Vrijzinnig volksgezind weekblad van Ieperen en het Arrondissement De rijschool vertrekt naar Tervueren. De waarheid over de kiezing. Stadsnieuws. Wat geschiedenis. Zaterdag, 28n October 1899. 5 centiemen. Vijfde jaar. Xr 52. Verschijnende des Zaterdags. Twee hervormingen. Transvaalsche kronijk. Eene bekentenis. EENDRACHT MAART MACHT. INSCHRIJVINGSPRIJS voor stad, Een jaar 3 franks, v* de provincie, Een jaarfr. 3-50. Wanneer zal men ein delij k beginnen aan liet verteeren dei* 264,000 franken die voor liet herstellen onzer E5ij - school bestemd zij n Persoonlijkheden met volle kuipen, lafie eer- en naamlooze aanvallen, lied jes waar de moeders voor bloosden tegenover hunne kinderen, leugens, laster, bedrog, omkoopenj op groote schaal, dit alles uitgaande van een kieskomiteit zonder gewetenkies- dravers, kwezelaars, en eenige groote bollen, onder de leiding van een kwa den geest, dien heel de bevolking noemt en met de vinger-s nawijst, heb ben al die laagheden, die lafhartighe den gepleegd. Neringdoeners werden van huis tot huis bezocht en schandelijk bedreigd met verlies van kalanten en eeuwige pijnen in de hel. Werklieden werden opgewonden en misleid, de handen der belhamels wer den gevuld om hunne makkers te be driegen en door pint of borrel te over tuigen. Links en rechts, bij zekere de vote heeren werden 's avonds de kiezers uit de buurt op een fleech wijn uitge» noodigd en hun de handen gesmeerd. Men spekuleerde op de onwetendheid en op de lichtgeloovigheid van het volk. De liberalen werden aan de bevol king voorgesteld als uitbuiters van den werkman, als beren, smeerjokkels en rekels kortom, zij gingen de pastoors opvreten, de kerken in brand steken als per ongeluk de liberalen gekozen werden. De uitsiag van dit alles was dat kort zichtige lieden de volksbedriegers ver kozen boven de deftige, bekwame, li berale volksjongens die het met hen goed meenden Wat zal daar het natuurlijk gevolg van zijn Welnu zij die niet hebben willen klaar zien, zullen moeten voelen Vooraleer eenige maanden verloopen zijn, zullen de slachtoffers van vervol ging en broodroof ontelbaar wezen. Dan eerst zullen de oogen open gaan van hen die tegen hunne oprechte vrienden gestemd hebben. In afwachting achten wij het onzen plicht aan al de kiezers die hunne plichten begrepen hebben voor het al gemeen welzijn en de welvaart der •stad hulde te bewijzen en met vollen vertrouwen zeggen wij hun Vrienden tot later de toekomst hoort ons toe Goliath. Nu er in heel de beschaafde werkers wereld een strijd gestreden wordt voor twee hervormingen minimum van dagloon en maximxm van merkuren die zich op den voorgrond plaatsen, den ken wij het noodzakelijk terloops daar ook eens onze bedenkingen over neer te schrijven. Inderdaad, minimum van dagloon is een gewichtig vraagpunt dat in ver houding van kwestie van vraag en aan bod eeue groote rol komt te spelen. Door de vermeerdering en de meer dere volmaking der machienen worden de werklieden al meer en meer uit den arbeid gesloten. Door die gebeurtenissen krijgen wij Men schrijft in bij den Uitgever Dixmudestraat, nr 51, te Ieperen. De aankondigingen van beide Vlaanderen evenals deNotariale en Rechterlijke aankondigingen voor gansch België, mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Üe andere aankondigingen voor België en het buitenland, uitsluitelijk in het Agence Havas Magdalenastraat, Brussel. al meer en meer handenvoorraad op de Arbeidsmarkt, die natuurlijkerwijze elkander de konkurrentie aandoen. Die konkurrentie zou zoover kunnen gedreven worden, dat het loon voor- arbeid zou herleid kunnen worden tot een peil, dat het voor den ongeiukki- gen arbeider niet meer zou toegerei- kend zijn om zijne vrouw en kroost het noodige te kunnen voorzien. Dat zou dan ook een toestand teweeg bren gen die de maatschappij onveilig zon maken. En daarvoor dan ook wo dt het vraagstuk minimum van dagloon voor de arbeiders eene levenskwestie. Dat die levenskwestie door de vakbonden moet opgelost geworden en in de lastkohie- ren geschreven van alle openbare wer ken is buiten kijf, daar de stad het toonbeeld moet geven van evenwicht in den strijd van kapitaal en arbeid. Wat het vraagpunt, betreft van maxi mum van merkurendat is zoo nauw aan het andere verbonden dat wij het als tweelingbroeder mogen aanzien, door dezelfde verschijnselen die wij bij het eerste waarnemen. Hopen wij dat in den ongelijken strijd het goede recht van mensch lijk- heid zegeviere Goliath. De oor-log*. Nu de oorlog begonnen is, gevoelen wij nog eens de behoefte ons hart te luchten. Want men besefte wat de strijd tosschen Transvaal en Engeland beteekent. Het is een openbaar tergen van de eerste grondbeginselen van het volkenrecht. Toen Amerika zijn klauwen sloeg in den rijkdom van Spanje, dan kon ten minste nog worden ingebracht dat de Cubanen verdrukt, de Fiüppijners ge marteld werden, maar Engeland Geen blad ter wereld neemt dezen roo- ventocht in bescherming. Alleen de Engelsche jiugopers, pehoorende aan eene bende financiers die belang heb ben bij eenen oorlog, hitsen op tot den strijd Daar tegenover teekent de pers der gansche wereld verzet aan tegen deze verkrachting van het recht. Het reelit van Hen sterkste. Alleen ziende naar de hoopen goud die ginds in Zuid-Afrika opgehoopt liggen, trapt de Brit op het recht en tart hij den vloek der openbare mee ning. Het recht regeert niet meer in onzen tijd van gouddorst. Wie het sterkst is neemt wat hem dienen kan, al protesteert dan ook het gansche menschdom. Zoo had ook Engeland ten onzen opzichte in Kongo kunnen handelen. Zoo kan iedere groote mo gendheid tegenover Holland met zijne Koloniën handelen. Voor beide landekens is er voorze ker geen reden om gerust te zijn, wan neer men ziet dat de eene zwakke na den andere van zijn eigendom beroofd wordt. En toch werd geen enkele groo te mogendheid gevonden om Spanje, en thans Transvaal eenige bescherming te bieden. Stilzwijgend keuren zij den rooftocht der Amerikanen en die der Engelschen goed Schande over heel de wereld JHLulolxelarij Na de arme Transvalers tot den strijd te hebben opgehitst, wijten zij Transvaal nog de schuld van den oor log toe. Alsof het ongelukkige land maar moest wachten tot John Buil tot de tanden ware gewapend en vier, vijf Engelschen tegen één Transvaler zou staan Die zelfde John Buil verdedigde op de Vredeskonferentie de afschaffing van den oorlog. Allerminst wilde hij den oorlog minder barbaarsch maken En op ditzelfde oogenblik werden de afschuwelijkste kogels gegoten die het menschelijk lichaam verscheuren op de meest wreedaardige wijs, die in dringen in het menschelijk vleesch, daar uitzetten aan den punt, en tus- schen beenderen en spieren zich vast werken als de weerhaak van den vis- scher in den bek van den gevangen pa- ling Erger nog Het gerucht heeft gelo pen dat de Engelschen dynamiet zul len werpen uit luchtballons, niettegen staande zulke verdelgingsmiddelen door de Vredeskonferentie formeel verboden werden. Engeland heeft zich zedelijk verbonden dergelijke onmen- schelijke moorderijen niet toe te pas sen. Zij vertrapt het recht, zij breekt beloften, zij huichelde door mee te werken aan de Vredeskonferentie Schande over haar Oom JPaixl. In verschillige illustraties wordt het portret van Oom Paul meêgedeeld. Die teekeningen zijn doorgaans ge lijkend. Van kort bij is 1'aulKrueger een leelijk man. Maar al heeft zijn ge zicht nog zooveel rimpels, putten of pukkels, het heeft iets ernstigs, iets heiligs, iets wat ik niet beschrijven kan waardoor het zich van andere on derscheidt. Oom Paul is verder aan de linker hand verminkt en nog al hardhoorig. Ook wordt gezegd dat hij rijk is. Nu, dat is zoo. Vroeger jaren, vóór de ontdekking van het goud, kon men voor weinig geld eene groote hofstede koopen en een heelen berg voor eene koe Op vele van die plaatsen is good gevonden en dat heeft hem rijk ge maakt. I >e Transvaler als schutter. Het is algemeen gekend dat de Trans valer uitmunt in de kunst van schie ten. Een jongen van 10 tot 12 jaar gaat al vertrouwelijk met een geweer om. Bij wedstrijden in het schijfschieten doen kinderen ook meê, met een ge woon geweer. Op afgelegen plaatsen zegt een va der tot zijn zoon van 12 jaar Hier, jongen, is een patroon, neem het geweer en schiet een bok Dat hij met zijn éénen patroon dan zuinig is, zal wel ieder duidelijk zijn. Ieder burger heeft, een Mauserge- weer gekregen en 150 patronen. De oude geweren hebben ze voorloopig mogen houden. Daarmeê kunnen de vrouwen huis en lof verdedigen. Met de nieuwe geweren moesten echter proeven genomen worden de burgers moesten ze eerst goed kennen vooraleer er meêuit te trekken. Het een geweer schiet te hoog, het tweede schiet links, een derde rechts, enz. Vizier en korrel werden gevijld tot dat het roer zuiver schiet. Dit geeft den Boer een goed vertrouwen op zijn geweer. Hij is niet bang van 100 En gelschen, als hij maar achter een klip of steen ligt. Hij stelt zijn vizier en wacht nu tot den vijand op dien af stand gekomen is. Bij het naderen wordt ook het vizier verzet. Elke pa troon is een Engelschman waard. Oude verzen toepasselijk op de Transvalers Het getuigenis van Napoleon om trent de Hollanders Zeer toepasselijk inderdaad zijn deze verzen op de afstammelingen der AANKONDIGINGEN Aankondigingen 10 c. den drukregel. Rekiamen25 Rechtrelijke aankondigen 1 fr. idem. Hollanders in Zuid-Afrika, die toonen geld en goed en leven voor hun onaf hankelijkheid veil te hebben. Goliath. Na de zegepraal der klerikalen, be komen door omkoop, bedrog, beloften, leugens, bedreigingen en braspartijen, vergaderde men in het Volkshuis en te midden der brooddronke menigte riep men den uitslag der kiezing uit. Een der herkozene, bedankte de menigte over het groot getal stemmen die zij hem gegeven had, en zegde met spijt dat er ongelukkiglijk zoo vele maar katholiek zijn voor geld, en die, ondanks alles, liberaal in 't harte blij ven. Dat is van eigen, hoe anders spraken zachtjens onder elkander twee omge kochte en gedwongene kiezers. Kom, zegde de een tegen den anderen, wij hebben er genoeg van, daar hier niets meer te proliteeren is, trekken wij er van door. We komen thans aan den strijd der kerk tegen de parlementen, dat is te gen de burgerlijke macht die de parle menten vertegenwoordigden. In 1765 achtte de algemeene verga dering der geestelijkheid het gepast de geestelijke rechten uit te leggen. Met Bossuet roept zij de vereeniging der kerk met den StaatMaar die we derzij dsche vereeaiging, zegt zij, mag nooit eene grondstelling van onder werping zijn van de eene macht aan de andere elke is meester, onafhankelijk in al wat haar betreft ze zijn elkan der wederzijdschen steun verschuldigd langs den kant der overeenkomst, niet langs den weg der onderwerping. Nopens de wereldlijke macht koes tert de vergadering denkbeelden, die te Rome als kettersch zouden uitge kreten zijn De priesters hebben altijd geleerd dat de kerk geene macht heeft op tijdelijke zaken; dat de koningen aan geene geestelijke macht onder worpen zijn m wereldlijke duigen dat zij hunne macht vau God zeiveu heb ben; dat hun te weerstaan weerstreven is aan Gods gebod dat het voorschrift, zich te ohderwerpen aan de hoogere overheden niet alleen de leeken aan gaat, maar alle menschen zonder on derscheid, al waren zij priesters, apos tels of evangelisten Zulke taal zouden onze tegenwoor dige priesters niet voeren, maar wij hebben al vastgesteld dat we niet veel zijn vooruitgegaan. Zeker eischte de geestelijkheid rech ten, maar die werden gedurig door de wereldlijke macht geschonden. Hoort wat de algemeene vergadering besluit De innigste rechten der prie sterschap, zijn deze zonder welke zij hare zending met zou kunnen vervul len. Het onderwijs is de eerste plicht der leeraars, het is dus ook het eerste voor werp der onafhankelijkheid hunner zending ze kunnen in boeien gewor pen worden door de menschen, maar het woord Gods kan niet in banden ge slagen worden. Die onbetwistbare leering belette echter Bodewijk XV niet het woord Gods te knevelen. In dien tijd hadden de betwistingen met de jansenisten de gemoederen fel geschokt; de jansenisten werden ver volgd maar te bitterder was hunne ver- Gij kent het Kaasvolk niet, gij kunt u niet begrijpen, Hoe deftig, stil, bedaard, zij met bun lange pijpen In 't hoekje van den haard, dat kat zien uit den boom, En schijnen traag te zijn, besluiteloos en loom. Maar jaik zeg nog eens, gij kent ze niet, MijiVHeeren Met dat verd.... volk is gansch geen gek te scheren. Zijn ze eenmaal aan den gang, leggen z'hun pijpen neêr, Dan gaan zij, onversaagd, den duivel zelfs te keer, Dan ziet men dadelijk hun geld en goed en leven Voor de onafhankelijkheid met vreugde ten offer geven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1899 | | pagina 3