van YPEREN het ARRONDISSEMENT. EN VAN ECRASEZ L'INFASIE. Zevende J:ier. Nummer 32(5. VArJDERGHINSTE-FüSSÉ, 3 Fr. SO F. jirr .ïarr. DE PLAKBRIEVEN, ten Bureele van dit Blad gedrukt, betalen slechts éène -inly ring en worden tot den dag der verkooping opgenomen. If 'Ia F W F F I¥. 1" December, ItB .1 1. I, F - POS '6' F TS. Ype r naer Dixmndrpcerdeposterv O-OO voorm. herheig de Dry Koningen 4 nam.Pixiwxl" naer Yper. Messagerie Vaiidewalle rt-00 voorm. Messagerie Demuurisse 2 00 nam. ■Do lilieralory. Fr is maer eene znek waerin do liberalery een allyd gelvkblyvend gedrag volgt, cii wel namenllyk als het iels Is wnerio hare haet legen den godsdienst voldoening vindt: "i is die liael zelf waerdoor zy haer laet geleiden in nl haer doen en laten: logiek en reglvcer- dighcid gelden voor niets, zy kent dal niel alszy maer hoopt voedsel voor dien liael le krygen. Dil hebben wy gezien in al wal zy uit werkte legen de katholieken in ons land, ly- dens haer al le lang bestuer, en dit zien wy gedurig nog in bare manier van oordeelen over hetgeen er bier en daer gebeurt. De wandaden der Internationale in Frank- rvk zyn overal bekend; welnu, het Fransch gouvernement wil buitengewone maelregc- len tegen die maelschappy nemen. De liberalery valt hevig tegen die maetre- gelen uit, en spreekt van vervolging en dwingelandy; wy willen die innotregelendie nog niet ten vollen gekend zyn niet vooraf goedkeuren, en vragen dal men hierin, ge- lyk in alle zaken, eene volstrekte regtveer- digheid volge zonder bael of wcdcrwraek le gebruiken. Dal de beweegreden der hnndelwys der liberalery deze is welke wy hooger aenbael- den, blykt onuitsprekelyk uil haer eigene doenwyze in gelykige gevallen jegens ande re genootschappen* Als de wetgevers van Zwitserland en el ders, wellen maekien van vervolging en verbanning tegen de klooslerlyke gestichten; beeft de liberalery daer legen geprotesteerd, of protesleerl zy nog? Verre van daer: zy juicht integendeel toe, zy hoeft die wellen uitgelokt; zy vindt hel heel goed, naluerlyk en wollig dat de liberale gouvernementen, onschuldige mannen builen de wel stellen, mannen welke men anders niets kan ten las te leggen dan hunne verkleefdheid aen de kalholieke Kerk. Hel ware niet verstaenlvk dat maetregelen van vervolging legen eene omwcnlelings- maelschappy aenzien worden als onregt veerdig en wreed door die zelfde mannen, die de vervolging goedkeuren by de Jesuie- len. acn welke men, zelfs by veronderstel ling, niel eene der halelvke daedzaken le vérwylen beeft, waervan de Internationale pliglig is en waermede zy zelve trots gaet; dil raedsel vindt zyne oplossing alleen in den haet dien zy by de pelroolmannen weèrvindt en wnervoor alle andere halelykheden ge- makkelyk over 't hoofd gezien worden. li nt doen de liliernlc dag- rn weekbladeren? Mel God, met bet Geloof, mei de II. Kerk en bare leering spotten, de geeslelyken en j kloosterlingen beschimpen, bemodderen en met hoon en laster overladen, het volk door eerlooze schriften bederven.... Toen een regUujiiig liberael, over cenigc Jaren, een werk uil gal waerin by openUyk verklaerde dat men den Godsdienst inU slijk moest versmachten, bekwam zyn hork by- na de algenVeene goedkeuring in 't liberale kamp; niemand durfde hem versloolcn. Wat is het liberalism? De opstand tegen God in het politiek orde; de verloochening van Gods eeuwige wetten; de verbanning uit het maetschappelyk leven van alle christene gedacht. IVrlkc xyn «le vruclitci»? De verkankerde boom van T liberalism kan niets dan zure vruchten voortbrengen, want als men een voik de vrees des Hceren ontneemt en tot bel merg der beenderen be derft. is het geen wonder dat het zich aen de grootste buitensporigheden, aen de schro- melyksle wanbedrvven overlevert. LIBERALE GEVEINSDHEID EN LIBERALE HEGTLITHEID. Voor alwie de verschillige lakken van 't liberalism van bv kent, is het zonneklaer dal zy allen eens zyn out Kerk en Slaet, Attlaer en Troon omver tc werpen. Het liberalism is immers een uitvloeisel van 't franemaconism, of om beier le zeggen eene afdeeling dier helschc sekte. Ook de regizinnige liberalen bobben nooit hunne in- ziglen kunnen of willen verduiken. Doch, T liberalism telt ook onder zyne hoofden vreesaehtigen voorzigiige men- scben, die hunne liberale gedachten niet durven uilen. Deze vreezen, cn durven niet laten naer de kerke le gaen, uit vreeze van aen 't volk te mishagen, nadeel tc doen aen hunne neeringen, enz. Deze zyn bedekte liberalen en zeer gevaerlyk. Nop thans, zy zyn gemakkelyk om kennen, daer men moet begrypen dal deze dio voor 't goed mei Christus en zyne Kerk niel slrydt legen 't goed cn don godsdienst is: Die voor my niel i». zeide Christus, is legen mg. Men vindt andere liberalen die zeggen: Wv moeten altchgskens trachten den Gods dienst te ündermynen, opdat men niel tc veel scbreetiwe; men moet dal kiek.-ke pltii- men zonder dal liet schreeuwe. Daer waer wy magt'g zyn en niets tc vrcezen hebben, mogen wy regizinnig handelen. Zoo gaet bel lol Brussel! Daer beeft het liberalism cenc meisjesschool opgerigt, onder 't beslier van jongvrouw MEN SCHRY'FT IN UY HOTEIISTKAET, 66, ÏVEItEN. en in al de Postkantooien van bet ryk VOOI'. OKIIKEI. Ill'.'t' LAM), vmti'nf t)etuill>ner Alen scliryft niet min in ilnn voor een Jaar, /tiende den Zaturdag van elke week. De aenkondiginsprys is van t.'i ccrjiiemcn den regel. De reklarnen in 't Nieuwsblad betalen HO centiemen den regel. Een nummer genomen op het Bureel 111 cent. De liygeVoegdc hummers voor Artikels, Beklemen óf Aankondigingen kasten 20 franken voor 100 afdruksels. Dixmtide-Nienporl, 10-00, 2-38, 8-37. Nieuport-Dixmude, 7-49. I I-3d, 4-21). Thouroul-Osiendu, 3-30, 9-20, 2-00, 8-01i. Osteinle-Thourout, 8-00, y-2u, 12-00, 0~18. Popcringhe Yper, 0-20,7-31),,!)-21,11 -20,2-10,8-13,0-20.Ype r Pope ringliü0-30,OrOli11-43,3-39,0-32, 8-30,9 30 Poperinglie-lbrzebrouek, 7-13, 9-20, 12-09, 4 00, 01-32. Yper-Housselnerè, 7-38, 12-23, 6-40. Konsselaere-Y per, 9-30, 1-40, 7-99. Kousselnere-/>Vu</(/e, 8-50, 11-19, 1-24, (in.3,55,) 7-33, 9 514— Brugge-/iöi«.seP.8-30,12-28,8-10,6-40. Yper Kortryk, 8-40,9 39,11-40,2-38,8 33. Kortryk-Yper, 8-08,19-43,2-30,5 30,8-38. Coinen-Waeslen-Le Tonquel llonplines Armentiers. 6-15, 12-08, 3-30, .Asmentiers-Hoiiplinps-Le Tuuqnet-Waesten-Cnmen, 7-38. 2-00, 4 40. Comen-Waeslen 8-40, 9-10. (den Maendag) 0,08. W iiestcn-Conn-n 3 50, 9-40,(den Maondng) 0-30. Korltyk-Brugge, 8-10, lo 43, 12-4S,(M. S-1ti,)0-5S, 9 00. Brugge Kurlryk, 8-30, 12-25, 8-10, ti-4o. Brugge, Blankenke.rgbe, Heyst, 7-20, 10-50, 2-40, 7-25, Ueyst, Blankenbe|ghe, Brugge, 0-05,11-13, 8-30, Blankenberghe Brugge, 9 19 m Ingelinunsler Deynze, 5-28,9-40,1-9.1,4-30,8-00.—Deynze Ingelmunsler. 7 42,9,10,12-03,5- 10. lngelmunsier-Anseghem, 6-10, 12-38, 8-03. Anseghem-Ingelmunster, 7-45. 2-10, 7-30. j Yper naer Ouslvleteren en Venrne, peenlenposlery0 voorm. (Woensdag) 5 voorn), herbergde Zo Lichlervehle Dixmudc-Veurne en Dnnkcrke, 6-30, 9 13, 1 -50'7-45Punkerko Veurne-Ditniu- Yeurne naer YperNtessagerii- Derailiée 3-30, voorin. Messa.erie Deineurisse, 1-00 nam de en Lichlervelde, 0-45, 10-38, 3-48. 6-00. Y per naer Lanijhamurckpostkantoor 0-00 voorm. 12-30 ham. I.angle m urk naer Yper, pintkantoor 3-45 voorm. 3 "38 nam. Y per naer Mrrchem, peer.lep. O-OO voorm. 4-00 nam.- Merekern naer prr, poslk. 7 30 voorn). 3-00. Y per naer Mcessenpostkantoor 12-30, 8 18 nam —Messen naer t/ter.postkant. 3 48 voorm. 3-20 nam. Y|ier naer .YionteAerA'c.postkani. 0-00 voorm. 12-30 nam.Nieuwkerke n»o: Yper,posikant. 3 30 vootm 3-00 na i(i Zon 2 nam. Yper. Messagerie Derailiée 5-30, voorin. Messa.erie Deincuiisse, 1-00 nam OOslvïe- eren n;."r prr, postkantoor 3-30 voorin 3-20 nam. Er heerschl gnnscli Europn door cenc s'eclit geest, die mei tu nc buitengewone hardnekkigheid den oorlog verklaert acn den godsdienst en zyné bedienners. Eciusez l'isfahe, zoo hui't de afscliu we- lyke Voltaire nog van gene zy des grafs. Térwyt Victor-Emm.inuel op de voorhoede Sl iet en te Hoornen den Paus en zyn gezag direkt aen- randt en den opperherder als gevangen houdt, xverkl schier iedere Stunt op zicli zelf om het kalho- licism in zyn eigen midden tc kn ikken en te bre ken, en daer wner de Slaet liet nog niet doel, vindt men toeli een bende valsche filosofen en profeten die hern in dien weg trachten te «looien. Hier ontneemt men non de katholieke gccslclyk- heid liacr regt, daer werkt men de afvalligen in de hand, ginds stoet men de priesters uil de school; miskend in zyn regt, beleedigd in zyn nationael gevoel, verdacht gemaekt in zyne eerlykbeid, schynt voor den katholiek een tydvak van nieuwe vervolging tc zulien ambreken en zoo but r, zoo verwoed is liet protestantism en de geldjodery, mol welke al de nieuw modisclie fargeurs en penseurs instemmen, dat zy ons niet zelden mot verdelging en verplettering bedreigen. De oorlog tegen de Kerk is een ordewoord gansch Europa door gegeven; liet inoot uit de logie, die gezworen vyandin van Hoornen, voortkomen, lu Duitschland woedt by bet hevigst, na Italië. In nog niet, tut de uitplundering Duitschland is hy overgeslagen gelyk in liet vaderland der Garibaldi's; maer hy wordt toch, in kweslie van onderwys Vooral, op eene groote schud gedreven, en liet zou ons niet verwonderen dat weldra, onder 1*1 be slier van von Bismork de vervolging onze geloofs- genoolen over de grenzen van iiuu vaderland dry ven zou! Het katholieke Bcijercn werpt zich hals over kop op den weg der vervolgingen; hei ontneemt den priester de vrylieid des woords, liet werkt mot han den en voeten om de aloude Kerk le scheuren door middel van den ouden dwaelgeest Döllinger; het reikt in hel hevoordeelen van die nieuwmodisch katholieken, die ziel) wat spotterny! oud- katholie ken noemen, liet reikt de hand aen den helsclien von Bismark en schynt even als deze genegen, al te breken wat weerstand biedt. Welnu, weerstand zal er geboden worden, dat is ohtwyfetbaer. De kalholieke priester handelt met de overtuiging van koóger gevoel, omdat liy, als katho liek, eene hoogere wet heeft, omdat hy eerder aen God dan aen de mensehen moet gehoorzamen. Ily kan, hy mag niet wyken zoó als een protestantsche dominó \oor wie liet leeraren enkel een stieltjen is gelyk elkander. Hy zal niet meer gehoorzamen als men hem in zyn gewi ten aenrandt, en von Bismark, op zyne beurt, is te laetdunkend, te trotscli, te oppermachtig om hem niet neer te slaen. De protestantism, geholpen door de geldjoden en gansclt de rommelzo van slechte katholieken, op roermakers, logiegastcn, «Communards» vissclters in troebel water, schuimers ma ml es teerde rs en kanailje hel protestantism, meester geworden van de gouvernementen, heeft op dit oogenhlik den oorlog verkiaerd aen de Moederkt-ik, die, zy alleen, in sta et is urn de samenleving regt tc houden. Wat opinerkelyk mag gezegd worden, is, dat die proteslanisehe liuiehelaers nog liet air willen liebhen dat zy worilen aengerand; dat het katholicism hetwelk in Pruisen de meerderheid is, hun zooda nig in 'l nauw zet, dal zy wel gedwongen zyn maetregels le nemen! De nuichelaer ven Bismark, gelyk de ahmzalioe Toekomst, verklaert dat hel katliolicism builen zyn regt wil gaen; dal hel de magt aen de gouver- neinenien zou willen ontnemen; dat hy maetregelen moet nemen tegen de Kerk, wil hy bet gevner ontspringen alles le zien «verpapen» cn won der genoeg! die vermoorder van alle vrylieid wordt toegejuicht door al wal doklrinair en lihcrncl is in Duitschland, in Holland, in Belgie,inOoilenryk, in Italië en zelfs in Erankryk. Ja, in Erankryk zelf vergeten die zoogezegde liberalen hunnen haet legen den infernalen kanselier, om hem toe te juichen en weerom? Omdat hy de groote uitvoerder is van hel ordewoord, acn alle fianemat;ons gegeven: haet aen Hoornen liael aen de kerk! Dal is voor hen alles; dat is lieel bun politiek. M. von Bismark mag de vrylieid den bals omwringen, 't zy zoo als by den strep maer werpt aen den hals van den II. Vader, als liy liet Vatikacn maer kan neerhalen en eindelyk den katholiek omnogelyk maken, dan toeli is by bun afgod t België is gelukkig dat liet op dit oogenhlik tot het m gezond verstand is teruggekeerd en door een eelil vryhcidslievend ministerie bestierd wordt. Indien de Barn's en de I'ière's nu nog aen 't bewind wa ren, wat zonden zy bun best doen om zich in dien algeineem-n ourlog le onderscheiden en ziel) in de giatie te stollen, door oenen loomoloozon iovor, by ih-ji verpniiser van Europa! Wal zuuden zy onze kerkhoven ja versla wol onzo kerkhoven,onze saerisivns, onzo scholen overhoop smyteii! Wat zouden zo de. roglon van den katholiek en voorat var. don priester kortvleugelen! Gelukkig wordt Belgie gespaerd en de laotsto oproer mol al die laffe inanifesteerdei s van Yper en elders zelfheeft getoond, dat wv in die vryheiddoo- dende beweging niet meer willen deelnemen. Wel, hebben wy blaffers cn huilers liior, zooals de Bor- gé's, de Giiillcrv's, do Bouvier's en Bara's, gdhob pen dolir don jood pi olestantschen Hy mans liet Jood- Duitsch bankiersblad do IxnjjrKNDANCK do hypoerioie Etoii.e, de gomeene Ciidosiquë, de onnoEi.oozB Toe komst en anderen, maer het publiek heeft hun liet masker afgetrokken en het maekt zicli do speelpop niet meer van franmueonlilierulery persoonlyke lieersclizuclit en dommeii haet tegen ons eigen besta en. Indien de vrylieid van geweien rondom ons wordt geworgd, cn dit zelfs namens do. vrylieid, dan zal zy in Belgie. toch nog troonon, ton minste zoo lang do katholieke party boven is; zoo lang wy een ministerie bobben uit mannen bestaende, die de ware overlevering van ons onsterfelyk congres van 1830 inderdaad'in eere houden, ten spyto de Ber gé's, Bara's en Krèrc's.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1872 | | pagina 1