het ARRONDISSEMEN van YPER EN EN VAN HET KONINGDOM. Zatcrdug 1January 187*2. Zevende Jaer. Nummer 31a. BE1UGT. VANDERGHINSTE-FOSSÉ, 'I Fr. 5(1 C. |M'P .li»cr. voon gkhbeIj iiet i.anti, DE PLAKBRIEVEN, ten Burcele van (lil Blad gerukt, betalen slechts ééne inlijving en worden tot den dag der verkooping opgenoint-n. Y f K It \V K <- K 1" December. M A li li F - POS 1' KV De abonnementen der gazetten zyn vooraf betaelbaer, de inschrij vers ran het Nieuwsblad, die zou den ten achteren zijn worden verzocht het beloop van hun abon nement te willen laten geworden ten bureele van dit blad.Na den 15 Januari/, zullen er kwit- tantiên toegezonden worden, met verhoog ran 20 centiemen voor de kosten ran out vangst te dekken aen de persoonen wier abonnement nog niet zoude betaeld zyn. Wat verschil Alswanneer dat T ministerie van Bara- Frére, Uil iedcreens voldoening, liet beslier van T land verlietonlmoeiten die mannen, in T liberale kamp, van den eenen kant on verschilligheid, van den anderen kant ver- wytingen cn beschuldigingen dat zy de be langen van hunne parly verraden hadden. Daer bestond eene harde pennenslryd lus- schen d lib rale drukpers. Een libcrael blad was gedwongen te be kennen dal ons vaderland met,den] langge- wensebten val van M. Ba ra eene verligiing gevoelde Eu inderdaed, onder T liberalism, Belgen- land zuchtte onder eene wilde en willckeu rige dwingelandy.De lucht van vryheid was verpest en versmacht! Alswanneer T ministerie d'Anethan van den Koning, op 't aendringen van den op roer, zyn ontslag ontving, deze droevige en onverwachte nieuwsmare deed by allen on- parlydigen mensch deernis en verent weer- diging ontslaen: Van alle kanlen van 'l land ontving bet weggezonden ministerie de regizinnigsle bewyzen van eerbied, dauk- baerheid en erkentenis voor de groote dien sten die 't reeds aen bel land had bewezen, en in 't byzouder voor de kloekmoedigheid en deftigheid met dewelke de mannen wecr- slaeii hadden aen T geroep en hel getier van de brusselsche slraeijongens. Van alle kanten beeft men den oproer ge- laekt en er zich tegen verzet. De meerderheid der Kamer heeft het oud ministerie een bunguel acngeboden het Senael heeft het zelfde gedaen, iels wat de Toekonul niet dulden kan. Ieder Minister is zegepralend en met open armen in zyn arrondissement ontvangen geweest. En is dal Ie verwonderen? Iladde 'l anders gegaen men had moeien zeggen dat alle eerlyke gevoelens uit de herten verbannen waren. Had 't ministerie op zyn vaendel niet ge- schreven, order, regtveerdiglieid, ware vooruitgangen verbeteringen, vryheid cn eendracht? Heeft het niet met eene kloeke cn weerdi- ge hand dit vaendel gedurig doen wapperen hoven onze hoofden? Wie heeft ons land bewnerd en bestierd tydens den oorlog van Frankryk en Pruisen? Zy waren door den vryen wil des volks in twee na een volgende kiezingen aen 't hoofd geroepen en hel land heeft hun ge durig ondersteund. Zy waren de ware uit drukking van de hevolkinge; daerom wierd hunne onrcglveerdige val met spyt en veronlweerdiging vernomen. Een katholiek en vaderlandsehminnende ministerie is opgevolgd, die de ingeslegene bane zal ingaen. Het is de hoogste pligt voor allen welpei- zenden mensch hetzelve te ondersteunen op alle manieren. lie wet van Tl. llara op de ma$istratuer. De middensektie der Kamer van Volks vertegenwoordigers, gelast met hel budjet van juslicie voor 1872 te onderzoeken, heeft M. Van Overloop tol verslaggever gekozen. De afgeveerdigde van St.-Nicolaes zoekt in zyn verslag op, welke de finanlieele gevol gen zyn der wet van 1867, belrekkelyk de op pensiocnslelling der magistraten, en om deze kwestie op Ie lossen, heeft de seklic aen het gouvernement gevraegd: 1° De naemlyst der magistraten, op pen sioen gesteld, sedert hel ten uitvoer brengen der wet van 21 July 1844 en voor de wet van 25 July 1807; 2° de naemlyst der ma gistraten, gepensionneerd krachlens de wet van 25 July 1867. Uit deze stukken blykt 1° Dat van 1 October 1844 tot het einde van Maert, 1867, 't is te zeggen in een tyd- verloop van 23 jaren, het getal gepension- neerde magistraten 93 beloopt, lerwyl dat van 1 September 1867 rot 1 April 1871,'lis te zeggen in een lydverloop van minder dan vier jaren, zulks hel cyfer, van 101 heeft bereikt. 2° Dat, in het lydverloop van 23 jarenr het geheele der pensioenen 180,632 fr. is geweest, terwyl het, in een lydverloop van vier jaren, 567,070 fr. bereikte. 3° Dal in het lydverloop van 23 jaren, er zyn gepensionneerd: 45 magistraten, ter oorzake van ouderdom; 48 idem, voor ziek te, tolael 93 lerwyl in een lydverloop van vier jaren er zyn gepensionneerd; 84 magislralen, ter oorzake van ouderdom, 17 id. voor ziekte, tolael: 101. In de middensektie heeft men de vraeg opgeworpen of hel niet noodig was zoohaest mogelvk de wet van 1867 in le trekken, of ten minste ze le wyzigen. Ma er de midden sektie heeft vermeend geen ander besluit te •t-V MEN SCIIRYFT IN RY BÓTËRSTIIAET, 00, YI'KHEN. eri in a! de Postkantooren van hél ryk vooraf betaeibacr Men schryfl niet min in dan voor oen Jaor VerScliMionde dan Znturdug van olke week. Da aenkondigipsprys is van 18 ceniienien den repel. Da reklamen in 'i Nieuwsblad betalen 30 cenliamen den regel. Een nummer genomen op In I Huur I 18 een. Ahygevoegde nummers voor Artikels, Reklamen of Aenkondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. - Poperinghe-Yper, 5-20,7-30,9-21,11-20,2-15,5-13,9 20.—Yper-Poperinglie, 0-50,9-05,11-45,3-39,0-32 8-50,9-30.Popcringhc -Hazchronck, 7-13. 9-20, 12-05, 4 00, 0-52. Yper-Koussalaere, 7-55, 12-25, 6-40. Rousselaare Yper, 9-30, 1-40, 7-55. Koussalaare-Wenkje, 8-50, 11-19, 1-24, (m.5.85,) 7-33. 9 58 Brugge-/fim.v.viV.8 30,12-25,5 10,0-40. Yper Kortryk, 5-40,9 39,11-40,2 38,5-33. Knrtryk-Yper, 8-05,10-43,2-30,8 30,8-35. Coinan-Waastan-Le Touqtiel Houplinos Anneniiars. 6-15. 12 05. 3 30, Armenliers-Houplines-Le Tonquet-Wiieslen-Comen, 7-38, 2 00, 4 40. Cornell-Waeslen 8 40, 9-10. (den Maandag) 0,08. Waesien-Comeii 5-80, 9-40,(den Maandag) 6-30. Kortryk Brugge, 8-10, 10 45, 12-45,(M. 5-15,)6-53, 9 00. Brugge Kortryk, 8-30, 12-25, 5-10, ti-40 Brugge, Blankenkerghe. U.-yst7-20, 10 80, 2-40, 7-28, Heysl, Blankcnberghe, Brugge, 0-05,11-15, 5-30, Blankeubarghe Brugge, 9-15 m Ingelinunsler Dcvnze, 5-25,9 40,1-50,4-50,8-00.— Daynze Ingelmunsler, 7-42,9,10,12-05,5-10. Ingelmunstar-Ansagham, 0-10, 12-35, 8-05. Anseghem-lngelmunsler, 7-48. 2-10, 7-30. Lichtervelda Dixiniida-Vcurne en Dunkerke, 0-30,0-15, 1-50, 7-48. Dunkerke-Veurne-Dixmu- de en l.i(iktarvali|i>, li 48, 10-35. 3 45. 8-00. Dixniuda-Nicuporl, 10-00, 2-35, 8-37.— Nieuporl-Dixmude. 7-45. 11 -35. 4-25. Thouruui-Usiende, 5-30, 9-20, 2 00, 8-05. Ostende-Tlu urout, 8-00, 9-20,12 00,6-45. Yper naer Dtxrnudspcardaposiarv 0-00 voorm. herberg de Drv Koningen 4 nam.Dixmude nner \per Messiigerie Vantfewalle ti-00 vuurm. Messageria Damaurisse 2-00 nam. Yper naer Lanijltemarck, postkantoor 6-00 voorm. 12-30 nam. Langliemarck naer Yper, postkantoor 8-45 voorm. 3-35 nam. Yper naer Merckem, paanlap. 0-00 voorm. 4-00 nam.—Merckem naer Yper, postk 7-30 voorm. 3-00 n. Yper naer Meessen, posikanioor 12-30, 5-45 nam.—Meessen naer Yper, post kant. 8-45 voorm. 3-20 nam. Yper naer Nieuwkerke, postkant. 6-00 voorm. 12-30 nam.—Nieuwkerke naer Yper .postkant. 8-30 voorm. 3-00 nam. Yper naer Ooslvleleren en Veurne, peerdenposterv 0 voorm.(Woensdag) 5 voorm. herberg de Zon 1 nam. Veurne naar Yper, Messageria Deraihée 5-30, voorm. Messagens Demeurisse, 1-00 nam.Ooslvle. teren naer Yper, posikanioor 8-30 voorm 3-20 nam. Men leest onder dezen tytcl liet volgende in den Unkw van Frankryk: De verstandige en politieke drukpers, die ziet dat alles te niet gaet, zoekt middelen die ons land zouden kunnen redden. De gedragslyn en doenv ys van bet gonvernemenf zyn verre van voldoende te zyn en zy ontknopen nimmer al de moeijclyklieden. Docli men is eenstemmig om de noodzakelyklieid te erkennen van kost wal kost uit den toestand Ie geraken waerin wv ons bevinden. Men zegt: dal liet provisoir stervend is, of met de dood op den nek zit; wat ons aengaet wy hebben er nooil niet veel leven ingezien, Maer belgeen ons bcwcenlvkor schynt is, dal Frankryk zelf siervend is. Na zestien maenden Republiek, die gekenmerkt zyn door den dubbelen geesel de.s invals van den l'ruis en van de Commune, men is ten einde van alle straten. Eene minderheid die, belialvens eenige uitnemingen, nimmer de bloem van Frankryk of van de fransche maetscbappy verbeeldt, wil de republiek, mncr de overgroote meerderheid derFranschen versloot dien regering? vorm, by ons als ouafsclieidbaer van wanorde cn vernieling. Ons volk vermoeid van de nutteloosheid hunner eigene poogingen vinden gccncn den minsten smack mcer in de kirzing; het acnzicl dezelve als huiclie- lary en lydvnkwisting. liet crliaell op alle loonen dai men e< n bestierder, een opperhoofd wilde en dit zulks hein niet is gegeven geweest, liet geeft immers dien naem niet aen een voorzitter der Republiek. In dien siaet van verslagenheid, van ongenoegen en verdriet, vergezeld van eene alge- niecne ellende, de oproeiigen vinden afgryzelyke gumakkelyklieden, en du rampspoedigste gevallen kunnen er lussdien komen. IIel duersiellen van een eindgouvernemenl is eene uiterlyke noodzakelyk- lieid geworden, en als men spreekt van eindgouver nemenl men verstael een Monark, Twee deuren staen open: degene der Repnbliek die regelregt leidt naer den afgrond, degene van een Monark, die naer het behoud leidt. Wy onder stellen dat Frankryk zich geern zou redden. Wel, men moet het monarkbestier herstellen. Indien men ons zegt: Welk monarksbestier wy zullen ant woorden: dat zulke vracggeen crnsiigen zin heeft. Er zyn wei monarclneke numaeksels, doch er is slechts een monarkbestier. M. do Talleyrand zegde, op den 31 Maert 1814, aen Alexander in zyn hotel der St-Florenlinstraei: u De Republiek is cetic onmogelyklieid; de rcger.tie cn Bcrnadotie zyn een list; dc Bourbons alleen zyn een princiep, Hetgeen locn eene waerheid was, is thans nog eanc vnndage en zal morgen nog eene wezen, omdat de princiepen altyd de waerheid bewaren zelfs dwers doordc revolution. Indien men een besluit neemt van eene toekomst te bewerken die de valschheid onder de v. eten trapt hel is natuerlyk, liet is noodznkclyk van in den persoon van Hendrik V en zyne wettige opvolgers het monarksbestier te herstellen. Ily is immers bet onbetwist regt. Het gebruik van dit rcgl hangt af van den wil van heiland; doch, dat men het niet vergete dit regt bestaet zonder kiezing en is boven alle plebisciet. Hendrik V is de duerzaemlteid, de vryheid, de glorieryke vertegenwoordiger der reg- tcn van allen,cn degenen die hem kennen of die hem gezien hebben welen dat by bet versland is. Er was, in 1814, een Senael, dal niets meer was door bet verval van dengene van wien liet zyne magt omvangen had (1), wani hel was nimmer uil de natie dat zyn beslaen gesproten was. Dit Senael, werktuig van eene lange reeks aenslagen tegen de wetten, de vryheid en hel menschdom, rees op uil bet slof dcrslavcrny om zich barscli, ruw en onliandelbner te toonen jegens Lodcwyk XVIII. liet wilde en vergde eenen edeimoedigen en vaderlyken prins de handen te binden; Het schreef licrn liyna onacnnemclyke voorwoorden voor, liet stolde in vier- en-twinlig uren tyds eene grondwet op waerin het zich eene schonnc plaeis gemaekt had, alhoewel bet slechts eene politieke puinhoop geworden was,cn dat liet niets ge meen bad met Frankryk wiens region bet zicli (1) Napoleon 1. lorëigcnde. Het Sennet deed alles wet in zyne inagt was om liet koningdom tegen te kanten, dat noch door eene menigie, noch door eene klas, noch door eene party, vertegenwoordigd was, mier dat de hoop dc noodzakelyklieid, de begeerte van allen was. Hoevcle zaken zyn er voorgevallen van den 21 January 1793 lolden 12 April 1814! Al de men- scliclyke geweldadiglieden bevinden zich in dien lusschentyd verzameld, en Frankryk kwam weder tol liet koningdom van die koningen wier ascli naep den wind geworpen was. Het verfedene verhief bet hoofd mei liet gevolg zyner glorieryke gedaclilenis sen; de kokarden en de siandaerds vernieuwden er liet afbeeldsel van; men pcisdo op de konin gen die goed waren, die alles in Frankryk tot statui gehragt hadden, die rust en zekerheid Verleenden; men dacht.aen liet groot geslacht waeiop de byl gevallen was, dal zoolang in bal- lingsclisp was gehouden geweest, en dal ging verscliynen in den persoon van eenen zoo koning- lykenminzame» prins. Er bestaet bedendaegs geen Senael in Frankryk dal beletsel wil stellen aen de wensclicn van bet land, dat zonder mandaet een gouvernement wil aenslellen,en dat de onbeschofte verwnendheid beeft van lytelentr geven en palen te stellen; het Senael van liet iweede keizerryk is, als een strooje, door den rukwind van den 4 September 1870 weg-

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1872 | | pagina 1