft nog broeder, nog zoon, nog bloedverwant belast met het vertegenwoor digen van zijn huis. COMPAGNIE BELGE CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE. Fonds de garantie 23,000,000 de francs Assurances individuelles contre les accidents corporels de toute nature, avec ou sans garantie, de la responsa- bilité civile viagère contre les accidents de chemins de fer et de bateaux a vapeur de la responsabilité civile des pharmaciens de la responsabilité civile des Tramways de la responsabilité civile des chevaux, voitores et automobi les avec dégats matériels spéciales des cochers spéciales des gardes-chasse maritimes pour le monde entier sport vélocipédique. N.B. La Cie renonce expressément en faveur de l'assuré ou de ses ayants- droit, a tous recours contre les tiers (administrations ou autres) du chef de l'accident. Pour tous renseignements s'adresser a M.Arthur SaLOMÉ, Agent de la Cie, a Ypres, rue de Dixmude, 49. VOLLEDIGE GENEZING Depot te leperea Apotekerij LIBOTTJE Oude Botermarkt. POUR LE DEtJX ET GRINDS situés au centre de la Ville S'adresser aux initiates L. II. T. POSTE YPRES. RIJ HERBERGIER, 35, Diksmuidestraat.35, te Yper, ZIJN TE BEKOMEN OP FLESSCHEN. IDE LTV Z5 ps -g s s "S a. S 8 s SEUL AGENT M O O ÏX O O O Cmrurgiens-Dentisies Specialistes D1PL0MES TAR LA COMMISSION MEDICALE BELGE. BREvETES PAT ARRETE R0VAL. HONORES DU GLERGE El DES MAISONS RELIG1EUSES, Mr M. MEIER est a consulter trois fois par semaitie, le iLllIldil, Cl de h. du matin jusqu'a 4 heures de relevée, pour tout ce qui coucerne l'art dentaire. Nettoyage des deuts. Guét'ison des dents les plus douloureuses. Em iilla^e et au ri filiation Jas dents eariées, redressement des dents deviées a tout age. Le placement des dents artificielles se fait sans douleur et sans extraire les vieilles dents ni les racines. Les dents artificielles de MrM. MEIER permettent de bröjrer les aliments les plus dürs,.Remission de la voix est plus souore et plus c.aire. Les dents sont placées sans plaques,sans crochets ni ressorts on ne saurait pas les distinguer avec les dents naturelles, ni p.ar ia forme, ni par la couleur. Mr M. MEIER entreprend 'aussi les reparations des pieces dentaires non réussies et les remet a neuf d'aprës son systèine nouveau pour lequel il a ëtë brevëté. Dents artificielles dejniis fr. Denliers coinplets (iepuis 100 fr. et au-dessus/garant is pour toute ia \ie. Consultations trois fois par semaine chez Madame Wewce Van IFiemmeL tUraiuf J*lace, 5. 1 firesles LUNÜ1, JUUDi et SAMËDl, de 9 h. du matin jusqu'a i h. de releoee. Battens, Drieduimers Balken, Kui ters Persen voor loeren en schippers. Planchers, Planken in alle afmetingen, aan prijzen beneden alle concurrentie, Kalk in brokken per wagon. Cimcnt romain en portland. Prod akten van het syndikaat. AGENT van het lichtstelsel WAS HINGTON met den petrool,goedkoopste en meest verlichtend klachtstelsel. MBnSanMKS»r Eonin bijzonder veroorloofd middel. Voor iiiliclniiigcn, zich te bevragen bij deZUSTERS van LIEFDE, 105, Rue St-Dominique, Parlis GUINET, Apoteker, 20, Passage Saulnier, Parijs. Algemeen DepotCH. IDjEIIL. ACRE, Bruxellea in alge; apotf.ken, Vlugschrift Franco. ssaa 95 «O 95 95 95 ^3 95 -95 L S CS o Si. 95 ts SS CS a O o sb o o s: Qb co cu SS CL 95 CS C35 95 ,0 P3 O (puffin0 ^(^iliwiiiBiiiii^^^TwwriBwi willig VOOR EBNEN of bloedverstekendmid- del dat op ongeloofbare wyze den mensch zeer spoedig versterkt. Het is bijzonder goed voor de jonge dochter» in de ont wikkelingsjaren, voor die aan verslapping van bloed, bleekzukt, machteloos heidgemakkelijk zweeten, daardoor uitgeput van kraehten,pijn aan de maag en in den ruggedurig flauw en geen eetlust, ja, zelfs afkeer van sterk voed sel bijzonder van vleesch. Als die ziekte eenigen tijd duurt, wordt men kort van adem en heeft men hartkloppingen, ge makkelijk waar te nemen by gauw gaan of trappen beklimmen in zulke ge- vallen neemt zonder uit stel de LEVENSKRACHT en weldra zal men zich beter gevoelen. Moeders die ver zwakt zijn door allerlei verliezen zullen er door versterken en opnieuw kloek en gezond worden ook is dit middel geschikt om de krachten weder te geven na gedane ziekten. Dit middo! is alleen te verkrijgen in de apotheek DE WALVISCH, Diepestraat, 10, Antwerpen, aan fr. 1.25 de halve en 2 franken de groote fleseh. Met opleg van 50 centiemen bekomt men ze franco t' huis.

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1899 | | pagina 4